План роботи методиста рмк салабай А. ВСторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.47 Mb.
#9267
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7


Методичний кабінет

відділу освіти Магдалинівської райдержадміністрації

Затверджено

на засіданні ради методичного кабінету

протокол № ___ від _____2012 року
План роботи

методиста РМК

Салабай А.В.

на 2012– 2013 навчальний рік

смт Магдалинівка

2012


Звіт

по методичній роботі

за 2011-2012 н.р.

Реформування української системи освіти відбувається у відповідності до світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку, критичного мислення, компетентностей особистості над традиційним заучуванням знань і вмінь.

Вчитель не стільки контролює вивчення і відтворення учнем певних знань і відповідних вмінь, а допомагає і підтримує його у процесі засвоєння і застосування нових знань на практиці з урахуванням його особистих здібностей та природних нахилів.

Відповідно до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти, і зокрема, в трудовому навчанні учнів. Так, сучасний розвиток суспільства та виробництва потребує не лише навчати учнів запам’ятовувати і відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи інструментом, а й застосовувати такі знання та вміння на практиці – через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду.

Вивчення предмета у минулому навчальному році здійснювалось за тими ж навчальними планами та програмами .

На 2011/2012 навчальний рік типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. № 66) на вивчення трудового навчання передбачено:

-у 5, 6, 9 класах – 1 година на тиждень;

-у 7-8 класах – 2 години на тиждень;

-у 10 класах академічного профілю рівня стандарту – 1 година на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132 зі змінами відповідно до наказу МОН України від 05.02.2009 р. № 66).

Особливістю трудового навчання в минулому році було ознайомлення учнів з проектно-технологічною діяльністю з опорою на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності, забезпечення послідовного формування у учнів уявлень про зміст та етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів, їх підготовку до проектно-технологічної діяльності, яка буде відбуватися в наступних класах: вибір об'єкту технологічної діяльності;обґрунтування цього виробу; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів;вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів: аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладні маркетингові дослідження.

Співвідношення навчального матеріалу при цьому залежало від контингенту учнів у класі, матеріальної бази, регіональних умов та спеціалізації вчителя. При плануванні практичних робіт враховувалися фізіологічні особливості хлопців і дівчат, їх інтереси та нахили.

Особливістю сучасного уроку трудового виховання було навчання учнів не лише конкретних трудових операцій, але й підготовка їх до життя формування таких цінностей особистості, які допоможуть стати успішним у виборі свого життєвого шляху. Проектна діяльність дає можливість учителю прилучати учнів до самостійного виробу того чи іншого розв'язання задачі, виконання завдання з кількома правильними відповідями, проведення пошуку інформації, реалізації набутих знань з основ наук на практиці. Слід відзначити, що найшвидше проектну діяльність опановують учні, які проявляють більше ініціативи, миттєво орієнтуються при зміні умов завдання відповідно до проведеного пошуку. Як показує досвід роботи з школярами, це не завжди «відмінники», переважно це школярі, що не реалізували свій потенціал до навчання з інших предметів. Тому головним завданням є активізація навчальних можливостей учнів, замість переказування готової інформації, відірваної від їхнього життя та суспільного досвіду, або повторення трудових дій, продемонстрованих учителем. Особливої ваги набувають такі елементи сучасного уроку трудового навчання, як мотивація та рефлексія.

Навчання учнів проектування як активна технологія реалізується, коли вчитель дбає про наявність на уроці мотивації. В проектно-технологічній системі учень є суб'єктом навчального процесу, тобто активним його учасником. Загальновідомо, що суб'єкт навчання може бути налаштований на ефективний процес пізнання, чітко усвідомлювати, що і для чого він зараз робитиме. Лише тоді можемо говорити, що застосування активної технології навчання принесло позитивний результат. Мотивацію вчителі чітко пов'язують з темою уроку і за своїм змістом дають відповідь на два основних запитання: що будемо робити на уроці і для чого?

Мотивація представляється вчителями як проблемна ситуація, цікава інформація, що викликає у дітей подив або зацікавленість до нової теми уроку. Це може бути коротка розповідь учителя на уроці або будь-який інший активний чи інтерактивний метод .

Рефлексія за методикою навчання дає можливість чіткіше та виразніше закріпити у свідомості учнів досягнутий результат. Вона спрямована не на кількісний аналіз здобутих знань та умінь, а на якість засвоєних понять учнями. Тобто ключовим моментом є обговорення не кількості сторінок тексту, який запам'ятав учень, а що саме він усвідомив на даному уроці, і як він це розуміє.

Вчителі трудового навчання проводять рефлексію методом колективного обговорення через спеціально підготовлені учителем запитання. Учень, який досяг навіть найменшого результату, завжди готовий його обговорювати. Рефлексія працює завжди , за будь-якого результату, і дає змогу досить раціонально задіяти свідомість учня. Цінність рефлексії полягає в тому, що вона допомагає учням під час обговорень аналізувати та планувати свою діяльність. Досвід показує, що рефлектуючи на уроці, учень поступово навчається прогнозувати та планувати не лише проектну діяльність, але й переносити та реалізувати ці вміння в повсякденному житті.

Традиційним типом уроку трудового навчання був комбінований. Із зміною кількості годин, які відводяться на трудове навчання, змінюється і типологія уроків. Учителі все частіше застосовують такі типи уроків, як повідомлення нових знань та формування умінь. При цьому, на одному уроці (повідомлення нових знань) його практична частина може зводитись лише до вибору об'єкту проектування. На наступних уроках, де учні його виготовляють, вони мають іншу типологію (відповідно - формування вмінь, корекція набутих вмінь).

Під час упровадження нових програм із трудового навчання, вчителі застосовують різні типи уроків, де є уроки засвоєння знань (коли учні розробляють і обґрунтовують творчий проект, визначають його економічні і екологічні характеристики), а також уроки формування практичних умінь і навичок (де йде процес розроблення власної конструкції, виготовлення виробу).

Для формування здатності творчо застосовувати знання, вміння та навички в комплексі, виділяють уроки застосування знань, умінь і навичок. Такий тип уроків також характерний і для різних лабораторно-практичних робіт.

У шкільній практиці повноцінне право мають усі типи уроків трудового навчання, а також так звані « нестандартні» уроки, це: урок-вікторина, урок-змагання, урок-конкурс, урок - громадський захист проектів, інтегрований урок. Структура уроку, передусім залежить від мети, типу і змісту . Тому для трудового навчання характерна багатоваріантність структури уроків.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання здійснювалося в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який виявляли вчителі у процесі усного чи письмово опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. До них належить рівень застосування знань та умінь у практичній роботі; уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль), виявлення елементів творчості.

Протягом навчального року учні виконують різні види практичних робіт. їхній зміст записують до класних журналів. Результати практичних робіт зберігають протягом поточного навчального року. Це дає змогу виявляти зростання умінь учнів виконувати практичні завдання.

Під час роботи у навчальній майстерні особливу увагу учителі звертають на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Години, відведені Типовими навчальними планами на вивчення трудового навчання, не використовуються для вивчення інших профільних предметів.


Як показує практика, найбільших успіхів у трудовому навчанні та вихованні школярів досягають вчителі, що поєднують систематичну, послідовну роботу на заняттях трудового навчання з позакласною роботою відповідного напряму.

Виховання молодого покоління може бути доручено лише людині дійсно освіченій, готовій до постійного самонавчання. Саме така особистість здатна позитивно впливати на розвиток учня, бути для нього прикладом. І головним завданням педагога сьогодні є формування в учнях потреби та навичок у самовихованні, самовдосконаленні.
Каталог: uploads -> editor -> 1482 -> 316057 -> sitepage 142 -> files
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
316057 -> Календарне планування для шкіл з українською мовою навчання 1 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка