Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність темиСторінка15/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


ІV. Зміст теми заняття.

Навчити студентів захисту прав інтелектуальної власності в Україні і міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Відпрацювати навички самостійного проведення експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (промислової власності) характеристики суб'єктів на захист права інтелектуальної власності, засвоїти основні міжнародні договори про патентну кооперацію, в тому числі за участю України, вміти дати юридичну характеристику ліцензійного договору.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

І

ІІ
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.

Перелік питань для усного опитування.
5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Самостійно провести експертизу заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (промислової власності).

2. Дати перелік та характеристику суб'єктів на захист права інтелектуальної власності.

3. Назвати основні міжнародні договори про патенту кооперацію, в тому числі за участю України.

4. Дати юридичну характеристику ліцензійного договору.


ІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії


Витяги із закону України про захист інтелектуальної власності,

положення ВОІВ щодо міжнародного захисту інтелектуальної власності35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з літературою10

5
5


1


Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.


VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.


Завдання

Вказівки

Примітки

1

2


3

Самостійне проведення експертизи заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (промислової власності)

Формулювання переліку та характеристики суб'єктів на захист права інтелектуальної власності

Обгрунтування юридичної характеристики ліцензійного договору


Виконують студенти попарно

Виконують студенти попарно

Виконують студенти попарно


Основна рекомендована література № 1,2,3,4

Основна рекомендована література № 1,2,3,4

Основна рекомендована література № 1,2,3,4VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України(ст. 9). - К.,1996. – 117 с.

 2. Цивільний кодекс України. – К., 2012. Право інтелектуальної власності Глава 35-36 (ст.418- ст.508).

 3. Закон України ”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” Відомості Верховної ради (ВВР), 1994, №7, ст. № 32) (В редакції Закону № 1771-ІІІ від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст. 307) (з наступними змінами і доповненнями).

 4. Закон України про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право N 2733-III, м. Київ, 20 вересня 2001 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.16 ).

 5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93р. №3689-ХІІ

 6. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”: чинний з 05.07.94 р. // Закон і бізнес. - 1997. - № 5(132). - 29 січня.

 7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 8. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 9. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

 10. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144) (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

 3. доповненнями).

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України N 521 від 16.07.2001 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (з наступними змінами і доповненнями).

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 15: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕРНЕТ


І. Актуальність теми. Перехід до інформаційної економіки нерозривно пов'язаний з бурхливим розвитком електронних засобів зв’язку, новітніх цифрових технологій, які істотно скорочують терміни відтворення інформації, забезпечують можливості її використання, внесення змін та швидкого постачання інтелектуальних продуктів споживачам.

Перетворення Інтернету на провідний засіб спілкування, обміну інформації та ведення бізнесу породжує нові явища в системі відносин інтелектуальної власності, обумовлені віртуальною сутністю, транскордонністю та динамічністю цієї глобальної мережі.

Перенесення зростаючої кількості літературних творів, фільмів, комп’ютерних програм у цифрове середовище породжує реальну загрозу зміни та фальсифікації цих творів, створення дешевих і високоякісних копій, їх широкого розповсюдження з порушенням авторського права. Існує реальна загроза підробки знаків для товарів та послуг, поширення комп’ютерного піратства, тощо.

Таким чином, проникнення комерційних відносин у мережу Інтернет спричинює якісно нові проблеми, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності


ІІ. Навчальні цілі: Навчити здійснювати бібліографічний пошук інформації із заданої тематики використовуючи бібліотечний фонд і сучасні інформаційні технології. Закріпити навики використання стандартів для оформлення наукової студентської роботи.
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Історія розвитку Інтернету.

 2. Концепція гіпертексту.

 3. Структура та система адресації Інтернету.

 4. Передача інформації в Інтернеті.

 5. Значення та роль наукової інформації в епоху глобалізації.

 6. Правові проблеми дотримання авторського права в Інтернеті.

 7. Правові проблеми використання доменних імен в Інтернеті.

 8. Інтернет сторінка: принципи побудови, можливості та шляхи вдосконалення.

 9. Захист об’єктів інтелектуальної власності, створених при розробці Web-сторінки.

 10. Передача авторських прав на розробку Web- сторінки.

 11. Інтернет пошук наукової інформації.

 12. Види пошукових систем.

 13. Подання електронної заявки на винахід, корисну модель.

 14. Поняття про електронний підпис.

 15. Захист інформації персональних комп’ютерів при роботі в мережі Інтернет

Вміти:

 1. Визначати можливі форми правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінку.

 2. Складати алгоритм правової охорони об’єктів що складають Web-сторінку Визначати об’єкти та суб’єкти комерціалізації інтелектуальної власності.


ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліни

Знати

Вміти

Основи економічної теорії

Основні економічні категорії та закони

Застосовувати економічні категорії та закони вібносно об’єктів інтелек-туальної власності

Деонтологія

Основні норми етики і деонтології

Дотримуватись етич-них аспектів щодо реалізації прав на об’єкти інтелектуаль-ної власності


ІV. Зміст теми заняття

Навчити складати алгоритм правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінку.

Відпрацювати практичний навичок – визначення можливих форм правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінку.
V. План і організаційна структура заняття


з/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв.)


Макс. к-сть балів

I

II
ІІІ

Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація .

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Вміння відповісти на основні питання теми.

ІІ


Академічний журнал.


П. 2 “Навчальні цілі”.


5

30


10

ІV

Основний етап


Формування професійних вмінь та навичок:

1. Визначити можливі форми правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінкуІІІ

Індивідуальне усне опитування, вміння відповісти на контрольні питання теми

Практичний тренінг в оволодінні практичними навичками проводиться під керівництвом викладача в аудиторії

Перелік питань для усного опитування.35

2

VVІ
VІІ

Заключний етап Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ


Індивідуальний контроль практичних навичок

Результати

самостійної роботи з з літературою10

5
5


1

Загальна кількість балів

13


VІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

Зразок пошуку наукової інформації на сайті Укрпатенту,


VІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Основні питання теми.VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Завдання

Вказівки

Примітки

1Визначити можливі форми правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінку

Виконують студентиОсновна рекомендована література № 1,2


VІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу.

Результати аудиторної роботи студентів під час виконання основного етапу.


Література

Основна:

 1. Б. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 342-355.

 2. В.М. Антонов. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. Київ, "КНТ", 2006, С. 279-302.

3. Андреев Б.В., Вагонова Е.А. Право и Интернет: Учебное пособие.  М. ИМПЭ

им. А.С.Грибоедова, 2001. С 5-10, 18-25.Додаткова:

  1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. редакцією М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка