Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення аспірантура є формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікаціїСкачати 175.04 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір175.04 Kb.
#1044
ТипПоложення
Міністерство культури України

Харківський національний університет мистецтв

імені І.П. Котляревського

Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв

імені І.П. Котляревського

І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Аспірантура є формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

 2. Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського готує аспірантів за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво (напрямки досліджень «Історія музики», «Теорія музики», «Історія та теорія виконавської майстерності»).

 3. Навчання в аспірантурі здійснюється з відривом від виробництва (термін навчання – 3 роки) та без відриву (термін навчання – 4 роки).

 4. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

 5. Проект річного та перспективного плану прийому до аспірантури за держзамовленням розробляється університетом та затверджується Міністерством культури України.

 6. Бюджетні місця, надані Міністерством, розподіляються приймальною комісією по кафедрам із урахуванням потреб кафедр та відповідних рішень Вченої ради університету.

 7. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором університету з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового консультування.


ІІ

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРИЙОМУ


 1. Університет вміщує у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукової спеціальності, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

 2. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора (першого проректора) університету. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа проректорів, деканів, керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

 3. До участі в конкурсі допускаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра за спеціальністю Музичне мистецтво.

 4. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також достроково відраховані за вчинення противоправних дій чи невиконання навчального плану, не мають права повторного вступу на місця за держаним замовленням.

 5. Вступники подають до відділу аспірантури наступні документи:

 • Заява на ім’я ректора з зазначенням шифру, найменування спеціальності та кафедри.

 • Службова записка на ім’я ректора, написана майбутнім науковим керівником за результатами співбесіди з вступником.

 • Особистий листок з обліку кадрів (завірений у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

 • Чотири фотокартки 2*3.

 • Докладна автобіографія.

 • Копії дипломів спеціаліста або магістра. (завірені в нотаріальній конторі).

 • Копії додатків до дипломів з оцінками (завірені в нотаріальній конторі).

 • Рекомендація Вченої ради ВНЗ (для випускників цього року) або підприємства, де працює вступник.

 • Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у.

 • Перелік опублікованих наукових праць і винаходів, реферат з обраної наукової спеціальності (з відгуком наукового керівника), план-проспект дисертації.

 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявністю).

 • Дві копії ідентифікаційного коду.

 • Копія трудової книжки (завірена у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

 • Копія паспорту.

 • Лист з майбутнього місця роботи про те, що після закінчення випускник аспірантури буде працевлаштований (для вступників на денну форму навчання).

 • Паспорт та диплом про вищу освіту (оригінал) подаються вступником особисто.

 • Одна папка білого кольору із зав’язками.

 • Два конверти.

 1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів виноситься приймальною комісією з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник повідомляється у тижневий термін.

 2. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів у зв’язку з негативним відгуком майбутнього наукового керівника; неподанням у встановлені терміни всіх або окремих документів, названих у п.5, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 3. Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, італійської, французької. Для іноземних громадян – російської).

 4. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

 5. Вступники, які на час вступу склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

 6. Прийом вступних іспитів проводиться предметними комісіями (3-5 осіб), що призначаються ректором і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

 7. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури не користуються. До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до університету і назад. Витрати на проїзд і проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора про його допуск до вступних іспитів.

 8. На підставі результатів вступних іспитів приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо.

 9. При зарахуванні до аспірантури переважне право мають вступники, рекомендовані до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

 10. Про зарахування або про відмову в зарахуванні вступник повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

 11. Після закінчення прийому до аспірантури у п’ятиденний термін подається звіт до Міністерства культури України про виконання плану прийому до аспірантури за рахунок державного замовлення.

 12. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник – доктор наук або за рішенням Вченої ради кандидат наук.

 13. Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук – не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом зі здобувачами), а для наукового керівника – кандидата наук – 3 осіб. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 50 академічних годин на одного аспіранта.

 14. Взаємозобов’язання університету та аспірантів визначаються в угоді, яку аспірант підписує до 31 жовтня поточного року.

 15. Початок навчання в аспірантурі 1 листопада поточного року.ІІІ

ВСТУПНІ ВИМОГИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Дослідницький напрям «Теорія музики»
(кафедра теорії музики)

Вступники складають з фаху три іспити – Теорія музики, Історія музики та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день (з урахуванням письмових робіт). Кожен іспит оцінюється окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи, комісія виводить середню арифметичну оцінку.
І

теорія музики

  1. Виконання письмових робіт /без допомоги фортепіано/

 • гармонізація мелодії /3 години/

 • написання триголосної фуги на задану тему /3 години/

 • оркестровка фрагменту музичного твору або переклад фрагменту партитури для фортепіано /3 години/

2. Усний іспит по гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії музично-теоретичних систем, по музичній акустиці.

ІІ

історія музики

Усний іспит у повному обсязі курсу вищих навчальних закладів – орієнтація вступника в проблематиці історичного музикознавства, знання фундаментальних праць з історії музики.


ІІІ

колоквіум

1. Виявлення підготовки вступника до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, мети та завдань майбутньої роботи, актуальності теми дослідження).

2. Виявлення загальної ерудиції вступника, його обізнаності у питаннях методики викладання теоретичних дисциплін.
Дослідницький напрям «Історія музики»

(кафедра історії української та зарубіжної музики)
Вступники складають з фаху три іспити – Історія музики, Теорія музики, та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день (з урахуванням письмових робіт). Кожен іспит оцінюється окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи, комісія виводить середню арифметичну оцінку.

І

історія музики

Усний іспит у повному обсязі курсу вищих навчальних закладів – орієнтація вступника в проблематиці історичного музикознавства, знання фундаментальних праць з історії музики.


ІІ

теорія музики

 1. Виконання письмових робіт /без допомоги фортепіано/

 • гармонізація мелодії /3 години/

 • написання експозиції триголосної фуги на задану тему /3 години/

2. Усний іспит по гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, по музичній акустиці.
ІІІ

колоквіум

1. Виявлення підготовки вступника до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, мети та завдань майбутньої роботи, актуальності теми дослідження). 1. Виявлення загальної ерудиції вступника, його обізнаності у питаннях

методики викладання історичних дисциплін.

 1. Фахівці в області народної музичної творчості додатково проходять випробування з розшифровки записів фольклорної музики та знання праць із відповідної спеціальності.


Дослідницький напрям «Історія та теорія виконавського мистецтва»

(кафедра інтерпретології та аналізу музики, випускові виконавські кафедри)
Вступники складають з фаху три іспити – Історія та теорія виконавського мистецтва, Історія та Теорія музики, Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день. Кожен іспит оцінюється окремо.

І

історія та теорія виконавського мистецтва

Письмова робота на одну з запропонованих тем з проблем інтерпретації музики та наукового осягнення виконавського мистецтва (час виконання – 4 академічних години). Робота оцінюється за наступними критеріями: ясність, стислість, стиль, організація, сфокусованість викладу думки.ІІ

Історія та теорія музики

Усний іспит по гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, по музичній акустиці.


ІІІ

колоквіум

1. Виявлення підготовки вступника до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, мети та завдань майбутньої роботи, актуальності теми дослідження).IV

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

 1. Навчання в аспірантурі здійснюється з відривом від виробництва (термін навчання – 3 роки) та без відриву (термін навчання – 4 роки).

 2. До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби тривалістю понад один місяць, знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вчена рада університету оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, визначає термін, на який продовжується навчання (як правило, не більше одного року).

 3. Переведення аспірантів до іншого вищого навчального закладу, а також на іншу форму навчання здійснюється ректором університету.

 4. Навчальний рік в аспірантурі починається 1 листопада і закінчується 31 жовтня поточного року.

 5. Особам, які зараховані за державним замовленням для навчання з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня зарахування.

 6. Не пізніше двомісячного терміну після зарахування тема дисертації аспіранта та індивідуальний план роботи затверджуються після обговорення на кафедрі, вченими радами факультетів та вченою радою університету.

 7. Аспіранти працюють за індивідуальним планом роботи, не менш ніж два рази на рік звітують про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестуються науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора аспіранти переводяться на наступний рік навчання або відраховуються з аспірантури.

 8. Індивідуальний план роботи заповнюється у двох екземплярах, один з яких постійно зберігається у відділі аспірантури і видається під особистий підпис аспіранту раз на рік – у жовтні місяці для внесення відомостей про виконання плану.

 9. Аспірант може бути відрахованим із аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення противоправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. Рішення про відрахування приймає Вчена рада.

 10. Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів.

 11. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що виконав індивідуальний план роботи, і відраховується із аспірантури з дня захисту дисертації.

 12. Вчена ради університету не менш ніж раз на рік розглядає питання щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, переглядає склад наукових керівників і усуває від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.

 13. Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження вищого навчального закладу і назад. Витрати на проїзд несе аспірант.

 14. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою; аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, – згідно з контрактом.V

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ

 1. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводять з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук.

 2. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

 3. Кандидатській іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької, іспанської, італійської, французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої іноземної мови, ректор може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.

 4. Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає науковій галузі, за якою підготовлено дисертацію, на підставі рішення спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.

 5. Кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесії – у квітні та жовтні. У разі подання здобувачем кандидатської дисертації до спеціалізованої вченої ради до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

 6. Для складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови аспіранти повинні не пізніше ніж за два місяці надати до відповідних кафедр усі необхідні матеріали – реферати, письмові роботи тощо.

 7. Для складання іспиту зі спеціальності необхідно не пізніше ніж за місяць захистити на відповідній кафедрі спецкурс за темою дисертації і подати до відділу аспірантури спецкурс та витяг з протоколу засідання кафедри про його затвердження.

 8. Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється наказом ректора. Про час і місце проведення кандидатського іспиту здобувачі повідомляються не пізніше ніж за місяць.

 9. У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

 10. Кандидатські іспити приймаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

 11. Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються ректором у складі голови комісії (проректора, декана) і не менш ніж двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – докторів наук, кандидатів наук.

 12. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук.

 13. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.

 14. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри, який має науковий ступень із спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

 15. На кандидатських іспитах можуть бути присутні члени спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій ХНУМ, ректор, проректори.

 16. Кандидатські іспити за рішенням екзаменаційних комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Рівень знань оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

 17. На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспитах, з обов’язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання і посади.

 18. Після складання кожного кандидатського іспиту здобувачу видається посвідчення встановленої форми.


VII

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

 1. Термін перебування в аспірантурі входить до науково-педагогічного стажу, тому педагогічна практика є однією з важливих сторін навчального процесу. Від вірної постановки, чіткої організації, послідовного систематичного проходження практики в значній мірі залежить якість підготовки висококваліфікованих спеціалістів для педагогічної роботи в мистецьких вищих навчальних закладах.

 2. Мета педагогічної практики – підготовка аспірантів до професійної педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах. В процесі практики аспіранти повинні:

 • ознайомитися з основними напрямками роботи кафедри, до якої вони прикріплені – навчально-виховним, науковим, організаційно-метидочним;

 • вивчити методи та прийоми педагогічної роботи свого наукового керівника та провідних викладачів кафедри;

 • на практиці закріпити знання, отримані на заняттях по курсу «Педагогіка та психологія вищої школи» та при самостійному вивчені наукової та методичної літератури.

 1. Педагогічна практика, яка надає опит та навички самостійної роботи майбутньому викладачеві мистецького вищого навчального закладу, повинна проходити в умовах, максимально приближених до майбутньої професійної діяльності.

 2. Згідно навчальних планів на проходження педагогічної практики аспірантами відводиться 50 годин на рік.

 3. Основною базою педагогічної практики є клас наукового керівника, який й керує проходженням практики. Контроль за плануванням та проходженням практики покладається на завідувача кафедрою та завідувача аспірантури.

 4. Відмітки про планування та проходження педагогічної практики вносяться до індивідуального плану роботи аспіранта. По закінченню навчання аспірант повинен надати до відділу аспірантури затверджений кафедрою звіт про проходження педагогічної практики.

 5. Після проведення аспірантом відкритого уроку на кафедрі та захисту реферату з відповідної проблематики, виноситься рішення щодо присвоювання аспірантові кваліфікації «Викладач вищого навчального закладу». Протокол засідання кафедри подається до відділу аспірантури.


VIII

ЗДОБУВАЧІ


 1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

 2. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 3. Іноземці можуть бути здобувачами на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених ХНУМ з фізичними особами.

 4. Здобувачі прикріпляються до ХНУМ раз на рік – у жовтні місяці з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови, філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.

 5. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення як здобувачі не користуються.

 6. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

 7. Для прикріплення з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає:

 • Заява на ім’я ректора з зазначенням шифру, найменування спеціальності та кафедри;

 • Службова записка на ім’я ректора, написана майбутнім науковим керівником за результатами співбесіди з вступником.

 • Особистий листок з обліку кадрів (завірити у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

 • Копії дипломів спеціаліста та магістра. (завірені в нотаріальній конторі).

 • Копії додатків до дипломів з оцінками (завірені в нотаріальній конторі).

 • Перелік опублікованих наукових праць і винаходів, план-проспект дисертації.

 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявністю).

 • Дві копії ідентифікаційного коду.

 • Копія паспорту.

 1. Ректор на підставі письмово висновку передбачуваного наукового керівника видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

 2. Науковими керівниками здобувачів призначаються доктори наук або за рішенням вченої ради кандидати наук. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

 3. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.

 4. Взаємозобов’язання університету та здобувачів визначаються в угоді, яку здобувач підписує до 1 листопада поточного року.

 5. Початок навчання – 1 листопада поточного року.

 6. Не пізніше двомісячного терміну після зарахування тема дисертації здобувача та індивідуальний план роботи затверджуються після обговорення на кафедрі, вченими радами факультетів та вченою радою університету.

 7. Здобувачі працюють за індивідуальним планом роботи, не менш ніж два рази на рік звітують про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестуються науковим керівником.

 8. Індивідуальний план роботи здобувача заповнюється у двох екземплярах, один з яких постійно зберігається у відділі аспірантури і видається під особистий підпис раз на рік – у жовтні місяці для внесення відомостей про виконання плану.

 9. Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творчу відпустка згідно з законодавством України.
Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 175.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка