План роботи над проблемоюСкачати 252.75 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір252.75 Kb.
Григорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Обухівського району

київської області
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

«Формування життєвих компетентностей учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом модернізації змісту

навчально-виховного процесу»

 

 Мотивація вибору науково-методичної теми

 Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни.

 

Основними принципами розвитку освіти визначено:

-       відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;

-       розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя на особистість учня (активно діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);

-       оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;

-       підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

 

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою формування та розвитку конкурентноспроможної особистості  перед педагогічним колективом школи визначаються цілі, завдання та засади діяльності. Виникає необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий результат —  орієнтації учнів на подальший вибір професії.       До властивостей та особливих якостей конкурентно-спроможної особистості належать наступні характеристики:

-       високий рівень працездатності;

-       прагнення до якісного кінцевого результату;

-       стійкість до стресів;

-       здатність долати труднощі;

-       творче ставлення до справи, праці;

-       прагнення до професійного вдосконалення;

-       здатність до прийняття відповідальних іноді ризикованих рішень;

-       комунікабельність;

-       здатність до кооперації, співпраці, співтворчості;

-       здатність до швидкого освоєння нової справи;

-       здатність до самоосвіти, самореалізації, саморозвитку;

-       вміння орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

 

Враховуючі потреби розвитку конкурентно-спроможної особистості, навчально-виховний процес повинен бути підпорядкований:-       упровадженню в освітянський процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

-       формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

-       вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

-       створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача.

 

Мета і завдання

 

Мета:

Пошук раціональних шляхів впровадження інноваційних навчально-виховних технологій для формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

 

Завдання:

-       розроблення моделі конкурентноспроможної особистості;

-       психолого-педагогічна діагностика приоритетних для учнів напрямків формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості;

-       удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної школи;

-       цілеспрямована організація діяльності учнів;

-       організація психолого-педагогічної підтримки становлення та розвитку кожного учня;

-       розвиток інформаційно-технологічної культури учителів і учнів;

-       застосування програмних педагогічних засобів навчання, новітніх інноваційних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі;

-       діагностика та виявлення індивідуальних можливостей, здібностей, нахилів кожного учня та організація психолого-педагогічного супроводу його розвитку;

-       створення умов для дослідницької та наукової роботи;

-       організація профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів;

-       цільове використання варіативної складової навчального плану;

-       визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг;

-       створення бази методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, спецкурсів, факультативів, класних годин, батьківських зборів), спрямованих на формування та розвиток конкурентно-спроможної особистості.   

 

   

 Перспективний план

роботи над науково-методичною проблемою
«Формування життєвих компетентностей учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом модернізації змісту

навчально-виховного процесу»
І етап

2014-2015 навчальний рік

Організаційно-теоретичний етап

 

Мета:

Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.

 

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з проблемної теми «Формування життєвих компетентностей учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом модернізації змісту навчально-виховного процесу»

2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з цієї


теми. Виявлення рівня обізнаності педколективу із проблеми.

3. Ознайомлення педколективу з теорією даного питання. Теоретичний


семінар «Вимоги до сучасного випускника».

4. Складання планів самоосвіти вчителів.

5. Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через
ШМО вчителів-предметників.

6. Опрацювання вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти.

7. Створення бази даних в робочих планах, папках вчителів, класних
керівників, картотеки досвіду роботи в бібліотеці з проблемного
питання.

8. Засідання ШМО з питань організації просвітницької роботи з педагогами,


учнями, батьками.

 

Оперативні наради:

1. Особливості роботи педколективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році.

2.  Засоби та основні напрямки методичної роботи школи в поточному навчальному році щодо реалізації науково-методичної проблеми.

3.  Цілеспрямована робота класного керівника як інструмент та мотив розвитку особистості школярів, що вимагають особливої уваги.

 Методична робота з педкадрами:

1. Врахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних
інтересів.

2. Діагностування професійного рівня педагогічного колективу.

3. Педагогічні читання «Інновації у сучасній освіті»

 Тематика педагогічних рад:

1. Удосконалення науково-методичної роботи як фактора підвищення якості освіти.

2. Формування позитивного іміджу сучасної школи.

 Очікувані результати:

Розробка стратегічних напрямів діяльності педколективу з формування конкурентно-спроможної особистості.

Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми.

Визначення основних напрямків діяльності МО з вирішення проблеми, взаємодія школи з соціальним середовищем.

Вивчення передового педагогічного досвіду з теми.

 Заходи

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

1.

Підготовка та проведення практичного семінару «Як працювати над науково-методичною проблемою ««Формування життєвих компетентностей учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом модернізації змісту навчально-виховного процесу»

Вересень

Заступник директора з НВР

Ознайомлення педколективу з науково-методичним проектом

2.

Здійснення поглибленої діагностики теоретично-практичного рівня готовності членів педколективу працювати над даною проблемою.

Вересень

Заступник директора з НВР

Визначення рівня методичної підготовки колективу

3.

Анкетування педколективу щодо вибору науково-методичної проблеми школи

Вересень

Заступник директора з НВР

Формулювання науково-методичної проблеми школи

4.

Визначення основних напрямків та планування роботи над проблемою.

До 01.10

МР

План роботи над проблемою

5.

Створення творчої групи для розробки ефективної системи методичної роботи в рамках науково-методичної проблеми.

До10.10

Заступник директора з НВР

Удосконалення системи методичної роботи

6.

Організація роботи психолого-педагогічного семінару для забезпечення психологічного супроводу розвитку інноваційної особистості в системі модернізації змісту освіти.

До 20.10

Заступник директора з НВР

психологПоглиблення знань членів педколективу з психології розвитку особистості.

7.

Створення банку інформації про використання продуктивних технологій в системі креативної освіти .

I семестр

Керівники МО

Теоретична підготовка членів педколективу для роботи над проектом

8.

Удосконалення шкільної моніторингової системи «Педагогічний моніторинг», розширення сфери моніторингових досліджень.

Грудень

Керівники МО

Система моніторингових досліджень навчально-виховного процесу в школі

9

Організувати роботу членів педколективу над індивідуальними науково-методичними проблемами по використанню продуктивних освітніх технологій в системі модернізації змісту навчально-виховного процесу.

Вересень-жовтень

Заступник директора зНВР, керівники МО

Науково-методична діяльність членів педколективу по фахових напрямках

10

Застосування інтерактивних форм методичної роботи (комп’ютерна підтримка, інформаційно-методичні виставки, шкільні семінари, зустрічі з фахівцями, конкурси педагогічної майстерності тощо).

Протягом року

Заступник директора з НВР

Залучення вчителів до творчої діяльності та самореалізації


ІІ етап

2015-2016 навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через урок

 

Мета:

Аналіз ефективності впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

Визначення уроку як основного засобу впровадження інноваційних навчально-виховних технологій.

Пошук нових моделей уроків, форм і методів, які забезпечують формування рис конкурентно-спроможної особистості в межах окремого навчального предмету; прийомів активізації пізнавальної діяльності учня. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.

 

Зміст роботи:

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з
проблемної теми «Урок – догма чи спонукання до розвитку учня».

2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з шляхів підвищення якості уроку.

3. Поширення усвідомлення  педагогами нових вимог до сучасного уроку як засобу розвитку особистості.

4. Складання планів самоосвіти вчителів на поточний рік.


Оперативні наради:

 1. Мета, зміст і основні напрямки самоосвітньої роботи кожного учителя з реалізації науково-методичної проблеми.

 2. Основні напрямки методичної роботи в поточному році.

Тематика педагогічних рад:

 1. Формування конкурентно-спроможної особистості через творчий розвиток та моральне удосконалення.

 2. Модернізація уроку як засіб розвитку конкурентно-спроможної особистості.

 

Очікувані результати:

Визначення ефективних методик, прийомів формування конкурентноспроможної особистості через урок.

Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури конкурентно-спроможної особистості через виховну роботу.Заходи

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

1.

Корекція плану курсової підготовки вчителів з питань впровадження технологій розвитку інноваційної особистості в системі модернізації змісту освіти.

Січень 2015 р.

Заступник директора з НВР

Підвищення кваліфікаційного рівня вчителів

2.

Удосконалення системи управління навчальним закладом на основі моніторингових досліджень.

Грудень, травень

Адміністрація школи

Якісно вищий підхід до системи управління школою

3.

Розробка моделі школи як навчального закладу креативної освіти.
Творча група

Корегування моделі НВП в рамках системи креативної освіти

4.

Розробка та експертиза програм курсів за вибором та факультативів з урахуванням потреб розвитку креативності учасників педагогічного процесу.

II семестр

Творча група

Розширення системи додаткової освіти в школі

5.

Використання інформаційних технологій для здійснення комп’ютерної підтримки викладання базових предметів.

Протягом року

Педколектив школи

Забезпечення рівних можливостей для всіх учнів для здобуття якісної освіти

6

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання учнів.

Протягом року

Педколектив

практичний психологСтворення сприятливої атмосфери для функціонування НВП в школі

7

Розробка інноваційних уроків вчителями з метою розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позаурочний час

протягом року

педколектив

Визначення ефективних методик, прийомів формування конкурентноспроможної особистості через урок.


8

Захист інноваційних уроків, побудованих на основі формування життєвих компетентностей учнів

протягом року

педколектив

Визначення ефективних методик, прийомів формування загальнолюдської культури конкурентно-спроможної особистості.


9.

Здійснення систематичного моніторингу якості знань учнів школи.

Грудень, травень

ТГ

Динаміка рівня навченості учнів

10.

Підготовка матеріалів для участі в районному та обласному ярмарку «Педагогічні здобутки освітян».

Січень-березень

Заступники з НВР та ВР

Обмін та поширення ППД

11.

Організація та проведення методичних заходів на інтерактивній основі (творчі конкурси, виставки, семінари, захист методичних проектів тощо).

Протягом року

Заступник директора з НВР

Стимулювання творчої активності вчителів

ІІІ етап

2016-2017  навчальний рік

Пошук шляхів реалізації проблеми через удосконалення виховної роботи

 

Мета: Продовження впровадження нових педагогічних технологій у виховну діяльність школи.

Забезпечення комплексного підходу вирішення завдань освіти у зв’язку з новими «Державним стандартом початкової загальної освіти», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти».

 Впровадження та широке втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів, набуття ними загально-предметних, здоров’язберігаючих, життєвих компетентностей через реалізацію виховної діяльності школи.

 

Очікувані результати:

Удосконалення виховної роботи в напрямку формування конкурентно-спроможної особистості.

 

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педколективу на ІІІ етап реалізації проблеми

2. Розвиток пізнавальної особистості вчителя по інноваційних методах виховання в процесі реалізації проблеми.
Тематика педагогічних рад:

1. Правова освіченість як запорука самореалізації особистості в суспільстві.

2. Вплив виховної роботи на формування властивостей конкурентно-спроможної особистості.

 
Заходи

Термін

Відповідальний

Очікуваний результат

1.

Практичне впровадження технологій продуктивного навчання в системі креативної освіти в НВП у школі.

Протягом року

вчителі

Підвищення рівня навченості в школі

2

Участь вчителів школи в методичних заходах району та області з метою обміну та поширення перспективного та педагогічного досвіду

Протягом року

Адміністрація школи

Поширення досвіду вчителів школи

3

Запровадження системи оцінювання роботи вчителів для створення атмосфери творчого пошуку та самоврядування.

Вересень - березень

ТГ

Об’єктивність оцінювання діяльності вчителів

4

Участь вчителів школи в позакласній діяльності з метою розвитку творчої здібності учня


протягом року

Педколектив

Удосконалення виховної роботи в напрямку формування конкурентно-спроможної особистості

5

Участь учнів в позаурочній діяльності школи, району з метою формування життєвих компетентностей учнів

Протягом року

Заступник директора з ВР, педагог-організатор


Розвиток творчості, обдарованості

6

Створення творчої групи для інформаційного забезпечення сайту школи

Вересень

ТГ

Популяризація досвіду вчителів та системи роботи школи в цілому через сайт школи


ІV етап

2017-2018 навчальний рік

Результативно-узагальнюючий етап

 

Мета: Визначення ефективності пропонованої проблеми як запоруки формування конкурентно-спроможної особистості.

Науково-практичний аналіз результатів роботи над методичною проблемою. Ступінь виконання цілей та задач. Рівень сформованості рис конкурентно-спроможної особистості.

 

Оперативні наради: 1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на ІV етапі реалізації проблеми.

 2. Узагальнення і презентація передового педагогічного досвіду з проблеми.

 3. Методика визначення рівня сформованості конкурентно-спроможності.

 

Тематика педагогічних рад:

 1. Результати педагогічного, психологічного моніторингів учасників навчально-виховного процесу за результатами роботи над проблемою.

 2. Набуття рис конкурентно-спроможної особистості як запорука самореалізації, самоствердження людини в світі. 

 

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями. Заходи

Термін

Відповідальні

Очікуваний результат

1.

Здійснення моніторингу якості освіти на основі використання продуктивних технологій.

Грудень, травень

Адміністрація, ТГ

Реальний стан рівня навченості учнів школи

2.

Опис системи роботи вчителів по використанню освітніх продуктивних технологій в системі креативної освіти.

Протягом року

Інформаційно-методичний кабінет

Педагогічні портфоліо вчителів

3.

Презентація результатів роботи творчої групи по впровадження інформаційно-комунікативних технологій в НВП.

Квітень

ТГ

Порівняльний аналіз («до і після») впровадження інформаційно-комунікативних технологій в НВП

4.

Розробка системи впровадження результатів роботи ТГ в практику роботи школи.

Травень-вересень

Методичний кабінет

Алгоритм впровадження результатів роботи ТГ, зручний для всіх вчителів школи

5.

Аналіз розвитку творчих здібностей учнів в системі додаткової освіти на основі шкільної моніторингової системи «педагогічний моніторинг».

Грудень, травень

Класні керівники, ТГ

Зайнятість учнів в системі додаткової освіти

6.

Створення динамічних творчих груп вчителів, які зацікавились ідеями використання сумісних продуктивних технологій для поширення досвіду.

Протягом року

Педколектив

Поширення досвіду використання продуктивних технологій

7.

Проаналізувати участь учнів школи в олімпіадах та творчих конкурсах різного рівня як результат системного впровадження інноваційних продуктивних технологій.

Травень

Методичний кабінет

Кваліметричні показники ефективності роботи педколективу

8.

Забезпечити контроль і оцінку не тільки результату, а й поточного процесу використання технологій розвитку креативності учасників НВП.

Протягом року

Методичний кабінет, адміністрація школи

Управління процесом впровадження інноваційних продуктивних технологій в НВП

9.

Провести експертизу нових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовуються вчителями школи. Виробити рекомендації.

II семестр

Методичний кабінет, адміністрація школи

Перспективне планування роботи школи на наступний навчальний рік

10

Організація взаємовідвідування уроків вчителями з метою використання елементів продуктивних технологій колег.

Протягом року

Керівники МО

Використання досвіду колегV етап

2018-2019 навчальний рік

Результативно-аналітичний етап

 

Мета:

Визначення шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування життєвих компетентностей учня з урахуванням потенціалу педагогічного колективу.

Шляхи самовдосконалення особистості учня і вчителя.

Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання та виховання в процесі формування конкурентно-спроможної особистості.

 

Оперативні наради:

1. Основні завдання роботи педагогічного колективу на V етапі реалізації проблеми.

2. Засоби підвищення пізнавальної активності учня, самовдосконалення особистості як учня, так і вчителя в умовах партнерського навчання.

З. Основні умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів.

 

Тематика педагогічних рад:

1. Модернізація навчально-виховного процесу як запорука формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

2. Удосконалення системи виховання з метою формування та розвитку конкурентно-спроможної особистості.

 

Очікувані результати:

Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

Забезпечення умов для модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.

Співпраця з батьками з метою підвищення ефективності здобуття освіти їхніми дітьми та їх підготовки до самостійного життя


Заходи

Термін

Відповідальні

Очікуваний результат

1.

Підведення підсумків роботи педколективу по впровадженню інноваційних освітніх технологій (шкільний методичний фестиваль освітніх технологій)

Березень

Методичний кабінет

Відзначення досягнень педколективу, окремих вчителів, творчих груп по роботі над проблемою

2.

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які досягли найвищих показників в НВР на основі використання інноваційних освітніх технологій.

Протягом року

Методичний кабінет

Поширення педагогічного досвіду вчителів школи

3.

Упорядкування та опис одержаних результатів, організація «видавничої» діяльності в КІКТ ( брошури).

Протягом року

методичний кабінет

Систематизація роботи педколективу по роботі над науково-методичною проблемою

4.

Анкетування учасників НВП щодо ефективності використання продуктивних освітніх технологій в школі.

II семестр

Педколектив, керівники МО, адміністрація школи

Визначення надбань і невирішених проблем для перспективного планування

5.

Аналіз та популяризація позитивних тенденцій в роботі школи на районному та обласному рівні

Протягом року

Педколектив

Участь в методичних заходах різного рівня

6.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції « Все нове – в роботу школи».

Квітень

Методичний кабінет

Завершення роботи над проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»

7.

Участь в районних методичних заходах за результатами обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Протягом року

Педколектив

Практичне використання результатів роботи над науково-методичним проектом


Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Обухівського району Київської області

Погоджено: Затверджено на засідання педради:

на засіданні МР

29.-8. 2014 р.___________________ Директор школи: _________/Н.Є. Янківска/


План роботи над науково-методичною проблемою:ІІ. Мета роботи педколективу над проблемою

 1. Організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативності учнів різних категорій.

 2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.

 3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, - залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності дітей.


ІІІ. Завдання роботи педколективу над проблемою

 1. Вивчення теоретичних засад системи креативної освіти.

 2. Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів на основі шкільної моніторингової системи «Педагогічний моніторинг».

 3. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи, рівень та динаміку їх розвитку.

 4. Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.

 5. Курсова підготовка вчителів щодо особливостей роботи в умовах креативної освіти.


ІV. Учасники проекту: педколектив Григорівської ЗОШ І-ІІІ ст..

Рівень участі у проекті: загальний


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка