План роботи мо природничо математичного напрямкуСкачати 217.33 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір217.33 Kb.
http://mechschool.klasna.com/uploads/editor/413/68940/sitepage_45/images/sova.jpg План роботи МО
природничо - математичного напрямку
Петрівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
на 2014 – 2015 н.р.Керівник: Лотоцька Світлана Миколаївна

вчитель біології і хімії, освіта вища,

педагогічний стаж 34 роки,

кваліфікаційна категорія –

спеціаліст вищої категорії,

звання « Старший вчитель» ,

курси-2012 р.,рік атестації-2012 - 2013)

http://school1.klasna.com/uploads/editor/37/360245/sitepage_45/images/mal__kafedri_prir_mat__disciplin.jpg


МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

над якою працює педколектив школи в 2014-2015 н.р.:

«Формування освітнього середовища для саморозвитку особистості на засадах гуманної педагогіки».


в тісній взаємодії із методичною проблемою району:


ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО

вчителів природничо-математичного циклу:
« Вдосконалення гуманізації, індивідуаліації, диференціації навчально –виховного процесу з предметів природничо – математичного циклу.»

Мета ПМК вчителів

природничо-математичного циклу:
- Забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

- Впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

- Розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

- Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;

- Формування бажання і уміння вчитись;

- Виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

- Інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру;

- Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.
Аналіз роботи

предметно методичної комісії

вчителів природничо-математичного циклу

Петрівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

за 2013-2014 н.р.

У минулому навчальному році педагоги, члени предметно методичної комісії вчителів природничо-математичного циклу працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, біології, хімії та фізики, інформатики, образотворчого мистецтва, трудового навчання. До складу ПМК входило 11 вчителів: , Лотоцька С.М., Односум В.В., Цивилюк К.В., Киричук В.В.,Штайєр О.В, Лєсова Н.М., Власенко М.М., Муравський В.В., Бондаренко Т.А. ,Серденко Т.В, Гудзенко В.В. Усі вчителі мають вищу освіту. Стаж роботи: більше 30 років – 2 учителі, більше 10 років — 3 учителі, від 5 до 8 років — 2 вчителі. Та 4 вчителі — молоді спеціалісти.Із 11 учителів мають вищу категорію 2, що становить 29 %; другу категорію — 5 вчителів (71%). Звання «Старший вчитель» — 2, що становить 29% (Цивилюк К.В., Лотоцька С.М.), Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі, спроможні вести за собою учнівський колектив, не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

У 2013 – 2014 навчальному році методичне об’єднання вчителів природниче – математичного циклу працювали надметодичною проблемою району:

«Структурований інноваційний підхід до організації компетентісно спрямованої освітньої діяльності, орієнтований на проектування особистості дитини»

та методичною проблемою школи:

«Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»

і визначили наступні пріоритетні напрямки:

 • забезпечення методичного та психологічного супроводів стандартизації якісної базової і повної загальної середньої освіти;

 • використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності навчального закладу;

 • теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури;

 • визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя; розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп;

 • використання технологій продуктивного навчання з метою розвитку креативності учнів. 

       На засіданнях розглядались такі питання: «Запровадження моніторингового дослідження тестування у практику роботи школи»; «Інноваційні прийоми роботи з обдарованими учнями»; «Використання нових інформаційно – комп’ютерних технологій у навчально – виховному процесі»; « Пошукові дослідницькі методи навчання на уроках математики, інформатики, географії»; «Дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп»; «Впровадження використання продуктивними технологіями, спрямованими на розвиток креативної особистості учня»; «Розвиток критичного мислення на уроках»; «Використання програмових засобів на уроках»

У 2013 – 2014 н. р. було окреслено таке коло завдань:

- теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня;

- підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання;

-  вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

- розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

- створення належних умов для  розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

         Приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми. У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроку, індивідуальна та групова робота із обдарованими  учнями, із слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як:

- моделювання та взаємовідвідування уроків;

- індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

- корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;

-  розвиток здібностей і природних обдарувань учнів;

- підвищення в учнів мотивації до навчання;

- вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

- розробка та обговорення диференційованих завдань;

- розробка складних тем програми;

- ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

- огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо..

Одним із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення. Особливого ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого матеріалу.

            Значна увага в навчальному закладі надається роботі з обдарованими дітьми.

МО в минулому навчальному році працювало над зміцненням матеріально-навчальної бази викладання математики та фізики, виготовленням наочних посібників, дидактичного роздаткового матеріалу. В процесі організації методичної роботи використовували такі форми і методи, як доповіді, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, тренінги, мозкові штурми. На засіданнях МО розглядаються інновації, нововведення, нові технології в процесі навчання школярів .

Результати роботи протягом 2013-2014 н.р. свідчать, що вчителі НВК забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог:


 • формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією. діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

 • опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

         Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що  вчителі забезпечують реалізацію вимог  навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

 Вчителі математики , фізики, хімії , біології та географії брали участь у роботі районних семінарів, творчих  груп.

У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики, біології та географії учнів 9-х, 11 класу. Учні під час виконання завдань показали високий, достатній та середній рівень навчальних досягнень.

Учні 2 - 11-х класів (67 учнів) брали участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», двоє учнів мали добрий результат. Протягом навчальному року учні школи брали участь у конкурсах: Альбус, Левеня.

         Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

         - недостатній рівень виявлення та впровадження перспективного  педагогічного досвіду;

           - низький рівень навичок самоконтролю учнів;

         - відсутність значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

     Відбувалися передбачені планом роботи, засідання шкільного МО, на яких проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів. Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного Управління освіти та районного відділу освіти. (Вимоги «Стандартів математичної освіти», «Критерії оцінювання якості навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою», «Методичні рекомендації Міністерства Освіти і науки України щодо оцінювання робіт з математики», Наказ МО і науки України «Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2014 роки», Методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про особливості викладання природничо – математичних наук у 2013-2014 н.р», Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

У 2014-2015 навчальному році  члени методичного об’єднання, виходячи з результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі природничо-математичних наук, продовжать роботу над вирішенням науково-методичної проблеми«Вдосконалення гуманізації, індивідуаліації, диференціації навчально –виховного процесу з предметів природничо – математичного циклу.» в умовах реалізації науково- методичного проекту «Формування освітнього середовища для саморозвитку особистості на засадах гуманної педагогіки».

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за  минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2014 - 2015 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

1. Підвищення науково – теоретичної підготовки учителів дсциплін природничо – математичного циклу.

2. Удосконалення методичої підготовки вчителів, підвищення якості навчально – виховного процесу.

3. Організація позакласної роботи з предметів: математики, інформатики, хімії, біології, фізики, географії, фізичної культури.

4. Організація індивідуальної науково – методичної роботи.

5. Досягнення високого освітнього рівня, розвиток дитячої обдарованості, впровадження нових методик, педагогічних інноваційний технологій.

6. Пошук нових підходів до оновлення змісту.

7. Вдосконалення гуманізації, індивідуаліації, диференціації навчально –виховного процесу з предметів природничо – математичного циклу.

8. Підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з предметів природничого циклу.У 2014 – 2015 н.р. у школі вивчатиметься стан викладання предметів:
Інформатика 6-11 класи (Коломієць Л.Ф.) (січень-лютий 2015 р.)

Фізика 8-11 класи (Стафійчук Л.С. Лотоцька С.М.) (грудень-січень 2015)Учні школи пишуть наукові роботи :

 • Хільченко Анастасія, учениця 9 класу – тема “Квітковий гороскоп моїх однокласників.” (конс. Лотоцька С.М.)

 • Односум Діана, учениця 9 класу – тема “Вплив природних факторів на здоров’я людини.” (конс. Односум В.В.)

 • Озерчук Наталія, учениця 9 класу – тема “Дослідження Ціолковського в освоєнні космосу» (конс.Лєсова Н.М.)Наставниками для молодих вчителів є :
Серденко Т.В. – Цивилюк К.В.

Бондаренко Т.А. – Лотоцька С.М.

Гудзенко В.В. – Муравський В.В.

Організація позакласної роботи

У 2014-2015 н.р. відповідно до річного плану роботи школи,  згідно із завданнями районної методичної теми, для розв’язання проблеми, над якою працює школа, МО , з урахуванням напрямків розвитку освіти, МО вчителів передбачає проведення таких позакласних заходів:№ з/п

Зміст позакласної роботи

Термін проведення

Відповідальні

1

 Провести тиждень фізики – математики- інформатики

 лютий

  


Лєсова Н.М.,

Односум В.В.2

 Провести тиждень          природничих наук

 Квітень         

Бондаренко Т.А.

Лотоцька С.М.3

 Провести конкурс «Альбус», Геліантус

 грудень

Односум В.В.

4

 Провести конкурс «Колосок»

 Лютий
5

 Провести конкурс «Кенгуру»

 Березень

Цивилюк К. В.

Лєсова Н.М.6

 Взяти участь в написанні дослідницьких робіт на рівні МАН

 Січень

Лотоцька С.М..

7

 Провести конкурс «Левеня»

 Квітень

Односум В.В.

8

 Провести навчальні екскурсії

 Червень

Лєсова Н.М.

Киричук В.В.
План роботи МО на 2014 – 2015 н.р.
І засідання

Дата проведення: 29.08.2014 р.
Тема. Основні завдання вивчення дисциплін природничо – математичного

циклу та шляхи їх реалізації.

План

Теоретична частина1. Аналіз роботи м/о за минулий н/р та завдання на 2013-2014 н/р

(керівник м/о Лотоцька С.М.)

2. Основні завдання вивчення предметів природничо – математичного циклу

та шляхи їх реалізації.

(Стафійчук Л.С.заступник директора школи з

навчально – виховної роботи, вчитель початкової школи.)

3. Інформація про вивчення стану навчання предметів природничо –математичного циклу у 2014-2015 н/р

(заступник директора школиСтафійчук Л.С)

4. Ознайомлення з нормативними документами, які регулюють навчання предметів природничо – математичного циклу в новому н/р

(керівник м/о. Лотоцька С.М)

5. Обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2014-2015 н/р

(керівник м/о. Лотоцька С.М)


6. Обговорення програм і пояснювальних записок. (Вчителі м/о)

7. Інформаційно-бібліографічний огляд літератури (бібліотекар школи)

8. Огляд кабінетів, методичної бази.
Практична частина

1. Форма – «творча лабораторія» Вироблення критеріїв до складання:

а) календарних навчально-тематичних планів;

б) планів індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.ІІ засідання

Дата проведення: 09.10.2014 р.
Тема. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках природничо –математичного циклу та в позаурочний час, як один із шляхів подолання неуспішності.

План
Теоретична частина 1. Доповідь. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та хімії.

(Лотоцька С.М.)

 1. Виступи, повідомлення (3-5 хв.):

3 Використання мультимедійних технологій.

(Лесова Н.М.)

4 Програмне забезпечення.

( Лєсова Н.М.)

5 Роль мотивації навчальної діяльності.

(Киричук В.В.)

6 Робота з обдарованими дітьми.

(Цивилюк К.В.) 1. Співдоповідь (до 10 хв.). Проблемне навчання та фізичний експеримент, як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

(Односум В.В );

8 Обмін досвідом. «Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими дітьми». Обговорення стану підготовки учнів до предметних олімпіад.


Практична частина

 1. Виховний захід. «Славні нащадки козацького роду». 5-6класи
 1. Урок - подорож «Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища». 9 клас. Географія. 1. Виховний захід. Вечір фізики з елементами гумору, демонстраціями дослідів.
 1. Відкритий урок.
 1. Веселі старти:3 – 4 класиІІІ засідання

Дата проведення: 11.12.2014 р.
Тема. Методичні проблеми впровадження комп”ютерних технологій у прцес вивчення дисциплін природничо – математичнго циклу.
План

Теоретична частина 1. Доповідь. Інтерактивні технології навчання на уроках географії.

(Бондаренко Т.А.)

2. Виступи, повідомлення (3-5 хв.):

• Сутність понять «інновація», «педагогічна технологія»

( Лєсова Н.М.).

• Співвідношення понять «освітня технологія» і «педагогічна

технологія»

(Лотоцька С.М.)

• Співвідношення понять «методика» і «педагогічна технологія»

( Штайєр О.В.)


 1. Співдоповідь (до 10 хв.). «Використання комп»ютерних технологій на уроках математики»

( Лєсова Н.М)

4. Нотатки з досвіду роботи (5-7 хв.).

• Інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах, ротаційні трійки, два-чотири – всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум

(Цивилюк К.В. );

• Технології колективно-групового навчання: обговорення проблеми в загальному колі, мікрофон, мозковий штурм, незакінчені речення, ажурна пилка, аналіз ситуації, вирішення проблем, дерево рішень

(Односум В.В.);

• Технології ситуативного моделювання: імітаційні ігри, спрощене судове слухання, громадські слухання, розігрування ситуацій за ролями

(Власенко М.М.);

• Технології опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС, займи позицію, неперервна шкала думок, дискусія, дебати, ток-шоу

(нова вчителька.);

5. Інформація-звіт. Про участь учителів природничо – математичного

циклу у І та ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. 1. «Круглий стіл». Аналіз і самоаналіз творчих аспектів відкритих уроків із виробленням методичних рекомендацій (члени методичного об’єднання).

Практична частина

1. Уроки-покази.

• 8 клас. Біологія. Тема: Значення молюсків у природі та житті

людини. (Лотоцька С.М..).

• 7 клас. Фізика. Тема: Густина речовини.

• 6 клас. Математика. Тема:Ділення десяткового дробу на десятковий дріб
Позаурочні заходи.

• 10 – 11 клас. Інформатика. «Щасливий випадок». (Лєсова Н.М. ,Бондаренко Т.А.)

• «Спортивний брейн – ринг». (Вчителі фізкультури — Муравський В.В.)

ІУ засідання

Дата проведення: 15. 01 .2015 р.
Тема. Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу шляхом використання системи культурних цінностей, літератури, поезії, народознавства, скарбниць усної народної творчості.

План
Теоретична частина

1. Доповідь. Використання нетрадиційних форм проведення уроків математики на етапі закріплення вивченого матеріалу.

(Лєсова Н.М., Цивилюк К.В.)

2. Нотатки з досвіду роботи (5-7 хв.).

• Використання рольових ігорна різних етапах уроку

(Нова вчителька.).

• Методика проведення інтегрованих уроків.


• Використання усної народної творчості на уроках біології

(Лотоцька С.М. )

3. Співдоповідь (до 10 хв.) Вироблення інструктивних навичок, умінь, самостійних занять фізичними вправами

4. Обмін досвідом. Про підготовку та проведення державної підсумкової атестації.

5. Що читати? Огляд науково – методичної з питань підвищення ефективності та якості уроку.
Практична частина

1. Уроки-покази.

• 6клас. Географія. Тема: Географічна оболонка, її властивості та загальні закономірності.

• 5 клас. ОБЖД.

• 10 клас. Фізична культура. (Муравський В.В.)

2. Вечір фізики. ( Односум В.В.).У засідання.

Дата проведення: 09. 04 .2015 р.
Тема. Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" при викладанні уроків природничо-математичного циклу.

План
Теоретична частина

1.Доповідь . Активні і інтерактивні методи навчання на уроках фізичної культури для формування творчої особистості

(Муравський В.В.)

2. Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" при викладанні уроків математики

(Лєсова Н.М.)

3.Підсумки роботи методоб’єднання за 2014-2015 н.р.

(Лотоцька С.М.)

4. Визначення завдань МО на 2014-2015 н.р.

Робота вчителів МО в період між засіданнями


 • Приймати активну участь в методичній роботі школи

 • Активно взаємовідвідувати уроки своїх колег

 • Вчителям, які атестуються, звітувати перед вчителями МО

 • Провести тиждень фізики – математики- інформатики.

 • Провести тиждень природничих наук.

 • Приймати активну участь в методичній роботі району

 • Приймати активну участь в різноманітних конкурсах


Індивідуальна науково – методична проблемна тема

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Предмет

Індивідуальна

науково – методична

проблемна тема


Форма

завершення


1

Цивилюк Катерина Василівна

Серденко Т.В


Математика


Оптимізація

навчально –

виховного процесу на

уроках математики
Розробка

системи


уроків

Доповідь2

Бондаренко Тетяна Анатоліївна

Географія

ІнформатикаІнтерактивні

технології навчання

на уроках географії


Доповідь


3

Лотоцька Світлана Миколаївна

Біологія

Екологія


Хімія

Засоби активізації

пізнавальної

діяльності учнів на

уроках біології та хімії
Методичний

посібник4

Односум Вікторія Вікторівна


Фізика

ОБЖ


Застосування

інтерактивних

технологій на уроках

фізики, як засіб активізації

пізнавальної діяльності учнів


Доповідь

Методичний

посібник


4

Лєсова Наталія Миколаївна


Математика

інформатикаВикористання тестів

на уроках математики та

інформатики


Розробка

системи


уроків


6

Гудзенко В.В.

Муравський Валерій Васильович


Фізична культура

ДПЮ


Вироблення

інструктивних навичок, умінь, самостійних занять

фізичними вправами


Доповідь


7

Штайєр Оксана Володимирівна

Власенко Микола Михайлович

Вчитель трудового навчання і праці

Використання

нетрадиційних форм

проведення уроків

трудового навчання на етапі закріплення

вивченого матеріалу


Реферат

Доповідь8

Киричук Володимир Валерійович

Застосування

інтерактивних

технологій на уроках

природознавстваРозробка

системи


уроків


Вивчення і впровадження передового досвідуп/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Чий досвід вивчається


Що саме?

Позакласна робота


п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форми роботи

1

Штайєр Оксана Володимирівна

Власенко Микола Михайлович

Участь у предметній олімпіаді

Предметний місячник
2.

Лотоцька Світлана Миколаївна

Участь у предметній олімпіаді

Предметний місячник

Всеукраїнські природоохоронні конкурси

Екскурсії

Виховні заходи

Випуск стінгазет
3

Бондаренко Тетяна Анатоліївна

Участь у предметній олімпіаді

Предметний місячник

Виховні заходи

Туристичні походи
4

Киричук Володимир Валерійович

Серденко Т.В,


Участь у предметній олімпіаді

Предметний місячник

Виховні заходи


5

Односум Вікторія Вікторівна

Лєсова Наталія Миколаївна

Цивилюк Катерина Василівна


Участь у предметній олімпіаді

Предметний місячник

Виховні заходи

Брейн – ринг

Щасливий випадок

Випуск стінгазет

Екскурсії


6

Муравський Валерій Васильович

Гудзенко В.В.

Участь у предметній олімпіаді

Предметний місячник

Спортивні змаганняЗміцнення навчально – матеріальної бази


п/п

Прізвище, ім’я, по батькові


Що планується зробити проягом року


1

Киричук Володимир Валерійович


Поповнити навчально – матеріальну базу

електронними носіями
2

Лотоцька Світлана Миколаївна

Укомплектувати аптечку відповідно до вимог.

Поновити етикетки на вазонах

Забезпечити кабінет засобами пожежогасіння

Поповнення методичної бази кабінету

літературою та олімпіадними завданнями,книгами

із ЗНО. Придбати реактиви.Придбати таблиці з

анатомії людини.

Підготовка до МАН
3

Бондаренко Тетяна Анатоліївна

Поповнення тематичних папок матеріалами..

Поповнити навчально – матеріальну базу

електронними носіями


4

Односум Вікторія Вікторівна

Поновлення стендів

Виготовлення саморобних фізичних приладів

Поповнення роздаткового матеріалу

Укомплектувати аптечку відповідно до вимог

Підготовка до МАН


5

Лєсова Наталія Миколаївна


Поновлення стендів

Поповнення методичної бази кабінету

літературою та олімпіадними завданнями,книгами

із ЗНО та рівняннями з параметрми.

Виготовлення геометричних фігур

Придбати таблиці з тригонометричними

функціями

Підготовка до МАН
6

Штайєр Оксана Володимирівна

Власенко Микола Михайлович

Поповнення роздаткового матеріалу
Муравський Валерій Васильович

Поновити стройову площадку

Поновлення стендів

Поповнення методичної бази кабінету

літературою та тематичними папками.

Придбати гімнастичні мати.

Укомплектувати аптечку відповідно до вимог
7

Цивилюк Катерина Василівна

Розв’язування задач підвищеної складності

Підготовка до МАН
8

Серденко Т.В, Гудзенко В.В.

Поповнення методичної бази з предметаБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка