Положення про інтелектуальну власністьСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.51 Mb.
#10881
ТипПоложення
  1   2   3   4
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства.Тема № 1: ВСТУП В ПАТЕНТОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ

РОЗВИТКУ права інтелектуальної власності. Поняття І основні положення про інтелектуальну власність.

І. Актуальність теми: В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого значення. Разом з тим поняття інтелектуальної власності в Україні для багатьох творчих працівників вчених, лікарів, ділових людей залишається ”білою плямою”. Незнання даних питань наносить матеріальний ущерб не тільки їм, але і суспільству в цілому. Інтелектуальна власність в економіці розвинутих країн відіграє важливу роль, так, наприклад, в США об’єм продаж суб'єктів авторського права – складових інтелектуальної власності досяг в 1991 р. 36,2 млрд. дол., що перевищило виручку від експортних продаж продукції автомобільної промисловості (32,9 млрд. дол.). Батьківщина законодавства про авторське право Англія, в 1709 р. парламентом цієї країни був прийнятий Статут королеви Анни (The Statutе of Gueen Anna) в якому сформульовані діючі і по даний час принципи авторського права. В 1787 р. в конституції США було записано, що конгрес наділяється правом сприяти прогресу науки і корисних ремесел гарантуючи на певний період часу авторам і винаходам виключне право на їх художні твори і винаходи. В Україні з часу встановлення незалежності в м. Києві (вул. Глазунова,1, м. Київ-42, 01601) створено у 1991 році ДП ”Український інститут промислової власності”, який приймає заявки на винахід, корисну модель, товарний знак і видає патенти.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення понять патентознавства та інтелектуальної власності.

 2. Види інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальної власності.

 3. Місце та роль інтелектуальної власності в епоху інформаційного розвинутого суспільства.

 4. Зародження теорії власності в епоху стародавнього світу.

 5. Теорія власності у середньовіччі.

 6. Еволюція теорії власності в XVIII – IX cтоліттях.

 7. Сучасна теорія власності.

 8. Створення та перспективи розвитку національної інноваційної системи України.

 9. Формування сучасних світових інститутів інтелектуальної власності.

 10. Поняття та структура інтелектуального капіталу.

 11. Інститут промислової власності (м. Київ), його структура і функції.

 12. Характеристика підрозділів Інституту промислової власності, їх функції.

 13. Стратегія і шляхи організації інноваційно-інвестиційних процесів у науці, медицині, фармації.

 14. Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні.

 15. Роль та значення інтелектуальної власності в формуванні національної інноваційної системи.


Вміти:

 1. Встановити чи підпадає об'єкт під поняття інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студенів:

1. Робота з основною і додатковою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Дайте визначення поняття патентознавства ?

 2. Які об’єкти інтелектуальної власності ви знаєте?

 3. Яка країна є батьківщиною законодавства про авторське право?

 4. З якого часу здійснюється захист авторських прав і винаходів в США?

 5. З якого часу здійснюється захист авторських прав і винаходів в Україні?

 6. Чи можна вважати інтелектуальною власністю власний підручник?

 7. Які інноваційні напрямки в науці, практичній медицині, фармації можливі?

 8. В якому місті України знаходиться інститут патентознавства?

 9. Чи можливим є створення власного більш досконалого фіксатора для остеосинтезу кісткових уламків?

 10. Як позначаються авторські права на книгах?


Самостійна аудиторна робота студента:

 1. Встановити чи підпадає об'єкт під поняття інтелектуальної власності.

Зміст виконання:

 1. Студентам видають навчальні посібники, книги, брошури і вони повинні встановити в якій мірі вони можуть вважатися інтелектуальною власністю і чи на них може розповсюджуватись авторське право.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54) К.,1996. – 117 с.

 2. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 з наступними змінами і

доповненнями.

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 2. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 3. Немчин О.М., Бутнік–Сіверський О.Б. Сучасний стан інноваційного розвитку України //Інтелектуальна власність. – 2003, № 1. – с. 32-39.

 4. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

1. Цивільний кодекс України. – К., 2012. Право інтелектуальної власності Глава 35-36 (ст.418

- ст.508).


 1. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) (з наступними змінами і доповненнями).

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 2:

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Джерела ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

І. Актуальність теми: В умовах розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна власність в різних сферах науки, медицини, фармації набуває все більшого значення. В той же час поняття інтелектуальної власності в Україні для багатьох творчих працівників вчених, лікарів, підприємців залишається незрозумілим. Тому знання про об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності, джерела права інтелектуальної власності мають велике значення в роботі творчої інтелігенції.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:


 1. Поняття права інтелектуальної власності.

 2. Об’єкти права інтелектуальної власності, їх види.

 3. Право інтелектуальної власності на твори науки, літератури та мистецтва.

 4. Визначення та характеристика винаходів.

 5. Право інтелектуальної власності на корисну модель, промисловий зразок.

 6. Право інтелектуальної власності знаків для товарів і послуг.

 7. Право інтелектуальної власності на фонограму, відеограму, програму організації мовлення, комп’ютерну програму..

 8. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

 9. Визначення суб’єктів права інтелектуальної власності.

 10. Види суб’єктів права інтелектуальної власності (автор, співавтор, колектив, підприємство).

 11. Забезпечення реалізації суб’єктів права інтелектуальної власності в Україні.

 12. Правонаступність та передача прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 13. Законодавча база інтелектуальної власності в Україні (конституція, цивільний кодекс, господарський кодекс).

 14. Поняття про нормативно-правовий акт.

 15. Поняття про міжнародний нормативно-правовий договір.

 16. Джерела права інтелектуальної власності в інших країнах.


Вміти:

1. Визначити найбільш раціональний вид охорони (патентування) заданих об’єктів інтелектуальної власності – пристрою, фармпрепарату, способу операції, комп’ютерної програми, тощо.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи для студентів:

 1. Робота з основною і додатковою літературою.


Контрольні питання теми:

  1. Дайте визначення поняття інтелектуальної власності?

  2. Перечисліть види об’єктів права інтелектуальної власності?

  3. Перечисліть види суб’єктів права інтелектуальної власності?

  4. Дайте характеристику винаходу?

  5. Дайте коротку характеристику законодавчої бази інтелектуальної власності?

  6. Що не може бути об’єктом інтелектуальної власності?

  7. Що не може бути суб’єктом інтелектуальної власності?

  8. Назвіть приклади можливих інноваційних розробок в медицині.

  9. Кого можна вважати співавтором?

  10. Кому може бути передано право на об’єкт інтелектуальної власності?

  11. Що включає поняття нормативно-правового акту?

  12. Як ви розумієте поняття міжнародного нормативно-правового договору?

  13. Назвіть джерела права інтелектуальної власності в інших країнах?Самостійна аудиторна робота

1. Встановлення об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Встановити суб'єктів права під поняття інтелектуальної власності.
Зміст виконання


 1. Студенти попарно встановлюють об’єкти права інтелектуальної власності.

 2. Студенти попарно встановлюють суб’єкти права інтелектуальної власності.


Література

Основна:

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 2. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 3. Немчин О.М., Бутнік–Сіверський О.Б. Сучасний стан інноваційного розвитку України //Інтелектуальна власність. – 2003, № 1. С. 32-39.

 4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

 5. Конституція (Основний Закон) України. (ст. 41, ст. 54). - К.,1996. – 117 с.

 6. Цивільний кодекс України. – К., 2003. (Стаття 420 ЦК України. Об'єкти права

  1. інтелектуальної власності. Стаття 421 ЦК України. Суб'єкти права інтелектуальної

  2. власності.)

 7. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

доповненнями).

 1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91р. №887.

 2. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. №793

 3. Закон України «Про підприємництво» від 26.02.91р. №785-12.

 4. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) (з наступними змінами і доповненнями).

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.Тема № 3: ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ. ПАТЕНТ ЯК ДОКУМЕНТ НА ПРАВО ВОЛОДІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ.
І. Актуальність теми. У сучасному світі інтелектуальна, творча діяльність набуває дедалі більшого значення у найрізноманітніших сферах людської діяльності. Від того, наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем. Наука, культура і техніка можуть динамічно розвиватися лише за наявності відповідних умов, до яких належать і правове закріплення певних правил використання результатів інтелектуальної діяльності – творів літератури, мистецтва і науки, винаходів, корисних моделей, промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності.

ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Норми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності у загальному

законодавстві України.

 1. Способи і процедури правової охорони прав інтелектуальної власності.

 2. Основні принципи патентного права.

 3. Поняття про патент.

 4. Термін дії патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 5. Умови дострокового припинення дії патента.

 6. Основні економічні концепції патентування.

 7. Відмінності між авторським свідоцтвом та патентом.

 8. Відмінності між винаходом і корисною моделлю.

 9. Охоронні документи на винахід: деклараційний патент, патент на винахід.

 10. Умови патентоздатності винаходу.

 11. Умови патентоздатності корисної моделі.

 12. Умови патентоздатності промислового зразка.

 13. Види експертиз, необхідних для отримання патенту на винахід.

 14. Умови проведення та завдання формальної експертизи.

 15. Умови проведення та завдання кваліфікаційної експертизи.

Вміти:

 1. Визначати можливі форми правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

 2. Складати алгоритм правової охорони об’єктів патентного права.

 3. Визначити критерії патентоздатності винаходу, корисної моделі


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

 1. Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератури.

 2. Повторити з суміжних кафедр:

 • Правила оформлення клопотання.

 • Основні економічні категорії та закони.

 • Особливості соціально-трудових відносин, що виникають в процесі трудової діяльності.

 1. Підготувати реферат за темою:

 • Охорона винаходів, промислових зразків в США.

 1. Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.


Контрольні питання теми:

 1. Основні принципи патентного права, поняття про патент.

 2. Основні економічні концепції патентування.

 3. Відмінності між авторським свідоцтвом та патентом.

 4. Охоронні документи на винахід: деклараційний патент, патент на винахід.

 5. Умови патентоздатності винаходу.

 6. Умови патентоздатності корисної моделі.

 7. Умови патентоздатності промислового зразка.

 8. Формальна експертиза та експертиза по суті.

 9. Обсяг правової охорони винаходу, корисної моделі.

 10. Терміни чинності патентів України.

 11. Службові та секретні об’єкти промислової власності.


Самостійної аудиторна робота студента:

 1. Встановлення критеріїв охороноздатності щодо об’єктів інтелектуальної власності.

 2. Визначення охоронних документів для об’єктів інтелектуальної власності.

Виховні цілі:

 1. Навчити самостійно здійснювати пошук необхідної інформації з патентознавства.

 2. Набути навичок користування спеціальною і довідковою літературою з патентознавства.

Питання для самоконтролю знань:

Дайте відповіді на контрольні запитання № 1-6 з підручника Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність. Київ, "Знання", 2006, С. 303.


Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 271-287.

 2. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 10-16.

 3. П.М Цибульов Основи інтелектуальної власності. Київ., 2005.

 4. Конституція України, ст. 41, 54.

 5. Цивільний кодекс України, Книга IV "Право інтелектуальної власності".


Додаткова:

 1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. Редакцією М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.

 2. Патентознавство / Під ред. Л.М. Суслікова, В.С. Дьордія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Патентознавство та авторське право / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: Кондор, 2005.

 4. Законодавство України

http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

Законодавство України на сервері Верховної Ради.

5. Нормативні акти України

http://www.nau.kiev.ua:8101/База нормативних актів України.

6. Ліга http://www.liga.kiev.ua/

Усеукраїнська мережа поширення правової інформації. Українське

законодавство і правові інформаційні ресурси.

7. Офіційний вісник України

http://www.i.com.ua/~gdo/

Офіційний бюлетень поточного законодавства України.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 4: ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ВИНАХІД. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ОПИСУ ВИНАХОДУ.

І. Актуальність теми.

Необхідною умовою для ефективного створення і використання об'єктів промислової власності е наявність в країні патентної системи. Тому країни, у яких відсутня патентна система, створюють її, а країни, де такі системи, будучи успадкованими з минулого, уже не відповідають новим потребам і викликам часу, намагаються удосконалити їх.

Створення національної патентної системи промислової власності переслідує подвійну мету. З одного боку, необхідно законним чином оформити економічні і моральні права авторів і власників об'єктів промислової власності, а з іншого боку - стимулювати в рамках державної політики творчу активність громадян, сприяти поширенню і застосуванню її результатів, заохочувати чесну торгівлю.

Прикладом вдалого використання винаходів е історія відомої фірми TOYOTA (Японія). У 1896 p. Сакігі Тойота отримав патент, який удосконалював відомий у Європі ткацький станок. Через 13 років Сакігі отримав патент на важливий винахід - автоматичний ткацький станок. У наступні роки було отримано багато патентів на доповнюючі винаходи до цього станку. У 1924 p. син Сакігі, Кіхіро Тойота, уклав ліцензійну угоду з компанією братів Платт на виключне право виготовляти і продавати автоматичний ткацький станок у будь-якій країні, окрім Японії, Китаю та Сполучених Штатів Америки. Вартість ліцензії становила $25 млн., на які Кіхіро заснував відому автомобільну фірму TOYOTA.

Так, право на одержання патенту на винахід стимулює вкладення грошей і зосередження людських ресурсів у галузі досліджень і розробок. Видача патенту стимулює інвестиції в промислове використання винаходу. Публікація патенту робить доступною інформацію про нього широкому колу людей і стимулює, тим самим, створення нових винаходів і, отже, сприяє науково-технічному прогресу.

ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:


 1. Визначення та призначення раціоналізаторської пропозиції.

 2. Правила оформлення заявок на раціоналізаторську пропозицію.

 3. Рівень затвердження та впровадження раціоналізаторських пропозицій.

 4. Правила оформлення заявок на раціоналізаторську пропозицію.

 5. Перелік документів необхідних для подання заявки на винахід.

 6. Загальні вимоги до змісту документів заявки.

 7. Вимоги до написання назви винаходу, корисної моделі.

 8. Призначення опису винаходу, корисної моделі.

 9. Структура опису винаходу, корисної моделі.

 10. Поняття про суть винаходу.

 11. Поняття про технічний результат винаходу.

 12. Особливості змісту опису винаходу щодо пристрою.

 13. Особливості змісту опису на винахід щодо процесу (способу).

 14. Особливості змісту опису винаходу щодо речовини.

 15. Особливості змісту опису винаходу щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин.

Вміти:

 1. Оформляти заявку на раціоналізаторську пропозицію

 2. Оформляти заявку на корисну модель.

 3. Оформляти заявку на винахід. .


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

 1. Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератури.

 2. Повторити з суміжних кафедр:

Правила написання заяви.

Основи економічних відносин в галузі медицини.. 1. Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.

Контрольні питання теми:

 1. Правила оформлення заявок на раціоналізаторську пропозицію.

 2. Оформлення документів заявки на винахід.

 3. Загальні вимоги до змісту документів заявки.

 4. Вимоги до написання назви винаходу, корисної моделі.

 5. Структуру та призначення опису винаходу, корисної моделі.

 6. Поняття про суть винаходу.

 7. Поняття про технічний результат винаходу.

 8. Особливості змісту заявки на винахід щодо пристрою.

 9. Особливості змісту заявки на винахід щодо речовини.

 10. Особливості змісту заявки на винахід щодо штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин.

 11. Особливості змісту заявки на винахід щодо процесу (способу)

 12. Особливості змісту заявки на корисну модель.

 13. Особливості написання рефератів винаходу та корисної моделі.

Самостійної аудиторна робота студента:

 1. Оформлення заявки на раціоналізаторську пропозицію

 2. Оформлення заявки на винахід

 3. Оформлення заявки на корисну модель

. Виховні цілі:

 1. Навчити проводити патентні дослідження в певній галузі науки, зокрема – медицині, та оформити заявку на винахід або інший об'єкт інтелектуальної власності

 2. Розвинути навики ефективної письмової комунікації з патентознавства .


Література

Основна:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України N 22 від 22.01.2001 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».

 2. Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію", що затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 квітня 1995 року.

 3. "Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій", затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 рокуБ.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 271-287.

Додаткова:

 1. Законодавство України

http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

 1. Законодавство України на сервері Верховної Ради.

 2. Нормативні акти України

http://www.nau.kiev.ua:8101/

 1. База нормативних актів України.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 5:

ПОШУК НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПАТЕНТНИЙ ПОШУК, ПОНЯТТЯ ПРО АНАЛОГ І ПРОТОТИП.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> Fakultet medychnyj ta pediatrychnyj -> Specialnist likuvalna sprava -> Patentoznavstvo2kurs
Portal -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Portal -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
Patentoznavstvo2kurs -> Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність теми
Patentoznavstvo2kurs -> Положення про інтелектуальну власність Варіант 1 Інтелектуальна власність це: частина цивільного права, що надає можливість захищати свої права на промислову власність


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка