Положення про інтелектуальну власністьСторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

І. Актуальність теми.

В сучасному світі інтелектуальна власність відіграє велику роль. Для захисту своїх прав інтелектуальної власності і складання заявки для отримання патенту треба вміти проводити пошук наукової інформації, патентний пошук і підібрати аналоги та визначити прототип.


ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Інформаційні джерела та їх види.

 2. Складання плану та мети пошуку наукової інформації.

 3. Пошук наукової інформації (журнали, монографії, книги).

 4. Поняття про бібліографічний пошук.

 5. Особливості наукового пошуку по авторефератах дисертаційних робіт, дисертаціях.

 6. Підбір наукової інформації з метою визначення новизни наукової (дисертаційної ) роботи. Кінцеве визначення новизни.

 7. Центри наукової інформації (бібліотеки, ЦНТІ, патентні бібліотеки).

 8. Визначення поняття патентного пошуку.

 9. Види патентного пошуку (нумераційний, за автором, за датою та роком публікації, за країною заявника).

 10. Поняття про аналог (аналоги). Характеристика аналогу.

 11. Поняття про прототип. Характеристика прототипу.

 12. Відмінність між аналогом і прототипом.

 13. Використання аналога при оформленні заявки на винахід.

 14. Використання декількох аналогів при оформленні заявки на винахід.

 15. Застосування прототипа при складанні заявки на винахід.


Вміти:

1. Провести патентний та бібліографічний пошук.

2 .Підібрати аналог (аналоги) та прототип для складання заявки на винахід.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:


 1. Робота з основною і додатковою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Перечисліть джерела наукової інформації по яких проводитися науковий пошук?

 2. Перечисліть джерела по яких проводиться патентний пошук?

 3. Дайте визначення аналога?

 4. Дайте визначення прототипа?

 5. Яка роль аналога (аналогів) при складанні заявки на винахід?

 6. Яка роль прототипа (аналогів) при складанні заявки на винахід?

 7. Як ви застосуєте аналог при складанні заявки на винахід?

 8. Як ви застосуєте прототип при складанні заявки на винахід?


Самостійна аудиторна роботи

1. Перегляд заявки на винахід, засвоєння поняття аналога (аналогів).

2. Перегляд заявки на винахід, засвоєння поняття прототип.
Зміст виконання:


 1. Студентам видаються заявки на винахід які вони попарно переглядають і засвоюють використання аналога (аналогів).

 2. Студенти попарно переглядають заявки на винахід, засвоюють використання прототипа.


Література

Основна:

 1. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”: чинний з 27.01.95 р. // Голос України. - 1995. - №41(1041). - 2 березня.

 2. Закон України “Про інформацію”: Затв. 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 48. - Ст.650. (З наступними змінами і доповненнями).

 3. Закон України “Про науково-технічну інформацію”: Введ. в дію 25.06.93 р. // Інновація. - 1993. - №15 - 16. - С. 2 - 3. (З наступними змінами і доповненнями).

 4. Наказ N 22 від 22.01.2001 Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005).

 5. Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у електронного документа. Затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 01 лютого 2011 року № 24-Н.

 6. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Закон України Про інноваційну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 6:

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ТОВАРНИЙ ЗНАК.


І. Актуальність теми: В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого в тому числі і економічного значення. Тому для оформлення заявки на винахід, корисну модель, товарний знак має велике значення ілюстративний матеріал, що дає можливість отримати без затримок патент.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Креслення та його види (площинне та аксонометричне креслення).

 2. Методи виконання креслення.

 3. Види зображення об'єкту на кресленнях (вид спереду, збоку, зверху, на перерізі, винесення робочих вузлів і дрібних деталей).

 4. Види графічних редакторів для виконання креслення (растрові, векторні).

 5. Зображення аксонометричного виду об’єкта.

 6. Застосування фотографій в якості ілюстративного матеріалу.

 7. Поняття про модель. Види моделей (фізична модель, тривимірна модель комп’ютерна модель).

 8. Можливості фізичної моделі для прогнозування якості роботи винаходу.

 9. Види програмного забезпечення для тривимірного моделювання.

 10. Особливості побудови тривимірної моделі.

 11. Можливості тривимірної моделі для прогнозування якості роботи винаходу

 12. Можливості перевірки технічних даних та роботи пристрою, моделі за допомогою експерименту на стендах, експериментальних тваринах.

 13. Характеристика і вимоги до ілюстративних матеріалів при оформленні заявки на винахід.

 14. Ілюстративні матеріали для складання заявки на корисну модель.

 15. Ілюстративні матеріали для оформлення заявки на товарний знак.


Вміти:

  1. Оформити графічні матеріали заявки на винахід, корисну модель, товарний знак.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

   1. Робота з основною і додатковою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Які види креслень ви знаєте?

 2. Які методи виконання креслень ви знаєте?

 3. Що собою являє аксонометричне креслення?

 4. Що собою являє корисна модель?

 5. Характеристика і вимоги до ілюстративних матеріалів при оформленні заявки на винахід.

 6. Які вимоги до креслення при складанні заявки на винахід?

 7. Як позначаються окремі вузли креслення?

 8. Які вимоги до ілюстративного матеріалу для оформлення заявки на товарний знак?


Самостійна аудиторна робота

1. Скласти перелік ілюстративного матеріалу при складанні заявки на винахід.

2. Охарактеризувати креслення для оформлення заявки на винахід.

3. Охарактеризувати ілюстративний матеріал при складанні заявки на винахід.


Зміст виконання

 1. Студенти попарно складають перелік ілюстративного матеріалу при складанні заявки на винахід.

 2. Студентам роздають заявку на винахід або описи патентів і вони попарно характеризують креслення.

 3. Студентам роздають заявку на винахід або описи патентів і вони попарно характеризують ілюстративний матеріал при складанні такої заявки на винахід.


Література
Основна:

 1. Наказ N 22 від 22.01.2001 Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005).

 2. Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у електронного документа. Затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 01 лютого 2011 року № 24-Н.

 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 4. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Закон України Про інноваційну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 7:

ОсобливосТІ НАПИСАННЯ ФОРМУЛИ ТА РЕФЕРАТу ВИНАХОДУ.

І. Актуальність теми: На сьогоднішній день інтелектуальна власність починає відігравати все більшу роль в життя суспільства. Тому для складання заявки на отримання патенту необхідно вміти правильно скласти формулу і реферат винаходу. Слід відмітити, що формула винаходу є ключовою в заявці на видачу патента оскільки вона встановлює межі правового захисту інтелектуальної власності.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:


 1. Визначення поняття формули винаходу.

 2. Призначення формули винаходу.

 3. Вимоги до написання формули винаходу.

 4. Види формули винаходу.

 5. Структура формули винаходу.

 6. Складання обмежувальної частини формули винаходу.

 7. Складання відмінної частини формули винаходу.

 8. Особливості написання формули винаходу без поділу на обмежувальну і відмінну частини.

 9. Характеристика ознак винаходу в формулі.

 10. Особливості написання одноланкової формули винаходу.

 11. Особливості написання багатоланкової формули винаходу.

 12. Відмінності між незалежним та залежними пунктами формули винаходу.

 13. Написання відмінної частини формули винаходу від прототипу по п. 1. , п. 2., п. 3…

 14. Особливості написання формули винаходу на пристрій.

 15. Особливості написання формули винаходу на спосіб.

 16. Особливості написання формули винаходу на штамм мікроорганізму.

 17. Особливості написання формули винаходу на фармпрепарат.

 18. Внесення виправлення у формулу винаходу в процесі розгляду вітчизняної заявки на винахід, корисну модель.

 19. Призначення реферату.

 20. Особливості написання реферату на винахід, корисну модель.


Вміти:

1. Скласти формулу винаходу.

2. Оформити реферат заявки на винахід
Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

Робота з основною і додатковою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Яке призначення формули винаходу?

 2. Яке значення має обмежувальна частина формули винаходу?

 3. Сформулювате відмінну частину формули винаходу?

 4. Що означає відмінність від прототипу по п. 1?

 5. Що означає відмінність від прототипу по п. 2?

 6. Що означає відмінність від прототипу по п. 3?

 7. Чи має право заявник в процесі розгляду заявки на винахід внести виправлення у формулу винаходу?

 8. Чи має право заявник в процесі розгляду міжнародної заявки на винахід внести виправлення у реферат винаходу?

 9. Для чого оформляють реферат винаходу?


Самостійна аудиторна робота

  1. Скласти (охарактеризувати) формулу винаходу (обмежувальну, відмінну частини; одноланкову, багатоланкову).

  2. Охарактеризувати (скласти) реферат заявки на винахід.


Зміст виконання

 1. Студентам роздають формули винаходу і вони попарно формулюють обмежувальну, відмінну частину формули винаходу.

 2. Студентам роздають формули винаходу і вони попарно формулюють одноланкову, багатоланкову формули винаходу.

 3. Студентам роздають реферати винаходу і вони попарно характеризують (складають)

реферат заявки на винахід.
Література

Основна:

 1. Наказ N 22 від 22.01.2001 Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005).

 2. Тимчасовий порядок складання, подання та експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, знак для товарів і послуг) у електронного документа. Затверджено Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 01 лютого 2011 року № 24-Н.

 3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 4. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Закон України Про інноваційну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 8:

Авторське ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА. ПОНЯТТЯ ПРО “КОПІРАЙТ”
І. Актуальність теми: В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого економічного значення. Тому необхідно досконало знати правову охорону секретів виробництва, знати авторські і суміжні права, мати уявлення про копірайт.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати: відповіді на основні питання теми:


 1. Сутність та значення авторського права.

 2. Формування авторського права.

 3. Принципи авторського права.

 4. Джерела авторського права.

 5. Суб’єкти авторського права (автор, співавтор, колектив, підприємство).

 6. Об’єкти авторського права (твори літератури, науки і мистецтва, аудіо записи, комп’ютерні програми).

 7. Охорона авторського права.

 8. Особливості формування авторського права.

 9. Обмеження авторського права.

 10. Авторський договір, його зміст.

 11. Виникнення і здійснення авторського права.

 12. Забезпечення права на ім’я (власне ім’я, псевдонім; анонімно, без вказання імені).

 13. Право на оприлюднення власного твору.

 14. Поняття про суміжні права.

 15. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

 16. Реалізація суміжних прав.

 17. Можливості копіювання інформації.

Вміти: 1.Забезпечити охорону об’єктів авторського права.

2.Скласти авторський договір.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи: робота з основною і додатковою літературою

Контрольні питання теми:

 1. Для чого існує авторське право?

 2. Як здійснюється охорона авторського права?

 3. Які існують обмеження авторського права?

 4. Як виникло і здійснюється на практиці авторське право?

 5. Охарактеризуйте зміст авторського договору?

 6. Викладіть зміст суміжних прав?

 7. Як здійснюється охорона суміжних прав?

 8. Як здійснювати копіювання інформації в правовому полі?


Самостійна аудиторна робота

 1. Користування авторським правом. Визначення обмеження авторського права.

 2. Складання авторського договору.

 3. Визначення суміжних прав і їх охорона.


Зміст виконання

 1. Студенти попарно вчаться користування авторським правом. Визначають обмеження авторського права.

 2. Студенти попарно характеризують(складають) авторський договір.

 3. Студенти попарно визначають суміжні права забезпечуючи їх охорону.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54). - К.,1996. – 117 с.

 2. Закон України Про авторське право і суміжні права (Відомості Верховної Ради України

(ВВР), 1994, N 13, ст. 64) (з наступними змінами і доповненнями).

 1. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. Дата набуття чинності для України:

17.01. 1994.

 1. Закон України про приєднання України до Договору Всесвітньої організації

інтелектуальної власності про авторське право N 2733-III, м. Київ, 20 вересня 2001 року

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.16). 1. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності

України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-

дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної

власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради

України).


Додаткова:

 1. Цивільний кодекс України. – К., 2003. Глава 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності (ст.418 - ст.432).

 2. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і доповненнями).

 3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 9:

ПРАВОВА ОХОРОНА СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ І ШОУ-ХАУ).
І. Актуальність теми: В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації має велике значення. Тому необхідно досконало знати правову охорону секретів виробництва, знати відмінність між ноу-хау і шоу-хау.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Поняття про конфіденційну інформацію.

 2. Визначення термінів “ноу-хау”( “знати як” ) і “шоу-хау”( “показати як”).

 3. Ознаки “ноу-хау” і “шоу-хау”.

 4. Правові, економічні, управлінські, технічні“ноу-хау”.

 5. Правові “ноу-хау”.

 6. Економічні “ноу-хау”(фінансові, комерційні, рекламні, для збуту).

 7. Управлінські, ноу-хау”.

 8. Технічні“ноу-хау”(конструкторські, технологічні, виробничі, математичні).

 9. Поняття про комерційну таємницю.

 10. Цехове право і секрети виробництва.

 11. Промислове шпигунство.

 12. Охорона секретів виробництва.

 13. Зміст угод про уникнення конкуренції між працедавцями і їх колишніми працівниками.

 14. Забезпечення збереження конфіденційної інформації на виробництві.

 15. Особливості складання трудових договорів.

 16. Охорона секретів виробництва і антимонопольне законодавство.

 17. Відмінність між “ноу-хау” і службовим патентом.

 18. Угода про нерозголошення секретів виробництва.

Вміти:

  1. Забезпечити правову охорону секретів виробництва.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

   1. Робота з основною і додатковою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Що включають загальні положення про правову охорону секретів виробництва?

 2. Назвіть основні джерела по яких проводиться патентний пошук?

 3. Що таке ноу-хау?

 4. Що таке шоу-хау?

 5. Яким чином здійснюється промислове шпигунство?

 6. Які сторони складають угоду про нерозголошення секретів виробництва?

 7. Основні положення антимонопольного законодавства в медицині?


Самостійна аудиторна робота

  1. Проробка положень про правову охорону секретів виробництва.

  2. Проведення пошуку ноу-хау і шоу-хау.


Зміст виконання

 1. Студенти попарно проробляють положення про правову охорону секретів виробництва.

 2. Студенти попарно проводять пошук ноу-хау і шоу-хау.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54). - К.,1996. – 117 с.

 2. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (Вводиться в дію Постановою ВР N 3769-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 33) (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32) (з наступними змінами і доповненнями).

 3. Закон України Про охорону прав на промислові зразки (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34) (з наступними змінами і доповненнями).

 4. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.117) (Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III (2341-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 92-IV (92-15) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288)

 5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.) Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

 6. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с. дуже толкова

 7. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка