Планування діяльності підприємстваДата конвертації24.04.2016
Розмір99.6 Kb.
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Мета та завдання курсу


"Планування діяльності підприємства" – нормативна професійно орієнтована дисципліна, яка викладається для студентів усіх форм навчання зі спеціальності "Економіка підприємства". Її вивчення обумовлене життєвою необхідністю планування діяльності підприємства в умовах ринку, що динамічно змінюється. Наявність планів дає можливість не лише передбачати майбутнє і розробляти стратегії і цілі, але й здійснювати заходи задля їхнього досягнення.

Метою курсу "Планування діяльності підприємства" є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних засад внутріфірмового планування. У процесі засвоєння матеріалу дисципліни студенти мають можливість вивчити засоби та методи прийняття планових рішень на підприємствах усіх форм власності, сформувати навички та вміння розробляти стратегічні, тактичні, оперативні та бізнес-плани.

Предмет курсу – засоби і методи планування діяльності підприємства, механізм складання планів на підприємствах різних форм власності.

Завданнями курсу "Планування діяльності підприємства" є:

• вивчення й осмислення теоретичних знань методології і методики планування діяльності підприємства;

• ознайомлення з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері планування;

• набуття студентами вміння використовувати економічний інструментарій для проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства;

• розвиток дослідницьких та творчих навичок у використанні студентами на практиці набутих теоретичних знань.

Вивчення дисципліни "Планування діяльності підприємства" базується на знанні фундаментальних понять з "Мікроекономіки", "Економіки підприємства", "Економіки праці", "Менеджменту", "Маркетингу", "Бухгалтерського обліку", "Аналізу господарської діяльності підприємства" тощо. Разом із тим, курс є базовим для вивчення таких дисциплін як "Стратегія підприємства", "Розробка управлінських рішень", "Управління розвитком підприємства", "Стратегічне управління підприємством".

При вивченні дисципліни використовуються такі види навчального процесу: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Контроль знань студентів здійснюється за допомогою модульних контрольних робіт, проміжних атестацій та підсумкової атестації у формі іспиту.

2. Зміст курсу
Тема 1. Теоретико-методологічні основи планування

Сутність планування. Планування як наука та як функція управління підприємством. Види планування: централізоване та засноване на ринкових механізмах регулювання. Етапи планування. Фактори якості планування на підприємстві.

Предмет та об'єкт планування на підприємстві. Ресурси як предмет планування на підприємстві: трудові ресурси, виробничі фонди, інвестиції. Об'єкти планування – господарська, соціальна та екологічна діяльність підприємства.

Засоби та методи планування. Конкретно-історичний, комплексний, системний підходи, експеримент, моделювання, граничний аналіз, дисконтування, методи спеціальних досліджень у практиці внутріфірмового планування. Традиційні методи оперативно-календарного планування. Застосування економіко-математичних методів у плануванні підприємства.


Тема 2. Система планування на підприємстві

Принципи планування. Види планування за окремими критеріями: обов'язковості, терміну, змісту планових рішень, ступенем охоплення, об'єктами, сферами, глибиною планування, координацією окремих планів у часі, обліком зміни даних, черговістю в часі.

Фактори, що впливають на вибір планів. Фактори, обумовлені специфікою фірми. Фактори зовнішнього середовища. Специфіка процесу планування.

Організація планування на підприємстві. Механізм планування. Організаційні форми внутріфірмового планування. Структура та функції планових служб на підприємстві.


Тема 3. Теоретичні і методичні основи стратегічного і тактичного планування

Сутність і структура стратегічного планування. Технологія планування стратегії. Інформаційна база стратегічного планування. Сучасний інструментарій стратегічного планування.

Зміст і функції тактичного планування. Відмінності тактичного плану від стратегічного. Вимоги до тактичного плану: гнучкість, повнота, підтримка з боку керівництва, комплексність, відповідальність, точність, участь виконавців, пріоритет поточних рішень.

Зміст, значення та завдання тактичного плану. Його структура та порядок розробки. Система планових норм, нормативів та показників. Розділи тактичного плану. Етапи його розробки. Зміст робіт та їхні виконавці.


Тема 4. Планування інноваційної та інвестиційної діяльності

План НДДКР і створення нової продукції. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання. Етапи планування інновацій. Класифікація інноваційних проектів. Оцінка економічної ефективності технічних новин і нововведень.

Сутність інвестицій та інвестиційного процесу. Фактори, що зумовлюють необхідність інвестицій. напрямки реалізації інвестицій.

Порядок і методика складання плану інвестицій. Етапи складання плану інвестицій. Методика і показники зведеного планування інвестицій. Показники ефективності інвестиційного проекту.


Тема 5. План реалізації продукції

Цілі і завдання плану реалізації продукції. Головні вимоги до його складання. Інформаційна база планування збуту продукції. Формування портфеля замовлень.

Технологія обґрунтування планових рішень з обсягу продажу. Етапи планування реалізації продукції: дослідження кон'юнктури ринку, планування асортименту, оцінка конкурентноздатності товару, планування ціни, прогнозування обсягу продажу. Засоби мінімізації ризику при плануванні портфеля замовлень.

Методи прогнозування обсягу продажів – метод експертних оцінок, економіко-статистичні методи.


Тема 6. Виробнича програма підприємства

Структура та показники виробничої програми підприємства. Основні вимірники виробничої програми: вартісні, натуральні, умовно-натуральні. Обсяг виробленої продукції, обсяг реалізованої продукції.

Методика планування виробничої програми. Етапи її планування. Аналіз виконання плану виробництва. Аналіз портфеля замовлень.

Розрахунок виробничої потужності: чинники, що її визначають, послідовність розрахунків. Планування випуску продукції. Планування виконання виробничої програми та його етапи.


Тема 7. Планування персоналу та оплати праці

Зміст і завдання планування потреби у персоналі. Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Показники ефективності використання трудових ресурсів.

Технологія складання плану по праці і персоналу. Складові плану. Планування продуктивності праці. Розрахунок балансу робочого часу.

Розрахунок потреби у персоналі. Методи планування чисельності персоналу: коректування базової чисельності, трудомісткість виробничої програми.

Мета та задачі планування фонду оплати праці. Аналіз фонду оплати праці, його складові. Механізм планування коштів на фонд оплати праці. Методи визначення планового фонду оплати праці: за досягнутим рівнем, за середньою заробітною платою, нормативний, поелементний.

Планування фонду оплати праці різних категорій працівників. Відрядний, тарифний, преміальний фонди та компенсаційні виплати. Розрахунок середньої заробітної плати різних категорій працівників.


Тема 8. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах

Мета та задачі плану матеріально-технічного забезпечення. Фактори, що впливають на організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства. Основні функції служб матеріально-технічного забезпечення.

Механізм планування потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах. Складові плану. Вихідні дані для його розробки. Етапи складання.

Розрахунок потреби в окремих матеріально-технічних ресурсах: сировині і матеріалах, паливі й енергії, устаткуванні. Фактори, що впливають на потребу в окремих матеріально-технічних ресурсах. Визначення джерел задоволення потреби в них підприємством.

Дослідження ринку матеріально-технічних ресурсів. Методи вивчення ринку сировини і матеріалів. Планування закупок матеріально-технічних ресурсів.
Тема 9. Планування витрат виробництва

Собівартість продукції підприємства в умовах ринку, її загальна характеристика. Структура собівартості та її врахування у коротко- та довгостроковому плануванні. Різновиди собівартості продукції (цехова, виробнича, повна) та класифікація витрат на виробництво (за економічним змістом, призначенням у виробництві, способом обчислення на одиницю продукції, впливом зміни обсягу виробництва на величину загальних витрат).

Мета і задачі плану по собівартості продукції. Інформаційна база плану. Показники рівня і динаміки собівартості. Методи планування собівартості продукції: пофакторний, кошторисний, метод калькуляцій, нормативний. Калькулювання собівартості продукції. Методи калькулювання собівартості продукції. Планування зниження собівартості продукції.

Складання кошторису витрат на виробництво. Класифікація витрат та їх групування за економічними елементами. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат. Методика обчислення основних статей калькуляції.

Особливості планування та обліку прямих і непрямих статей витрат. Розрахунок економії від зниження матеріальних витрат.
Тема 10. Фінансове планування

Цілі, задачі і функції фінансового планування. Основні оцінкові показники діяльності підприємства. Вихідні дані для складання фінансового плану.

Зміст фінансового плану. Доход як показник фінансових результатів. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства. Методи планування прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг, іншої реалізації та позареалізаційних операцій. Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Різновиди показника рентабельності.

Методика розробки фінансового плану. Баланс підприємства та його структура. Актив та пасив балансу. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства. Показники ступеня заборгованості, ліквідності та фінансової незалежності підприємства.


Тема 11. Оперативно-календарне планування

Зміст і завдання оперативно-календарного планування та регулювання роботи підприємства. Його характеристика та задачі. Міжцехове та внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці та системи оперативного планування.

Види і системи оперативно-календарного планування. Його особливості на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць. Планування роботи потокових ліній.

Оперативне регулювання роботи підприємства.


Тема 12. Бізнес-планування

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Його функціональна спрямованість та види. Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Вибір різновиду методики бізнес-плану з урахуванням його функціональної приналежності, виду діяльності, масштабів виробництва. Послідовність розробки бізнес-плану.

Особливості складання окремих розділів бізнес-плану. Обґрунтування виробництва продукції на новому і вже існуючому підприємстві. Визначення потреби у ресурсах. Розробка організаційної структури управління. Методика формування фінансового плану.

Якісний і кількісний аналіз ризиків і планування запобігання втрат. Аналіз чутливості проекту.


Література
1. Закон України «Про власність» //ВВРУ. - 1991. - №20.

2. Закон України «Про господарські товариства»//Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1992. - №2.

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»//ВВРУ. - 1992. - №29.

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність»//ВВРУ. - 1991. - №47.

5. Закон України «Про монопольну діяльність»//ВВРУ. - 1991. - №24.

6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №238/97 - ВР від 22.05.1997, із змінами, внесеними згідно із Законами України від 19.09.1997 №535/97-ВР, від 04.11.1997 №607/97 - ВР та від 18.11.1997 №639/97 - ВР// Податки та бухгалтерський облік. - 1997. - №51.

7. Закон України «Про підприємництво»//ВВРУ. - 1991. - №14.

a. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

8. Закон України «Про систему оподаткування в Україні» №77/97-ВР від 18.02.1997//Урядовий кур’єр. - 1997. - №50-51.

9. Інструкція зі статистики заробітної плати: Затв.наказом Мін-ва статистики України від 11 груд.1995 р., №323 // Галицькі контракти.- 1997.- №3.- С.63-66.

10. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України: Затв.наказом Мін-ва статистики України від 07 лип.1995 р., №171 за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України // Галицькі контракти.- 1997.- №2.- С.46-53.

11. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт, послуг) (Наказ Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 року №47).

12. Методичні рекомендації щодо порядку складання та погодження (затвердження) річного фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого понад 50 відсотків акцій належать державі: Затв.наказом Фонду держ.майна України від 21 лют.2002 р., №343 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2002. - №4. – С.25-27.

13. Положення про затвердження Порядку складання фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням: Затв.наказом Мінекономіки України від 27 трав.2003 р., №137 // Дебет-Кредит.- Липень 2003.- №30.- С.61-66.

14. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Затв.наказом Мін-ва фінансів України та Фонду держ.майна України від 26 січ.2001 р., №49/121 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2001. - №4. – С.16-22.

15. Положення про типовий бізнес-план: Затв.наказом Фонду держ.майна України від 26 трав.1994 р., №301 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1994. - №11. – С.54-63.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв.наказом Мін-ва фінансів України від 31 берез.1999 р., №87 // Все про бухгалтер. облік.- 2000.- №86.- С.14-17.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв.наказом Мін-ва фінансів України від 31 груд.1999 р., №318 // Дебет-Кредит.- Січень 2000.- №5.- С.82-87.

18. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473// Діло, 1996.- №78.- С.86.

19. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы.- М.: Финансы и статистика, 2003.- 248 с.

20. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 1999.- 392 с.

21. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии.- М.: Инф.-изд. дом "Филинъ", 1999.-

22. Ильин А.И. Планирование на предприятии. - Мн.: Новое знание, 2003.- 635 с.

23. Лихачев А.А., Орехов Н.А., Ерохина Е.В., Мамбетшаев Э.С. Основы прогнозирования и планирования в организации: Учебное пособие.- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003.- 304 с.

24. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник.- К.: Скарби, 2002.- 336 с.

25. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. /М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є.Москалюка.- К.: КНЕУ, 2002.- 252 с.

26. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. - К.:КНЕУ, 1998. - 352 с.

27. Прогнозирование и планирование в условиях рынка./ Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В. Пулькина.- М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 1999.- 318 с.

28. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч.посіб.- К.: "Каравела", 2003.- 432 с.

29. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник.- К.: МАУП, 1998.- 156 с.

30. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации./ Пер.с англ.- М.: Прогресс, 1985.- 326 с.

31. Бабук И.М. Инвестиции: финансирование и оценка экономической эффективности.- Мн.: ВУЗ-ЮНИТИ, 1996.- 161 с.

32. Евдокимов Д.К., Попарев Г.М. Нормирование материальных ресурсов: Словарь-справочник.- М.: Экономика, 1998.- 199 с.

33. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки.- М.: ИКЦ "Дис", 1997.- 224 с.

34. Линдерс М., Фирон Х. Управление снабжением и запасами. Логистика/ Пер. с англ.- СПб.: ООО "Полигон", 1999.- 768 с.

35. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений/ Пер. с англ.; Под ред. А.Н.Шохина.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 247 с.36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е изд.- Минск: ООО Новое знание, 2000.- 688 с.

37. Стратегическое планирование / Под ред.Э.А.Уткина.- М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Изд-во ЭКМОС, 1998.- 440 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка