«погоджено»Скачати 228.04 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір228.04 Kb.
#1068
ТипПояснювальна записка
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з наукової роботи

___________ проф. І.В. Шелевицький

«__»___________ 2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Розглянуто

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № ___ від «___»______ 2013 р.

в/о завідувача кафедри

_____________ Т. О. Дороніна

Кривий Ріг – 2013
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки” розроблено відповідно до паспорта спеціальності, що досліджує мету, зміст, методи, засоби, форми організації та контроль навчальної діяльності. а також логіку, методи та методику науково-педагогічних досліджень.

Зміст програми передбачає виявлення володіння майбутніми аспірантами досягненнями світової цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням надбань української педагогічної думки та шкільної практики, багатовікових педагогічних традицій українського народу; виявлення розуміння генезису педагогічних категорій, володіння основами теорії навчання та виховання, сучасними педагогічними технологіями та методами науково-педагогічних досліджень.Вимоги до знань та умінь майбутніх аспірантів.

Майбутній аспірант повинен знати: історію розвитку педагогіки, структуру та функції навчальної дисципліни, бути ознайомленим з різними педагогічними концепціями, підходами та поглядами вітчизняних та зарубіжних вчених на проблеми освіти та виховання; предмет навчальної дисципліни: закономірності, концепції та перспективи розвитку педагогіки як науки і навчальної дисципліни; тенденції та перспективи розвитку освіти в Україні та у розвинутих країнах; особливості пізнавальних процесів, шляхів забезпечення успішного навчання і розвитку особистості; нормативні та законодавчі документі про освіту.

Майбутній аспірант повинен вміти: послідовно і систематично розвивати вміння аналізувати вплив історичних, культурних, філософських, психологічних, економічних, соціальних чинників і підходів на специфіку формування вищої освіти в різних країнах світу; вільно оперувати педагогічними знаннями, використовувати досвід сучасного викладання педагогіки та інших дисциплін; визначати завдання педагогічної науки відповідно до замовлення суспільства у сфері освіти; застосовувати теоретичні й емпіричні методи педагогічного дослідження; практично використовувати методи створення навчальних планів і робочих програм у вищому навчальному закладі, враховувати динаміку розвитку змісту освіти; правильно обирати та застосовувати методи та методики науково-педагогічних досліджень.

Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й дослідно-експериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й глибини бачення ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо під час відповіді на питання продемонстровано професійну ерудиція в передбачуваній сфері наукового дослідження, поінформованість щодо найбільш важливих педагогічних ідей, які висловлювалися в минулому та є предметом наукових дискусій сьогодні, володіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної педагогіки; виявлено науково-аналітичні здібності, здатність виокремлювати педагогічні факти, явища, події й описувати їх мовою педагогічної науки, використовувати теоретичні знання як основу й метод пізнання, знаходити й бачити проблеми для здійснення актуальної науково-педагогічної діяльності, комбінувати знання для більш глибокого розуміння проблем і збагачення професійних знань.

Оцінка «добре» ставиться за умови, якщо в цілому розкрито зміст питань, показано загальну наукову ерудицію, науково-аналітичні здібності, проте не виявлено та не обґрунтовано сучасні проблеми в розвитку дидактики та не наведено власне бачення шляхів їх вирішення.

Оцінка «задовільно» ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив основний зміст питань, однак припустився окремих неточностей у трактуванні провідних науково-педагогічних категорій, концепцій та стратегій розвитку освіти.

Оцінка «незадовільно» фіксується у випадку, якщо вступником не показано розуміння основних питань дидактики, не відтворено знань основних категорій, понять, закономірностей і шляхів розвитку педагогічної науки.

ПРОГРАМА

(спеціальність 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки)
Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її становлення та розвиток .

Педагогіка як наука про виховання, навчання та розвиток особистості. Ретроспективний аналіз розвитку педагогіки (етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки). Предмет, основні категорії педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства. Різноманітність течій зарубіжної педагогіки.

Наукові дослідження як шлях вирішення проблем педагогіки. Основні елементи педагогічного дослідження. Поняття виміру в педагогіці, вимірні шкали. Методи науково-педагогічного дослідження. Етапи дослідження. Аналіз і оформлення результатів дослідження. Документація дослідження.

Тема 2. Особистість як предмет виховання та умови її розвитку.

Особистість та умови її розвитку. Суть особистості за К. Роджерсом. Індивід і індивідуальність. Роль свідомості та самосвідомості у розвитку особистості. Підструктури особистості як особистісні якості людини: мотивування, цілепокладання, орієнтування, самоактуалізація, самореалізація, самоконтроль, самооцінка. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку особистості. Середовище розвитку особистості: географічне, соціальне, близьке середовище. Спадковість у людському розвитку. Соціалізація і становлення особистості. Фактори соціалізації. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.Тема 3. Історія розвитку освіти й педагогічної думки в Україні та зарубіжжі.

Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки. Виховання, писемність, педагогічні ідеї праукраїнців. Виховання, школа та педагогічна думка Київської Русі (ІХ-перша пол. ХІІІ ст.). Освіта в давній Україні-Руси. Розвиток освіти за доби Великокняжої України-Руси. Перші літописці. Києво-Печерський монастир – центр давньоруського літописання. Мережа шкіл княжої доби. Роль Ярослава Мудрого у поширенні освіти в Україні-Руси. Характерні риси освіти доби Великокняжої України-Руси. Розвиток освіти та педагогічної думки у ХІІ – ХVІ ст. Козацькі школи. Братства, братські школи та книгодрукування. Видатні наукові діячі.

Становлення та розвиток національної системи виховання, педагогіки в епоху українського Відродження (ХVІ-перша пол. ХVІІІ ст.). Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ на початку ХХ ст. Розвиток національного шкільництва і педагогіки в 1917-1919 рр. Стан розвитку освіти та педагогіки України в 20-80-і роки. Відродження національної системи виховання, школи, педагогіки в період становлення незалежності України.

Школа, виховання та педагогічна думка в країнах Стародавнього Сходу, Греції та Риму. Розвиток школи, виховання та педагогічних ідей у середньовічній Європі в епоху Відродження та Реформації. Я.А.Коменський – засновник педагогіки нової доби. Шкільництво, виховання та педагогічна думка країн Європи в ХVІІ – ХVІІІ ст. Розвиток школи та педагогіки в країнах Європи в ХІХ ст. Стан розвитку шкільництва та педагогічної думки Росії в ХVІІІ на поч. ХХ ст. Головні тенденції розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних країн у першій половині ХХ ст. Сучасна система освіти в най розвиненіших країнах світу.Тема 4. Історія розвитку вищої освіти в Україні у ХVІІ-ХХ ст.

Реформування української школи: колегії, академії, університети. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні у ХVІІ столітті. Київська колегія. Києво-Могилянська академія. Львівський університет. Формування системи вищої освіти у ХVІІІ-ХХ ст. Система вищої педагогічної освіти в Україні. Видатні діячі освіти і науки. Педагогічні погляди Григорія Сковороди. К.Д.Ушинський і розвиток педагогіки в Україні. Педагогічні погляди І.Я.Франка. Внесок Софії Русової у розвиток української педагогіки. Педагогічні погляди і освітня діяльність M.I.Пирогова. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка, його «Букварь Южнорусский». Педагогічна спадщина українських діячів народної освіти кінця XIX - початку XX ст. та її значення для сучасності (Б. Грінченко, І. Огієнко, Я.Чепіга, С. Черкасенко). Педагогічні ідеї О.В.Духновича. Культурно-освітні погляди М.П.Драгоманова. Новаторські педагогічні ідеї в Україні у 20-ті роки XX ст. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасна школа. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського та її значення для розвитку сучасної школи. Педагогічні ідеї С.Ананьїна. Розвиток освіти та педагогічної думки на сучасному етапі. Педагоги-новатори. Зміст та спрямування Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI ст.).Тема 5. Розвиток педагогічної думки у давньому світі та середньовічній Європі.

Виховання у первісному суспільстві. Виховання, школа та педагогічна думка у країнах стародавнього Сходу, Греції та Риму. Розвиток школи та педагогічних ідей у середньовічній Європі. Виникнення університетів. Школа та педагогічна думка в епоху Відродження та Реформації.

Теорія навчання Я.-А.Коменського. Дидактичні погляди вченого-педагога. Організація процесу навчання (класно-урочна система) за Я.А. Коменським. Значення науково-педагогічної спадщини Я.А. Коменського для розвитку сучасної педагогіки і педагогічної практики.

Педагогічні погляди Дж. Локка. Засоби виховного впливу на формування особистості в педагогічній теорії Дж. Локка. Навчання та професійна орієнтація молоді за Локком. Місце педагогічних ідей Дж. Локка в сучасній системі навчання та виховання.

Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо. Природне і вільне виховання у працях Ж.-Ж. Руссо. Жіноче виховання в теорії французького просвітителя. Значення педагогічних поглядів Руссо.

Тема 6. Методологічні засади процесу навчання та його організація у сучасних навчальних закладах України. Форми організації навчання.

Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика та методика викладання окремих предметів. Методологія процесу навчання. Основні функції навчання: освітня, виховна, розвивальна. Шляхи їх реалізації. Основні компоненти процесу навчання: цільовий, мотиваційно-стимулюючий, змістовний, операційно-дієвий, контрольно-регулюючий, оцінно-результуючий.

Характеристика учіння як діяльності. Гносеологічні основи процесу навчання. Склад і структура учіння на макрорівні. Порівняльна ефективність учіння при деяких варіантах його складу і структури. Характеристика основних ланок навчального процесу у вищій школі. Психолого-педагогічні закономірності оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Процес формування понять у майбутній аспірантів та учнів у процесі навчання. Принципи організації процесу навчання у вищій школі. Співвідношення теорії і практики у процесі навчання. Пізнання закономірностей і систематизація знань у процесі навчання. Генезис і розвиток актуальних моделей навчання. Прогностичні моделі навчання XXI ст.

Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Стимулювання, організація зворотного зв’язку (контроль, аналіз результатів навчання та розвитку учнів). Структура процесу засвоєння знань: сприйняття, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, використання на практиці. Зміст та мета освіти в сучасній школі. Тенденції розвитку і вдосконалення змісту освіти.

Поняття форми організації навчання. Класно-урочна система навчання. Лекційно-семінарська система навчання. Модульно-розвивальна система навчання. Позаурочні форми навчання.

Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі. Зв’язок дидактики з конкретними методиками.Тема 7. Методи організації навчання і їх розвиток у дидактиці. Поняття методів навчання. Принципи класифікації методів навчання. Характеристика методів навчання на основі зовнішніх форм їх прояву. Характеристика методів навчання на основі їх внутрішньої логічної сторони. Характеристика методів навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями. Критерії вибору методів навчання.

Тема 8. Динаміка розвитку змісту освіти у навчальному закладі.

Поняття змісту освіти та його основні значення. Співвідношення науки і навчального предмета у змісті навчання. Психолого-педагогічні умови інтенсифікації навчання на сучасному етапі розвитку вищої освіти.

Навчальна програма і навчальний план як схематичні проекти змісту вищої освіти. Міжпредметна координація у процесі навчання. Інтеграційний підхід як умова міжпредметної координації.

Умови оптимізації побудови навчальних планів і програм. Використання грифів при оптимізації побудови навчального плану і програми. Типові й робочі програми, структурна схема їх написання. Зміст навчального предмета. Логічна структура процедур і дій при створенні типових і робочих програм.Тема 9. Контроль та оцінювання знань у процесі навчання.

Контроль, перевірка та оцінка знань учнів. Значення, функції та об'єкт контролю. Види контролю знань. Методи контролю. Дидактичні засоби боротьби з невдачами у навчанні. Проблеми оцінки знань учнів. Перспективи тестової перевірки знань учнів.Тема 10. Виховання як педагогічне явище. Основні напрями та технології виховання .

Основні положення та сутність процесу виховання. Закономірності та принципи виховання. Форми, методи, прийоми та засоби виховання. Організаційні форми виховної роботи. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості. Поняття “технологія” “технологія виховання” “інноваційні технології виховання”.

Поняття розвитку та формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку та формування особистості. Роль спадковості й середовища в розвитку та формуванні особистості. Рушійні сили та закономірності розвитку особистості. Роль діяльності, активності та спілкування у розвитку та формуванні особистості. Вікові етапи розвитку особистості учня. Аналіз зарубіжних теорій розвитку та формування особистості.

Особистість педагога як найважливіший суб’єкт-суб’єктний чинник навчально-виховного процесу.Тема 11. Структура системи освіти в Україні. Ліцензування та акредитація вищих навчальних закладів.

Поняття про систему освіти. Порівняльний аналіз освітніх систем. Реформування системи загальної та вищої освіти в Україні. Шляхи інтеграції системи освіти України у світову освітню систему. Болонський процес. Напрями реалізації багатоступеневої освіти в Україні. Державні стандарти освіти в Україні. Структура загальноосвітньої, середньої й професійної школи в Україні. Ліцензування та акредитація навчальних закладів в Україні.Тема 12. Управління навчальними закладами.

Принципи управління освітою. Органи освіти: їх функції та структура. Керівництво навчально-виховною роботою загальноосвітньої школи та вищого навчального закладу. Планування роботи школи та вищого навчального закладу. Основні форми методичної роботи у школі та у вищому навчальному закладі. Особливості внутрішньо шкільного контролю.

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління освітніми системами. Загальна характеристика основних типів навчальних закладів. Сутність понять “управління”, “керівництво”, “менеджмент” в освіті. Структура управління школою. Функціональні обов’язки керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Методична робота в школі.

Тема 13. Зміст і організація науково-педагогічних досліджень. Методологічний аналіз наукових досліджень

Наука. Структура і функції науки. Поняття світогляду науки. Організаційна структура наукових досліджень в Україні. Національна Академія наук – головний науковий центр України. Галузеві наукові установи. Національна академія педагогічних наук. Атестаційно-кваліфікаційна система наукових працівників.

Сукупність загальних принципів і методів, які використовуються у наукових дослідженнях. Система філософських, пізнавальних і загальнотеоретичних принципів, які визначають програму і способи досліджень. Вчення про структуру, логічну організацію, методи і засоби наукової діяльності. Теорія методів дослідження, створення концепцій, система знань про теорію науки або система методів дослідження. Наукова логіка як компонент методології. Методологічні принципи і рівні методології науки. Вибір теми як один із факторів успіху наукової роботи. Складові частини наукової праці.

Тема 14. Організація педагогічного дослідження і обробка його результатів.

Фундаментальні, прикладні, порівняльні дослідження. Педагогічний експеримент і його основні етапи. Композиція дисертаційної роботи. Методи педагогічних досліджень. Об’єкт і предмет, мета та завдання дослідження. Теоретична те методологічна основи наукової роботи. Вивчення літератури та відбір фактичного матеріалу. Теоретичний аналіз і синтез як методи педагогічних досліджень. Співбесіда й анкетування як методи педагогічних досліджень. Методи тестування в педагогічних дослідженнях.

Лабораторний експеримент. Середня похибка вибіркової частки освіти. Діагностика реальних можливостей студентів у дослідно-експериментальній роботі. Методи тестування в педагогічних дослідженнях. Лабораторний експеримент. Основні етапи експериментальної роботи з перевірки навчальних планів і програм. Вибірковий метод у педагогічних дослідженнях. Методи обробки наукового матеріалу.

Формувальний експеримент як метод педагогічного дослідження. Шляхи впровадження наукових висновків у практику роботи вищих навчальних закладів


ЗАПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Поняття про педагогіку як науку та її основні категорії.

 2. Різноманітність течій зарубіжної педагогіки.

 3. Методи та методика науково-педагогічних досліджень.

 4. Розвиток і формування особистості.

 5. Виховання як провідний фактор розвитку та формування особистості.

 6. Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки.

 7. Виховання, писемність, педагогічні ідеї праукраїнців.

 8. Школа та педагогічна думка періоду Київської Русі (ІХ–перша пол. ХІІІ ст.).

 9. Розвиток навчання й виховання в Україні (друга пол. ХІІІ-ХV ст.).

 10. Розвиток національної системи виховання в епоху українського Відродження (ХVІ – перша пол. ХVІІІ ст.).

 11. Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ – на початку ХХ ст.

 12. Розвиток національного шкільництва і педагогіки в 1917–1919 рр.

 13. Стан розвитку освіти та педагогіки України в 20–80-і роки.

 14. Відродження національної системи виховання в період становлення незалежності України.

 15. Педагогічні пам’ятки Київської Русі.

 16. Педагогічна думка педагогів-просвітителів та педагогічна література ХVІ-ХVII ст.

 17. Розвиток педагогічної думки в ХІХ – на початку ХХ ст.

 18. Провідні педагоги й вчені ХХ – початку ХХІ ст. про розвиток освіти і виховання.

 19. Школа, виховання та педагогічна думка в країнах Стародавнього Сходу, Греції та Риму.

 20. Розвиток школи у середньовічній Європі.

 21. Розвиток школи в епоху Відродження й Реформації.

 22. Я.А. Коменський – засновник педагогіки нової доби.

 23. Педагогічна думка країн Європи в ХVІІ – ХVІІІ ст.

 24. Розвиток школи та педагогіки в країнах Європи у ХІХ ст.

 25. Стан розвитку шкільництва та педагогічної думки Росії у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

 26. Головні тенденції розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних країн у першій половині ХХ ст.

 27. Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо.

 28. Педагогічні погляди Й.-Г. Песталоцці.

 29. Педагогічні погляди Дістервега.

 30. Педагогічні погляди Й.-Ф. Гербарта.

 31. Педагогічні погляди М. Монтессорі.

 32. Педагогічні погляди Р. Штайнера.

 33. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики.

 34. Дидактика та методика викладання окремих дисциплін.

 35. Методологія процесу навчання.

 36. Психолого-педагогічні засади навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 37. Зміст освіти, тенденції його розвитку.

 38. Закономірності та принципи навчання.

 39. Методи та засоби навчання.

 40. Особливості використання комп’ютерної техніки, мультимедійних систем у навчанні.

 41. Контроль та оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 42. Поняття форми організації навчання.

 43. Основні положення та сутність процесу виховання.

 44. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості.

 45. Завдання та функції класного керівника.

 46. Концепція національного виховання.

 47. Концепція громадянського виховання.

 48. Сімейне виховання як перший етап формування особистості.

 49. Поняття “технологія” “технологія виховання” “інноваційні технології виховання”.

 50. Професіограма вчителя.

 51. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління освітніми системами.

 52. Загальна характеристика основних типів навчальних закладів.

 53. Сутність понять “управління”, “керівництво”, “менеджмент” в освіті.

 54. Структура управління школою та функціональні обов’язки керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 55. Поняття про метод і методику педагогічного дослідження.

 56. Педагогічне спостереження.

 57. Соціологічні методи дослідження.

 58. Педагогічний експеримент.

 59. Теоретичні методи дослідження.

 60. Програма дослідження.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Амонашвили Ш.А. Паритеты, приоритеты и акценты гуманизации образования / Ш.А. Амонашвили, В.И. Загвязинский // Педагогика. – 2000. – № 2. – С. 11–16.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія [підручник для студ., аспір. та молодих викладачів навч. закладів] / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

 3. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть / В.П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11–17.

 4. Балл Г.О. Особиста свобода і гуманізація освіти / Г.О. Балл // Практична психологія і соціальна робота. – 2001. – № 1. – С. 2–5.

 5. Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – М. : Мысль, 1975. – 168 с.

 6. Бєланова Р. А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна-США) : монографія / Р.А. Бєланова. – К. : Центр практичної філософії, 2001. – 216 с.

 7. Білич Т. Світогляд Г. С. Сковороди. / Т. Білич. – К. : МВО УРСР, 1957. – 112 с.

 8. Бех І. Д. Виховання особистості: сходження до духовності / І.Д. Бех. – Київ : Либідь, 2006. – 272 с.

 9. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – Київ : Либідь, 2003. – 344 с.

 10. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17.

 11. Боргош Ю. Фома Аквинский / Ю. Боргош. – М. : Мысль, 1975. – 184 с.

 12. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. Борисенко. – К. :Унісерв, 2000. – 191 с.

 13. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920) / Г. Васькович. – Мюнхен : УВУ, 1969. – 226 с.

 14. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 192 с.

 15. Виговський М. Києво-Могилянська Академія у 18 ст. / М. Виговський, С. Філоненко // Київська старовина. – 1992. – № 6. – С. 86–88.

 16. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для майбутній аспірантів вищих навч. закл. / О.І. Вишневський. – Дрогобич: Коло, 2003. – 180 с.

 17. Від Вишенського до Сковороди. З історії філософської думки на Україні XVI-XVIII ст. / під ред. В. М. Нічик. – К. : Наукова думка, 1972. – 143 с.

 18. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для майбутній аспірантів магістратури / С.С. Вітвицька – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 19. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: Підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – Київ : Знання, 2011. – 333 с.

 20. Гельвеций К. А. Соч. в 2 т. / Клод Адриан Гельвеций. – Т.1. – М. : Мысль, 1973. – 354 с.

 21. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века / Б.С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 622 с.

 22. Год Б. Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в історико-педагогічній ретроспективі / Б. Год // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С.43–48.

 23. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 374 с.

 24. Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 46 с.

 25. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століття). – Київ : Райдуга, 1994. – 61 с.

 26. Дидро Д. Сочинения в 2 т. / Дени Дидро ; пер. с фр. ; сост. и ред. В. Н. Кузнецов / Дени Дидро. – Т. 1. – М. : Мысль, 1986. – 415 с.

 27. Драч І. Ф. Григорій Сковорода / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович. – К. : Молодь, 1984. – 216 с.

 28. Д’юї Джон. Досвід і освіта / перекл. з англійської Марії Василечко. – Львів : Кальварія, 2003. – 84 с.

 29. Євтух В.Б. Вступ до етнопедагогіки: Навчальний посібник / В.Б. Євтух, А.А. Марушкевич, Н.М. Дем’яненко, В.В. Черпак. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2004. – 88 с.

 30. Євтух В.Б. Етнопедагогіка. Ч.1. Навч.посібник / В.Б. Євтух, А.А. Марушкевич, Н.М. Дем’яненко, В.В. Черпак – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 149 с.

 31. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики / Г.Е. Жураковский. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 510 с.

 32. Заиченко Г. А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – М. : Мысль, 1988. – 234 с.

 33. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 20. – С.134.

 34. Закон України “Про дошкільну освіту” від 11 липня 2001 року № 2628-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 49. – С.259.

 35. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 року № 651-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28. – С. 230.

 36. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 34. – С. 451.

 37. Закон України “Про позашкільну освіту” від 22 червня 2000 року № 1841-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 46. – С. 393.

 38. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – №32. – С. 215.

 39. Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII–XVIII вв. Стефан Яворский / И.С. Захара – К. : Наукова думка, 1982. – 160 с.

 40. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М.З. Згуровский. – Київ : НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

 41. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І.В. Іваньо. – К. : Наукова думка, 1983. – 270 с.

 42. Кампанелла Т. Город Солнца / Т. Кампанелла. – М. : АН СССР, 1947. – 176 с.

 43. Кашуба М.В. Георгий Конисский / М.В. Кашуба. – М. : Мысль, 1979. – 173 с.

 44. Коменский Я.А. / под ред. А.А. Красновского. – М. : Наркомпрос РСФСР, 1939. – 289 с.

 45. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / под ред. А.А. Красновского. – М. : Министерство Просвещения РСФСР, 1955. – 652 с.

 46. Кониський Георгій. Філософські твори: У 2 т. / Г. Кониський. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1990. – 572 с.

 47. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. –№ 30.

 48. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформ. збірник Міністерства освіти України. – К. : Освіта, 1996. – С. 2–15.

 49. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Інформац. зб. Міністерства освіти України. – Київ, 2000. – №22. – С.7–21.

 50. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006–2010 рр. [розп. № 396 р. від 12.07.06.] // Орієнтир. – 2006. – №26. – С. 12–14.

 51. Красновский А. А. Ян Амос Коменский / А. А. Красновский – М. : Просвещение, 1953. – 324 с.

 52. Кремень В. Г. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / В.Г. Кремень. – Тернопіль : “Навчальна книга-Богдан”, 2004. – 384 с.

 53. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.

 54. Кривчик Г.Г. Сучасна Українська національна ідея в історичному вимірі / Г.Г. Кривчик // Грані. – 2006. – № 2. – С. 3–9.

 55. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 4-те вид., переробл. і доповн. –К. : Знання, 2006. – 334 с.

 56. Левківський М.В. Історія педагогіки : Підручник / М.В. Левківський. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – 360 с.

 57. Литвинов В.Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України / В.Д. Литвинов. – К. : Наукова думка, 1984. – 151 с.

 58. Лордкипанидзе Д.О. Ян Амос Коменский. 1592–1670 / Д.О. Лордкипанидзе. – М. : Педагогика, 1970. – 440 с.

 59. Любар О.О. Історія педагогічної думки і освіти в Україні.-Частина 1: Дохристиянський період / О.О. Любар, Д.Т. Федоренко. –Київ, 1993. – 109 с.

 60. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / В.Г. Максимов. – М. : Издательский центр "Академия", 2002. –  272с.

 61. Марушкевич А.А. Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка: Навчальний посібник з педагогіки (цикл лекцій) / А.А. Марушкевич. – Київ : Вид.” АСМІ”, 2005. – 312 с.

 62. Марушкевич А.А. Основи педагогіки: Навчальний посібник / А.А. Марушкевич. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2007. – 123 с.

 63. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: Теорія виховання. Навчальний посібник / А.А. Марушкевич. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 60 с.

 64. Марушкевич А.А., Кошечко Н.В. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник (модульне навчання) / А.А. Марушкевич, Н.В. Кошечко. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 80 с.

 65. Марушкевич А.А. С.Ананьїн (1873-1942): Педагогічні ідеї (Цикл лекцій): Навчальний посібник з педагогіки / А.А. Марушкевич, Н.В. Кошечко. – Київ: Знання, 2011. – 152 с.

 66. Марушкевич А.А. Родинна педагогіка: Навчально-методичний посібник / А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алєксєєнко та ін. – Київ : Вид. ПАРАПАН, 2002. – 216 с.

 67. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. Видання 2-е, доп. і переробл / О.С. Мельничук. – Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2001. – 179 с.

 68. Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. / Б.Н Мітюров. – К. : Радянська школа, 1971. – 108 с.

 69. Митюров Б.Н. Развитие педагогической мысли на Украине в XVI-XVII вв. / Б.Н. Митюров. – К. : Радянська школа, 1968. – 212 с.

 70. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк. – Харків : Харківський пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2001. – 256 с.

 71. Модернізація освіти України у контексті євроінтеграційних процесів: історико-педагогічний аспект: Монографія / За ред. Н.Г. Сидорчук. – Житомир : ЖДУ, 2008. – 300 с.

 72. Монтень М. Опыты. Избр. произв. в 3 т. / Мишель Монтень. – Т. 1. – М. : Голос, 1992. – 384 с.

 73. Мор Томас. Утопия / Томас Мор. – М. : Наука, 1978. – 416 с.

 74. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.

 75. Ничик В.М. Феофан Прокопович / В.М. Ничик. – М. : Мысль, 1977. – 192 с.

 76. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVII – начала XVIII вв. / В.М. Ничик. – К. : Наукова думка, 1978. – 298 с.

 77. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог / МОНУ ; Наук.-метод. центр вищої освіти [уклад. : В. І. Соколов, В. В. Висоцька ; (відп. ред. К. М. Левківський)]. – Київ : Стилос, 2003. – 336 с.

 78. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О. М. Любарська ; [за ред. О. М. Пєхоти]. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с.

 79. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / за ред. О.Г. Дзеверіна. – К. : Вища школа, 1972. – 246 с.

 80. Педагогическое наследие / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1988. – 416 с.

 81. Плахотнік О.В. Основи загальної та військової екології: Видання 2-е, доповнене. Навчально-методичний посібник / О.В. Плахотнік, В.К. Шваб. – К. : ТОВ “Інфодрук“ , 2012. – 310 с.

 82. Попов А.С. Христианские футурологические концепции: (Критический анализ) / А.С. Попов, А.А. Радугин. – М. : Мысль, 1987. – 202 с.

 83. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: Навч.посіб. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Харків : Колегіум, 2005. – 224 с.

 84. Розвиток прогресивної філософської думки російського, українського та білоруського народів у XVII–XVIII ст. / За ред. М. В. Кашуби. – К. : Наукова думка, 1978. – 167 с.

 85. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) : нариси / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Рад. шк., 1991. – 381 с.

 86. Рыданова И.И. Основы педагогики общения / И.И. Рыданова. – Минск : Беларуская навука, 1998. – 319 с.

 87. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підруч. / С.О. Сисоєва. – Київ : Міленіум, 2006. – 346 с.

 88. Сковорода Григорій. Твори : у 2 т. – К. : Обереги, 1994. – Т. 1. – 528 с.

 89. Сковорода Григорій. Твори : у 2 т. – К. : Обереги, 1994. – Т. 2. –480 с.

 90. Стратий Я. М. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я. М. Стратий, В. Д. Литвинов, В. А. Андрушко. – К. : Наукова думка, 1982. – 348 с.

 91. Суд над системой образования: Стратегия на будущее / под ред. У.Д. Джонсона ; пер. с англ. – М. : Педагогика, 1991 – 264 с.

 92. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5 т. / В.А. Сухомлинский ; под ред. А. Г. Дзеверина и др. – Т. 1. – К. : Рад. школа, 1979. – 686 с.

 93. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5 т. / В.А. Сухомлинский ; под ред. А. Г. Дзеверина и др. – Т. 2. – К. : Рад. школа, 1979. – 718 с.

 94. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5 т. / В.А. Сухомлинский ; под ред. А. Г. Дзеверина и др. – Т. 3. – К. : Рад. школа, 1979. – 719 с.

 95. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О.В. Сухомлинська. – К. : АПН України, 2003. – 68 с.

 96. Сухомлинська О. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С. 2–8.

 97. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 42–48.

 98. Сухомлинська О. Методи досліджень історико-педагогічних реалій другої половини XX століття / О. Сухомлинська. – Шлях освіти. – 2007. –№ 4. – С. 9–12.

 99. Українська педагогіка в персоналіях. В 2-х кн. – Кн. 2 / За ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – 550 с.

 100. Українське народознавство / За заг ред. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів : Вид. центр “Фенікс”, 1994. – 605 с.

 101. Ушинський К.Д. Твори в 6 т. / К.Д. Ушинський. – Т.1. – К. : Радянська школа, 1954. – 452 с.

 102. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура / За ред. В. Кременя. – Київ: Педагогічна думка, 2008. – 471с.

 103. Філософія освіти в сучасній Україні. – К. : Міністерство освіти України, 1997. – 544 с.

 104. Френе С. Избранные педагогические сочинения / С Френе. – М. : Прогресс, 1990. – 340 с.

 105. Харбисон Ф. Человеческий капитал как фактор мирового развития / Ф. Харбисон // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 13. – С. 2–5.

 106. Эразм Роттердамский. Философские произведения / под ред. В. В. Соколова. – М. : Наука, 1986. – 704 с.

 107. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социологической реальности / В.А. Ядов. – Москва : Омега-Л., 2007. – 567 с.Каталог: uploads -> editor -> 5376 -> 427881
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
427881 -> Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки
427881 -> Способи організації взаємодії викладача І студентів у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи
427881 -> «Видатний український педагог В. О. Сухомлинський» (1918 1970)
427881 -> Рецензенти: Король А. М. Щербина С. М. Лаврентьева О. О

Скачати 228.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал