Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 21 січня 2004 року n 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 квітня 2004 року за n 464/9063Скачати 116.49 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір116.49 Kb.
#10855
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Тимчасові критерії
щодо перевірки готовності навчального закладу до проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання для підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів


1. Загальні положення

1.1. Ці критерії розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. N 1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки" та Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 року N 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 квітня 2004 року за N 464/9063.

1.2. Критерії визначають мінімальні нормативи та вимоги щодо організаційного, кадрового, матеріально-технічного, апаратного, програмного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, необхідного для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання.

1.3. Встановлюється, що дистанційна форма навчання здійснюється для інвалідів I та II груп, військовослужбовців, які за певних умов не можуть здійснювати навчання за денною, заочною, вечірньою або екстернатною формами навчання, що підтверджено відповідними довідками, та інших категорій осіб.

1.4. Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється навчання за дистанційною формою, визначається Вченою радою вищого навчального закладу і погоджується з Міністерством освіти і науки України (далі - МОН України).

2. Умови реалізації дистанційної форми навчання в режимі педагогічного експерименту

2.1. Навчально-методичне забезпечення та забезпеченість дистанційними курсами вищого навчального закладу має бути до початку навчального року розроблено на 100 % для першого року навчання за заявленими напрямами підготовки (спеціальностями).

2.2. Екзамени та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується вищим навчальним закладом. До розроблення і впровадження механізму аутентифікації учасників процесу дистанційного навчання екзамени та заліки складаються очно (на базі локальних центрів дистанційної освіти вищого навчального закладу чи в базовому вищому навчальному закладі) у присутності відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо ідентифікації особи студента.

2.3. Державна атестація студентів проводиться відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за N 173.

2.4. Невиконання хоча б однієї із умов Тимчасових критеріїв на впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання є підставою для відмови вищому навчальному закладу в участі в експерименті.

3. Методичне забезпечення

3.1. Електронні підручники, посібники та електронні курси (матеріали до заняття), інші інформаційні матеріали 100 % у своєму змісті повинні мати гіперпосилання на навчальні матеріали, необхідні для вивчення матеріалу.

Електронні курси (електронні матеріали до заняття) мають бути наочними та обов'язково мати у своєму змісті відео, графічні та табличні матеріали, які б детально розкривали зміст теми та спонукали студента до активного засвоєння матеріалу курсу (заняття). Зазначена вимога є ключовою, невиконання якої не дає можливості вищому навчальному закладу отримати дозвіл на впровадження педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання.

Не допускається подавати електронні курси (електронні матеріали до заняття) у вигляді електронного тексту без згаданих матеріалів.

У кінці кожного електронного курсу (електронних матеріалів до заняття) мають бути гіперпосилання на джерела в електронній бібліотеці та рекомендації щодо додаткової літератури.

Електронні курси (електронні матеріали до заняття) вводяться в навчальний процес вищого навчального закладу на підставі рішення відповідного методичного органу вищого навчального закладу.3.2. Обов'язкова наявність в електронних курсах емуляторних лабораторних робіт.

4. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за дистанційною формою навчання

Назва показника

Значення показника за освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавра

спеціаліста магістра

1

2

3

1. Загальні показники

1.1. Наявність Положення про дистанційне навчання у вищому навчальному закладі, яке затверджене Вченою радою вищого навчального закладу.

+

+

1.2. Наявність окремого підрозділу, який організаційно і технологічно забезпечує навчання за дистанційною формою.

+

+

1.3. Наявність затвердженого навчального плану для відповідного напряму підготовки (спеціальності) з використанням технологій дистанційного навчання.

+

+

1.4. Наявність "електронного деканату" з можливістю on-line контролю навчального процесу системи дистанційного навчання.

+

+

1.5. Наявність розроблених та затверджених керівником вищого навчального закладу норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників, що задіяні у навчальному процесі з використанням дистанційних технологій.

+

+

2. Кадрове забезпечення вищого навчального закладу

2.1. Забезпеченість фахівцями, які безпосередньо задіяні у процесі дистанційного навчання, мають відповідну кваліфікацію або пройшли перепідготовку/підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання (%).

100

100

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які розробляють дидактичне наповнення, педагогічні стратегії та методичні рекомендації для курсів дистанційного навчання (%).

60

70

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою (%).

40

50

3. Матеріально-технічне забезпечення вищого навчального закладу

3.1. Наявність в регіонах, де вищий навчальний заклад готує фахівців за дистанційною формою навчання, обладнаних локальних центрів дистанційного навчання.

+

+

3.2. Наявність приміщень, що відповідають санітарним нормам, правилам і державним будівельним нормам України, для організаційного забезпечення та технологічної підтримки дистанційного навчання.

+

+

3.3. Наявність приміщень для навчальних і лабораторних занять, контрольних заходів та захисту проектів (робіт), які проводяться в очній формі (можна на умовах оренди).

+

+

3.4. Наявність лабораторного обладнання, що необхідне для проведення тієї частини лабораторних робіт, які не можуть бути виконані дистанційно.

+

+

3.5. Наявність електронної бібліотеки, (навчальний підручник на кожну навчальну дисципліну, навчально-методичний посібник на кожне заняття).

+

+

4. Апаратне, телекомунікаційне, програмне та інформаційне забезпечення

4.1. Мінімальна забезпеченість підрозділу дистанційного навчання комп'ютерним та периферійним обладнанням, що необхідне для організації і проведення навчального процесу за дистанційною формою:

 

 

кількість комп'ютерних місць для працівників підрозділу (центру) дистанційного навчання, із розрахунку на 1 працівника;

0,8

0,8

кількість комп'ютерних місць для педагогічних і науково-педагогічних працівників, які ведуть навчання за дистанційною формою, із розрахунку на 1 працівника;

0,25

0,25

кількість комп'ютерних місць для студентів із розрахунку на 1 особу;

0,1

0,1

наявність окремого серверу із цілодобовим режимом роботи для створення, накопичення та обміну інформаційними ресурсами, необхідними для дистанційного навчання.

+

+

4.2. Наявність локальної комп'ютерної мережі у вищому навчальному закладі із доступом до глобальної мережі Інтернет.

+

+

4.3. Наявність окремої локальної мережі для доступу до електронної бібліотеки.

+

+

4.4. Наявність надійного каналу зв'язку із необхідною пропускною здатністю (не менше 256 Кб/сек.), що цілодобово забезпечує можливість доступу через Інтернет до веб-сайту, де викладені інформаційні ресурси, задіяні у дистанційному навчанні.

+

+

4.5. Наявність ліцензованого програмного забезпечення:

програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, для роботи комп'ютерної мережі, захисту інформації, веб-серверу дистанційного навчання тощо);

+

+

програмне забезпечення спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання (розроблення і підтримки навчальних матеріалів і тестових систем, забезпечення інтерактивного спілкування студентів і викладачів, управління навчальним процесом).

+

+

4.6. Наявність веб-сайту (порталу), який забезпечує персоніфікований доступ до:

системи загального управління навчальним процесом;

+

+

інформації про навчальні плани, методичні матеріали та демонстраційні версії дистанційних курсів;

+

+

дистанційних курсів, засобів синхронного та асинхронного зв'язку, емуляторів лабораторних робіт та (або) віртуальних лабораторій з віддаленим доступом;

+

+

системи тестування з необхідними комплектами тестів для кожного курсу, в тому числі для самоконтролю, а також для автоматизованого поточного, рубіжного і підсумкового тестування.

+

+

5. Навчально-методичне забезпечення заявлених напрямів підготовки

5.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т. ч. варіативної компоненти).

+

+

5.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т. ч. варіативної компоненти).

+

+

5.3. Наявність навчального плану.

+

+

5.4. Наявність переліку навчальних дисциплін, за якими має відбуватись дистанційне навчання.

+

+

5.5. Наявність затвердженого переліку дисциплін, практичних та лабораторних робіт, які не допускається проводити у дистанційній формі.

+

+

5.6. Наявність графіка навчального процесу на весь термін навчання, у якому вказано форму проведення занять (дистанційно чи очно).

+

+

5.7. Наявність дидактичного та методичного забезпечення для дистанційних курсів, достатнього для якісного навчання за ними.

+

+

5.8. Наявність планів, методичних указівок і завдань для практичних занять і лабораторних робіт, які виконуються в очній формі.

+

+

5.9. Наявність методичних указівок щодо виконання курсових, дипломних проектів (робіт) та державних іспитів.

+

+

5.10. Наявність детальних інструкцій, що пояснюють і показують, яким чином виконувати всі активності, передбачені у дистанційних курсах, включаючи самостійне вивчення навчального матеріалу, участь у семінарах, дискусіях, практичних та лабораторних заняттях, отримання консультацій, в тому числі для написання рефератів, виконання проектних завдань, проходження контрольних заходів тощо.

+

+

6. Основні вимоги до електронного деканату, як системи із забезпечення управління навчальним процесом і електронного документообігу

6.1. Основні завдання, які має забезпечувати електронний деканат:

формування робочих навчальних планів та контрольних термінів виконання кожної позиції навчального плану;

формування індивідуального плану студента та контроль за його виконанням студентом, корекція траєкторії вивчення індивідуального навчального плану, переведення на наступний курс;

формування студентом (або автоматично) семестрового індивідуального плану із вибіркових дисциплін;

реєстрація індивідуальних робіт студентів, що надходять у паперовому вигляді, та автоматична реєстрація електронних робіт;

візуалізація етапів проходження та контроль за термінами перевірки індивідуальних робіт студентів науково-педагогічними працівниками;

автоматичне надсилання інформації керівництву системи дистанційного навчання про виконання всіх видів робіт науково-педагогічними працівниками і співробітниками, які задіяні у системі навчання за дистанційною формою;

контроль прав допуску науково-педагогічних працівників і співробітників до виконання різних видів робіт;

інтерфейс роботи науково-педагогічних працівників з електронними заліковими книжками студентів, індивідуальними контрольними (курсовими) роботами студентів, що надійшли в електронному вигляді, а також з результатами проміжних і підсумкових тестувань студентів;

контроль поточної успішності студентів та сплати ними за навчання, на основі чого робиться автоматичний висновок про допуск студентів до складання проміжних та підсумкових контролів та друку екзаменаційних відомостей, звітних даних роботи Державної екзаменаційної комісії, додатків до дипломів, протоколи відповідей студентів під час складання проміжних контролів, заліків чи екзаменів, протоколи захистів курсових робіт і проектів, що проводяться у режимі on-line;

формування переліку основних звітних документів, які видаються системою за запитом;

розрахунок навчального навантаження науково-педагогічних працівників і кафедр;

генерації незалежних тестів;

формування повідомлень і оголошень, для розміщення на персональних сторінках студентів та науково-педагогічних працівників;

інші функції, що вводяться при необхідності.

6.2. Структура електронного деканату:

робоче середовище керівництва системою дистанційного навчання вищого навчального закладу;

робоче середовище адміністратора системи;

робоче середовище адміністратора мережі;

робоче середовище методиста по роботі з науково-педагогічними працівниками, які задіяні у системі навчання за дистанційною формою;

робоче середовище методиста (методистів) по роботі зі студентами;

персональна сторінка науково-педагогічного працівника;

персональна сторінка студента.

6.3. Окремі вимоги до персональної сторінки студента

На персональній сторінці студента обов'язково розміщується така інформація:

індивідуальний навчальний план з вказівкою траєкторії вивчення;

інформаційне віконце для оголошень і оповіщень студента;

посилання на дистанційні курси;

посилання на робоче середовище електронної бібліотеки;

індивідуальні дані студента;

результати виконання навчального плану;результати виконання проміжних та підсумкових контролів.
Каталог: data -> news
data -> Статеве виховання і підготовка до сімейного життя
data -> Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку Поняття про сучасну психологію
data -> Реферат на тему: " Психологія підлітків"
data -> Психологічна готовність дошкільняти
data -> Практична сфера соціальної роботи
news -> Сборник статей по материалам Межвузовской научно-практической конференции 24-25 сентября 2014 г. Воронеж 2014 +378
news -> Східні солодощі не принесли насолоди у ході оперативно-профілактичного відпрацювання міста Вінниця працівниками ветеринарної міліції та удсбез викрито підпільний цех по виробництву східних солодощів

Скачати 116.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка