План роботи на літній оздоровчий періодСторінка4/8
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділ 5. Організаційно-педагогічна робота


п\пЗміст роботи


Термін виконання


Відповідальні

Примітка

про виконання

5.1

Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і НВК «школа-ліцей»


1.

Облік загальної кількості дітей по селищу Квасилів та дітей 5-ти річного віку. Соціально-педагогічний патро-нат родин.

вересень


завідувач

методист


вихователі
2.

Вивчення державних вимог щодо формування фізичної, психологічної, соціальної та особистісної компе-тенції дітей 5-6-ти річного віку. Ознайомлення з Державними стандартами і програмою 1 класу початкової освіти.

вересень

завідувач

методист вихователі


3.

Вивчення нормативно-правової бази забезпечення якісного освітнього процесу з підготовки дітей до навчання в школі.

вересень та протягом року

завідувач

методист вихователі


4.

Виконання угоди про співпрацю зі школою та плану спільних заходів на навчальний рік.

протягом року

завідувач директор
5.

Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі. Обговорення результатів діагносту-вання з вчителями 1-го класу.

травень-серпень


завідувач

методист вчителі

вихователі

6.

Складання графіку роботи консуль-тативного центру для батьків.

вересень

завідувач методист
7.

Психолого-педагогічний супровід родин дітей 5-ти річного віку.

протягом року

методист

пр. психолог

вихователі

8.

З метою підвищення рівня мотива-ційної готовності старших дошкіль-ників до навчання в школі:

 1. організувати та провести екскурсію до школи, шкільної їдальні, спортивного майданчика, на свята Першого та Останнього дзвоників;

 2. використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри іншої шкільної тематики;

 3. знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

 4. організувати конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику;

 5. вчити складати творчі розповіді про школу (до 10-15 речень).

вересень-травень


завідувач

методист


вихователі

9.

З метою підвищення якості органі-зації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ і школи:

 1. продовжувати вивчати стан освіт-нього процесу в початкових класах і старших групах ДНЗ;

 2. ознайомитися зі змістом програми для учнів 1-го класу на новий навчальний рік;

 3. відслідковувати успішність випускників ДНЗ у початковій школі;

 4. здійснювати освітній процес у старших групах та в 1-му класі з чітким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;

 5. відводити належне місце грі в режимі дня старших дошкільників та молодших школярів;

 6. дотримуватися єдиного підходу в прищепленні дітям старшого дош-кільного віку та молодшим школя-рам культурно-гігієнічних навичок та культури поведінки;

 7. виготовляти та широко використо-вувати в освітньому процесі ігри розвивального спрямування з різних освітніх ліній;

 8. активно впроваджувати методоло-гію ТРВЗ в освітній процес старших дошкільників та молодших шко-лярів;

 9. сприяти загальному розвитку кож-ної дитини, її оздоровленню;

 10. запросити на заключну педраду вчителів початкових класів;

 11. взяти участь у педагогічній раді НВК «школи-ліцею» з питань наступності.протягом року


вересень

протягом року

протягом року

протягом року

протягом року

протягом року


протягом року

протягом року
травень
травень

вихователі

вчителі
вихователі

вихователі

вихователі вчителі
вихователі вчителі

вихователі вчителі

вихователі вчителі

вихователі вчителі


вихователі вчителі

завідувач


завуч

завідувач


10.

Проведення логопедичних занять зі старшими дошкільниками.

протягом року

вихователі логопед
11.

Оформлення батьківських куточків з матеріалами-порадами щодо підго-товки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

ІІІ квартал


вихователі

12.

Впровадження у практику роботи педагогічного досвіду педагогів інших ДНЗ з підготовки дітей до шкільного навчання (БВДС №6\2009, №4,6\2010).

протягом року


методист

вихователі


13.

Взаємовідвідування занять в ДНЗ та уроків у школі вчителями та вихова-телями старших груп.

протягом року

завідувач

методист


вихователі
14.

Проведення зі старшими дошкільни-ками циклу занять «Скоро я піду до школи».

ІІІ квартал


вихователі

15.

Шефська допомога школярів в упорядкуванні дитячих майданчиків та іншої території дошкільного закладу.

3р\рік

вихователі вчителі
16.

Конкурс дитячих малюнків «Скоро я піду до школи».

березень

вихователі
17.

Настановні збори для батьків майбутніх першокласників «На порозі школи».

березень

завідувач завуч школи
18.

Обмін досвідом між вихователями ДНЗ і вчителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя».

березень

методист

вихователі

пр. психолог

вчителі

19.

Організація для майбутніх першо-класників підготовчих курсів на базі школи.

березень

завуч

вихователі

батьки

20.

Перегляд та аналіз вчителями початкових класів випускних ранків у старших групах №2, 6, 9, 12.

травень

вихователі вчителі
21.

Уточнення списків дітей, які вступають до першого класу.

квітень-травень

завуч

ст. медсестра


22.

Підготовка медичних карт для своєчасного запису дітей до школи.

травень

старша медсестра
23.

Прийом дітей до 1-го класу НВК «школи-ліцею».

червень-серпень

завуч

батьки

24.

Обмін досвідом роботи з формування дошкільної зрілості та підготовки дітей 5-6-ти річного віку до навчання в школі на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

протягом року

завідувач

методист


вихователі
5.2

Робота з батьками

1.

З метою активного залучення батьків до освітнього процесу:

 1. організувати роботу консульта-тивного бюро "На порозі школи";

 2. залучати батьків до активної участі у музичних та спортивних святах і розвагах;

 3. провести конкурси: дитячих малюнків за участю батьків "Сім кольорів дитинства";

 4. залучати батьків до посильної участі в оснащенні предметно-розвивального середовища в групі;

 5. провести анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи;

 6. проводити Дні відкритих дверей;

 7. організовувати виставки передо-вої педагогічної літератури для батьків.

1р/ квартал


щомісячно

1р\кв

протягом рокуквітень
серпень, січень

3р\рік


завідувач методист

пр. психолог

вихователі

вихователі

вихователі

вихователі

методист

вихователі

методист вихователі

2.

Проведення наочної пропаганди через:

 • поновлення матеріалів батьків-ських куточків;

 • поновлення матеріалів валеоло-гічних куточків;

 • поновлення матеріалів санбю-летенів;

 • поновлення матеріалів куточка психолога;

 • поновлення матеріалів куточка «Чарівний світ музики»;

 • виставки бібліотечки для батьків;

 • роботу «Скриньки-довіри»;

 • поновлення папок-пересувок;

 • виставки демонстраційного мате-ріалу з актуальних проблем;

 • висвітлення матеріалів роботи з батьками на сайті ДНЗ.протягом рокуметодист

вихователі

ст. медсестра

пр. психолог

музкерівники

3.

Активне залучення батьків до виступів на батьківських зборах, підготовки матеріалів до батьківських куточків, оформлення фотовиставок, родинних альбомів тощо.

протягом року

завідувач методист вихователі
4.

Організація роботи Клубу «Турботливі батьки» на базі середньої групи №13.

згідно плану роботи на рік

Дахненко І.Р.

Чміль В.С.


5.

Проведення спільної акції «Створю-ємо ігровий дитячий майданчик».

серпень-жовтень

вихователі

інстр. з ф-ри


6.

Загальні батьківські збори:

І. Взаємодія ДНЗ та родини

 • Перспективи та завдання розвитку ДНЗ на 2015-2016 навчальний рік.

 • Програма «Я у Світі» про оптимізацію взаємодії педагога з батьками.

 • Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого садка?» (обмін думками).

жовтень

завідувач

методист

ІІ. Національно-патріотичне виховання дошкільників

 • Значення національно-патріо-тичного виховання для розвитку особистості.

 • Методичні поради з патріотичного виховання дошкільників.

 • Відкритий мікрофон «Чи варто розповідати дітям про війну?» (обмін думками).березень

завідувач

методист


пр. психолог
7.

Групові батьківські збори:

І молодша група

І. Організація життєдіяльності дітей

 • Спільна робота вихователя та сім’ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог програми «Я у Світі».

 • Батьківська вітальня «Екологічний розвиток дитини».

 • Вибори батьківського комітету групи.


жовтень

вихователі

ІІ. Плекаємо паростки добра

 • Громадянське та морально-духовне виховання дітей раннього віку.

 • Дискусія «Як розповідати дітям про війну?».

 • Експрес-огляд виставки дитячих малюнків.

квітень

вихователі

пр. психолог

ІІ молодша група

І. Ініціюємо батьків до співпраці

 • Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Я у Світі».

 • Батьківська вітальня «Розвиток дитини у грі».

 • Вибори батьківського комітету.

жовтень

вихователі

ІІ. Патріотичне виховання починається з доброти

 • Зміст та завдання патріотичного виховання дошкільників.

 • Дискусія «Як розповідати дітям про війну?».

 • Інформаційна панорама «Культура спілкування батьків та дітей».

квітень

вихователі

пр. психолог

Середня група

 • Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Я у Світі».

 • Відкритий мікрофон «Дитина та її пустощі: карати чи не карати?» (обмін думками).

 • Вибори батьківського комітету.

жовтень

вихователі

ІІ. Виховуємо патріотів

 • Завдання патріотичного виховання дошкільників у світлі вимог БКДО.

 • Дискусія «Як розповідати дітям про війну?».

 • Інформаційна панорама «Культура спілкування батьків та дітей».
квітень

вихователі

пр. психолог

Старша група

І. Домашнє і суспільне дошкільне виховання

 • Державні стандарти дошкільної освіти: вимоги часу.

 • Батьківська вітальня «Екологічне виховання дошкільників».

 • Вибори батьківського комітету.

жовтень

вихователі

ІІ. Формування національної самосвідомості дошкільників

 • Основи формування національної самосвідомості дошкільників.

 • Дискусія «Як розповідати дітям про війну?».

 • Анкетування батьків «Оцінка діяльності дитячого садка».

квітень

вихователі

пр. психолог8.

Консультації для батьків:

 • Сім’я – перша школа морального зростання («ДВ» 6\2014).

 • Батьківське виховання: типові помилки («Пр. психолог: д\с» 4\2014).

 • Стилі батьківського виховання та сімейних відносин («Вихователь-методист» 10\2012; 9\2014).

 • Повітряно-тепловий режим у ДНЗ. Одяг дітей 3-7 років у приміщеннях («ДНЗ» 6\2015).

 • Поради батькам щодо морального виховання дошкільників («ДВ» 5\2015).

 • Соціальне здоров’я дошкільників.

 • Як обстежити рівень мовленнєвого розвитку дитини напередодні її вступу до школи? («Вихователь-методист» 1\2015).

 • Перша допомога дитині, яка постраждала від засобів побутової хімії («Медична сестра ДНЗ» 6\2015).

 • Правила харчування дітей влітку.

вересень
жовтень

листопад

грудень
січень

лютий

березень

квітень
травень


завідувач


пр. психолог

Бенюк О.В.


інстр. з ф-ри


Тимошок Л.

методист


Яремчук В.В
ст. медсестра

м\с з дієт-харч.ування


5.3

Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ

1.

Проведення соціального патронату, спрямованого на виконання вимог Інструктивно-методичного листа МОН України «Про здійснення соціального педагогічного патро-нату».

протягом року

завідувач

педколектив


2.

Дотримання «Положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».

постійно

завідувач

методист


вихователі
3.

Складання плану роботи Консуль-тативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, на 2015-2016 навчальний рік.

до 01.09

методист
4.

Складання тематики консультацій та лекторіїв для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ.

до 01.09

методист
5.

Проведення семінару-практикуму для вихователів з проблеми «Органі-зація роботи Консультативного центру для батьків у ДНЗ»

План роботи 1. Дієвість та різноманітність форм роботи з батьками;

 2. Тематика та завдання консуль-тацій для батьків.

05.09.

методист
5.4

Загальні заходи для дітей

1.

День знань для дошкільників «Україна – рідний край».

01.09.

вихователі
2.

Підготовка та проведення Днів здоров'я.

1р\міс


вихователі

3.

Підготовка та проведення Тижнів фізкультури.

3р\рік


інстр. з ф-ри вихователі
4.

Підготовка та проведення свят і розваг музично-естетичного циклу (згідно план-графіку музкерівників).

щомісячно


музкерівники

5.

Підготовка і проведення спортивно-масових свят і розваг (згідно план-графіку інструктора з фізкультури).

щомісячно


інстр. з ф-ри

6.

Показ вистав дітям артистами Рівнен-ського державного театру ляльок.

2-3р\рік


методист
7.

Групові виставки творчих робіт дітей.

щотижня

вихователі
8.

Конкурс дитячого малюнка з участю батьків «Сім кольорів дитинства» .

3р\рік


методист

Шевчук Н.С.


9.

День відкритих дверей у ДНЗ.

серпень, січень

завідувач
10.

Тиждень знань з безпеки життєдіяль-ності в ДНЗ.

листопад квітень

завідувач методист
11.

Тиждень рідної мови.

лютий

музкерівники вихователі
12.

Спартакіада-2016 (свято спорту).

травень

інстр. з ф-ри
5.5

Взаємодія ДНЗ з установами та організаціями

1.

Співпраця з ДНЗ м. Рівне та Рівнен-ського району з метою обміну досвідом роботи з педагогами.

протягом року

педколектив
2.

Організація спонсорської допомоги від підприємств, організацій селища та батьків з метою покращення та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ. Співпраця з піклувальною радою ДНЗ.

протягом року

завідувач
3.

Співпраця з управліннями надзви-чайних ситуацій, пожежної охорони в м. Рівне з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільни-ків з метою ефективного проведення заходів у Тиждень знань з безпеки життєдіяльності.

листопад квітень

завідувач
4.

Співпраця з Рівненським державним педагогічним університетом з питань забезпечення умов для проходження студентами педагогічної практики.

за потребою

завідувач
5.

Співпраця з Квасилівською лікар-ською амбулаторією з питань пропаганди здорового способу життя серед дітей і працівників ДНЗ.

протягом року

ст. медсестра
6.

Співпраця з районною санепід-станцією в наданні працівникам консультативної допомоги з питань санітарно-гігієнічних правил та норм утримання ДНЗ.

протягом року

ст. медсестра
7.

Співпраця з КП «Житловик» з питань надання допомоги в забезпеченні належного благоустрою території ДНЗ та утримання в задовільному стані тепло-водокомунікацій.

за потребою

завідувач
8.

Співпраця з архівом Рівненського району з питань ведення номен-клатури справ у ДНЗ.

за потребою

завідувач

діловод
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка