Планування роботи соціального педагога у навчальному закладіСкачати 134.56 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір134.56 Kb.
Планування роботи соціального педагога у навчальному закладі

Сутність планування соціально-педагогічної діяльності в умовах сучасної школи полягає у визначенні основних видів діяльності та заходів з урахуванням конкретних виконавців та термінів виконання. Планування соціально-педагогічної діяльності визначає її структуру та зміст на конкретний період. Мета планування роботи соціального педагога – координація дій з адміністрацією та педагогічним колективом, з одного боку, та колективом учнів, батьків, громадських структур – з другого; встановлення термінів реалізації рішень; уточнення пріоритетних напрямків, рішень, етапів діяльності.

Ефективність планування соціально-педагогічної діяльності залежить від чітких уявлень про той рівень, на якому знаходиться її предмет на початку планування, та про результати роботи до кінця планового періоду; від вибору ефективних шляхів та засобів досягнення мети.

До основних принципів планування спеціалісти відносять: • науковість – соціальна актуальність основних позицій плану, його адекватність реальній ситуації, педагогічна доцільність та необхідність проведення заходів, що плануються. Наукове планування передбачає облік соціальних та економічних закономірностей розвитку суспільства, психолого-педагогічних та соціально-педагогічних закономірностей виховання, всебічний аналіз тенденцій, перспектив, що склалися, та специфіки роботи;

 • узгодженість – співвіднесення та координація плану роботи соціального педагога з планами роботи школи, окремих підрозділів навчального закладу та інших;

 • відповідність – відповідність змісту та мети роботи соціального педагога освітнім потребам навчального закладу;

 • оптимальність – вибір змісту та форми плану, які найбільше відповідають конкретним умовам;

 • перспективність – побудова плану з врахуванням близьких та далеких перспектив, віддалених, але конкретних задач та цілей;

 • колегіальність – використання форм колективного планування, врахування думок зацікавлених осіб та структур, оцінка експертів;

 • конкретність – чіткість формулювань, термінів, призначення безпосередніх виконавців.

Розробка плану може здійснюватися за наступною схемою: • ознайомлення з постановами та рішеннями державних органів, з документами з даного питання або проблеми;

 • вивчення літератури з питання загальних основ планування;

 • вивчення освітніх потреб та запиту закладу освіти;

 • вивчення наукових рекомендацій по конкретному питанню, що планується;

 • аналіз недоліків плану роботи за минулий навчальний рік;

 • вивчення рекомендацій наукової організації праці;

 • підготовка проекту плану;

 • колективне обговорення окремих аспектів плану;

 • розгляд проекту плану на методичному об’єднанні та погодження його на засіданні педагогічної ради.

В діяльності соціального педагога використовуються різні форми планів: • річний план, який є частиною плану роботи навчального закладу (перспективний план); можливе планування на більший проміжок часу;

 • план роботи на більш короткий термін, як правило, на чверть, місяць, тиждень (календарний план); формою представлення такого плану можуть бути циклограми, плани-графіки, плани-сітки;

 • план проведення конкретних акцій, форм роботи, планування діяльності по відношенню конкретних проблем, конкретних вихованців.


Перспективний план відображає мету та шляхи її втілення на найближче майбутнє. Він будується на основі аналізу минулого та з врахуванням сьогочасного стану справ.

Перспективний план повинен мати наступну структуру: • аналітичну записку (стан соціального життя учнів, найбільш актуальні проблеми, соціальні групи дітей, що потрапили у складні життєві ситуації, кількісно-якісний аналіз результативності роботи соціального педагога за минулий період, характеристика його соціальних зв’язків тощо);

 • мета та завдання роботи;

 • планування роботи за розділами (перелік заходів, які повинні забезпечувати виконання поставлених завдань, терміни їх проведення, посадові особи, спільно з якими вирішуються ці завдання).

Календарне планування уточнює визначені перспективним планом та оперативною ситуацією заходи та події. Календарний план у формі циклограми складається у випадку, якщо чітко встановлена часова послідовність основних елементів соціально-педагогічної діяльності. План-графік дозволяє впорядкувати майбутню діяльність. План-сітка наочно (за допомогою матриці, введення наочних символів та позначок) показує весь обсяг запланованої роботи на певний період.

План конкретного заходу будується за принципом плану-графіку, але у ньому зазначаються дії, терміни, виконавці у межах тільки однієї події.
Результативність роботи, ефективність діяльності соціального педагога, в першу чергу, залежить від якості планування своєї діяльності. Річний план роботи соціального педагога є частиною плану закладу освіти і включає заходи, які відображають як запит шкільної адміністрації, педагогічного колективу, так і пропозиції соціального педагога, побудовані на основі аналітичного звіту за минулий рік. Всі пункти та пропозиції плану обговорюються з адміністрацією, щоб виключити розбіжності запиту і пропозицій. Треба звернути увагу і на те, щоб план роботи соціального педагога відповідав розробленій стратегії діяльності соціально-психологічної служби закладу освіти і програмі розвитку навчального закладу, у якому він працює. Не можна планувати діяльність стихійно, відповідно до поточних питань педагогів і батьків, адміністрації.

Зміст та види роботи соціального педагога досить різноманітні, що зумовлює й організацію цієї праці, яка регламентується відповідними документами. У плані роботи передбачаються лише такі форми роботи, на які спеціаліст має дозвіл і відповідну кваліфікацію.

Із перелічених напрямків роботи соціального педагога фахівець обирає та обґрунтовує у річному плані пріоритетний, який відповідає потребам навчального закладу, можливий за умови рівня відповідної кваліфікації та спеціалізації фахівця у цьому напрямку. Аналітичний звіт у кінці минулого навчального року про діяльність соціально-психологічної служби навчального закладу дає можливість виділити потреби всіх учасників навчально-виховного процесу у соціально-психологічній допомозі, побачити шляхи їх вирішення та врахувати це у плані роботи на наступний рік.

При складанні річного плану роботи слід дотримуватися певних принципів: логічності, системності, послідовності, реалістичності і цілісності. Це дозволить вирішувати проблеми через впровадження різних видів роботи. Також необхідно дотримуватись і рамкових умов – розподіл видів роботи відповідно до норм часу з урахуванням кінцевого результату. Результат має бути спрямований не на отримання якомога більшої кількості різного виду даних за різними параметрами, а зміну поведінки, підвищення самооцінки, зміни ціннісних орієнтацій та установок, покращення роботи психічних процесів тощо. Так, діагностичний напрям повинен займати не більш ніж 30-40 % усього робочого часу, за ним обов’язково проводиться робота з корекції або профілактики, яка саме і впливає на кінцевий результат.

Слід звернути увагу і на планування організаційно-методичної роботи. Розділ «Організаційна робота» повинен мати не тільки види роботи, що пов’язані зі складанням річного плану, звітів на рік, з підготовкою до різноманітних виступів (перед учителями, учнями, батьками), а й розробку методичних рекомендацій, створення або складання корекційних програм, виготовлення роздаткового матеріалу тощо.
Структура річного плану

соціального педагога закладу освіти

Вступ

Склад соціально-психологічної служби у закладі освіти. Нормативно-правові документи, якими керується соціально-психологічна служба закладу.Аналітична частина – аналіз роботи служби закладу освіти за попередній навчальний рік, пріоритетні напрямки роботи служби на наступний навчальний рік.

В аналітичній частині слід надати таку інформацію: • що виконано за планом, що не виконано, з яких причин;

 • проведені дослідження, за якою тематикою;

 • проведені обстеження (дітей групи «ризику», неблагонадійних сімей тощо) з висновками;

 • робота за програмами (авторськими, районними, міськими, обласними, Всеукраїнськими, Національними);

 • участь в атестації педагогічних працівників закладу освіти;

 • підвищення власної кваліфікації та атестація;

 • аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і за яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи (просвітницької, профілактичної, корекційної, розвивальної).

Цілепокладаюча частина

Основна мета роботи соціально-психологічної служби закладу освіти: ________________________________________________________________________

Основні завдання соціально-психологічної служби закладу освіти: 1) оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;

2) профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя;

3) соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей під опікою, дітей з ускладненою поведінкою та умовами виховання;

4) соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту;

5) профілактика саморуйнівної поведінки та жорстокого поводження;

6) соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами;

7) робота щодо розвитку міжособистісних стосунків;

8) соціально-психологічне забезпечення методичної роботи закладу освіти;

9) ____________________________________________

Змістовна частина

Цю частину плану зручніше заповнювати у вигляді таблиці. Заходи змістовної частини повинні відображати діяльність соціально-психологічної служби закладу освіти та враховувати діяльність соціально-психологічної служби району і мають бути спрямовані на досягнення цілей і реалізацію завдань річного плану.
з/п


Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держ-адміністрації та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким проводиться
1. Діагностичні


2. Прогностичні


3. Консультаційні


4. Захисні


5. Профілактичні


6. Соціально-перетворювальні


7. Організаційні
Примітка: річний план роботи соціального педагога затверджується керівником навчального закладу після погодження його з завідувачем районного центру практичної психології та соціальної роботи.

Реалізація функції соціального педагога

у річному плані роботи
Надаючи соціально-педагогічну допомогу дітям, підліткам, дорослим, соціальний педагог реалізує такі функції:

 1. Діагностична.

 • вивчає, реально оцінює особливості соціального мікросередовища, ступінь і спрямованість впливу середовища на особистість, соціальний статус дитини, підлітка, клієнта в різних сферах діяльності і спілкування, визначає та аналізує соціальні фактори, їхню спрямованість і вплив на особистість;

 • знаходить переваги особистості дитини, її «проблемне поле», індивідуально-психологічні, особистісні особливості;

 • ставить «соціальний діагноз», вивчає та реально оцінює особливості діяльності й навчання дитини;

 • встановлює причини відхилення у поведінці дітей, підлітків; причини соціального неблагополуччя сім’ї;

 • сприяє виявленню обдарованих дітей;

 • виявляє дітей з емоційними та інтелектуальними затримками розвитку.

 1. Прогностична.

 • на основі аналізу соціальної та педагогічної ситуації програмує і прогнозує процес виховання і розвитку особистості, діяльність усіх суб’єктів соціального виховання, надає допомогу у саморозвитку і самовихованні особистості, визначає перспективи розвитку особистості у процесі соціалізації;

 • планує свою соціально-педагогічну діяльність на основі глибокого аналізу результату попередньої діяльності;

 • створює дерево завдань професійної діяльності та адекватні йому програми керування та виконання.

 1. Консультаційна.

 • надає кваліфіковану соціально-психологічну допомогу дитині, підлітку, дорослому у саморозвитку, самопізнанні, самооцінці, самоствердженні, самоорганізації, само-реабілітації, самореалізації;

 • турбується про душевну рівновагу дитини, про її почуття, переживання;

 • здійснює вербальний і невербальний вплив на емоції і самосвідомість дитини;

 • надає допомогу у вирішенні міжособистісних конфліктів, позбавленні депресивного стану;

 • сприяє змінам ставлення людини до життя, соціального оточення, самої себе;

 • організовує дитині (дорослому) ситуацію успіху;

 • встановлює довірчі взаємини з дитиною, підлітком, дорослим (клієнтом).

 1. Захисна.

 • використовує весь комплекс правових норм, спрямованих на захист прав та інтересів дітей, підлітків, молодіжних об’єднань;

 • сприяє застосуванню засобів державного примусу і реалізації юридичної відповідальності щодо осіб, які прямо чи опосередковано протиправно впливають на дітей;

 • взаємодіє з органами соціального захисту й допомоги.

 1. Профілактична.

 • створює систему профілактичних заходів для запобігання девіантній та деліквентній поведінці дітей і підлітків;

 • впливає на формування морально-правової стійкості;

 • організовує систему заходів соціального оздоровлення сім’ї, своєчасно надає соціально-правову та іншу допомогу сім’ям і дітям груп соціального ризику.

 1. Соціально-перетворювальна.

 • здійснює корекцію всіх виховних впливів на вихованців як з боку сім’ї, так і соціального середовища, зокрема неформального;

 • підсилює або фокусує позитивні впливи і нейтралізує або переключає негативні впливи;

 • здійснює корекцію самооцінки школярів, за необхідності – корекцію статусу дитини у колективі, групі ровесників, допомагає позбутися шкідливих звичок, що шкодять здоров’ю.

 1. Організаційна.

 • сприяє залученню суб’єктів виховної діяльності, спільноти, населення мікрорайону до процесу соціального виховання дітей, спільної праці й відпочинку, ділових та особистих контактів, зосереджує інформацію про впливи (позитивний та негативний) на вихованця соціально-педагогічних закладів, організацій, налагоджує контакти з ними щодо вихованця та його сім’ї;

 • формує демократичну систему взаємин у дитячому й підлітковому середовищі, а також у відносинах дітей, підлітків і дорослих;

 • організує соціально значущу діяльність дітей і підлітків у відкритому мікросередовищі, впливає на організацію відпочинку;

 • долучає до різноманітних видів виховної діяльності з урахуванням психолого-педагогічних вимог;

 • координує діяльність усіх суб’єктів соціального виховання;

 • взаємодіє з органами соціального захисту й допомоги;

 • є учасником спільної діяльності, не відділяючи себе від вихованців і залишаючись при цьому керівником.


Перелік заходів, обов’язкових для включення

у плани роботи соціального педагога


 • Участь у роботі конференцій, семінарів;

 • Консультації (індивідуальні та групові) дітей, підлітків, молоді, викладачів, батьків (опікунів);

 • Корекційно – розвивальна і реабілітаційна робота (з метою вирішення проблем соціалізації особистості);

 • Соціально – педагогічна діагностика (виявлення дітей, підлітків та молоді групи «ризику», вивчення соціальної адаптації дітей, професійної спрямованості тощо);

 • Робота з девіантними дітьми і підлітками (щомісячна робота Ради профілактики школи, проведення профілактичної роботи за допомогою бесід з представниками ССД, КМСД тощо);

 • Профілактична робота (направлення для психологічного консультування в спеціалізовані центри, направлення у тренінгові групи, направлення для обстеження або лікування у відділення неврозів, соматичні відділення, цикли бесід по охороні здоров’я (нарколог, гінеколог, психотерапевт, педіатр), зустрічі із співробітниками інспекції у справах неповнолітніх тощо);

 • Робота з дітьми, підлітками та молоддю з особливими потребами (участь у роботі програм, присвячених вирішенню проблем дітей, підлітків та молоді з особливими потребами тощо);

 • Координування різних видів соціально ціннісної діяльності дітей, підлітків та молоді, спрямованих на розвиток соціальних ініціатив (участь у районних / обласних конкурсах творчості, участь в конкурсних програмах для дітей з особливими потребами, участь у святах дитячо-юнацької творчості, участь у роботі центрів соціальних служб для молоді тощо);

 • Захист і охорона прав дітей (виявлення статусу дитини за запитами у різні соціальні інститути, супровід у відновленні життєво важливих документів дитини, оформлення пенсій, веденні спадкових справ з оформленням документів, участь у судовому процесі в ролі захисника прав дитини, вирішення питання про житло на користь неповнолітньої молодої людини, оформлення пакету документів у банк даних на дітей-сиріт, відслідковування адаптованості дітей у прийомні сім’ї, захист їх інтересів, допомога у влаштуванні випускників-сиріт, дітей з особливими потребами на навчання або на роботу, надання допомоги (на рівні своєї компетенції) у вирішенні побутових проблем тощо).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка