Погоджено: Проблема: «Активізація пізнавальної діяльності школярів як шлях до успішного оволодіння іноземною мовою»Скачати 151.69 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір151.69 Kb.
ПОГОДЖЕНО:

Проблема: «Активізація пізнавальної діяльності школярів як шлях до успішного оволодіння іноземною мовою»

Форма проведення: майстер-клас

Місце проведення: ЗОШ І-ІІІ ступенів №22

Дата проведення: 20 лютого 2013 року о 8.30

Керівники: Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС

Барсукова О.В., вчитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів №22Мета:

- підвищити фаховий рівень вчителів іноземних мов з освоєння інноваційних технологій навчання;

- зорієнтувати вчителів англійської мови на проблему активізації пізнавальної діяльності школярів під час уроку іноземної мови;

- надати методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання на середньому етапі вивчення іноземної мови.

Організаційна частина


1. Реєстрація учасників майстер-класу.

2. Оголошення плану роботи та мети майстер-класу.

Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС

3. Презентація роботи Євроклубу «Пульс».

Рябуха Н.В., Барсукова О.В., вчителі англійської мови ЗОШ №22

Теоретична частина

Круглий стіл з проблеми: «Активізація пізнавальної діяльності школярів як шлях до успішного оволодіння іноземною мовою.»

Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС;

Барсукова О.В., вчитель англійської мови ЗОШ №22Практична частина

1. Відвідування відкритого уроку у 6А класі вчителя англійської мови ЗОШ №22 Барсукової О.В. з теми «Great Britain. Countries and People».

2. Самоаналіз та аналіз відвіданого уроку.

Барсукова О.В., вчитель англійської мови ЗОШ №22; Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС

3. Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів навчання на середньому етапі вивчення іноземної мови

4. Підведення підсумків майстер-класу. Вправа «Вільний мікрофон».

Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС

Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС;

Барсукова О.В., вчитель англійської мови ЗОШ №22
Активізація пізнавальної діяльності школярів як шлях до успішного оволодіння іноземною мовою

Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики залишається питання урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності. Навчальний матеріал може здаватися учням "сухим" і нецікавим, тому завдання вчителя – зацікавити їх. Це можна зробити за допомогою інформаційних технологій (наприклад, презентації засобами SMART-BOARD), науково-популярних фільмів, Інтернету, а також за допомогою дидактичних ігор. За Ф. Діствергом, будь-який метод поганий, якщо привчає учня до пасивності, і гарний, якщо пробуджує в ньому самодіяльність.

Розвитку пізнавальної діяльності може сприяти використання структури навчального матеріалу і спеціально організована взаємодія видів пізнавальної діяльності з опорою на узагальнені наочні орієнтири, визначені педагогічні умови і розроблені адекватні організаційні форми, методи, прийоми навчання. У дослідженні В.Е Краснопольського, діяльність визначена як активна дія самого учня, спрямована на засвоєння ним системи знань, навичок і умінь, а також зміни, що відбуваються в учневі, психічному розвитку, в характеристиках його особистості. Основними напрямами формування продуктивних процесів вважають дії тих, кого навчають, з опорою на систему узагальнених орієнтирів самостійного пошуку і конструювання учнями алгоритмічних і квазимоноритмічних процедур, спеціальне навчання евристикам різного рівня абстракції й узагальнення.

Пізнавальна діяльність сприяє формуванню світоглядних знань підлітків, яка є найбільш складною синтетичною формою духовного освоєння діяльності. Новизна в поглядах на проблему активізації пізнавальної діяльності учнів визначається соціальними змінами, що відбуваються в державі, які загострюють потребу суспільства в активній особистості. Формування особистості, її якісні зміни проходять в діяльності, зокрема в пізнавальній, в основі якої є співробітництво учнів в головному для них виді діяльності — навчанні. У процесі колективної навчально-пізнавальної діяльності можна формувати такі риси особистості, як пізнавальна самостійність і активність, колективізм, відповідальність, а також можливість взаємозв'язаного формування творчого і відповідального становлення до навчання.

Методи активізації пізнавальної діяльності учнів

Проект Ради Європи "Сучасні мови" передбачає підвищення ефективності навчання іноземних мов, зокрема, за рахунок передових методів і технологій, тобто методами активізації пізнавальної діяльності учнів. Великий інтерес викликають наступні методи: • дискусійний (М. В. Кларін, Г. А. Китайгородська);

 • метод рольових ігор (Г. А. Китайгородська, М. А. Аріян);

 • метод проектів (Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіна);

 • використання мультимедійних (комп‘ютерних) технологій .

Ці методи не можна назвати новими. Однак, їх застосування до цього часу не було системним. Вони пов’язані між собою тим, що їх форми і зміст дозволяють формувати, поряд із комунікативною компетенцією, окремі комунікативні та інтелектуальні вміння, які в сукупності складають уміння критичного мислення. Розглянемо зазначені методи.

Джава Н. у своїй статті дає таке визначення поняттю дискусія: дискусія (лат. discussion - від discutio – розглядаю, досліджую) – широке обговорення якогось спірного питання для з’ясування різних точок зору.Дискусія дає можливість:

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів;

 • сформувати певну культуру мови, вміння вислухати співрозмовника до кінця, не перебиваючи;

 • ставлячи запитання, заперечуючи або, навпаки, погоджуючись;

 • формувати свідоме ставлення до розгляду проблеми, активність в обговоренні проблеми, яка назріла, націленість на з’ясування причин її виникнення, а також на її вирішення. Мова, таким чином, є одночасно і метою і засобом навчання;

 • формує культуру творчого оперативного мислення;

 • створює умови для використання особистого досвіду й одержаних раніше знань для засвоєння нових.

Одним із важливих методів активізації пізнавальної діяльності учнів є метод проектів. В літературі знаходимо таке визначення зазначеного методу. Метод проектів – це така організація самостійної діяльності учнів у межах ними ж обраної теми, що проводиться у два етапи: етап підготовки та етап висвітлення кінцевого результату цієї діяльності.

Метою проектної роботи є автономне вивчення окремим учнем того чи іншого матеріалу, який є часткою одного великого розділу.

Сутність проектної методики полягає в тому, що ціль занять і способи її досягнення повинні визначатися власне учнем на основі його інтересів, індивідуальних особливостей, потреб мотивів, здібностей. Внаслідок цього, особисто-орієнтоване навчання, що лежить в основі проектної методики, передбачає зміну традиційної схеми взаємодії учитель-учень, суб’єкт-об’єкт на схему партнерства суб’єкт-суб’єкт.

Основна ціль навчання іноземної мови – мовленнєва діяльність, в якій мовленнєва система виступає тільки я к засіб її реалізації.

Найважливішими факторами, що сприяють формуванню внутрішнього мотиву мовленнєвої діяльності при проектному навчанні, є:


 • зв’язок ідей проекту з реальним життям;

 • наявність інтересу до виконання проекту з боку всіх його учасників;

 • ведуча роль консультативно-координуючої функції вчителя.

Проект може бути я к довготривалим, короткотривалим, що займає один урок.

Дидактична гра на уроках англійської мови є дуже ефективним засобом навчання. Доцільним є використання ігор чи елементів гри на кожному уроці. Це активізує діяльність учнів, вони захоплюються елементом змагання, їм подобається працювати у команді – так веселіше виконувати навіть складне завдання. Гра вимагає активності. Учні прагнуть використати цікаві звороти, слова, щоб їхні виступи вийшли цікавими, це спонукає працювати із словником.

Основне завдання полягає в тому, щоб правильно організувати гру, підібрати її відповідно до завдань уроку, до теми та рівня можливостей і знань учнів. Адже гра має бути цікавою та емоційною, – лише за цих умов можливий максимальний результат.

Ігри можуть використовуватися на різних етапах уроку. За їх допомогою можна перевірити домашнє завдання, полегшити розуміння навчального матеріалу, закріпити його, перевірити знання учнів перед контролем.

Під поняттям "дидактичні ігри" представлено будь-яку гру або ігрову вправу, спрямовану на оволодіння учнями новими знаннями, уміннями, навичками. Гра допомагає вчителю англійської мови організувати роботу на уроці, адже за 40-45 хвилин необхідно звертати увагу на граматику, мовлення, читання, писання, аудіювання. Гра допомагає перевірити знання і уміння учнів швидко і цікаво. Адже, учням цікавіше виконувати певне, наприклад завдання із граматики, коли воно подане у вигляді гри (змагання), ніж писати звичайну вправу.

Доцільність використання дидактичних ігор і їх ефективність неодноразово підтверджувалась. Дослідниця Р. Осадчук стверджує, що найсприятливіші умови гармонійного розвитку мотиваційної, змістової та операційної сторін пізнавальної діяльності учнів створюються у процесі проведення дидактичних ігор, де самостійна діяльність учнів і навчальні завдання вчителя є основним засобом засвоєння знань. Проведення дидактичних ігор вимагає від учнів певного рівня розвитку їхньої пізнавальної діяльності.

Система освіти, на думку багатьох дослідників, не може бути незалежною від суспільного й політичного устрою держави, вона за всіх часів відгукувалася на соціальне замовлення. Саме в силу цього політика держави останнім часом спрямована на те, щоб впровадити інформаційні технології в школи.

Комп'ютер бере на себе левову частину рутинної роботи вчителя, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп'ютеру.

Як відомо, придатність технічних засобів навчання й контролю для використання на заняттях з іноземної мови визначається за наступними критеріями:


 • по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу;

 • по-друге, забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;

 • по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови;

 • по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційний контроль дій всіх учнів;

 • по-п'яте, мати можливість швидкого введення відповідей без тривалого їхнього кодування й шифрування.

Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп'ютери щонайкраще "уписуються" у структуру навчального процесу, найбільш повно відповідають дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання англійській мові до реальних умов.

Застосування комп'ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання [8, 47].

Комп'ютер забезпечує й всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід'ємною частиною навчального процесу й виконує функцію зворотного зв'язку між учнем і викладачем. При використанні комп'ютера для контролю якості знань учнів досягається й більша об'єктивність оцінки. Крім того, комп'ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачеві приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Необхідно відзначити, що комп'ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як "відповідебоязнь".

Одним із компонентів підвищення мотивації, і я к наслідок активізації пізнавальної діяльності учнів є використання Інтернету. Інтернет природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагають значно урізноманітнити процес навчання.

Передовий педагогічний досвід засвідчує, що кожне заняття з використанням Інтернет-сайтів викликає емоційний підйом; навіть учні, що відстають від інших, з радістю спілкуються з комп’ютером, а, наприклад поганий результат тестування чи спілкування on-line, внаслідок прогалин у знаннях, спонукає звернутися по допомогу до вчителя або самостійно здобути ці знання. Також цікаво те, як засвідчує Н. Г. Овсяна, що у процесі сумісної комп’ютерно-навчально-ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект" - учні у навчальній грі проти комп’ютера несвідомо допомагають один одному, передають знання менш навченим. Тож утворюється такий безцінний зв’язок "учень-учень" [18, 6].Використання Всесвітньої мережі має цілий ряд переваг:

 • варіативність застосування на різних етапах навчання;

 • можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практичному занятті;

 • навчальний матеріал краще сприймається і легше запам’ятовується;

 • економне використання навчального часу;

 • індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу роботи;

 • скорочення видів роботи, що викликають утомлюваність учнів;

 • використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного подання матеріалу;

 • розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок;

 • створення комфортного середовища для сучасного навчання;

 • активізація навчальної діяльності школяра;

 • інтенсифікація навчання та підвищення мотивації рівня мотивації;

 • формування самооцінки учня та створення умов для його самостійної роботи.

За допомогою Інтернету учні мають змогу виконувати такі види навчальної діяльності:

 • тренуватися у правописі;

 • вивчати лексичний матеріал;

 • удосконалювати розуміння аудіо тексту;

 • розвивати техніку читання;

 • вивчати граматику;

 • навчатися писемного мовлення;

 • тренувати вимову тощо.

За словами Я. Коменського, "учитель - помічник природи, а не її володар, її будівничий, а не реформатор", тому він сам вибирає форми, методи та прийоми, які сприяють розвитку природних нахилів учнів.

Отже, пізнавальна активність школяра представляє собою складне психолого-педагогічне утворення, що синтезує в собі низку компонентів, про які сказано вище. Особливий зв’язок спостерігаємо між пізнавальною активністю і пізнавальним інтересом учнів, іншими словами, якщо урок не є цікавим, прийоми та методи викладання не приваблюють, не стимулюють до пошуку нової інформації, то дійсно чекати на високу пізнавальну активність вихованців не доводиться. Тому дієвим чинником вирішення окресленої проблеми слугують інноваційні засоби й методи викладання задля формування та розвитку особистісних якостей дітей.

Овсяна Н. Г. у своїй статті розглядає різноманітні навчальні сайти. Найбільш змістовними є наступні :

Teach-Nology

http://www. teachnology. com/teachers/lesson_plans/holidays/

Це дуже корисний сайт, який містить багато цікавих ідей і конкретних планів уроків, які допомагають вчителю навчити учнів іноземній культурі і традицій.

http://www. eslcafe. com;

Цей сайт дозволяє вступати в дискусії з різноманітних запитань, що вас цікавлять.

http://www. rong-chang. com;

Цей сайт – колекція сторінок для тих, хто вивчає мову, і для вчителів. Тут представлені наступні категорії: слухання, читання, граматика, письмо, газети, журнали.

School Projects

http://www. epals. com;

Це веб-сайт, який об’єднує вивчаючих мову у 191 країні для багатомовних поектів і міжкультурного навчання.

http://www. globals-choolnet. org/gsh/pr.

Сайт, який орієнтований на проекти для дітей від 5 до 19 років.

Teen-oriented Internet Web Sites

http://www. teenadviceonline. org;

Сайт, на якому представлена величезна кількість інформації, призначеної для підлітків, яку можна використовувати в класі.Список використаної літератури


 1. Близнюк О. І., Панова Л. С. Ігри у навчанні іноземних мов: посібник для вчителів. – К: Освіта, 1997. – 64 с.

 2. Галопова С. В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежeм. // Іноземні мови. – 1997. – №4. – С. 24.

 3. Джава Надія. Проблемні методи навчання іноземних мов. Дискусія. // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 3. – С. 49.

 4. Дон О. М. Ефективність застосування дидактичних ігор у навчально-виховному процесі/ Наша школа. – 2000. – №2-3. - С. 86.

 5. Кондратюк І. Г. Активізація навчальної діяльності учнів на уроці. // Англійська мова та література. – 2006. – № 15. – С. 2.

 6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 7. Мілютіна З. Т. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови. // Управління школою. – 2005. – № 19 – 21. – С. 49 – 51.

 8. Овсяна Н. Г. Ресурси Інтернет для вивчення англійської мови. // Англійська мова та література. – 2008. – № 19 – 21. – С. 47 – 49.

 9. Осадчук Р. І. Дидактичні ігри у навчальному процесі школи. // Педагогіка і психологія. – 1996. – №4. - С. 102 – 110.

 10. Огієвич О. Дидактична гра – шлях до підвищення якості навчання і виховання учнів. Анотація досвіду//Нова педагогічна думка. – 2005. – №1. - С. 83.

 11. Панаетова О. А. Використання методу проектів на уроках країнознавства // Англійська мова і література. – 2003. – № 30. С. 15 – 19.

 12. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка. // Иностранные языки в школе. – 2000. – №2 – 3. – С. 15 – 34.

 13. Потапенко С., Тезікова С. Пошук нових лінгво-педагогічних технологій навчання англійської мови // Рідна школа. – 2000. – серпень. – С. 65 – 67.

 14. Cергєєва О. Використання комп’ютерних програм на уроках англійської мови. – English. – 2008. - № 31 – 32. – С. 10 – 17.

 15. Скорнякова М. Є. Сучасні методи викладання англійської мови. // Англійська мова та література. – 2005. – №28. – С. 2 – 12.

 16. Ходос Б. Метод проектів як один як один з прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів у викладанні іноземної мови // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 79 – 80.

 17. Черненко О. Використання технології методів проектів у навчанні іноземної мови // Англійська мова та література. – 2002. –№ 12. – С. 7– 8.

 18. Шевченко Е. Б. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови. // Англійська мова та література.


Урок у 6-а класі Вчитель: Барсукова О.В.

Тема: Great Britain. Countries and People.

Мета:

Навчальна: ввести нові лексичні одиниці з теми та тренувати учнів у їх використанні, ознайомити учнів з країнами, що складають Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;

Розвиваюча: розвивати навички аудіювання та говоріння, увагу та фонематичний слух, здогадку, сприяти розвитку самостійного мислення, розширити знання учнів про країну, мову якої вони вивчають;

Виховна: вчити учнів співпрацювати у групах, виховувати повагу до культур інших країн, формувати позитивне ставлення до вивчення мови.

Обладнання: роздатковий матеріал, ноутбук, монітор, презентація РР, відео з добірки матеріалів для вчителів, наданих Британською радою, дошка, постери.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

ІІ. Введення в іншомовну атмосферу.

Look at all these things, children, and say what topic they belong to. Yes, it’s travelling. Think and say why people travel. (вільний мікрофон).ІІІ. Основна частина .

 1. Введення теми.

 • Guess the country and name the capital (презентація PP )

 • Now say in what country you can… see cultural sights

relax

go diving

practice English


 • Make up short dialogues using the clue

A: Where are you going in summer?

B: I want to visit………

A: What will you do there?

B: I will…………

2. Введення лексики.

А) Вимова:

The Unite Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, London, Cardiff, Edinburgh, Belfast, Cymraeg

Б) Значення слів:

Enchanting, separate country, population, unique customs, tartan kilt, bagpipe, tossing cable, male choir, causeway

3. Аудіювання (перегляд відео)

- pre-listening

You will watch a film about an English-speaking country - The Unite Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. When we say “Britain” or “England” we mean the UK, though it’s not the same. England is a part of Great Britain and the UK. Three more countries – Scotland, Wales and Northern Ireland belong to the UK as well.

- while-listening

While watching the film find out the capitals of these countries, their population and complete the table.country

capital

population

EnglandScotlandWalesNorthern Ireland- post-listening

A) Watch the film once more and be ready to refer the information to the proper country. (Після перегляду епізоду учні отримують смужки з реченнями, зачитують інформацію та відносять її до певної країни)

This country is in the north of Great Britain.

The country is in the West of Britain.

Singing is an important tradition of this country.

The culture of this country is rich in myth and legend.

It’s famous for dancing.

The people of this country are tolerant, friendly and polite.

Wearing tartan kilts is a unique custom of the country.

Bagpipe is a national instrument of this country.

Red dragon is one of the symbols of the country.

The festival of art, culture and theatre takes place in its capital city

Male choirs are popular in the country.

Б) Говоріння (з використанням лексичних опор)

Клас ділиться на 4 групи, кожна група повинна розповісти про одну з країн Сполученого Королівства, використавши запропоновані слова

England Scotland Wales Northern Ireland

the largest part in the north in the west 2mln people

the capital the capital the capital the capital

tea kilts proud of their language is rich in

weather bagpipes singing dancing

tolerant, polite festival a red dragon a red hand and a crownIV. Підсумки уроку.

Where have we travelled today?

How many countries make up the UK?

What country would you like to visit ?Д/З Р.З. с.65, впр.5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка