План роботи методичного об'єднання вчителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня на 2014 -2015 навчальний рік Керівник рмо бредун В. АСкачати 156.67 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір156.67 Kb.
#20218
ТипПлан роботи
Розглянуто

на засіданні РМО

вчителів початкової школи

протокол №___________

від «________»_______2014 р.
ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ

на 2014 -2015 навчальний рік

Керівник РМО Бредун В.А.

І. Вступ

МО вчителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня працює над розв'язанням завдання та виховання учнів у сучасних умовах.

Методичну роботу побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів району та вихователів.

«В освіті головні цінності − дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність. А звідси − центрованість на ідеях: людина − не засіб, а мета, тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до неї».

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичного об’єднань, так як в системі роботи методичного об’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

У 2013-2014 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, на детальне вивчення основних положень Державного стандарту початкової загальної освіти. Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує , що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не

тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості,розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги. Тому метою роботи нашого методичного об`єднання створення умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини.

Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти.

Науково-методична проблема РМО в 2014-2015 н.р.

Розвиток творчої активності , підвищення професіоналізму педагогічних кадрів і удосконалення якості навчально-виховного процесу шляхом використання традиційних та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетентностей.

Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність,удосконалювати навчально- виховний процес

Завдання


 1. Впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес початкового навчання в умовах реформи освіти;

 2. Сприяти розвитку творчого потенціалу вчителя ;

 3. Підвищувати рівень навчальних досягнень учнів початкових класів;

 4. Підвищувати ефективність роботи з обдарованими дітьми.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

Методичне об`єднання вчителів початкових класів у 2014-2015н.р. продовжує роботу по вивченню змісту і завдань освітніх галузей Державного стандарту загальної початкової освіти, працює над підвищенням навчально-виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого навчання шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, компетентнісного підходу, над формуванням у школярів сучасного світогляду, над розвитком творчих здібностей і навичок самостійного пізнання, самореалізації особистості.

Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

6. Поповнювати «банк ідей» педагогічної творчості вчителів.

Виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання та виховання й виховання.

7. Всебічно розвивати юну особистість.

8. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.


У 20 14 – 2015н.р. районне методичне об'єднання учителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня спрямовує свою роботу на:

 1. Удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи.

 2. Забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок.

 3. Пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів.

 4. Удосконалення форм і методів роботи на уроках, творчого ставлення до кожного уроку, впровадження в практику досягнення педагогічної науки, сучасного педагогічного досвіду.

 5. Систематичне знайомлення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій та інновацій.

 6. Активізацію позакласної роботи з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

 7. Роботу з обдарованими учнями і з учнями, які не встигають.

 8. Надавати реальну допомогу вчителеві у розв′язанні актуальних проблем навчально-виховного характеру.

 9. Охопити всіх учителів різними формами методичної роботи.

 10. Використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку особистості учня;

 11. Стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхи їх впровадження у педагогічну діяльність, як передумову підвищення професійної активності.

 12. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

II В рамках методичного об`єднання початкових класів провести:

 1. Вернісаж педагогічних сюжетів «Шляхи поліпшення якості знань»

Березень,2015р.

 1. Семінар на базі БДТ

«Наступність між дошкільною, початковою та старшою школою» (Карпівська СЗШ)

«Соціально – психологічна адаптація. Психологічні особливості адаптації до навчання   в середній школі учнів-п'ятикласників» (Скорик О.А.)

Квітень, 2015р.

 1. Надання «Швидкої методичної допомоги» вчителям району.

Протягом навчального року

 1. Вивчити роботу вихователів ГПД за напрямами:

 • організація виконання домашніх завдань;

 • організація виховних заходів, прогулянки та дозвілля вихованців, виконання санітарно-гігієнічних вимог;

 • ведення обліку роботи з попередження дитячого травматизму.

Перший семестрз/п

Зміст

Термін виконання

1

Вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту.

Протягом року

2


Опрацювання новинок методичної літератури.

Протягом року

3


Систематичне поповнення папок з самоосвіти.

Протягом року

4

Організація взаємного відвідування уроків з метою обміну досвідом роботи.


Протягом року

5


Участь вчителів у підготовці та проведенні засідань РМО.

Протягом року

6

Участь вчителів в районних та семінарах.


Протягом року

III Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів

План роботи районного методичного об’єднання

вчителів початкових класів

План РМО вчителів початкових класів було складено з урахуванням аналітичної характеристики педагогічних кадрів, дітей і завдань щодо реалізації методичної теми «Стратегії креативної освіти для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості» та на підставі пропозицій до планування кафедри початкової освіти ДОІППО та педагогів району.1.Тема «Форми співробітництва учителя і учнів

у процесі навчання»

Дата проведення___________________№ п/п

Зміст роботи

Хто виконує

1.

Виступ з даної теми. Обмін досвідом, думками.

Класоводи

2.

Впровадження галузей Державного стандарту початкової загальної освіти в 3класі. Аналіз нових підручників, методика їх використання. Зміст і завдання курсу «Я у світі».

Бредун В.А., голова м/о,

класоводи 3-х класів3.

Про виконання єдиного орфографічного режиму. Нові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.


Лисогор Л.І., методист

Бредун В.А., голова м/о5.

Особливості навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини.

Маленькі секрети уважного педагога.Скорик О.А., психолог

6.

Майстер-клас для вчителів. Виготовлення штучних квітів із паперу і цукерок.

2.Тема. Від авторитарного до особистістно орієнтованого спілкування на уроці.

Дата проведення:________________________Мета: узагальнити знання слухачів з методики особистісно орієнтованого навчання, сприяти формуванню нового педагогічного мислення, підвищити рівень організаційної, методичної і технологічної культури в реалізації особистісно орієнтованого навчання.

№ п/п

Зміст роботи

Хто виконує

1.

Теоретична частина і практична частина за темою семінару.

Аукціон педагогічних ідей.Лисогор Л.І.,методист РМК

Бредун В.А., вчителі початкової школи2.

Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів.
2.

а) Педагогічна майстерність вихователя, як чинник соціально-емоційного розвитку дитини.

б) Інноваційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.
Вихователі ГПД


3.

Створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьба з перевантаженням школярів домашніми завданнями.


Лисогор Л.І., методист РМК

4.

Презентація на тему «Сформованість фонематичних процесів – запорука успішного навчання молодших школярів»

Ковальова Н.Д., вчитель-логопед

5.

Майстер-клас для вчителів. Виготовлення комбінованої аплікації.

Бай В.М., керівники гуртків БДТ

3.Тема. Впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів початкових класів.

Дата проведення:________________________Мета: розширити і поглибити теоретичні знання з даної теми, вдосконалити педагогічну майстерність.

Форма проведення. Методичний аукціон.

№ п/п

Зміст роботи

Хто виконує

1.

Методичний аукціон за темою засідання.

Інноваційні форми роботи в світлі вимог нового Державного стандарту.
Бредун В.А., керівник РМО, класоводи

2.

Про шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів. (Творчий обмін досвідом)


Класоводи

3.

Формування життєвих компетентностей випускника початкової школи.

Класоводи 4-х класів

4.

Інноваційний підхід в корекційно-педагогічній роботі з учнями, що мають порушення процесів читання та письма.

Ковальова Н.Д., вчитель-логопед

5.

Майстер-клас для вчителів. Квіти з атласних стрічок в техніці “Цумамі канзаші”»


Бай В.М., керівники гуртків БДТ

Тематика серпневих освітянських діалогів

Методичне об’єднання учителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня

1 клас

Проблема. Організація та науково-методичний супровід упровадження нового змісту початкової загальної освіти. Інструктивно-методичні рекомендації навчання першокласників у 2014-2015 н.р.

Мета: забезпечити готовність вчителів до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм для 1-го класу на основі компетентнісно зорієнтованого підходу.

Завдання:

• опрацювати зміст Державного стандарту початкової загальної освіти, особливості програми для 1-го класу;

• обговорити загальні засади організації навчально-виховного процесу в 1 класі, виокремити проблеми та накреслити шляхи їх реалізації;

• опрацювати методичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів 2014/2015 н. р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів;

• розглянути шляхи реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в системі методичної роботи шкіл міста;

• укласти методичні рекомендації до проведення першого уроку в 1-му класі.Форми проведення: методичне консультування.

 1. Організаційно-педагогічні аспекти забезпечення якісної початкової освіти у процесі реалізації Державного стандарту початкової освіти. 1. Особливості вербального оцінювання першокласників. 1. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до шкільного життя.

Бредун В.А., керівник РМО

2 клас

Проблема. Забезпечення науково-методичного супроводу організації навчально-виховного процесу в 2-му класі відповідно до змісту Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальних програм. Інструктивно-методичні рекомендації навчання учнів 2 класів у 2014-2015 н.р.

Мета: формувати готовність педагогів до реалізації нового змісту Державного стандарту та нових програм початкової школи для 2 класів.

Завдання:

• обговорити проблеми реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в навчанні другокласників за новими програмами;

• здійснити обмін досвідом щодо реалізації змісту інваріантної та варіативної складових навчального плану початкової школи;

• розкрити особливості організації навчально-виховного процесу в 2 класі загальноосвітніх навчальних закладів 2014/2015 н. р., напрацювати методику проведення першого уроку у 2-му класі.Форми проведення: методичне консультування.

 1. Організаційно-педагогічні аспекти забезпечення якісної початкової освіти у процесі реалізації нового Державного стандарту.

 2. Реалізація компетентнісно зорієнтованого підходу при вивченні предметів освітніх галузей нового Державного стандарту загальної початкової освіти у другому класі:

3. Особливості оцінювання навчальних досягнень другокласників: практичний аспект.

4.  Реалізація компетентнісно зорієнтованого підходу при вивченні предметів освітніх галузей нового Державного стандарту загальної початкової освіти у другому класі:

5.Особливості оцінювання навчальних досягнень другокласників: практичний аспект.

Бредун В.А., керівник РМО

3 клас

Проблема. Забезпечення науково-методичного супроводу організації навчально-виховного процесу в 3 класі відповідно до змісту Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальних програм. Інструктивно-методичні рекомендації навчання учнів 3 класів у 2014-2015 н.р.

Мета: формувати готовність педагогів до реалізації нового змісту Державного стандарту та нових програм початкової школи для 3 класу.

Завдання:

• обговорити проблеми реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в навчанні третьокласників за новими програмами;

• розкрити особливості організації навчально-виховного процесу в 3 класі загальноосвітніх навчальних закладів 2014/2015 н. р., напрацювати методику проведення першого уроку у 3-му класі.

Форми проведення: методичне консультування.


 1. Про підсумки впровадження у навчально-виховний процес початкової школи нового змісту освіти.

Нові підходи в організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 н. р. відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

 1. Особливості роботи вчителя початкових класів за новими підручниками з математики для учнів 3 класів.

 2. Предмет «Я у світі»: методичні орієнтири.

Бредун В.А., керівник РМО

4 клас

Проблема.Підвищення якості освіти учнів початкових класів шляхом впровадження та використання інноваційних технологій на уроках та в позакласній роботі.

Мета: підвищити рівень розвитку інноваційної культури вчителів 4 класів.

Завдання:

• розкрити теоретико-методологічні засади реалізації стратегічних державних завдань реформування змісту початкової школи;

• обговорити актуальні проблеми готовності до інноваційної роботи вчителя початкових класів в умовах оновлення змісту початкової освіти;

• формувати інноваційне мислення педагогічних працівників як складову професійної культури;

• охарактеризувати особливості організації навчально-виховного процесу в 4 класах загальноосвітніх шкіл міста у 2014/2015 н. р. та методику проведення першого уроку в початкових класах.

Форми проведення: методичне консультування.

1. Створення інноваційного середовища в загальноосвітніх школах як один із засобів підвищення якості освіти учнів початкових класів

3. Шляхи впровадження здоров’язбережувальних технологій в практичній діяльності.

4. Розвиток творчих здібностей та обдарованості учнів початкових класів – ключ до успішного навчання в основній школі.Питання спільні:

 1. Забезпечення виконання вимог до ведення та перевірки учнівських зошитів в початкових класах.

 2. Методичні рекомендації до проведення першого уроку у 2014-2015 н.р.

Лисогор Л.І., методист РМК
Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів

Скачати 156.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка