«Планування грошових потоків на підприємстві»Сторінка1/14
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.6 Mb.
#17456
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Фінанси підприємств»

на тему: «Планування грошових потоків на підприємстві»


Виконала: студентка денної форми навчання

3 курсу Ф-93 групи

Приходько Ярина Володимирівна

Перевірив: викл.-стаж. Семеног А. Ю.

Суми – 2012

ЗМІСТВСТУП

РОЗДІЛ

РОЗДІЛ

РОЗДІЛ


1
1.1


1.2
1.3
2
2.1
2.2

3

3.13.2

……………………………………………………………………

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА................................................

Сутність, економічний зміст та класифікація грошових потоків підприємства…………………………………………...

Основні аспекти, принципи та етапи управління грошовими потоками підприємства ………………………………………...

Система показників планування та аналізу грошових потоків підприємства…………………………………………………….

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………

Оцінка фінансово-господарської діяльності ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»…………………

Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» в аспекті управління ними………………………………………………...

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА……………………................

Аналіз управління грошовими активами підприємства та оптимізація їх залишків на ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»………………………………………...

Шляхи удосконалення системи планування грошових потоків ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»….


3
5
5
9
12
16
16

21

2929
32

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...

ДОДАТКИ………………………………………………………………………...


38

40

43


ВСТУП
В ринковій економіці життєздатність економічної системи в значній мірі визначається наявністю, спроможністю забезпечувати достатнє надходження та ефективне використання грошових коштів.

В сучасних умовах господарювання більшість підприємств відчувають брак фінансових ресурсів. Актуальним постає питання самофінансування. Управління грошовими потоками є одним з найважливіших аспектів фінансового менеджменту, оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, здатними легко трансформуватися в будь-який інший вид активів. Підвищення ефективності фінансового управління є основним фактором добробуту компанії.

Також, ефективне функціонування підприємств у значній мірі обумовлене станом його грошових потоків, оскільки саме вони визначають платоспроможність підприємств та ліквідність балансу. Підприємство, що за результатами звітного періоду отримало прибуток може виявитися неплатоспроможним через нестачу грошових коштів та потенційних джерел швидкого самофінансування. У такому випадку керівництво підприємства ризикує втратити можливість самостійно приймати рішення і відтепер його долю починають вирішувати зовнішні структури, наприклад, кредитор, з яким не розрахувалось підприємство, або банк, позика якого лишилася неповернутою. Результатом таких зовнішніх дій може бути оголошення банкрутства підприємства, вимушена його реструктуризація, поглинання його підприємством-кредитором.

Тому в умовах ринкової економіки все більшого значення набуває підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємств як запорука не тільки виживання, але і їх стабільного функціонування.

Дослідженню проблем управління грошовими потоками присвячено праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, зокрема таких як А. М. Поддєрьогін, С. В. Шубіна, М. Ю. Авакян, Н. С. Барабаш, М. О. Никонович, І. О. Бланк , О. В. Мартякова та інші.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів, а також розробка шляхів удосконалення щодо управління грошовими потоками підприємства.

Відповідно до зазначеної мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:  • дослідити теоретичні основи поняття грошових потоків підприємства;

  • розглянути основні аспекти формування системи управління  грошовими потоками;

  • провести комплексний аналіз стану, структури та ефективності грошових потоків на підприємстві;

  • запропонувати механізм удосконалення управління грошовими потоками.

Об‘єктом дослідження є процес управління грошовими потоками підприємства.

Предметом дослідження є грошові потоки підприємства ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».

Методи дослідження представлені у вигляді кількісного та якісного аналізу даних, порівняльного економічного аналізу, аналітичного, коефіцієнтного, логічного узагальнення, графічного методу та інших. В основі покладені положення сучасної економіки, наукові праці вчених-економістів, в працях яких основна увага приділена проблемам та перспективам розвитку світової економіки та окремої країни.

Інформаційною базою для написання стали статті науковців, підручники, навчальні посібники вітчизняних та закордонних авторів, законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні, стандарти бухгалтерського обліку, а також дані офіційної фінансової звітності ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, економічний зміст та класифікація грошових потоків підприємства

Гроші відіграють важливу роль в економіці будь-якого суспільства. В умовах ринкової економіки значення та роль грошей ще більше посилюється, адже всі ресурси та результати праці стають товарами, мають грошову оцінку, купують та продаються за допомогою грошей.

У сучасних умовах постає проблема нестабільності та погіршання фінансового стану значної кількості підприємств. Дедалі більша кількість науковців акцентують увагу на дефіцитності грошових коштів вітчизняних підприємств, обмеженості їх поточної та інвестиційної діяльності. За наявних умов спостерігається масове залучення та використання позикових коштів, незбалансованість грошових потоків, надмірна тривалість фінансових циклів, обмеженість використання фінансових інструментів і технологій.

За таких обставин особливого значення набуває поняття «грошових потоків», яке вітчизняні аналітики почали широко використовувати тільки з розвитком ринкового реформування української економіки [5].

Питання сутності грошових потоків та методів управління ними з різним ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянуто в багатьох виданнях сучасного часу, які наведені в таблиці 1.1.

З таблиці 1.1 видно, що немає єдиного підходу щодо визначення даного поняття. Вжитий відокремлено і без певних характеристик цей термін не має значного змістовного навантаження. У зв’язку з цим розрізняють різні види грошових потоків залежно від тих чи інших аналітичних потреб [11].

Таблиця 1.1 – Підходи до визначення поняття « грошовий потік»

Автор

Визначення

Коллас Б. С.


Грошовий потік – надлишок коштів, який утворюється на підприємстві в результаті всих операцій, повязаних і не повязаних з господарською діяльністю.

Бутинець Ф. Ф.

Грошовий потік – найважливіший самостійний об'єкт фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Бланк І. О.

Грошовий потік – сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових ресурсів, що генеруються його господарською діяльністю.

Ковальов А. В.

Грошовий потік – потік грошових ресурсів пов'язаний із конкретним періодом часу та є різницею між усіма коштами, що надійшли на підприємство й були виплачені за цей період.

Крамаренко В. І.

Грошовий потік – сукупність надходжень і вибуття коштівза певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності.

Нікбахт Е. Р.

Грошовий потік – міра ліквідності підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування.

Хіл А. М.

Грошовий потік – процес перетворення ресурсів підприємства в грошові кошти та як надходження й витрачання грошових коштів за визначений період.

Отже, поняття «грошовий потік» є динамічним показником, що характеризує постійний рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, що пов'язаний з надходженням (вхідні грошові потоки) чи витрачанням (вихідні грошові потоки) грошових ресурсів підприємства.

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, тобто включає в свій склад численні види цих потоків, обслуговуючих господарську діяльність. В цілях забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за наступними основними ознаками :

а) За масштабами обслуговування: грошові потоки у підприємстві в

цілому, грошові потоки у структурних підрозділах, за окремими господарськими операціями, а також за видами продукції.

б) За видами господарської діяльності грошові потоки класифікують на грошові потоки від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

в) За напрямком руху грошових коштів: вхідний грошовий потік, що є сукупністю надходжень грошових коштів на підприємство; вихідний грошовий потік – сукупність усіх видатків підприємства. Як вхідні, так і вихідні грошові потоки тісно взаємопов’язані, оскільки недостатність обсягів

у часі одного грошового потоку зумовлює скорочення обсягів іншого грошового потоку.

г) За методом визначення обсягу розрізняють:

– валовий грошовий потік – сукупність усіх надходжень та видатків підприємства;

– чистий грошовий потік може розглядатися як показник наявних внутрішніх фінансових джерел, а отже, відображати спроможність підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів здійснювати інвестиційну діяльність, виконувати боргові зобов’язання та виплачувати дивіденди. У цьому випадку чистий грошовий потік визначається як сума чистого прибутку підприємства й амортизаційних відрахувань. У широкому розумінні чистий грошовий потік є основним показником звіту про рух грошових коштів, що характеризує зміну їх залишку внаслідок здійснення господарських операцій за всіма видами діяльності підприємства. Тобто в цьому випадку чистий грошовий потік – це різниця між надходженнями і виплатами коштів за певний період часу.

д) За рівнем достатності обсягу грошового потоку розглядають:

– надлишковий грошовий потік – надходження грошових коштів значно перевищують реальну потребу підприємства;

– дефіцитний грошовий потік – надходження грошових коштів значно нижчі реальних потреб підприємства.

е) За методами оцінки в часі – розглядають теперішній грошовий

потік (поточний) та майбутній (очікуваний) грошовий потік.

ж) За ознакою безперервності формування в певному періоді:

– регулярний грошовий потік, що здійснюється за окремими операціями протягом певного періоду постійно з певним інтервалом. За стабільністю часових інтервалів формування грошові потоки поділяють на регулярний грошовий потік із рівномірними часовими інтервалами в межах певного періоду – ануїтетний грошовий потік та регулярний грошовий потік із нерівномірними часовими інтервалами в межах певного періоду, наприклад, лізингові платежі, які сплачуються нерівномірно за погодженням

сторін;

– дискретний грошовий потік – надходження та видатки грошових коштів, що пов’язані зі здійсненням одиничних господарських операцій підприємства, як приклад може бути придбання цілісного майнового комплексу, отримання безповоротної грошової допомоги, продаж частини майна підприємства та інше.з) За рівнем значущості для забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах:

– пріоритетні грошові потоки – формуються за операціями, які забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства

і мають, відповідно, регулярний характер: надходження виручки від реалізації, оплата рахунків постачальників, сплата податків та інших обов’язкових платежів, виплата заробітної плати тощо;

– другорядні грошові потоки;

– обслуговуючі грошові потоки – формуються за господарськими операціями, які хоча безпосередньо і не створюють вартості підприємства, однак є необхідними для забезпечення нормального режиму його функціонування, пов’язані, наприклад, з організацією відносин із комерційним банком, зі страховою компанією.

Основна увага фінансового менеджера має бути зосереджена на грошових потоках підприємства, що належать до пріоритетних [20].

Розглянута класифікація дає можливість не лише більш ретельно вивчити їх сутність грошових потоків, а й забезпечити якісний аналіз, планування, прогнозування, контроль та їх регулювання в процесі управління

ними з використанням будь-яких методів та моделей.

1.2 Основні аспекти, принципи та етапи управління грошовими потоками підприємства

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту.

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на певних принципах представлених на рисунку 1.1
Принципи управління грошовими потоками

Достовірність відображення інформації

Відповідність даних фінансової звітності реальному руху грошових потоків

Комплексність управління

Своєчасність, оперативність

Маневреність

Ефективність

Врахування грошових потоків від усіх видів діяльності

Постійний моніторинг наявності, руху, потреби в грошових коштах

Забезпечення своєчасності розрахунків, скорочення потреби в позикових коштах

Досягнення вищої прибутковості використання грошових коштів внаслідок організаційно-управлінських дій

Рисунок 1.1 – Принципи управління грошовими потоками підприємства

З урахуванням розглянутих принципів організовується конкретний процес управління грошовими потоками підприємства, який охоплює перелік етапів.

На першому етапі (забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності відбувається управління грошовими потоками, забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту підприємства.

Другий етап (аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді) характеризується аналізом та виявленням рівня достатності формування грошових коштів, ефективності їх використовування, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, в розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремих структурних підрозділах.

Третій етап (оптимізація грошових потоків підприємства) направлений на підвищення ефективності грошових потоків в майбутньому періоді. Найважливішими задачами, які необхідно вирішити на даному етапі щодо управління грошовими потоками, є:

– виявлення і реалізація резервів, що дозволяють понизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення грошових коштів;

– забезпечення повнішої збалансованості позитивних і негативних грошових потоків в часі і по обсягах; забезпечення тіснішого взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства;

– підвищення суми і якості чистого грошового потоку, що генерується

господарською діяльністю підприємства.

Четвертий етап (планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їх видів) носить прогнозний характер, тому планування грошових потоків здійснюється у формі багатоваріантних планових розрахунків показників при різних сценаріях розвитку окремих чинників (оптимістичному, реалістичному, песимістичному).

П’ятий етап (Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства). Об'єктом такого контролю є виконання встановлених планових завдань по формуванню обсягу грошових коштів і їх витрачанню по передбачених напрямах; рівномірність формування грошових потоків в часі; контроль ліквідності грошових потоків і їх ефективності. Ці показники контролюються в процесі моніторингу поточної фінансової діяльності підприємства.

Дотримання визначених принципів та етапів управління грошовими потоками підприємства забезпечує фінансову рівновагу та стабільну платоспроможність підприємства в процесі його господарської діяльності, шляхом оптимізації грошових потоків за надходженнями та видатками та їх

синхронізації в часі.

Кожне підприємство індивідуально обирає модель управління грошовими потоками, оскільки суб’єкт господарювання має враховувати особливості його фінансово-господарської діяльності та специфічні умови зовнішнього і внутрішнього середовища її реалізації. Однак така індивідуальність досягається шляхом використання сукупності загальних підходів, прийомів та методів – інструментарію управління грошовими потоками.

Таким чином, управління грошовими потоками в цілому є важливим

елементом фінансової політики підприємства, воно охоплює всю систему управління суб’єкта господарювання. Важливість управління рухом грошових коштів на підприємстві важко переоцінити, адже від його якості та ефективності залежить не тільки його стійкість в конкретний період часу, а й можливість подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгострокову перспективу.

1.3 Система показників планування та аналізу грошових потоків підприємства

Одним із етапів при плануванні та управлінні грошовими потоками підприємства є аналіз руху грошових потоків. Основною метою проведення даного аналізу є виявлення рівня достатності формування грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості потоку надходжень та видатків грошових коштів за обсягом та в часі.

Аналіз грошових потоків попереднього періоду здійснюється в такій

послідовності:

а) аналіз вхідних грошових потоків;

б) аналіз вихідних грошових потоків;

в) оцінка збалансованості вхідного і вихідного грошових потоків у загальному обсязі, аналіз динаміки чистого грошового потоку;

г) оцінка синхронності формування вхідного і вихідного грошових потоків у розрізі окремих інтервалів звітного періоду, аналіз динаміки залишків грошових активів;

д) оцінка ефективності грошових потоків.

Абсолютним показником грошових потоків, за допомогою якого визначається фінансова стійкість підприємства, є ліквідний грошовий потік. Він характеризує зміни у чистій кредитній позиції суб’єкта господарювання протягом певного періоду (місяця, кварталу). Чиста кредитна позиція – це різниця між сумою кредитів, отриманих підприємством, і величиною грошових коштів.

Крім прямого та непрямого методів визначення величини грошових коштів застосовується метод ліквідного грошового потоку на підприємстві. Він дає змогу оперативно розрахувати грошовий потік на підприємстві.

Ліквідний грошовий потік (зміна в чистій кредитній позиції) є показником дефіцитного або надлишкового сальдо грошових коштів [16].
Ліквідний грошовий потік (ЛГП) розраховується за формулою 1.1:
ЛГП = (ДКП1 + ККП1 – ГК1) – (ДКП0 + ККП0 – ГК0), (1.1)


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка