План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліниСкачати 265.71 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір265.71 Kb.
#799
ТипПлан проведення
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

кандидат юридичних наук, доцент

полковник міліціїЛевченко Ю.О.

«_____» _____________ 2015 р.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯТЕМА .:Історія розвитку та сучасний стан кримінології.

З дисципліни:Кримінологія


Категорія слухачів:слухачі,курсанти.

Навчальна мета: формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про кримінологічну науку. Розкрити поняття, предмет, методологію кримінології та застосування її досягнень у запобіганні злочинності.

Виховна мета: підвищити рівень правової культури курсантів, привити професійну відповідальність та почуття обов’язку.

Розвивальна мета: надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері кримінології.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:для підготовки і проведення лекції використовувати бібліотечний фонд, навчально-методичні матеріали кафедри.

Наочні засоби:навчально-методичні посібники, підручники, комп’ютер, дидактичні матеріали.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:правова статистика, соціологія, кримінально-виконавче, кримінальне право, адміністративна діяльність, кримінальний, цивільний процес, інформатика.
План лекції навчальні питання:

 1. Зародження та розвиток кримінологічної думки.

 2. Класична школа в кримінології.

 3. Антропологічний напрямок в кримінології.

 4. Соціологічний напрямок в кримінології.

 5. Стан та розвиток вітчизняної кримінології в 20-30 роки ХХ ст.

 6. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні.

Література:


 1. Кримінологія. Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. ВНЗ/ Мін-во освіти і науки України. Нац. юрид. акад. України ім.Я.Мудрого; За ред. І.М.Даньшина.- Харків: Право, 2003.

 2. Кримінологія: Навч.-методичний посібник/ НАВСУ; О.М.Джужа, Є.М.Моісеев, В.В.Василевич та ін.- Київ: Атіка, 2003.- 399с

 3. Кримінологія: Підручник для студентів вузів/ М-во освіти і науки України. НАВСУ; Відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв; За заг. ред. О.М.Джужи.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2002.- 414с.

 4. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

 5. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Питання 1. Зародження та розвиток кримінологічної думки.Протягом тривалого часу кримінологію вважали частиною науки кримінального права, тому що латинське слово “crimen” означає “злочин”. Проте при подальшому розгляді виявилося, що межі кримінології ширші кримінального права. Вона містить у собі і низку рис соціології, карної політики, кримінально-правової статистики, психології, психіатрії, френології та інших наук. Це, власне, і сприяло виділенню кримінології в самостійну науку. Але історію виникнення кримінології варто розглядати в контексті розвитку науки кримінального права, яка у той час багатьма вченими ототожнювалась з соціологією чи карною політикою.

Кримінальне право, за висловом засновника соціологічної школи кримінального права Ліста, є найстарішою галуззю права. Воно виникло разом з поділом суспільства на класи і було знаряддям зміцнення позицій панівного класу.

Зупинимося на основних напрямках розвитку кримінально-правової думки, які тісно пов’язані з історією кримінології. Корені її знаходяться ще у працях Платона й Аристотеля. З ХVІ ст., коли проблеми злочину і покарання стали займати чільне місце в ідеях передових мислителів того часу, з’являються цілісні доктрини з цих питань.

Формування кримінально-правових теорій проходило три ступені свого розвитку: класичний, антропологічний і соціологічний, в основі яких лежали погляди деяких видатних вчених того часу.Питання 2. Класична школа в кримінології.Ш.-Л. Монтеск’є (1689-1755) різко виступав проти свавілля в правосудді. Необхідно, щоб законодавець проник інтересами народу. Дух толерантності, говорив він, має бути духом законодавця. Жорстокість покарань шкідлива для держави і суспільства: по-перше, народ грубіє і у нього формуються риси жорстокості, що “є злом надзвичайним”; по-друге, в державах, де застосовуються короткострокові покарання, злочинність не вища, ніж у тих, де привалює жорстокість. Лише деспотії спираються на страх і жорстокість. Демократичне правління формує більш високу систему цінностей у громадян, що стримує їх від багатьох злочинів.

Ш.-Л. Монтеск’є звертає увагу на необхідність застосування профілактичних заходів. Скептично ставиться до таємних доносів. Потрібні публічні обвинувачення, а не доносителі, що нерідко поєднують у собі “пороки і негідницьку душу з честолюбством”. Він стояв за скасування усіх варварських законів, що під приводом захисту релігії обагрили правосуддя потоками крові і звели нанівець свободу думки і совісті. “Якщо за крадіжку і вбивство буде призначатися однакове покарання, то вбивства не припиняться”. Ідеї Монтеск’є полонили багатьох його сучасників.Ч. Беккаріа (1738-1794) написав відомий трактат “Про злочини і покарання”, який був перекладений на всі європейські мови, у тому числі на російську. Він увібрав у себе ідеї видатних мислителів минулого і сформулював основні вчення класичної школи кримінального права.

Ч. Беккаріа, перебуваючи під сильним впливом природного права і суспільного договору Руссо, вважав, що злочинність може бути ліквідована шляхом створення гарних, ясних законів і просвітництва, виховання людей. Він вимагав встановлення рівності всіх перед законом і судом, щоб покарання відповідали суспільній небезпечності вчиненого злочину, щоб принцип “немає злочину, немає покарання без вказівки на це в законі” став непорушним у діяльності органів юстиції. Якщо держава бажає добра своїм громадянам, то її закони повинні ґрунтуватися на законах природи, а її дії мають відповідати інтересам суспільства.

Ч. Беккаріа виступав за звільнення кримінального права від релігійної моралі, яка повинна бути відділена від чесноти людської, так званої політичної. Людська і державна справедливість не тотожні, так само як не тотожні божественна мораль і природна чеснота. “Злочин, - говорив він, - не порок, що випливає із злої волі злочинця, а продукт соціального середовища”. Цим він переносив вину з особи, яка скоїла злочин, на суспільний лад.

Ч. Беккаріа обстоював гармонію суспільних і особистих інтересів громадян. Він категорично заперечував проти застосування страти й особливо проти катувань для встановлення співучасників злочину. “Вони не потрібні і не корисні”. Він був переконливим противником помсти. По мірі розвитку культури і просвітництва суворість покарання буде послаблюватися. “Не жорстокість покарань, а неминучість їх накладає міцну узду на злочин. Інакше, або закон позбавляється загальної поваги, або ж саме поняття про честь і моральність послаблюється. Покарання безсилі. Треба попереджати злочини, а існуючу страту замінити позбавленням волі, поєднану з працею”.Вольтер (1694-1778) пропонував провести реформу кримінального судочинства і скасувати формальні докази. Стояв за широку практику допуску в процес захисту, був противником інквізиції і катувань, виступав проти безправ’я і свавілля.

Вольтер категорично вимагав скасування покарань за єресі, богохульство, чаклунство, виступав за принцип індивідуалізації покарання. Головне в правосудді – це суспільна користь, тобто покарання повинні бути справедливими. Вольтер багато в чому продовжив справу Монтеск’є і Беккаріа. Але, на відміну від них, він не лише висував ідеї, а й самовіддано боровся за впровадження їх у життя.

Класична школа в кримінальному праві розвивалася і в Росії такими вченими, як М.О. Неклюдов, М.В. Духовский, І.Я. Фойницкий, а пізніше А.А. Піонтковский, М.М. Гернет, М.М.Полянський, В.В.Єсипов та ін. Всі вони боролися за введення політичних елементів у науку кримінального права і навіть за виокремлення науки карної політики в самостійну дисципліну. Не у всіх питаннях вони були одностайні, але час догматичного підходу до права минув. Теорія вільної волі, висловлена класиками Кестліном, Бернером, а в Росії – І.Я. Фойницким та ін., випливала з філософії і метафізики Г. Гегеля і І. Канта. Так, І. Кант зазначав, що воля людини є абсолютно вільною, що людина не залежить від впливу зовнішнього середовища, що її поведінка є продуктом розуму. З цього виходило, що будь-яке діяння людини, у тому числі злочинне, є породженням її вільної волі. А раз так, то в основу покарання повинна бути покладена розплата. Зло, заподіяне невинному, - це зло самому собі, тобто осмислене волевиявлення злочинця на своє неминуче покарання. Помста за заподіяне зло дорівнює – великому злу. Відновлення потоптаної справедливості шляхом розплати.

Дуже подібними, але не тотожними, поглядами на злочин і покарання були у Г. Гегеля. Він вважав, що розплата повинна бути еквівалентною заподіяним збиткам, що покарання має бути пропорційним тяжкості злочину. Але на відміну від І. Канта, Г. Гегель не вимагав принципу таліону – “смерть за смерть”.

Отже відповідальність правопорушника класики будували переважно на зовнішніх властивостях діяння. Індивідуальні якості суб’єкта злочину, що характеризують його суспільну небезпеку, вони до уваги не брали.

З розвитком держави змінювалися засади боротьби зі злочинністю. Жорстокість стала поступатися місцем гуманізму, головною формою якого було виправлення злочинця. Цей засіб “класики” називали “виправним” і покладали на нього великі надії. Але вони не завжди справджувалися. В’язниця у всіх її видах не тільки не виправляла, але скоріше розбещувала осіб, які потрапляли до її стін.Питання 3. Антропологічний напрямок в кримінології.Антропологічний напрямоку кримінології представлений такими вченими, як Ч. Ломброзо, Е. Феррі й Р. Гарофало. Після проведення тривалих досліджень вони дійшли, як їм здавалося, єдино правильного висновку про те, що причини злочинності лежать не в соціальних умовах, а в самому злочинці, його анатомічних, фізіологічних, психічних і моральних властивостях, отриманих при народженні. Ч. Ломброзо і його соратники вважали, що злочинець - це своєрідний різновид людини, у якому сконцентровані особливі біологічні риси, що ведуть його до злочину. З цього випливало, що злочин є “явище настільки ж природне і необхідне, як народження, смерть, зачаття, психічні хвороби, сумним різновидом яких він часто є”.

У своїй роботі “Злочинна людина” Ч. Ломброзо детально виклав біологічні риси (анатомічні, фізіологічні, психічні) злочинців, показав їхню відмінність від “нормальних людей”. Антропологи зазначали, що у світі завжди були і є люди, які від народження приречені бути злочинцями. До них треба застосовувати не міри покарання, а заходи безпеки. Природжений злочинець має бути знищений фізично або бути засудженим на довічне ув’язнення, вислання на незаселені острови тощо.

Треба зазначити, що Ч. Ломброзо, Е. Феррі і деякі інші автори стояли на детерміністських позиціях, і з часом у їх поглядах відбулася еволюція в сторону пом’якшення значення біологічних факторів у злочинній поведінці. Згодом були визнані недоліки в теорії фундатора школи. Потім Ч. Ломброзо і сам змінив деякі свої попередні висновки. Він вказував не тільки на біологічні чинники злочинів, а й соціальні. Говорячи про природженого злочинця, він зазначав, що злочину може і не бути, якщо відсутні “сприятливі обставини”. Тому Ч. Ломброзо пропонував боротися не ізольовано з кожним чинником (біологічним, фізичним чи соціальним), а з усією їх сукупністю. Ще чіткіше з цього приводу висловився Е. Феррі. “Ніхто з нас не говорив про фаталізм злочину”, ми говоримо тільки про причинний або природний детермінізм”.

Деякі з опонентів Ч. Ломброзо (наприклад, Прінс) не заперечували існування типу злочинця як такого. Професія й умови життя накладають на людину певний відбиток, надають її фізичній і психічній структурі особливих рис. Тому професійним злочинцям притаманні специфічні риси так само, як вченим, артистам, духівництву тощо. Але цей тип не є продуктом спадковості, а результатом негативного впливу зовнішнього середовища.Питання 4. Соціологічний напрямок в кримінології. Соціологічний напрямоквиник у 90-ті роки ХІХ ст. Його засновниками були Ф. Ліст, Прінс та інші. Соціологи, подібно антропологам, вважали, що в кримінологічних дослідженнях основну увагу потрібно приділяти не злочинному діянню, як це робили представники класичного напрямку, а особі злочинця. Але вони більш чітко висловлювалися за те, щоб біологічну неповноцінність особи вважати тільки одним з чинників злочинності, що діє поряд з іншими факторами соціально-економічного характеру (безробіттям, злиднями, дороговизною життя, проституцією, алкоголізмом тощо).

Соціологи заперечували саме поняття “природжений злочинець”. Основні чинники злочинності вони вбачали в суспільних відносинах. У зв’язку з цим вони негативно ставилися до “вільної волі”, а разом з нею і до принципу відплати за злочин, і були прибічниками профілактики злочинів, хоча й не відкидали превентивне значення покарання. Проте вивчення особи велося все-таки в плані характеристики суб’єкта злочину. Соціологи відмовилися від поняття “склад злочину” та замінили кримінальне покарання мірами безпеки. Це вело до судового свавілля. Адже, суд міг визнати небезпечний стан навіть там, де ще немає ні злочинця, ні злочину.

Таким чином, запобігання злочинам вийшло на перший план, замінюючи класичний принцип залякування і механічний принцип усунення, що лежав в основі антропологічного напрямку. Соціологам було ясно, що лише в площині соціальних реформ лежить справжня боротьба зі злочинністю, що для її подолання необхідно в першу чергу вплинути на соціальні чинники, не забуваючи, звичайно про суб’єктивні фактори. Іншими словами, вони намагалися поєднати превентивне значення покарання із загальносоціальною профілактикою злочинів.

Питання 5. Стан та розвиток вітчизняної кримінології в 20-30 роки ХХ ст.Для підтвердження або спростування тих чи інших теорій потрібно було створити науково-методичну і організаційну базу для проведення широких кримінологічних досліджень. Такі заклади вже існували на Заході у вигляді приватних шкіл і лабораторій. Прообразом цих установ у Росії була школа, створена Л.М.Толстим у Ясній Поляні. Відомо, що до нього приїжджав Ч. Ломброзо, який знайомився з роботою великого письменника, цікавився його думкою про антропологічну теорію злочинності. Л.М.Толстой не поділяв точку зору ломброзіанців, але добре висловлювався про дослідження, що проводились. “Шукати істину завжди похвально”, - казав він.

У Радянській Росії також створювалися кримінологічні кабінети. У Петрограді, Саратові, Москві та інших містах вони здебільшого займалися вивченням особи злочинців. Так, у Саратовському кабінеті кримінальної антропології і судово-медичної експертизи, створеному у 1922 році, наукова робота велась у трьох напрямках: 1) вивчення злочинця і злочинності; 2) пошук найраціональніших методів перевиховання злочинців; 3) проведення експертиз для судових органів, карного розшуку та адміністрації виправних установ.

Виникнення Московського кримінологічного кабінету було пов’язано з проведеним у квітні 1923 року обстеженням виправно-трудових будинків. Матеріали обстеження виявилися настільки цікавими і цінними, що напрошувався висновок про необхідність організації систематичного вивчення особи злочинця і злочинності. У зв’язку з цим при Адміністративному відділі Московської Ради був створений Кабінет з вивчення проблем особи злочинця і злочинності, в якому працювали криміналісти, соціологи, психіатри, психологи, антропологи, біохіміки. Московський кабінет розробив декілька анкет. Програма обстеження злочинців складалася з 43 питань, відповідь на які фіксувалася вищеназваними спеціалістами. Наприклад, соціологічне дослідження передбачало встановити процес формування антисоціальної спрямованості особи, раптового, стрімкого її утворення або, навпаки, поступового розростання в ній антисоціальних властивостей. Виявлялися умови життя неповнолітніх правопорушників, причини повторного скоєння ними злочинів тощо. Це давало можливість зробити висновок, чи правильно обрана міра покарання для обвинувачуваного.

Організований у 1926 році кабінет в Ростові-на-Дону проводив дослідження у біопсихологічному напрямку. Його роботою керував доктор медицини О.В.Брайловский. Кабінет видавав збірник “Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе”, авторами статей якого були головним чином лікарі.

У 1925 році при Петроградському губернському суді теж був створений кримінологічний кабінет. Його робота будувалася на комплексній основі. Спочатку вивчались матеріали справи, потім проводилося анкетування кожного засудженого і бесіди з ними. Зокрема, було проведено конкретно-соціологічне дослідження причин злочинності неповнолітніх. Анкетуванню були піддані засуджені за вбивство, зґвалтування, хуліганство та особи, які скоїли корисливі злочини. Матеріали дослідження були розіслані в інші регіони СРСР, в тому числі в Україну, а написані на його підставі статті – опубліковані в спеціальних наукових збірниках.

Стосовно розвитку кримінологічних досліджень та вивчення проблем злочинності в місцях позбавлення волі можна спостерігати певні історичні етапи та діяльність органів у цьому напрямку. Наприклад, Постановою РНК Росії від 25 березня 1925 року був відкритий Державний інститут з питань вивчення злочинності та злочинця під керівництвом професора Є.Г. Ширвіндта. Загальне керівництво роботою інституту здійснювала Міжвідомча рада, яка складалася з представників народних комісаріатів Росії (внутрішніх справ, юстиції, освіти та охорони здоров’я), вчених-правознавців.

Взагалі, у ті часи експериментували дуже багато. Захоплення соціологічними дослідженнями заполонило працівників правоохоронних органів і особливо виправно-трудових установ. У місцях позбавлення волі організовувались різного роду курси, на яких засуджені здобували спеціальність. У камерах випускалися стінні газети чи листівки. В деяких колоніях видавались не тільки газети, але й журнали, створювались гуртки художньої самодіяльності і навіть театри.

В Україні тоді також створювались кримінологічні кабінети 1. В Києві, крім кабінету при юридичному факультеті Інституту народного господарства, існувала ще й “Юридична клініка”. Вона працювала на громадських засадах. Викладачі відповідних кафедр набирали групи студентів, які проводили анкетування ув’язнених, а також членів їх сім’ї, товаришів по роботі. Ці матеріали використовувались у навчальному процесі та у профілактичній роботі.

У 1925 році всі українські кабінети були перетворені в Інститути науково-судової експертизи, які, згідно з Положенням від 25 квітня 1925 року, повинні були проводити різного роду наукові дослідження та експертизи у судових справах, а також експериментальні дослідження з питань кримінальної техніки й методики вивчення злочинності і особи злочинців. Серед шести секцій Інституту була і секція “Кримінально-психологічних і психопатологічних досліджень”.

Ще до створення Київського інституту науково-судової експертизи “Юридична клініка” разом з науковцями кабінету провела низку досліджень під керівництвом академіка І.О. Малиновського. На засіданнях її Вченої ради, зокрема, були заслухані такі доповіді: “Про вивчення злочинця і злочинності”; “Про асоціативний метод і застосування його в судовій роботі”; “Про особливості професійного злочинця”. Найбільший інтерес становила перша доповідь, з якою виступав академік І.О. Малиновський 27 листопада 1926 року. Зробивши короткий нарис історії заснування в Європі й Америці кабінетів і лабораторій з вивчення злочинності і злочинців, він зауважив, що хоча ці кабінети ставлять своїм завданням усебічне вивчення злочинності, але насправді головним чином займаються біологічним обстеженням злочинців. Соціологічні дослідження відсуваються на другий план. Далі доповідач наголосив, що радянське законодавство розглядає злочин як продукт соціально-економічних умов і вважає за необхідне застосовувати до злочинця заходи соціального захисту, пристосовувати його до умов співпраці, а не мститися йому. Необхідно вивчати злочинця, щоб з’ясувати, як боротися зі злочинністю. Обов’язок такого вивчення законодавець покладав на судові органи і виправно-трудові установи. Але, як вважав І.О. Малиновський, потрібні і спеціальні наукові установи, де працювали б вчені різних галузей знань. Доповідач зауважив, що у деяких містах України – Києві, Харкові, Одесі – діють установи з вивчення злочинності – кабінети науково-судової експертизи в системі наркомату юстиції. Але їх робота не координується. Треба створити інститут республіканського масштабу, який займався би систематичним вивченням проблем злочинності в Україні. Він координував би наукові дослідження місцевих закладів на зразок Московського державного інституту з вивчення злочинності і злочинців.

Київський інститут науково-судової експертизи вивчав етіологію, динаміку та структуру злочинності в Україні, розробляв окремі питання методології і методики досліджень особи правопорушників, працював над проблемами пенітенціарного характеру. Результати досліджень заслуховувалися на відкритих засіданнях Вченої ради і публікувалися в доповідях і повідомленнях науковців Інституту. Київський ІНСЕ мав також кримінологічний музей, у якому було три відділи: кримінологічний, пенітенціарний і методів дослідження.

Про характер діяльності кримінально-психологічної секції Інституту свідчать наукові праці, підготовлені у 1928-1929 роках: “Про застосування гіпнозу в слідчій справі” (проф. В.М.Гаккебуш); “Сучасні погляди на явища телепатії та їх кримінологічне значення” (проф. В.І.Фаворський); “Психоаналітичне дослідження піроманії” (доктор І.А.Залкінд); “Порівняльне дослідження крові у засуджених за різні злочини” (доктор В.В.Фоломіна); “Про татуювання правопорушників” (доктор І.І.Цорапська). Деякі роботи були присвячені проблемам позбавлення волі як міри соціального захисту та його впливу на засуджених: “Про специфічні порушення нервово-психічної діяльності у засуджених” (доктор І.А.Залкінд); “Теорія і практика виправно-трудової справи в УРСР” (проф. М.О.Чельцов-Бєбутов). Як бачимо, майже всі дослідження проводилися представниками природничих наук.

По-іншому будувалась робота Всеукраїнського кабінету з вивчення особи злочинця і злочинності, який був створений у листопаді 1924 року з ініціативи співробітників Одеської губернської виправно-трудової інспекції. Рада цього кабінету складалася з науковців та працівників суду, прокуратури і медичних установ. Кабінет розгорнув свою дослідницьку діяльність у лютому 1925 року. Згідно з Положенням про нього, затвердженому НКВС УРСР, він мав на меті “сприяння виправно-трудовим установам у справі правильного застосування методів виправно-трудового впливу”, а також “дослідженням злочинності як соціального явища”. Кабінет діяв і через створені за його ініціативою так звані “ланки з вивчення особи злочинця”, які були у Чернігові, Дніпропетровську, Сумах та інших містах України. Штат кабінету складався з юриста-соціолога, психіатра і лікаря. При ньому стажувалися студенти, які брали участь у зборі емпіричних матеріалів, а всю технічну роботу виконували самі засуджені. Тут же знаходилося обладнання, необхідне для проведення антропометричних вимірів і психологічних тестів.

Робота Всеукраїнського кабінету набрала широкого розмаху, охоплюючи нові напрямки досліджень та різноманітні сторони профілактичного впливу на засуджених. Поряд з вивченням засуджених члени кабінету брали активну участь у роботі спостережної комісії, представляючи їй відповідні характеристики на них, а також у окремих судових процесах, виступаючи із детально відпрацьованими висновками, побудованими на основі конкретних спостережень, опитувань тощо.

Наукові розробки кабінету, крім збірника “Вивчення злочинності та пенітенціарної практики”, публікувалися в періодичних часописах “Проблеми злочинності”, “Допровский робітник”, “Геть злочинність”. Були підготовлені і популярні брошури: “Психопатичні особи в умовах висилки”, “Боротьба з татуюванням у місцях позбавлення волі”, та монографія “Типи сучасних правопорушників”. Четвертий випуск збірника “Вивчення злочинності та пенітенціарної практики” був присвячений рецидиву і професійній злочинності. Стосовно профілактичних заходів до професійних злочинців пропонувалася максимальна їх ізоляція у виправно-трудових установах, широке використання як робочої сили в інтересах загальних господарських завдань.

Особливої уваги заслуговує діяльність Харківського (в той час столичного) кабінету з вивчення причин злочинності і особи злочинця, який виник у 1928 році. Серед його відділів найпомітнішою була робота соціально-економічної секції, яка проводила глибокі наукові дослідження не лише окремих видів злочинів, але й злочинності в цілому, велике місце відводила проблемам профілактичної діяльності, вивченню соціальних умов життя і поведінки осіб, які скоїли злочини. Ці дослідження проводились науковими співробітниками кабінету, професорсько-викладацьким складом Харківських юридичного і медичного інститутів із залученням для виконання технічної роботи окремих осіб, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. Серед вчених потрібно назвати професорів Г.І.Волкова, М.М.Гроздинського, В.А.Внукова, В.С.Трахтерова.

Крім того, в 1930 році у Харкові був створений Всеукраїнський кримінологічний інститут, на який покладались обов’язки з координації роботи кабінетів і, разом з тим, проведення планових наукових досліджень. У 1931 році він був переданий в систему Наркомюсту під назвою “Науково-дослідницький інститут з вивчення злочинності”. Нова назва внесла і деякі корективи в плани його роботи. На Інститут було покладене завдання наукової розробки заходів, методів і способів боротьби зі злочинністю в Україні, включаючи і попередження конкретних злочинів. У ньому біологізаторство причин злочинності було зведене майже до нуля. Панівне положення зайняла ідея про особу злочинця як продукту криміногенного соціального середовища.

На жаль, перебудова діяльності Інституту не була завершена. Обвинувачення низки російських та українських вчених у пропаганді ідей Ч.Ломброзо призвели до закриття кримінологічних кабінетів і перетворення інститутів з вивчення причин злочинності в установи, які досліджували лише питання карної політики і кримінального права. Це ознаменувало собою ліквідацію кримінології як “буржуазної лженауки”. Її викладання у вузах припинилося, хоча насущні проблеми попередження злочинів знову перейшли до науки кримінального права. Як кажуть, “з водою вихлюпнули і дитя”. І тільки на початку 60-х років раніше заборонена в СРСР наука кримінологія стала поступово відроджуватися.Питання 6. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні.Для підтвердження або спростування тих чи інших теорій потрібно було створити науково-методичну і організаційну базу для проведення широких кримінологічних досліджень. Такі заклади вже існували на Заході у вигляді приватних шкіл і лабораторій. Прообразом цих установ у Росії була школа, створена Л.М.Толстим у Ясній Поляні. Відомо, що до нього приїжджав Ч. Ломброзо, який знайомився з роботою великого письменника, цікавився його думкою про антропологічну теорію злочинності. Л.М.Толстой не поділяв точку зору ломброзіанців, але добре висловлювався про дослідження, що проводились. “Шукати істину завжди похвально”, - казав він.

У Радянській Росії також створювалися кримінологічні кабінети. У Петрограді, Саратові, Москві та інших містах вони здебільшого займалися вивченням особи злочинців. Так, у Саратовському кабінеті кримінальної антропології і судово-медичної експертизи, створеному у 1922 році, наукова робота велась у трьох напрямках: 1) вивчення злочинця і злочинності; 2) пошук найраціональніших методів перевиховання злочинців; 3) проведення експертиз для судових органів, карного розшуку та адміністрації виправних установ.

Виникнення Московського кримінологічного кабінету було пов’язано з проведеним у квітні 1923 року обстеженням виправно-трудових будинків. Матеріали обстеження виявилися настільки цікавими і цінними, що напрошувався висновок про необхідність організації систематичного вивчення особи злочинця і злочинності. У зв’язку з цим при Адміністративному відділі Московської Ради був створений Кабінет з вивчення проблем особи злочинця і злочинності, в якому працювали криміналісти, соціологи, психіатри, психологи, антропологи, біохіміки. Московський кабінет розробив декілька анкет. Програма обстеження злочинців складалася з 43 питань, відповідь на які фіксувалася вищеназваними спеціалістами. Наприклад, соціологічне дослідження передбачало встановити процес формування антисоціальної спрямованості особи, раптового, стрімкого її утворення або, навпаки, поступового розростання в ній антисоціальних властивостей. Виявлялися умови життя неповнолітніх правопорушників, причини повторного скоєння ними злочинів тощо. Це давало можливість зробити висновок, чи правильно обрана міра покарання для обвинувачуваного.

Організований у 1926 році кабінет в Ростові-на-Дону проводив дослідження у біопсихологічному напрямку. Його роботою керував доктор медицини О.В.Брайловский. Кабінет видавав збірник “Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе”, авторами статей якого були головним чином лікарі.

У 1925 році при Петроградському губернському суді теж був створений кримінологічний кабінет. Його робота будувалася на комплексній основі. Спочатку вивчались матеріали справи, потім проводилося анкетування кожного засудженого і бесіди з ними. Зокрема, було проведено конкретно-соціологічне дослідження причин злочинності неповнолітніх. Анкетуванню були піддані засуджені за вбивство, зґвалтування, хуліганство та особи, які скоїли корисливі злочини. Матеріали дослідження були розіслані в інші регіони СРСР, в тому числі в Україну, а написані на його підставі статті – опубліковані в спеціальних наукових збірниках.

Стосовно розвитку кримінологічних досліджень та вивчення проблем злочинності в місцях позбавлення волі можна спостерігати певні історичні етапи та діяльність органів у цьому напрямку. Наприклад, Постановою РНК Росії від 25 березня 1925 року був відкритий Державний інститут з питань вивчення злочинності та злочинця під керівництвом професора Є.Г. Ширвіндта. Загальне керівництво роботою інституту здійснювала Міжвідомча рада, яка складалася з представників народних комісаріатів Росії (внутрішніх справ, юстиції, освіти та охорони здоров’я), вчених-правознавців.

Взагалі, у ті часи експериментували дуже багато. Захоплення соціологічними дослідженнями заполонило працівників правоохоронних органів і особливо виправно-трудових установ. У місцях позбавлення волі організовувались різного роду курси, на яких засуджені здобували спеціальність. У камерах випускалися стінні газети чи листівки. В деяких колоніях видавались не тільки газети, але й журнали, створювались гуртки художньої самодіяльності і навіть театри.

В Україні тоді також створювались кримінологічні кабінети 2. В Києві, крім кабінету при юридичному факультеті Інституту народного господарства, існувала ще й “Юридична клініка”. Вона працювала на громадських засадах. Викладачі відповідних кафедр набирали групи студентів, які проводили анкетування ув’язнених, а також членів їх сім’ї, товаришів по роботі. Ці матеріали використовувались у навчальному процесі та у профілактичній роботі.

У 1925 році всі українські кабінети були перетворені в Інститути науково-судової експертизи, які, згідно з Положенням від 25 квітня 1925 року, повинні були проводити різного роду наукові дослідження та експертизи у судових справах, а також експериментальні дослідження з питань кримінальної техніки й методики вивчення злочинності і особи злочинців. Серед шести секцій Інституту була і секція “Кримінально-психологічних і психопатологічних досліджень”.

Ще до створення Київського інституту науково-судової експертизи “Юридична клініка” разом з науковцями кабінету провела низку досліджень під керівництвом академіка І.О. Малиновського. На засіданнях її Вченої ради, зокрема, були заслухані такі доповіді: “Про вивчення злочинця і злочинності”; “Про асоціативний метод і застосування його в судовій роботі”; “Про особливості професійного злочинця”. Найбільший інтерес становила перша доповідь, з якою виступав академік І.О. Малиновський 27 листопада 1926 року. Зробивши короткий нарис історії заснування в Європі й Америці кабінетів і лабораторій з вивчення злочинності і злочинців, він зауважив, що хоча ці кабінети ставлять своїм завданням усебічне вивчення злочинності, але насправді головним чином займаються біологічним обстеженням злочинців. Соціологічні дослідження відсуваються на другий план. Далі доповідач наголосив, що радянське законодавство розглядає злочин як продукт соціально-економічних умов і вважає за необхідне застосовувати до злочинця заходи соціального захисту, пристосовувати його до умов співпраці, а не мститися йому. Необхідно вивчати злочинця, щоб з’ясувати, як боротися зі злочинністю. Обов’язок такого вивчення законодавець покладав на судові органи і виправно-трудові установи. Але, як вважав І.О. Малиновський, потрібні і спеціальні наукові установи, де працювали б вчені різних галузей знань. Доповідач зауважив, що у деяких містах України – Києві, Харкові, Одесі – діють установи з вивчення злочинності – кабінети науково-судової експертизи в системі наркомату юстиції. Але їх робота не координується. Треба створити інститут республіканського масштабу, який займався би систематичним вивченням проблем злочинності в Україні. Він координував би наукові дослідження місцевих закладів на зразок Московського державного інституту з вивчення злочинності і злочинців.

Київський інститут науково-судової експертизи вивчав етіологію, динаміку та структуру злочинності в Україні, розробляв окремі питання методології і методики досліджень особи правопорушників, працював над проблемами пенітенціарного характеру. Результати досліджень заслуховувалися на відкритих засіданнях Вченої ради і публікувалися в доповідях і повідомленнях науковців Інституту. Київський ІНСЕ мав також кримінологічний музей, у якому було три відділи: кримінологічний, пенітенціарний і методів дослідження.

Про характер діяльності кримінально-психологічної секції Інституту свідчать наукові праці, підготовлені у 1928-1929 роках: “Про застосування гіпнозу в слідчій справі” (проф. В.М.Гаккебуш); “Сучасні погляди на явища телепатії та їх кримінологічне значення” (проф. В.І.Фаворський); “Психоаналітичне дослідження піроманії” (доктор І.А.Залкінд); “Порівняльне дослідження крові у засуджених за різні злочини” (доктор В.В.Фоломіна); “Про татуювання правопорушників” (доктор І.І.Цорапська). Деякі роботи були присвячені проблемам позбавлення волі як міри соціального захисту та його впливу на засуджених: “Про специфічні порушення нервово-психічної діяльності у засуджених” (доктор І.А.Залкінд); “Теорія і практика виправно-трудової справи в УРСР” (проф. М.О.Чельцов-Бєбутов). Як бачимо, майже всі дослідження проводилися представниками природничих наук.

По-іншому будувалась робота Всеукраїнського кабінету з вивчення особи злочинця і злочинності, який був створений у листопаді 1924 року з ініціативи співробітників Одеської губернської виправно-трудової інспекції. Рада цього кабінету складалася з науковців та працівників суду, прокуратури і медичних установ. Кабінет розгорнув свою дослідницьку діяльність у лютому 1925 року. Згідно з Положенням про нього, затвердженому НКВС УРСР, він мав на меті “сприяння виправно-трудовим установам у справі правильного застосування методів виправно-трудового впливу”, а також “дослідженням злочинності як соціального явища”. Кабінет діяв і через створені за його ініціативою так звані “ланки з вивчення особи злочинця”, які були у Чернігові, Дніпропетровську, Сумах та інших містах України. Штат кабінету складався з юриста-соціолога, психіатра і лікаря. При ньому стажувалися студенти, які брали участь у зборі емпіричних матеріалів, а всю технічну роботу виконували самі засуджені. Тут же знаходилося обладнання, необхідне для проведення антропометричних вимірів і психологічних тестів.

Робота Всеукраїнського кабінету набрала широкого розмаху, охоплюючи нові напрямки досліджень та різноманітні сторони профілактичного впливу на засуджених. Поряд з вивченням засуджених члени кабінету брали активну участь у роботі спостережної комісії, представляючи їй відповідні характеристики на них, а також у окремих судових процесах, виступаючи із детально відпрацьованими висновками, побудованими на основі конкретних спостережень, опитувань тощо.

Наукові розробки кабінету, крім збірника “Вивчення злочинності та пенітенціарної практики”, публікувалися в періодичних часописах “Проблеми злочинності”, “Допровский робітник”, “Геть злочинність”. Були підготовлені і популярні брошури: “Психопатичні особи в умовах висилки”, “Боротьба з татуюванням у місцях позбавлення волі”, та монографія “Типи сучасних правопорушників”. Четвертий випуск збірника “Вивчення злочинності та пенітенціарної практики” був присвячений рецидиву і професійній злочинності. Стосовно профілактичних заходів до професійних злочинців пропонувалася максимальна їх ізоляція у виправно-трудових установах, широке використання як робочої сили в інтересах загальних господарських завдань.

Особливої уваги заслуговує діяльність Харківського (в той час столичного) кабінету з вивчення причин злочинності і особи злочинця, який виник у 1928 році. Серед його відділів найпомітнішою була робота соціально-економічної секції, яка проводила глибокі наукові дослідження не лише окремих видів злочинів, але й злочинності в цілому, велике місце відводила проблемам профілактичної діяльності, вивченню соціальних умов життя і поведінки осіб, які скоїли злочини. Ці дослідження проводились науковими співробітниками кабінету, професорсько-викладацьким складом Харківських юридичного і медичного інститутів із залученням для виконання технічної роботи окремих осіб, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. Серед вчених потрібно назвати професорів Г.І.Волкова, М.М.Гроздинського, В.А.Внукова, В.С.Трахтерова.

Крім того, в 1930 році у Харкові був створений Всеукраїнський кримінологічний інститут, на який покладались обов’язки з координації роботи кабінетів і, разом з тим, проведення планових наукових досліджень. У 1931 році він був переданий в систему Наркомюсту під назвою “Науково-дослідницький інститут з вивчення злочинності”. Нова назва внесла і деякі корективи в плани його роботи. На Інститут було покладене завдання наукової розробки заходів, методів і способів боротьби зі злочинністю в Україні, включаючи і попередження конкретних злочинів. У ньому біологізаторство причин злочинності було зведене майже до нуля. Панівне положення зайняла ідея про особу злочинця як продукту криміногенного соціального середовища.

На жаль, перебудова діяльності Інституту не була завершена. Обвинувачення низки російських та українських вчених у пропаганді ідей Ч.Ломброзо призвели до закриття кримінологічних кабінетів і перетворення інститутів з вивчення причин злочинності в установи, які досліджували лише питання карної політики і кримінального права. Це ознаменувало собою ліквідацію кримінології як “буржуазної лженауки”. Її викладання у вузах припинилося, хоча насущні проблеми попередження злочинів знову перейшли до науки кримінального права. Як кажуть, “з водою вихлюпнули і дитя”. І тільки на початку 60-х років раніше заборонена в СРСР наука кримінологія стала поступово відроджуватися.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ


 1. Зародження та розвиток кримінологічної думки.

 2. Класична школа в кримінології.

 3. Антропологічний напрямок в кримінології.

 4. Соціологічний напрямок в кримінології.

 5. Стан та розвиток вітчизняної кримінології в 20-30 роки ХХ ст.

 6. Сучасний стан та розвиток кримінологічної думки в Україні.1 Див.: Даньшин И.Н. Из истории криминологических учреждений в Украинской ССР в 20-30-е годы // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1980. – Вып. 32.

2 Див.: Даньшин И.Н. Из истории криминологических учреждений в Украинской ССР в 20-30-е годы // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1980. – Вып. 32.

Каталог: files -> kafedru -> kkvp -> lectures -> kruminolog
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема №4 : Кримінологічне вчення про особу злочинця. З дисципліни
lectures -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №6 «Соціальні інститути»
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема № : Причини та умови злочинності. З дисципліни
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
kruminolog -> -
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема №. Злочинність та її основні характеристики. З дисципліни
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема №1 : Поняття, предмет, методи та система кримінології
kruminolog -> Теорія запобігання злочинності
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема №8 : Організація І методика кримінологічних досліджень
kruminolog -> План проведення лекційного заняття тема : Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю

Скачати 265.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка