Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристівСкачати 276.83 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір276.83 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ


" 19 " грудня 2002р. № 730

Про затвердження Положення про центр,

будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства,

спорту та екскурсій учнівської молоді,

туристсько-краєзнавчої творчості учнівської

молоді, станцію юних туристів

Відповідно до пункту 4 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №433, і з метою підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня організації роботи позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого напряму
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів (далі - Положення), що додається.

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

2.1. Довести наказ до відома керівників місцевих органів управління освітою та керівників позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.2. Зобов’язати керівників відповідних позашкільних навчальних закладів до 1 вересня 2003 року внести зміни і доповнення до статутів згідно з цим Положенням.

2.3. Вжити заходів щодо збереження і розвитку мережі позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого напряму, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та ліквідації.

2.4. Сприяти створенню умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти з туристсько-краєзнавчого напряму з урахуванням специфіки центру, будинку, клубу, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів.

3. Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матющенко О.К.) здійснювати інформаційно-методичне забезпечення діяльності Кримського республіканського, обласних, міських, районних центрів, будинків, клубів, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцій юних туристів, забезпечувати проведення всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових туристсько-краєзнавчих заходів з учнівською молоддю.

4. Цей наказ надрукувати в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Науменка Г.Г.

Міністр В.Г.Кремень

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України

Від 08.01.03 за № 10/7331

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

віід19.12.2002р. № 730ПОЛОЖЕННЯ

про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та

екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів
1. Загальна частина

1.1. Центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станція юних туристів (далі - центр туризму учнівської молоді) - профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є туристсько-краєзнавчий, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками зі спортивного туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля.

Центр туризму учнівської молоді здійснює навчання і виховання вихованців (учнів, слухачів) у позаурочний та позанавчальний час.

1.2. Головними завданнями центру туризму учнівської молоді є:

реалізація державної політики в галузі освіти засобами туризму, краєзнавства, спорту й екскурсій;

надання методичної допомоги навчальним закладам з питань упровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;

створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності учнів;

формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

просвітницька діяльність.

1.3. Центр туризму учнівської молоді у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває позашкільний навчальний заклад, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад, цим Положенням і власним статутом, іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів.

1.4. Координацію навчально-методичної, організаційно-масової і навчально-виховної діяльності обласних, районних, міських центрів туризму учнівської молоді та проведення всеукраїнських очно-заочних масових заходів здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН.

1.5. Мова навчання і виховання у центрі туризму учнівської молоді визначається Конституцією України і Законом України “Про мови в Українській РСР”.


2. Організаційно-правові засади діяльності центрів туризму учнівської молоді

2.1. Центри туризму учнівської молоді створюються засновником (власником) і за своїми організаційно-правовими формами можуть бути державної, комунальної або приватної форми власності.

Статус державного має центр туризму учнівської молоді, заснований на державній формі власності.

Статус комунального має центр туризму учнівської молоді, заснований на комунальній формі власності.

Статус приватного має центр туризму учнівської молоді, заснований на приватній формі власності.

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація центру туризму учнівської молоді здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Державний та комунальний центри туризму учнівської молоді створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

Центр туризму учнівської молоді приватної форми власності створюється за рішенням засновника (власника) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

2.3. Засновниками центру туризму учнівської молоді можуть бути:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи, організації України та їх об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;

громадяни України.

2.4. Центр туризму учнівської молоді діє на підставі власного статуту.

У статуті зазначаються повна назва закладу, його адреса, засновник, підпорядкованість; мета і головні завдання діяльності; основні характеристики методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу; права, обов’язки та відповідальність його учасників, а також визначаються порядок управління закладом і організації його фінансово-господарської діяльності, використання майна, унесення змін та доповнень до статуту тощо.

Статут державного та комунального центрів туризму учнівської молоді затверджується засновником та реєструється у порядку, установленому законодавством України.

Статут центру туризму учнівської молоді приватної форми власності погоджується з відповідним органом виконавчої влади, затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку, установленому законодавством України.

Державний та комунальний центри туризму учнівської молоді здійснюють свою діяльність після реєстрації статуту, приватний - після реєстрації статуту та за наявності ліцензії, виданої у порядку, установленому законодавством України.

Центри туризму учнівської молоді незалежно від підпорядкування та форм власності набувають прав юридичної особи з дня реєстрації статуту.

2.5. Центр туризму учнівської молоді може створювати філії - структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами.


3.Організація позашкільної освіти в центрі туризму учнівської молоді

3.1.Центр туризму учнівської молоді працює за річним планом роботи, затвердженим директором і погодженим із засновником (власником).

3.2.Структура та штати центру туризму учнівської молоді розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці і затверджуються органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває заклад.

Структурними підрозділами закладу можуть бути відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі та профільні туристські табори, туристська база, бібліотека, творчі майстерні, пункти прокату туристського спорядження та інші підрозділи.

3.3. Центр туризму учнівської молоді здійснює навчально-виховну, організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу, спрямовану на подальший розвиток туристсько-краєзнавчої, екскурсійної та оздоровчої роботи з учнівською молоддю.

3.4. Центр туризму учнівської молоді організовує і проводить навчально-виховну роботу з вихованцями (учнями, слухачами) протягом навчального року в одновікових та різновікових групах за інтересами.

3.5. У центрі туризму учнівської молоді можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання за видами туризму та спорту (пішохідний, лижний, водний, велосипедний, гірський, спелеологічний, спортивне орієнтування, туристське багатоборство тощо) і напрямами краєзнавства (історичне, географічне, літературне, археологічне, геологічне, екологічне, фольклор та етнографія тощо).

У центрі туризму учнівської молоді можуть організовуватись гуртки, групи та інші творчі об’єднання з підготовки юних екскурсоводів, юних суддів змагань, юних топографів, юних геодезистів, юних гідрологів тощо.

3.6. До центру туризму учнівської молоді зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 21 року. Статутом може визначатись і інший вік. Заклад уживає заходів до залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

Приймання вихованців (учнів, слухачів) до центру туризму учнівської молоді здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до туристсько-краєзнавчих об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у центрі туризму учнівської молоді.

3.7. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру туризму учнівської молоді становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установлюється директором центру туризму учнівської молоді залежно від профілю, навчальних планів і програм, можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше як 25 чоловік.

3.8.Навчальний рік у центрі туризму учнівської молоді незалежно від форм власності починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад, за погодженням з МОН.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

3.9. Навчально-виховний процес у центрі туризму учнівської молоді здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів) та з урахуванням їх вікових особливостей.

Кожен вихованець (учень, слухач) має право займатися у кількох творчих об’єднаннях, змінювати їх протягом року.

У період канікул центр туризму учнівської молоді організовує поза розкладом і за окремим планом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку, з повним або змінним складом вихованців (учнів, слухачів) на туристсько-оздоровчих базах, у таборах, походах, експедиціях, змаганнях, табірних та навчально-тренувальних зборах тощо.

3.10. Під час навчання у центрі туризму учнівської молоді вихованцю (учню, слухачу), який склав кваліфікаційні іспити або виконав відповідні нормативи, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння звання, розряду, категорії.

За результатами навчання центр туризму учнівської молоді видає своїм випускникам відповідні документи згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженим наказом МОН від 12.07.2001 №510 і зареєстрованим у Мін’юсті 06.09.2001 за №788/5979.

3.11. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання центру туризму учнівської молоді класифікуються за трьома рівнями:

1 - початковий. Це об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів туристсько-краєзнавчої діяльності;

2 - основний. Це об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

3 - вищий. Це об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, юних спортсменів-розрядників з туризму, кандидатів та дійсних членів Малої академії наук України.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, їх чисельний склад, обирається програма.

3.12. Зміст і річна кількість годин роботи відповідного гуртка, групи та іншого творчого об’єднання визначаються навчальними планами і програмами. Керівник гуртка, групи та іншого творчого об’єднання самостійно обирає обґрунтовані форми, засоби і методи роботи з урахуванням рівня загальноосвітньої, фізичної і спеціальної туристської підготовки учнів, їх туристсько-краєзнавчого досвіду.

Навчально-виховний процес у центрі туризму учнівської молоді, підпорядкованого МОН, здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються МОН, та орієнтовними навчальними програмами туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді, рекомендованими МОН, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Експериментальні навчальні плани складаються центром туризму учнівської молоді з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів (вихованців, слухачів) та навчання у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності гуртка, групи та іншого творчого об’єднання навчання може вестися за програмами від одного місяця до кількох років.

Індивідуальне навчання у центрі туризму учнівської молоді організовується відповідно до порядку, затвердженого МОН.

3.13. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються адміністрацією центру туризму учнівської молоді відповідно до режиму роботи закладу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів.

3.14. Центр туризму учнівської молоді може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, за місцем проживання дітей та юнацтва, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.15. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів), їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії центр туризму учнівської молоді може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

3.16. У випадках, передбачених законодавством України, центр туризму учнівської молоді має право надавати платні освітні послуги понад обсяги, визначені навчальними планами і програмами.

3.17. З метою виявлення рівня вмінь, знань і навичок вихованців (учнів, слухачів) центр туризму учнівської молоді організовує і проводить організаційно-масову роботу з використанням різних організаційних форм роботи: туристські і краєзнавчі змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, конференції, виставки, експедиції, навчально-тренувальні та оздоровчі табірні збори, походи, екскурсії, змагання з орієнтування та інші форми роботи, передбачені статутом закладу.

Центр туризму учнівської молоді може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, зацікавлені заклади й організації.

3.18. Інформаційно-методична робота центру туризму учнівської молоді спрямована на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності творчих об’єднань з питань туристсько-краєзнавчої і екскурсійної роботи, підготовку методичних рекомендацій за видами туризму і напрямами краєзнавства, посібників, довідників, туристсько-краєзнавчих маршрутів тощо, на пропаганду дитячо-юнацького туризму і краєзнавства.

Центр туризму учнівської молоді надає інформаційно-методичну та практичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, іншим організаціям та установам, молодіжним об’єднанням в організації позашкільної освіти.

Центр туризму учнівської молоді може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації кадрів навчальних закладів, інших установ та організацій за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

Центр туризму учнівської молоді може готувати громадські кадри спортивного туризму та суддів туристських змагань.

Центр туризму учнівської молоді, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів згідно з укладеними договорами.

3.19. Режим роботи встановлює центр туризму учнівської молоді, ураховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників закладу.

Центр туризму учнівської молоді забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.


4. Учасники навчально-виховного процесу центру туризму учнівської молоді

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в центрі туризму учнівської молоді є:

вихованці, учні, слухачі;

директор, заступники директора закладу;

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Вихованці (учні, слухачі) центру туризму учнівської молоді мають гарантоване державою право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

добровільний вибір виду діяльності;

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

користування туристським спорядженням та інвентарем, навчально-виховною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, оздоровчою базою центру туризму учнівської молоді;

участь у різних видах туристсько-краєзнавчої, навчально-виховної, науково-практичної та науково-дослідницької роботи, у змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах, експедиціях, оглядах, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

представництво в органах громадського самоврядування центру туризму учнівської молоді;

вільний вияв поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці (учні, слухачі) центру туризму учнівської молоді зобов’язані:

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватись моральних і етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережливо ставитись до державного і громадського майна.

4.4. Педагогічні працівники центру туризму учнівської молоді мають право на:

унесення керівництву закладу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів);

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

проведення в установленому порядку наукової, дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);

захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5. Педагогічні працівники центру туризму учнівської молоді зобов’язані:

виконувати навчальні плани та програми;

давати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи диференційовано до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів);

визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), обирати адекватні засоби їх реалізації;

здійснювати контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців (учнів, слухачів), захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

берегти здоров’я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

дотримуватись вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

виконувати накази і розпорядження керівника закладу.

4.6.Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру туризму учнівської молоді працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого директором.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження керівників гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру туризму учнівської молоді визначається директором згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних закладу відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад, для приватних – засновником (власником).

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором центру туризму учнівської молоді в разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання з дотриманням законодавства про працю.

4.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Покладання на педагогічних працівників центру туризму учнівської молоді контрольних, інспекторських та інших, не властивих їм, функцій, забороняється.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до чинного законодавства.

4.10. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу;

звертатися до органів управління освітою, керівника центру туризму учнівської молоді і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності центру туризму учнівської молоді;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази центру туризму учнівської молоді;

захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.


5. Управління центром туризму учнівської молоді

5.1. Керівництво центром туризму учнівської молоді здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому МОН.

5.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

5.3. Директор центру туризму учнівської молоді:

здійснює керівництво колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і слухачів);

створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;

представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями (учнями, слухачами), і контролює їх виконання;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників закладу;

затверджує посадові обов’язки працівників закладу;

щороку звітує на загальних зборах (конференції) колективу закладу про діяльність адміністрації;

несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння закладу.

5.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у центрі туризму учнівської молоді створюється педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління закладу.

Головою педагогічної ради є директор.

Педагогічна рада центру туризму учнівської молоді:

розглядає план роботи закладу, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;

захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;

призначає учням, вихованцям і слухачам персональні та іменні стипендії, гранти;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

5.5. У центрі туризму учнівської молоді може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи;

заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід;

дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з питань туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді;

обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

5.6. Для вдосконалення форм і методів туристсько-краєзнавчої і екскурсійної роботи, підвищення рівня безпеки масових заходів, розвитку творчих ініціатив педагогічного колективу за рішенням педагогічної ради в центрі туризму учнівської молоді можуть створюватись методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи (маршрутно-кваліфікаційна, атестаційна та інші).

5.7. Органом громадського самоврядування центру туризму учнівської молоді є загальні збори (конференція) колективу цього закладу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. Повноваження зборів (конференції) визначаються чинним законодавством.

Загальні збори (конференція) колективу центру туризму учнівської молоді проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

5.8. У період між загальними зборами (конференціями) може діяти рада центру туризму учнівської молоді, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.

Рада центру туризму учнівської молоді розглядає питання перспектив розвитку закладу, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

5.9. У центрі туризму учнівської молоді за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.


6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна

база центру туризму учнівської молоді

6.1. Фінансово-господарська діяльність центру туризму учнівської молоді здійснюється відповідно до законодавства та статуту закладу.

6.2. Фінансування державного і комунального центру туризму учнівської молоді здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних закладів – за рахунок коштів засновників (власників).

6.3. Фінансування центру туризму учнівської молоді може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.4. Додатковими джерелами формування коштів центру туризму учнівської молоді є:

кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;

кошти гуманітарної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

кредити банків;

інші надходження.

Кошти, отримані центром туризму учнівської молоді з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом.

6.5. Центр туризму учнівської молоді у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.

6.6. Матеріально-технічна база центру туризму учнівської молоді включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в їх користуванні.

6.7. Для проведення навчально-виховної роботи центру туризму учнівської молоді надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в центрі туризму учнівської молоді здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.


7. Діяльність центру туризму учнівської молоді

у рамках міжнародного співробітництва

7.1. Центр туризму учнівської молоді за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

Центр туризму учнівської молоді має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, установленому чинним законодавством.
8. Державний контроль за діяльністю центру туризму учнівської молоді

8.1. Державний контроль за діяльністю центру туризму учнівської молоді здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать заклади, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю центру туризму учнівської молоді є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН від 24.07.2001 № 553 і зареєстрованого в Мін’юсті 08.08.2001 за № 678/5869.

Начальник головного управліннянормативного забезпечення та

взаємодії з регіонами Я.П.Корнієнко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка