План виховної роботи на 2014 – 2015 навчальний рік Сватівської загальноосвітньої школи I –iii ступенів №8Сторінка2/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6

VІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

Вирішення завдань виховної роботи у школі в 2014-2015 навчальному році здійснюється за напрямами:Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості,правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень Національної доктрини розвитку освіти ( затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичноговиховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Розвинена правосвідомістьвиявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура— це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.


Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей проявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Морально-етичне вихованняпередбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами гуманізму.
Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу – думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Організаційна робота (вересень – жовтень)
Заходи

Відповідальні

Класи

1.

Організувати самоврядування у класах та по школі.

Класні керівники

5 - 11

2.

Затвердити склад ради з профілактики правопорушень та організувати її роботу

ЗДВР

5-11

3.

Організувати чергування учнів по школі.

ЗДНВР

5-11

4.

Сформувати загін ЮІР з пропаганди ОЖЗ

ЗДВР

5-11

5.

Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час.

Класні керівники, ЗДВР

5-11

6.

Провести нараду з класними керівниками з питань організації планування роботи на навчальний рік.

ЗДВР

1-11

7.

Розподілити трудові зони між класами. Акція «Я – господар школи»

ЗДВР

5-11

8.

Оформити класні стенди

Класні керівн., класоводи

1-11

9.

Організувати роботу МО класних керівників та класоводів

ЗДВР, голова МО
10.

Спланувати та організувати роботу батьківського всеобучу «Батьківський університет знань»

ЗДНВР, ЗДВР
11.

Виявити дітей із девіантною поведінкою, поставити їх на шкільний облік

ЗДВР

1-11

12.

Скласти списки учнів, які потребують особливого контролю: дітей – сиріт,напівсиріт, дітей під опікою, дітей із багатодітних сімей, чорнобильців.

ЗДВР

1-11

13.

Скласти і затвердити план роботи громадського інспектора з питань охорони дитинства.

ЗДВР, соціальний педагог

1-11

14.

Скоординувати плани шкільної роботи з представниками міліції у справах неповнолітніх

ЗДВР, соціальний педагог
15.

Оформити інформаційний стенд «На допомогу класному керівникові»

ЗДВР, голова МО кл. керівн.
16.

Перевірити навчальні кабінети, майстерні щодо виконання ними техніки безпеки і санітарно – гігієнічних норм.

Інженер з ОП, ЗДНВР, ЗДВР
17.

Скласти соціальний портрет школи

ЗДВР, кл. керівн, класоводи

1-11

Вересень

Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури і спорту.

Ціннісне ставлення до особистості

Напрямок

Заходи

Дата

Відповідальні

Класи

Ціннісне ставлення до себе, інструктажі з безпеки життєдіяльності

1.Вивчити медичні картки учнів, яких зараховано до школи

2. Провести вступний інструктаж з учнями

3. Тиждень безпеки руху дітей «Увага, діти на дорозі!»


 • Оформлення класних стендів з «Безпечний рух дітей»;

 • облік учнів, які мають мопеди та мотоцикли і провести з ними додаткові заняття з ПДР;

 • випуск газети «Світлофор»;

 • класні та виховні години;

 • «Подорож до країни ПДР»;

 • «Азбука безпеки»;

 • «Я – учасник дорожнього руху»

 • оформлення маршрутів безпечного руху дітей по мікрорайону школи;

 • конкурс на кращий флаєр «Знай та виконуй ПДР»;

 • вікторина з ПДР «Чи знаєш ти обов`язки та права пішоходів?»;

 • конкурс малюнка «Світлофор – мій товариш»;

 • змагання з ПДР;

 • зустріч х інспекторами ДАЇ.

1-й тиждень

1.09.
1-й тижденьКласоводи

Кл. керівники, класоводи


Кл. керівники, класоводи

1
1-11

1-11


4. До Дня фізкультурника

 • провести спортивні свята : «Тато, мама,я – спортивна сім`я», «Веселі старти»;

 • провести Олімпійський тиждень для учнів школи;

 • взяти участь у районних змаганнях із міні – футболу

2-й тиждень

Вчителі фізкультури
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

1.Провести тиждень знань «Знання – скарб. Праця – ключ до них!»

 • свято першого дзвоника;

 • проведення першого уроку;

 • екскурсія по школі «Школа – наша рідна домівка»;

 • ознайомлення учнів зі Статутом школи, правилами для учнів

1-й тиждень

ЗДВР, класні керівники, класоводи

1-11

2. Привітання шефів з днем працівника газового господарства

12.09

ПО
Ціннісне ставлення до праці

1. Початок акції «Старим зошитам нове життя» - збір макулатури.

2-3 тижні

ПО, Кл. керівн., класоводи

1-11

2.Збір насіння квітів, підготовка квітників до зими

2-4-ті тижні

Кл. керівники, класоводи

1-11

10.Всесвітній день туризму:

 • спортивно – туристичне свято «Зоряний марш»;

 • вікторина «Чи знаєш ти свій рідний край?»
Класні керівники, класоводи, вчитель географії

5-11

Ціннісне ставлення до природи

1.Заходи в рамках Всесвітньої акції «День юного натураліста України» (за окремим планом)

1-ща декада

ЗДВР, Кл. керівники, класоводи

1-11

2. Осінній вернісаж « Природа і фантазія»

20.09

ПО, Кл. керівн., класоводи
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 1. До Всесвітнього День бібліотек:

 • знайомство зі шкільною бібліотекою;

 • свято книги «Нам без книг ніяк не можна»

 • операція «Живи, книго!»

 • акція «Моя улюблена книга – шкільній бібліотеці»

 • огляд нових надходжень до шкільної бібліотеки

30.09

Шкільний бібліотекар , ПО
 1. Випуск шкільної газети «Всесвіт»

4-й тиждень

ПО. Прес-центр
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

1.Спланувати роботу і провести перше засідання Ради профілактики

2-й тиждень

ЗДВР

1-11

2.Організація роботи класних та шкільних центрів самоврядування

1-2-й тижні

ЗДВР

9-11

3.Учнівська конференція щодо виборів шкільної президентської ради

2-й тиждень

ЗДВР, ПО

5-11

4. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї України».

4=й тиждень

ПО,10-А

9-11

4.Заходи присвячені Дню партизанської слави, Дню ветеранів:

- покладання квітів до братської могили на центральному кла

довищі (10 класи)

- бесіди, зустрічі з ветеранами, відвідування краєзнавчого музею23.09

ЗДВР, Кл. керівники

5-11

Районні та обласні заходи, конкурси
Участь у святкових заходах до дня міста

06.09
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка