Положення про асистентуру-стажування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положенняСкачати 137.01 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір137.01 Kb.
Міністерство культури України

Харківський національний університет мистецтв

імені І.П. Котляревського
Положення про асистентуру-стажування Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського


І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Асистентура-стажування є формою підготовки науково-педагогічних, творчих та виконавських кадрів вищої кваліфікації.

 2. Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського готує асистентів-стажистів за спеціальностями «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво».

 3. Навчання в асистентурі-стажуванні здійснюється з відривом від виробництва. Термін навчання складає три роки.

 4. Підготовка в асистентурі-стажуванні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

 5. Проект річного та перспективного плану прийму до асистентури-стажування за держзамовленням розробляється університетом та затверджується Міністерством культури України.

 6. Бюджетні місця, надані Міністерством, розподіляються приймальною комісією по кафедрам, із врахуванням потреб кафедр та відповідних рішень Вченої ради та ректорату університету.

 7. Кількість асистентів-стажистів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором університету з урахуванням можливостей забезпечення творчого керівництва.


ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРИЙМУ


 1. Університет вміщує у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до асистентури-стажування не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

 2. Для проведення прийму до асистентури-стажування створюється приймальна комісія під головуванням ректора (першого проректора) університету. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа проректорів, деканів, керівників кафедр, а також передбачуваних творчих керівників асистентів-стажистів.

 3. До участі в конкурсі допускаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра з відповідних спеціальностей (17.00.03 – Музичне мистецтво, 17.00.02 – Театральне мистецтво).

 4. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в асистентурі чи аспірантурі за державним замовленням, а також достроково відраховані за вчинення противоправних дій чи невиконання навчального плану, не мають права повторного вступу на місця за держаним замовленням.

 5. Громадяни, що поступають в асистентуру-стажування повинні мати не менш двох років стажу практичної роботи за фахом. Безпосередньо після закінчення навчального закладу до асистентури-стажування мають право поступати особи, які мають рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу.

 6. Вступники подають до відділу аспірантури наступні документи:

 • Заява на ім’я ректора з вказанням шифру, найменування спеціальності та кафедри.

 • Службова записка на ім’я ректора, написана майбутнім науковим творчим керівником за результатами співбесіди з вступником.

 • Особистий листок з обліку кадрів (завірити у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

 • Чотири фотокартки 3*4.

 • Докладна автобіографія.

 • Копії дипломів спеціаліста або магістра (завірити в нотаріальній конторі).

 • Копії додатків до дипломів з оцінками (завірити в нотаріальній конторі).

 • Рекомендація Вченої ради ВНЗ (для випускників цього років) або підприємства, де працює вступник.

 • Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у.

 • Копії дипломів та афіш, реферат з обраної спеціальності (з відгуком творчого керівника).

 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявністю).

 • Дві копії ідентифікаційного коду.

 • Копія трудової книжки (завірена у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

 • Копія паспорту.

 • Лист з майбутнього місця роботи про те, що після закінчення випускник асистентури-стажування буде працевлаштований.

 • Паспорт та диплом про вищу освіту (оригінал) подаються вступником особисто.

 • Одна папка білого кольору із зав’язками.

 • Два конверти.

 1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів виноситься приймальною комісією з урахуванням письмово висновку передбачуваного творчого керівника, про що вступник повідомляється у тижневий термін.

 2. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів у зв’язку з негативним відгуком майбутнього творчого керівника; неподанням у встановлені терміни всіх або окремих документів, названих у п.6, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 3. Вступники до асистентури-стажування складають конкурсні іспити із спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, італійської, французької. Для іноземних громадян – російської).

 4. Вступний іспит з фаху повинен передувати іспитам з інших дисциплін.

 5. Результати вступних іспитів до асистентури-стажування дійсні протягом календарного року.

 6. Вступники, які на час вступу склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

 7. Прийом вступних іспитів проводиться предметними комісіями (3-5 осіб), які призначаються ректором і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, передбачувані творчі керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

 8. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до асистентури-стажування з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до асистентури-стажування з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до асистентури-стажування не користуються. До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до університету і назад. Витрати на проїзд і проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до асистентури-стажування на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора про його допуск до вступних іспитів.

 9. На підставі результатів вступних іспитів приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо. Приоритетне значення мають оцінки, одержані на іспитах з фаху.

 10. Про зарахування або про відмову в зарахування вступник повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

 11. Після закінчення прийму до асистентури-стажування у п’ятиденний термін подається звіт до Міністерства культури України про виконання плану прийому за рахунок державного замовлення.

 12. Кожному асистенту-стажисту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора, призначається творчий керівник – професор або доцент; викладачі, які мають почесні звання та значний досвід науково-педагогічної та творчої роботи.

 13. Кількість асистентів-стажистів, прикріплених до одного керівника, визначається за його згодою ректором, але не більш 5 осіб одночасно для професора і 3-х для доцента. На здійснення творчого керівництва щороку відводиться 100 академічних годин на одного асистента-стажиста.

 14. Взаємозобов’язання університету та аспірантів асистентів-стажистів визначаються в угоді, яку асистент-стажист підписує до 31 жовтня.

 15. Початок навчання в асистентурі-стажуванні з 1 листопада.


ВСТУПНІ ВИМОГИ
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво
Виконавці-інструменталісти та вокалісти
Вступники складають іспит «Фах та колоквіум», що складається з двох етапів, кожний з яких оцінюється окремо.
І етап

виконання сольної програми
Виконується програма тривалістю 40-50 хвилин, складена з різноманітних за жанрами, стилями та видами техніки творів.

ІІ етап

колоквіум

1. Виявлення музичного та загальнокультурного рівнів абітурієнта: • виконати даний за годину до іспиту невеликий, маловідомий твір, надати його стислий аналіз з точки зору змісту, форми, виконавських особливостей та методики роботи над цим твором у класі зі студентом;

 • захистити основні положення представленого реферату;

 • відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику.

2. Виявлення загальної ерудиції вступника.
Спеціалізація «Хорове диригування»
Вступники складають іспит «Фах та колоквіум», що складається з двох етапів, кожний з яких оцінюється окремо.
І етап

диригування

Диригування під фортепіано. Виконується програма тривалістю 40-50 хвилин, складена з різноманітних за жанрами, стилями та видами техніки творів.ІІ етап

колоквіум

1. Виявлення музичного та загальнокультурного рівнів абітурієнта: • аналіз твору по партитурі, читання партитур, перевірка слухової

підготовки, музична література;

 • захистити основні положення представленого реферату;

 • відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати

відповідну літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;

 1. Виявлення загальної ерудиції вступника.


Спеціалізація «Композиція»
Вступники складають з фаху чотири іспити – Композиція, Теорія музики, Історія музики та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день (з урахування письмових іспитів). Кожен іспит оцінюється окремо. Якщо іспит складається з окремих видів роботи то комісія виводить середню арифметичну оцінку.
І

Композиція

Показ творів різних жанрів та формІІ

теорія музики

1. Виконання письмових робіт /без допомоги фортепіано/ • поліфонічна обробка народної пісні для хору /3 години/;

 • оркестровка фрагменту музичного твору для фортепіано, двох фортепіано /3 години /

2. Усний іспит з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний

аналіз твору по партитурі).


ІІІ

історія музики

Усний іспит у повному обсязі курсу вищих навчальних закладів – орієнтація вступника в проблематиці історичного музикознавства.ІV

колоквіум

1. Виявлення музичного та загальнокультурного рівнів абітурієнта: • орієнтація вступника у проблематиці спеціальності, знання фундаментальних праць;

 • захистити основні положення представленого реферату;

 • відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;

2. Виявлення загальної ерудиції вступника


Спеціальність 17.00.02 – Театральне мистецтво

Асистентура-стажування
Спеціальність «Майстерність актора театру анімації»

Спеціальність «Режисер театру анімації»
Вступники складають з фаху два іспити – усний іспит з теорії майстерності актора або режисури театру анімації та Колоквіум. Іспити складаються з інтервалом в один день. Кожен іспит оцінюється окремо.

І

усний іспит
Усний іспит у повному обсязі курсу вищих навчальних закладів – орієнтація вступника в проблематиці теорії та історії мистецтва анімації, знання фундаментальних праць.

ІІ

колоквіум

1. Виявлення загальнокультурного рівня абітурієнта: • захистити основні положення представленого реферату;

 • відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності; знати відповідну літературу та вміти дати власну оцінку книзі, підручнику, навчальному посібнику;

2. Виявлення загальної ерудиції вступника.

НАВЧАННЯ В АСИСТЕНТУРІ-СТАЖУВАННІ

 1. Навчання в асистентурі-стажуванні здійснюється з відривом від виробництва. Термін навчання складає три роки.

 2. До терміну навчання в асистентурі-стажуванні не включається період хвороби тривалістю понад один місяць, знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вчена рада університету оцінює обставини, що виключили можливість працювати над сольною програмою і визначає термін, на який продовжується навчання (як правило, не більше одного року).

 3. Переведення асистентів-стажистів до іншого вищого навчального закладу здійснюється ректором університету.

 4. Навчальний рік в асистентурі-стажуванні починається 1 листопада і закінчується 31 жовтня.

 5. Особам, зарахованим за державним замовленням для навчання з відривом від виробництва стипендія призначається з дня зарахування.

 6. Не пізніше двомісячного терміну після зарахування індивідуальні плани роботи асистента-стажиста (програми творчих звітів на весь період навчання) затверджуються після обговорення на кафедрі, вченими радами факультетів.

 7. Асистенти-стажисти працюють за індивідуальним планом роботи, не менш ніж два рази на рік звітують про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестуються творчим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора асистенти-стажисти переводяться на наступний рік навчання або відраховуються з асистентури-стажування.

 8. Асистент-стажист повинен не рідше ніж раз на рік представляти творчий звіт з фаху у Великій залі університету у присутності не менше трьох членів кафедри.

 9. Індивідуальний план роботи заповнюється у двох екземплярах, один з яких постійно зберігається у відділі аспірантури і видається під особистий підпис асистенту-стажисту раз на рік – у жовтні місяці для внесення відомостей про виконання плану.

 10. Асистент-стажист може бути відрахованим за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення противоправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. Рішення про відрахування приймає Вчена рада.

 11. Асистент-стажист, відрахований з асистентури-стажування до закінчення строку навчання, може бути поновлений на строк, що залишився, на підставі рішення кафедри з фаху, крім випадків відрахування за протиправні дії або з причин професійної непридатності.

 12. Асистенти-стажисти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів для вдосконалення майстерності з фаху.

 13. Вчена ради університету не менш ніж раз на рік розглядає питання щодо підготовки науково-педагогічних, творчих та виконавських кадрів, переглядає склад творчих керівників і усуває від керівництва осіб, які не забезпечують якісної підготовки асистентів-стажистів.

 14. Асистентам-стажистам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання іспитів і роботи над програмою та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До щорічної відпустки не включається час проїзд від місця роботи асистента до місця знаходження вищого навчального закладу і назад. Витрати на проїзд несе асистент-стажист.

 15. У разі успішного навчання та виконання письмових робіт, асистенти-стажисти мають право на складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови. Для цього вони повинні не пізніше ніж за два місяці до іспитів написати заяву на ім’я ректора і надати на відповідні кафедри усі необхідні матеріали.

 16. Асистентам-стажистам, які успішно виконали у повному обсязі програму підготовки, склали кандидатські іспити, мають публікації з обраного фаху та на 2\3 виконали план роботи над дисертацією, вчена рада університету має право продовжити термін навчання в асистентурі-стажуванні – перевести на рік в аспірантуру для завершення роботи над кандидатською дисертацією та подання до захисту в спеціалізовану вчену раду.

 17. Асистенти-стажисти, які закінчили навчання в асистентурі-стажуванні за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою; асистенти-стажисти, які закінчили навчання в асистентурі-стажуванні поза державним замовленням – згідно з контрактом.ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

 1. Термін перебування в асистентурі-стажуванні входить до науково-педагогічного стажу, тому педагогічна практика є однією з важливих сторін навчального процесу. Від вірної постановки, чіткої організації, послідовного систематичного проходження практики в значній мірі залежить якість підготовки висококваліфікованих спеціалістів для педагогічної роботи в мистецьких вищих навчальних закладах.

 2. Мета педагогічної практики – підготовка асистентів-стажистів до професійної педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах. В процесі практики асистенти-стажисти повинні:

 • ознайомитися з основними напрямками роботи кафедри, до якої вони прикріплені – навчально-виховним, науковим, організаційно-метидочним;

 • вивчити методи та прийоми педагогічної роботи свого творчого керівника та провідних викладачів кафедри;

 • на практиці закріпити знання, отриманні на заняттях по курсу «Педагогіка та психологія вищої школи» та при самостійному вивчені наукової та методичної літератури.

 1. Педагогічна практика, що надає опит та навички самостійної роботи майбутньому викладачеві мистецького вищого навчального закладу, повинна проходити в умовах, максимально приближених до майбутньої професійної діяльності.

 2. Згідно навчальних планів на проходження педагогічної практики асистентами-стажистами відводиться 100 годин на рік.

 3. Основною базою педагогічної практики є клас творчого керівника, який й керує проходженням практики. Контроль за плануванням та проходженням практики покладається на завідувача кафедрою та завідувача аспірантури.

6. Відмітки про планування та проходження педагогічної практики вносяться до індивідуального плану роботи асистента. По закінченню навчання асистент-стажист повинен надати до відділу аспірантури звіт про проходження педагогічної практики.

7. Після проведення асистентом-стажистом відкритого уроку на кафедрі та захисту реферату з відповідної проблематики, виноситься рішення щодо присвоювання асистентові кваліфікації «Викладач вищого навчального закладу». Протокол засідання кафедри подається до відділу аспірантури.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка