План роботи школи молодого педагога методист В. О. Москалюк метаСторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4


Перспективний

план роботи

ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА


Методист В.О.Москалюк
МЕТА:

 

Якісне забезпечення  процесу  становлення  молодого педагога 

ЗАВДАННЯ:

 

♦  зорієнтувати  молодого  педагога  в  навчально-виховному  процесі;♦  надати  практичну  допомогу  в  оволодінні  його  основам;

♦  допомогти в соціально-педагогічній  адаптації  до обраної  професії.

 

НАПРЯМКИ  РОБОТИ:

 

♦  здійснення заходів із поглиблення психолого-педагогічних знань, методології  навчання, вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів МОН України;♦  поглиблення науково-теоретичної  підготовки з предмета та методики його викладання (який викладає молодий педагог), поповнення знань із суміжних  предметів;

♦ ознайомлення з підходами до виховного процесу в школі, до формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно зорієнтованої концепції освіти.
Положення

про Школу молодого педагога

Ставчанського професійного ліцею
І.Загальні положення

1.1. Дане положення регламентує діяльність Школи молодого педагога

Ставчанського професійного ліцею (далі - Школа).

1.2. Школа молодого педагога Ставчанського професійного ліцею

- це одна з форм підвищення кваліфікації молодих спеціалістів.

1.3. Школа створюється при умові роботи в ліцеї молодих

педагогів, які тільки розпочали свою педагогічну діяльність та тих, що

мають стаж роботи до трьох років.

1.4. Школа діє відповідно до Положення про методичну роботу в

ліцеї (наказ МОН України від

12.12.2000 №582 «Про удосконалення методичної роботи в системі

професійно-технічної освіти») та наказу директора ліцею

про організацію методичної роботи в ліцеї продовж навчального року.

1.5. У своїй діяльності Школа керується Законами України «Про освіту»,

«Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-

технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами

України в галузі освіти.

ІІ. Мета і завдання

Мета Школи: підвищення професійного рівня молодих педагогів,

формування потреби у постійному саморозвитку і самовдосконаленні та

сприяння адаптації у колективі.

Завдання Школи:

- допомога молодому спеціалісту в розв’язанні конкретних проблем щодо

методики навчання та виховання учнів;

- встановлення відносин співробітництва і взаємодії між молодими

фахівцями й досвідченими педагогами;

- впровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх технологій;

- сприяння формуванню творчого стилю педагогічної діяльності у молодих

спеціалістів;

- надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною

майстерністю через вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів

навчального закладу.

ІІІ. Функції і обов’язки

Діагностична функція – вивчення професійних потреб молодих педагогів,

діагностика успішності їх діяльності та результативності.2Організаційно-методична функція – залучення молодих учителів до

підготовки й організації педрад, семінарів, конференцій та інших заходів із

проблем освіти; ознайомлення з нормативно-правовими документами, які

регламентують діяльність педагога в системі професійно-технічної освіти;

заслуховування звітів молодих спеціалістів про проведу роботу; ознайомлення з

літературою методичного спрямування .Навчально-просвітницька функція – взаємовідвідування уроків та позаурочних

заходів із обов'язковим наступним обговоренням та коригуванням діяльності

молодого спеціаліста; проведення досвідченими педагогами майстер-класів і

навчально-методичних занятьКонсультаційна функція – організація та проведення індивідуальних і

групових консультацій з питань організації навчально-виробничого та виховного

процесу тощо.

Розвиваюча функція – створення сприятливих умов для розвитку

творчого потенціалу молодого спеціаліста, його самоствердження, самореалізації

через забезпечення демократичних засад освітнього процесу, методичної

гнучкості щодо поєднання отриманих знань з практикою.ІV. Організація роботи

Школа молодого педагога створюється наказом директора ліцею про організацію методичної роботи в ліцеї продовж навчального року. Також зазначеним наказом із числа найбільш досвідчених і авторитетних фахівців, які мають вищу кваліфікаційну категорію, призначається керівник Школи. Склад Школи формується на початку навчального року (до 5 вересня) із числа молодих спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до трьох років. Заняття проводяться один раз на місяць (обов’язкова присутність всіх молодих фахівців) з використанням різноманітних форм роботи (консультації, відвідування уроків і позаурочних заходів, практичні заняття, лекції, тренінги тощо). Проведення занять фіксується протокольно. Школа працює за планом роботи на навчальний рік, який формує керівник Школи з врахуванням потреб та запитів молодих спеціалістів.

Зазначений план роботи затверджується директором ліцею

(заступником з НВР (НМР)) та є складовою плану роботи навчального закладу на навчальний рік.

Навчально-методичний супровід діяльності Школи здійснює навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти.V. Права та обов'язки керівника Школи

Керівник Школи молодого педагога здійснює організацію та керівництво всіма видами діяльності Школи і несе відповідальність за результати її роботи, звітуючи адміністрації навчального закладу. Керівник формує склад Школи та розробляє план роботи Школи на навчальний рік, затверджуючи у директора ліцею (заступника з НВР (НМР)).

Заслуховує звіти слухачів Школи молодого педагога за навчальний рік.

Вивчає професійні потреби молодих педагогів, допомагає їм у

самоствердженні. Сприяє розвитку педагогічної творчості та обміну передовим педагогічним і виробничим досвідом, шляхом залучення досвідчених педагогів до участі в засіданнях Школи.

Керівник Школи має право на відвідування й аналіз уроків, позакласних

занять слухачів Школи з метою ознайомлення з рівнем їх роботи та надання

допомоги .

Керівник Школи веде облік відвідування молодими спеціалістами занять у

Школі (журнал відвідування занять Школи молодого педагога).

Керівник відповідає за наявність документації Школи молодого педагога.

Керівник відповідає за навчально-методичне забезпечення діяльності

Школи.

Керівник формує банк матеріалів, необхідних для проведення занять змолодими спеціалістами.

VІ. Права і обов’язки слухачів Школи молодого педагога

Молодий спеціаліст має право звернутися за порадою чи допомогою до

керівника Школи.

Брати участь у проведенні колективних форм роботи.

Використовувати матеріальну базу ліцею для самоосвіти.

Одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника.

Вносити пропозиції з удосконалення діяльності Школи.

Брати участь у складанні плану роботи Школи на наступний навчальний рік.

Брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах і

нарадах, презентуючи напрацьований досвід.

Одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію в заступників директора, методиста; знайомитися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності.

Бути присутніми на заняттях своїх колег (з їхньої попередньої згоди і за

погодженням з керівником Школи).

Звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й одержувати відповіді на свої

запитання.

Вносити пропозиції керівництву ліцею в письмовому вигляді

або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад з питань удосконалення роботи Школи молодого педагога.

Виконувати основні положення спільного плану взаємодії з керівником

Школи.4

Відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять досвідченівикладачі, майстри в/н в рамках Школи, наполегливо оволодівати

методикою викладання, вивчати ППД.

Регулярно відвідувати заняття в Школі молодого педагога.

Вивчати нормативно-методичні документи і психолого-педагогічну літературу

з питань організації навчально-виробничого та виховного процесу в ліцеї.

Виконувати індивідуальні плани роботи в Школі в повному обсязі,

виконувати доручення керівника Школи в рамках посадових інструкцій.

Брати участь у заходах, організованих Школою.

Дотримуватися трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового

розпорядку ліцею.

Систематично підвищувати свою кваліфікацію.

VІІ. Документація Школи молодого педагога

Положення про Школу молодого педагога.

План роботи Школи на навчальний рік.

Список слухачів Школи.

Протоколи засідань.

Журнал відвідування занять Школи молодого педагога.

Звіт керівника Школи про проведену роботу продовж навчального року

 

Становлення професійності молодих фахівців проходить три етапи:І Адаптація (1-й рік ). На цьому етапі опановують і відпрацьовують спеціальні функції, що складають ядро педагогічної діяльності в даному інноваційному закладі. Молодий учитель відразу починає здійснювати професійну діяльність у досить повній формі, за всіма параметрами, подібно до тієї діяльності, яку демонструють досвідчені фахівці, з різницею тільки в масштабі.
ІІ Стабілізація (2-й рік) . Етап характеризується прагненням фахівця до відтворення діяльності в незмінних прийнятих формах. Цей етап передбачає досконале володіння професійними засобами, чіткість, віртуозність у застосуванні методів роботи.
ІІІ Перетворення (3-й рік). Основними характеристиками цього етапу професійної діяльності є розмаїтість, багато компетентність, висока інтенсивність, настанова вчителя на новизну, прагнення до самостійності, створення продуктів самоосвітньої діяльності.
Ставчанський проесійний ліцей

 
План роботишколи молодого педагога

  на 2016 - 2017 навчальний  рік 

 

     

Мета «Школи молодого педагога»  сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу педагога, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, полегшити роботу педагога і закохати його в нашу справу. 

  

Основні завдання  «Школи молодого педагога»: створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з  теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи  і творчості, новаторських пошуків вчителів, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

 

Основні напрямки роботи «Школи молодого педагога»:
-                 розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

-                 ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомлено здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи на уроках;

-                 створити умови для апробації та впровадження нових освітніх технологій та систем;

-                 створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

 


І розділ 

"Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного і учнівського колективу "

В.О. Сухомлинський

Список слухачів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові вчителя

Предмет, який викладає

Рік роботи

1

Дячук Андрій ПетровичМайстер виробничого навчання

ІІ

2

Довганюк Оксана ВікторівнаВикладач математики

ІІ

3

Пелехатий Ігор Вікторович

Викладач фізичного виховання

І

4

Мороз Станіслав Дмитрович

Майстер виробничого навчання

І

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка