Плани проведення практичних занять з дисципліни «Управлінський облік» Практичне заняття №1Скачати 49.54 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір49.54 Kb.
Плани проведення практичних занять з дисципліни

«Управлінський облік»
Практичне заняття № 1 (2 год.)

Змістовий модуль 1. Основи організації управлінського обліку, облік витрат та ситеми їх калькулювання

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку

1. Сутність управлінського обліку, його мета та основні завдання

2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку

3. Принципи та функції управлінського обліку

4. Управлінський облік в системі рахунків (інтегрована та автономна системи)

5. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України


Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема 2. Склад витрат виробництва

1. Загальна характеристика виробничих витрат

2. Характеристика загальновиробничих витрат, їх облік та розподіл

3. Облік незавершеного виробництва і обчислення фактичної собівартості готової продукції


Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

1. Мета і напрями класифікації витрат

2. Моделі поведінки витрат

3. Визначення функції витрат


Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

1. Сутність системи обліку та калькулювання за змінними витратами

2. Аналітичні та контрольні можливості системи директ-костинг

3.Варіанти директ-костингу: простий і розвинутий директ-костинг

4. Ступенева система обліку витрат

5. Облік відшкодування постійних витрат

6. Порівняльна оцінка методів обліку і калькулювання повних та неповних (змінних) витрат
Практичне заняття № 5 (2 год.)

Тема 5. Системи калькулювання за повними витратами


 1. Сутність та особливості системи калькулювання собівартості продукції за повними витратами.

 2. Облік прямих виробничих витрат.

 3. Облік непрямих витрат і порядок віднесення їх на собівартість

 4. продукції.

 5. Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (ABC-метод).


Практичне заняття № 6 (2 год.)

Тема 6. Системи калькулювання за змінними витратами

 1. Особливості системи калькулювання за змінними витратами.

 2. Маржинальний дохід у системі калькулювання за змінними витратами.


Практичне заняття № 7 (2 год.)

Тема 7. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

1. Обмеження й передумови аналізу «витрати - обсяг діяльності - прибуток».

2. Застосування аналізу «витрати - обсяг діяльності - прибуток» у процесі управління поточною діяльністю підприємства.

3. Визначення точки беззбитковості.

4. Визначення запасу міцності та операційного важеля.

5. Графічний метод аналізу «витрати - обсяг діяльності - прибуток».

6. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві
Практичне заняття № 8 (2 год.)

Тема 8. Облік і контроль за центрами відповідальності


 1. Сутність і види центрів відповідальності.

 2. Облік та оцінка діяльності центрів відповідальності.

 3. Трансфертне ціноутворення.

 4. Розвиток обліку відповідальності.

Тема 9. Бюджетування і контроль

Сутність бюджетування та види бюджетів.

Методи розробки бюджетів та організація бюджетування.

Організація бюджетного контролю.


Рекомендована література

Базова

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (зі змінами і доповненнями) від 16.07.99 р. № 996 – ХІV.

 2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

 3. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 21.06.2000 р. за № 391/3684.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 19.01.2000 р. за № 27/4248.

 6. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Наказ Міністерства економіки та з питань інтеграції України від 22 травня 2002 р. № 145.

 7. Методичні рекомендації з планування обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01р. № 132

 8. Методичні рекомендації по закриттю бухгалтерських рахунків для визначення собівартості продукції та фінансових результатів діяльності підприємств АПК (затв. Федерацією бухгалтерів і аудиторів України про № 13 від 31 жовтня 2005 року) // Облік і фінанси АПК. - № 11. – 2005 . – С. 6-41.

 9. Атамас П. Й. Управлінський облік. Навчальний посібник. / П. Й. Атамас. – Д.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

 10. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 480 с.

 11. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. / С. Ф. Голов – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

 12. Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; за ред. В. М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. –  235 с.

 13. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.


Допоміжна

 1. Вербило О. Ф. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / Вербило О. Ф., Кондрацька Т. П., Ярошинська В. М. – К.: НАУ, 2006. – 328 с.

 2. Карпова І. С. Впровадження управлінського обліку за центрами відповідальності в комерційному банку / І. С. Карпова. – К.: МІМ – Київ, 2001.

 3. Лень В. С. Управлінський облік : навчальний посібник / В. С. Лень. – К.: «Знання-Прес», 2003. – 287 с.

 4. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник / О. В. Лишиленко. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 254 с.

 5. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підручник / Л. В. Нападовська. – К.: Книга, 2004. – 544 с.

 6. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник / М. Ф. Огійчук, Я. В. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 5-е вид., перероб і допов. – К.: Алерта, 2009. – 1056 с.

 7. Партин Г. О. Управлінський облік: навч. – метод. посібник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська. – К.: «Знання», 2006. – 235 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/

 2. Вісник податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/

 3. Всеукраїнська професійна газета «Все про бухгалтерський облік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vobu.com.ua/

 4. Кабінет міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/

 5. Фінансово-бухгалтерський портал «Дебет-Кредит» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка