План навчального процесу Курс (або курси, на яких викла-дається дис-ципліна) СеместрСкачати 355.67 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір355.67 Kb.
#10325
ТипПлан навчального процесу


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

професор Т.О. Перцева _________

«___»___________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
з ПОЛІТОЛОГІЇ
для студентів І курсів медичних і стоматологічного факультетів та ІІ курсу (денне навчання) і IV курсу (заочне навчання) з фаху «Клінічна фармація»


План навчального процесу


Курс (або курси, на яких викла-дається дис-ципліна)

Семестр

Кредити

Кількість годин

Форма контролю

Лекції / семінари

Всього

Ауд.

СРС

I

I-II

2

60

30

30

залік

10/20

ІІ

ІІІ-ІV

2

60

30

30

залік

10/20

IV (заоч.)

VII

2

54

6

48

диф. залік

4/2

Робочу програму склав: викладач Обертинський В.І.


Програму обговорено на засіданні кафедри 31.08.2011 р. Протокол №1

Завідувач кафедри, доцент Добридень О.В.

Затверджено на засіданні ЦМК ДДМА 20.09.2011 р., протокол №11. Мета та завдання дисципліни.

Вивчення політології дає можливість скласти уявлення про основні віхи світової та вітчизняної політичної думки, формування теорії політики та прикладної політології, сутність, зміст і вплив багатьох чинників на політичне життя сучасного суспільства, діяльність різноманітних політичних інститутів, про світовий політичний процес і міжнародні відносини.

Сенс вивчення політології полягає в тому, що вона допомагає студентській молоді орієнтуватись у сучасних складних соціально-політичних відносинах українського суспільства, знати і вміти реалізувати права і свободи людини та громадянина, формувати політичні цінності та політичну культуру, вміння застосовувати політичні знання у практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен з н а т и:

1) основні поняття політичної науки.

2) головні проблеми і процеси політичного життя і політичної діяльності.

3) специфіку політичних процесів і перспективи розвитку політичного життя в Україні.

Студент повинен в м і т и:

1) самостійно аналізувати основні закономірності і проблеми політики, політичної діяльності.

2) узагальнювати і самостійно оцінювати розвиток політичних процесів, політичних інститутів взагалі, і в Україні зокрема.

3) прослідковувати ефективність діяльності політичних інститутів і політичної еліти сучасної України.

Номер модуля, кількість навчальних годин/кредитів


ECTS

Кількість змістовних модулів

Кількість практичних занять

Кількість тем

Кількість аудиторних годин

Кількість годин CPC

Модуль 1


60/2,0

2

10

9

30

30

2. Структура та зміст дисципліни

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінар, зан.

срс
1.

Політологія як наука в сучасному світі


2

2

2

2.

Історія політичної думки. Політична думка в Україні.
4

6

3.

Політика як соціальне явище

1

1

2

4.

Політична влада

1

1

2

5.

Людина, та її соціальні спільноти як суб'єкти політики. Політична еліта та політичне лідерство.

2

2

2

6.

Політична система суспільства

1

1

2

7.

Держава в політичній системі суспільства. Правова держава та громадянське суспільство.

1

1

2

8.

Політичні партії і суспільно-політичні рухи та об'єднання в політичній системі суспільства.
2

2

9.

Політичні режими2

10.

Політична модернізація2

11.

Політичні процеси та їх регулятори2

12.

Політична свідомість та політична культура

2

4

2

13.

Зовнішньополітична діяльність і світовий політичний процес2

14.

Піддсумковий модульний контроль
2Разом:

10

20


30


3. Теми і план лекцій:

Тема 1. Політологія як наука.


1. Виникнення, предмет, об’єкт політології.

2. Політологія в системі гуманітарного знання.

3. Структура, методи і функції політичної науки.
Тема 2. Політика і влада як соціальні явища.

1. Сутність, структура і функції політики.

2. Специфіка, концепції, система і ресурси політичної влади.

3.Розподіл влади в сучасному суспільстві. Легітивність і ефективність політичної влади.


Тема 3. Людина, соціальні спільноти як туб’єкти політики.

1. Суб’єкти політики, їх класифікація.

2. Сутність, типологія, функції політичної еліти.

3. Природа, класифікація, функції політичного лідерства.


Тема 4. Політична система суспільства.

1. Політична система: сутність, структура, типологія, функції.

2. Держава – основний інститут політичної системи.

3. Походження, сутність, типи політичних партій.


Тема 5. Політична свідомість і політична культура.

1. Сутність і зміст політичної свідомості.

2. Основні політичні ідеології сучасності.

3. Політична культура: сутність, типи, функції. Політична культура сучасної України.4. Плани семінарських занять.Тема 1: Політологія як наука в сучасному світі. (2 год.)


 1. Предмет політології. Виникнення та розвиток політичної науки.

 2. Політологія в системі гуманітарного знання. Взаємодія політології з іншими науками.

 3. Структура та методи політології.

 4. Функції політології. Політологія в системі фахової підготовки лікаря (фармацевта).

 5. Зміст, особливості та завдання української політології.Література.

Абетка української політики: Довідник. К.,1998.

Габрієлян. О. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Політична думка. 2001 №4

Гаджиев К.С. Опыт введения в политологию. // Полис. 1992. №1-2

Дзюбко І. С. Циганов П.А. До питання про предмет політології // Український історичний журнал. 1991. №7

Панарин А.С. Политология на рубеже культур // Вопросы философии 1993. №3

Романовський Н.В. О взаимодействии политологии и социологии. //Социс. №6

Рудич Д.М. Політологія в Україні. // Освіта України. 1997. 10 жовтня.

Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику. // Політологічні читання 1994. №1

Томенко М. Політичні технології у виборчій кампанії Президента України. //Політична думка. 1999. №16
Теми доповідей і рефератів.


 1. Предмет політології.

 2. Методологія політичних досліджень.

 3. Проблеми оцінки і аналізу політичного життя.

 4. Співвідношення політології з іншими науками.

 5. Провідні школи сучасної політології.


Тема 2: Історія політичної думки. Політична думка в Україні. (4 год.)


 1. Зародження та розвиток поглядів на політику у Стародавньому світі.

 2. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

 3. Політичні погляди епохи Відродження та Нового світу.

 4. Марксистське вчення про політику.

 5. Західна політологія у 19-20 столітті.

 6. Ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України.Література.

Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. –Вип.1-4.-М., 1990-1991.

Азаркин Н.Н, Левченко В.Н., Мартышкин О.В. История политических учений. -М., 1994.

История политических и правовых учений / Под редакцией В.С. Нерсесянца. –М., 1995.

Кухта Б. З історії української політичної думки. - К., 1994

Потульницький В. Теорія української політології. К., 1994

Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз. –К., 1996

Українська політологія: витоки та еволюція. Навч. посібник / За ред. Ф. Кирилюка. –К., 1995
Тема 3. Політика і влада як соціальні явища. (2 год.)


 1. Походження, сутність та основні концепції політики.

 2. Специфіка, структура і функції політики.

 3. Сутність, концепції, система політичної влади.

 4. Основи і ресурси влади.

 5. Розподіл влади в сучасному суспільстві. Легітимність і ефективність політичної влади.Література


Алексєєва Т. Легітимність влади в період транзиту // Політична думка. 1998 №4

Андреев С.С. Политика как социальное явление. // Социально-политические науки. 1991. №4

Боббио Н. Интеллектуалы и власть// Вопросы философии. 1992. №8

Драгунский Д.В. Длинные волны истории и динамика политической власти // Полис. 1992. №5

Коваль Б.И. Ильин М.В. Власть versus политика// Полис. 1991. №5

Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення// Політологічні читання. 1993. №2

Пилипепко В. А. Политическая власть и общество //Социс 1999. №6

Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. К.,-1996

Степаненко В. Влада і незалежний громадський контроль //Вiчe 2000 №6

Славный Б. Проблема власти: новое измерение // Полис 1991. №6

Тоффлер О. Проблемы власти на пороге ХХІ века // Свободная мысль. 1994.№1

Хазратова Н. Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади //Українські варіанти. 1998. №1
Теми доповідей і рефератів.


 1. Суть політики. Ознаки політики як суспільної діяльності.

 2. Взаємозв’язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософія, мораль, право, релігія, наука)

 3. Концепції політики.

 1. Влада як суспільне явище.

 2. Властивості політичної влади

 3. Поділ влади. Тріада влади.


Тема 4: Людина, її соціальні спільноти як суб’єкти політики. Політична еліта та політичне лідерство. (2 год.)


 1. Особа як первинний суб’єкт політики. Політична участь та її форми. Політична соціалізація: сутність, механізм, моделі.

 2. Соціальні спільноти як суб’єкти політики.

 3. Сутність, типологія, формування, функції політичної еліти.

 4. Природа, класифікація, функції політичного лідерства.

 5. Специфіка формування політичної еліти і політичного лідерства в Україні.Література


Алексєєнко І. Амбівалентність особи і політичної системи в умовах соціуму // Нова політика. 1999. №3

Андреев С. Политический авторитет и политическое лидерство // Социально-политические науки. 1993. №1-2

Ашин Г.К. Политическое лидерство: оптимальный стиль // Общественные науки и современность. 1993. №2

Блондель М. Политическое лидерство. М. 1992

Вовканич С. Еліта – найбільш конвертована валюта // Віче. 1997. №5

Головаха Є., Пухляк В. Політична комунікація в посткомуністичній Україні.// Політична думка. 1994. №3

Деркач Ж. Політичний лідер у ретроспективі // Віче. 1999. №1

Левчик Д.А. “Человек у власти”: представление оппозиционного электората // Социс. 1999. №6

Макєєв С. Сучасна Україна: громадянська свідомість і політична участь населення // Політична думка. 2000. №6

Мойсеєв І. Національна еліта, її культурна і політична роль // Розбудова держави. 1996. №6

Наумкіна С. Чекменова С. Політичне лідерство як соціальне явище // Нова політика. 2000. №2

Пахарев А. Лидерство в политике. К, 1998

Скуратівський В. Історична ритміка українських еліт // Політична думка. 1994. №3

Солонько Л. Імперська складова “української ідеології” та пострадянська бюрократія // Політична думка. 2001. №22

Турчинов О. Особливості української олігархії // Політична думка. 2000. №20

Україна: лідерство, еліта, влада. Матеріали дискусій відкритого засідання Київського міжнародного клубу “Політична думка” // Політична думка. 1994. №1


Теми доповідей та рефератів.


 1. Політична соціалізація особи.

 2. Сутність, причини і механізми здолання політичного відчуження.

 3. Тіньові соціальні структури і влада.

 4. Класичні теорії еліти.

 5. Системи формування і змін політичних еліт.

 6. Політичний авторитет і політичне лідерство.

 7. Типологія політичного лідерства М. Вебера.


Тема 5: Політична система суспільства. (4 год.)


 1. Політична система: сутність, структура, типологія, функції.

 2. Держава – основний інститут політичної системи: генеза, сутність, функції, типологія, форми правління та устрою.

 3. Правова держава та громадянське суспільство. Соціальна держава, її різновиди.

 4. Походження, сутність, типи, функції політичних партій. Партійні системи. Партогенез в Україні.

 5. Громадсько-політичні рухи і об’єднання в політичній системі суспільства.

 6. Політичні режими і політична модернізація.


Література

Андреев С.С. Политические движения и политические процессы. // Социально-политические науки. 1991. №3

Гаджиев К.С. Концепция гражданского права: Идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. 1991. №7

Кужелюк Ю. Українські політичні партії: тенденції сучасного розвитку. // Українські варіанти. –1998. №3-4

Левченко О. Формування іміджу політичного лідера та політичної партії // Нова політика // 2000. №5

Литвин В. Феномен партії // Віче. 1992. №6

Оксак О. Платформи політичних партій: Зміст і критерії порівняльного аналізу. // Нова політика. 2000. №2

Примуш М. Демократія і політичні партії Демократія і політичні партії. // Віче. 2000. №10

Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність. // Право України. 2000. №12

Романюк А. Монархія. // Українські варіанти. 1998. №12.

Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи (методологічні аспекти) // Розбудова держави. 1993. №7

Рябов С.Г. Політична теорія держави. –К., 1996.

Сіленко А. Структурні особливості соціальної держави. // Нова політика. 1999. №4

Удовиченко В. Соціальна держава: пошук оптимально прийнятної моделі соціально-економічного розвитку. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1999. №1

Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти. 1998. №3-4

Якушко В.М. Різновиди політичних режимів. // Віче 1995. №9

Якушик В. Політична система і політичний режим // Політична думка. 1994. №1
Теми доповідей і рефератів.


  1. Моделі політичних систем.

  2. Політична система України.

  3. Етатична традиція поглядів на державу.

  4. Правова держава: сутність, функції.

  5. Вплив форми правління на ефективність держави.

  6. Еволюція партії.

  7. Особливості сучасної політичної системи України.

  8. Багатопартійність і демократія.

  9. Політичні рухи і їх типологія.

  10. Порівняльний аналіз демократичного та тоталітарного режимів.

  11. Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі.

  12. Взаємовідносини суспільно-політичних рухів і державної влади.

  13. Опозиція та її роль у політичному житті суспільства.


Тема 6: Політична свідомість і політична культура. (4 год.)


 1. Сутність і зміст політичної свідомості.

 2. Поняття, основні рівні, типи і функції політичної ідеології.

 3. Основні ідеологічні течії сучасності (лібералізм, консерватизм, соціалізм, соціал-демократія та інші)

 4. Політична культура: сутність, типи, функції.

 5. Політичні субкультури. Політичний стереотип, політичний міф, політичні традиції, політичні символи.

 6. Політична культура сучасної України.ЛітератураАлмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Полис. 1992. №4

Бебик В.М., Головатий М.Ф. Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. К., 1996.

Воронкова В. Консерватизм. // Політологічні читання. 1992 №2

Воронкова В. Лібералізм // Політологічні читання. 1992. №2

Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче. 1996. №4

Галкин А. Фашизм: его сущность, корни, признаки и формы правления. // Полис. 1995. №2

Гелей С. Консерватизм у політичній практиці сучасної України. // Українські варіанти. 1998. №1

Култаєва М. Політична романтика підвищеного ризику // Політична думка. 2000. №20

Голубуцький О., Кулик В., Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту. К., 1995

Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. 1996. №1

Корнієнко В. Політичні ідеали та політична істина. // Нова політика. 2000. №2

Мигул В. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. К., Українська перспектива. 1997.

Молчанов М. Політична культура України: радянська чи пострадянська. // Сучасність. 1995. №10

Рудакевич О.М. Політична культура України: Руйнація та шляхи відродження // Розбудова держави. 1995. №1

Томенко М. Штрихи до історії ліберальних ідей в Україні. // Політична думка. 1996. №1

Хома Н.М. Політична культура молоді України. Львів. 1997.

Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. 1994. №3

Яременко О., Міщенко М. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. 2001. №1

Теми доповідей та рефератів
   1. Ідеологія як чинник соціального консенсусу.

   2. Неолібералізм.

   3. Концепція сучасної соціал-демократії.

   4. Християнсько-демократична ідеологія.

   5. Неоконсерватизм у різноманітних політичних культурах.

   6. Політична культура як чинник модернізації суспільства.

   7. Політична культура і національні культурні традиції.

   8. Здолання тоталітарних тенденцій у розвитку політичної культури України.

Формування і розвиток політичної культури в умовах національної незалежності України.

5. Індивідуальна самостійна робота.

(курсовий реферат)

Міністерство охорони здоров’я України

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра гуманітарних наук


Курсовий реферат з політології

(назва)

Виконавець: студент ___ групи__курсу _________ факультету

______________

ПІБ

Перевірив _________________ПІБ

Дніпропетровськ

2011
Курсовий реферат з політології сприяє поглибленому оволодінню науки про політику і владу, особливо, що стосується еволюції політичних поглядів. Він виконується розбірливим, чітким почерком на листах формату А4 (можливий машинописний текст, або комп’ютерна верстка). Обсяг реферату 18­20 сторінок. Титульний лист має мати таку форму:

Зміст реферату розкривається за таким планом:

Вступ

1.

2. Розкриття проблеми

3.

Висновки


Використана література
Перелік тем індивідуальної самостійної роботи

(реферат)
1. Політичні погляди Стародавнього Китаю.

2. Конфуцій про політику та державу.

3. Концепція ідеальної держави Платона.

4. Проблеми держави в роботі Арістотеля "Політика".

5. Політичні вчення в Стародавньому Римі.

6. Проблеми політики, держави та права в творчості Ціцерона.

7. Марк Аврелій: спроба поєднання філософії та політики.

8. Політичні погляди Середньовіччя.

9. Християнська політична доктрина (Августин Блаженний, Фома Аквінський).

10. Політична концепція Н.Макіавеллі.

11. Конфуцій і Н.Макіавеллі про співвідношення моралі і політики.

12. Ф.Бекон про державу та правові основи людського буття.

13. Т.Гоббс про владу та державу.

14. Політична філософія Д.Локка.

15. Політичні погляди Ш.Монтеск'є.

16. Питання держави в творчості Ж.Ж.Руссо.

17. Вчення про правову державу І.Канта.

18. Гегель про державу та громадянське суспільство.

19. Марксистські погляди на політику та державу.

20. Концепція де Токвілля про демократію.

21. Проблема співвідношення політики і моралі в роботах М. Бакуніна.

22. Ф. Ніцше про владу та державність.

23. М.Вебер про сутність та функції політики.

24. Проблеми політики та держави в творчості М. Бердяєва.

25. П.Сорокін про політичну стратифікацію та політичну мобільність.

26. К.Поппер про філософські основи тоталітаризму.

27. О. Тоффлер про еволюцію влади напередодні XXI століття.

28. Е. Фромм про соціально-психологічні витоки влади.

29. Ф.Хайек: лібералізм проти тоталітаризму.

30. Р.Даль про сутність та основи сучасної демократії.

31. Ненасилля та політика (Д.Неру, М.Ганді, М.Л.Кінг).

32. Політична думка Київської Русі.

33. Політичні концепції в Києво-Могилянській академії.

34. Українське просвітництво XVII століття про суспільний та державний лад.

35. Духовно-моральний підхід до політики Г.Сковороди.

36. Погляди кирило-мефодіївців на державно-політичний устрій.

37. Політичні погляди М.Драгоманова.

38. М. Грушевський як теоретик і практик політики.

39. Політична думка початку XX століття в Україні про національне відродження і державність.

40. В.Липинський: концепція національно-державного будівництва.

41. Д.Донцов: націоналізм як принцип світосприйняття та світовідношення.

42. Основна проблематика сучасної американської політичної науки.

43. Політична наука Великобританії у XX столітті.

44. Розвиток сучасної політології в Німеччині.

45. Традиції і специфіка французької політологічної школи.

46. Предмет і функції політології.

47. Політологія як наука про політику.

48. Політика як соціальне явище.

49. Провідні концепції політики

50. Суб'єкти і об'єкти політики

51. Людина та її соціальні спільноти як суб'єкти політики

52. Політична еліта: сутність, типологія, формування та функції

53. Сутність, класифікація і функції політичного лідерства

54. Тіньові соціальні структури та влада

55. Поняття, структура і типологія політичних систем

56. Основні функції політичної системи

57. Політична система сучасної України

58. Держава – базовий інститут політичної системи

59. Сутність, функції і типологія держави

60. Форми державного правління та устрою

61. Правова держава

62. Громадянське суспільство

63. Соціальна держава та її різновиди

64. Походження, сутність, типи і функції політичних партій

65. Партійні системи і їх типологія

66. Політична система і політичні партії України

67. Громадсько-політичні рухи і об'єднання в політичній системі суспільства

68. Політичні режими

69. Політична модернізація

70. Багатопартійність і демократія

71. Опозиція та її роль в політичному житті суспільства

72. Сутність і зміст політичної свідомості

73. Політична ідеологія: поняття, рівні, типи, функції

74. Політична психологія

75. Основні ідеологічні течії сучасності.

76. Політична культура: сутність, типи, функції

77. Політична культура сучасної України

78. Політична культура як чинник модернізації суспільства

79. Політична культура і національні традиції

80. Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного життя

81. Взаємодія політики і релігії в сучасних умовах

82. Соціально-політичні доктрини основних світових релігій

83. Роль і функції засобів масової інформації в політичному житті

84. Політичний плюралізм та діяльність засобів масової інформації

85. Політичний конфлікт: сутність, функції і шляхи розв'язання

86. Консенсус, компроміс і конфлікт в політиці

87. Вибори і виборчі системи в політиці

88. Міжнародна політика: суть, цілі і функції

89. Тероризм в системі політики

90. Політичне прогнозування: сутність, типологія, функції.6. Розподіл максимальної кількості балів

Вид контролю

Вид занять

Кількість балів

Поточний

Семінарські заняття


Індивідуальнасамостійна робота

108


12

Підсумковий

Модульна контрольна робота

80

Всього

200
Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» - 12 балів, «4» - 8 балів, «3» - 4 бали, «2» - 0 балів.

Підсумкове оцінювання студентів: 98-139 балів – задовільно


140-169 балів – добре

170-200 балів – відмінно.
7. Перелік питань для самостійного вивчення


 1. Політичний менеджмент та політичний маркетинг.

 2. Проблеми оцінки і аналізу політичного життя.

 3. Політичний зміст демократії.

 4. Політична еліта і демократія.

 5. Критерії ефективності і суверенітету влади.

 6. Політична влада як регулятор політичного життя.

 7. Концепції демократії.

 8. Основні соціальні групи сучасної України та їх роль в політичному житті суспільства.

 9. Функції та механізми політичного лідерства.

 10. Політична соціалізація особи.

 11. Політична участь особи.

 12. Правлячі групи: утворення і способи владарювання.

 13. Політична суб'єктність націй.

 14. Політична роль конфесій.

 15. Тіньові соціальні структури і влада.

 16. Конфлікти як реальність політичної діяльності.

 17. Типи політичних конфліктів.

 18. Політичні кризи, типологія і здолання.

 19. Регулювання політичних конфліктів. Політика центризму.

 20. Сучасні політичні системи і тенденції їх розвитку.

 21. Різновиди політичних систем.

 22. Структура політичної системи сучасної України.

 23. Етатистська і антиетатистська концепції держави.

 24. Механізм державної влади.

 25. Історія політичної думки про громадянське суспільство.

 26. Правова держава і демократія.

 27. Партійні системи та їх типологія.

 28. Багатопартійність в Україні: проблеми і перспективи.

 29. Основні напрями взаємодії політичних партій і держави.

 30. Класифікація громадсько-політичних організацій та рухів.

 31. Сучасні молодіжні рухи та об'єднання в Україні.

 32. Міжнародні політичні організації як механізм регулювання міжнародних відносин.

 33. Утопії та політична ідеологія.

 34. Політична етика.

 35. Сутність демократичної політичної культури.

 36. Характеристика побутової політичної свідомості.

 37. Зовнішньополітична діяльність та світовий політичний процес.

 38. Політика балансу сил і державний суверенітет.

 39. Загроза кризи цивілізації і політичні аспекти глобальних проблем.

 40. Еволюція сучасного політичного мислення.

 41. Політична філософія виживання.

 42. Сучасна футурологія та політичне прогнозування.

 43. Сутність і можливості прогнозу в політиці.

 44. Основні різновиди і методи політичного прогнозування.

 45. Політичні зміни в України та її майбутнє.Література:

Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. К., 2000. Політологія: Підручник. К., 1998.

Политология: наука о политике / Под. ред. В.П. Андрюшенко. - К., X., 1999. Політологія / За ред. О.І. Семківа. - Л., 1994.

Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. –К. 1996


Форми контролю: доповіді, реферати, опитування на семінарі, дифзалік.

8. Питання для підсумкового модульного контроля
1. Предмет, методи, функції та структура "Політології".

2. Виникнення і розвиток світової політичної думки Ста­родавнього Світу.

3. Зародження і становлення української політичної думки.

4. Розвиток вітчизняних політичних концепцій ХІХ-ХХ ст.

5. Сутність і види політичної влади.

6. Захоплення, здобуття, заміна та передача політичної вла­ди у державі.

7. Ресурси політичної влади.

8. Поняття, ознаки та типи легітимності політичної влади.

9. Принципи поділу влади.

10. Функції та способи здійснення влади.

11. Політичні системи суспільства.

12. Функції і типологія політичних систем.

13. Політична система України.

14. Сутність сучасних концепцій демократії.

15. Політичні принципи демократії.

16. Особливості становлення і розвитку демократії в Україні.

17. Вибори та референдум як форма безпосередньої демок­ратії.

18. Особливості виборчої системи в Україні.

19. Головні ознаки та функції держави.

20. Вищі органи державної влади в Україні, їх повноваження.

21. Форма державного устрою та державного правління України.

22. Вертикальна й горизонтальна структура державної вла­ди в Україні.

23. Державна символіка України.

24. Сутність та основні ознаки правової держави.

25. Конституційне закріплення ознак України як правової держави.

26. Становлення концепції громадянського суспільства.

27. Структура громадянського суспільства.

28. Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства.

29. Проблеми становлення правової держави і громадянсь-

кого суспільства в Україні.

30. Поняття і структура політичного режиму.

31. Типологія політичних режимів.

32. Основні риси тоталітарного режиму.

33. Основні риси демократичного режиму.

34. Основні риси анархічного та охлократичного режимів.

35. Політичний режим у сучасній Україні.

36. Сутність і походження політичних партій.

37. Поняття та типологія партійних систем.

38. Класифікація сучасних українських політичних партій.

39. Громадсько-політичні об'єднання та рухи в сучасній Україні.

40. Сутність і структура політичної ідеології.

41. Сучасні політичні ідеології.

42. Політичні ідеї, ідеали, політична програма.

43. Поняття та зміст політичної свідомості.

44. Структура політичної свідомості.

45. Типи і функції політології.

46. Громадянська культура та її роль у політиці.

47. Поняття політичного конфлікту.

48. Політична стабільність і конфлікти. 19. Риси політичної стабільності.

50. Динамічна і стагнаційна стабільність.

51. Конструктивні та деструктивні політичні конфлікти.

52. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

53. Насильницькі та ненасильницькі форми політичної бо-

ротьби.


54. Основні методи врегулювання конфліктів.

55. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні.

56. Національне відродження в історії України.

57. Державний суверенітет - умова національного відрод-

ження.

58. Основні виміри національної безпеки України.59. Проблеми національної безпеки України.

60. Національні інтереси України.

61. Процес формування і реалізація національних інтересів

України.


62. Місце і роль міжнародної політики в житті суспільства.

63. Міжнародна і зовнішня політика.

64. Основні завдання і функції зовнішньої політики.

65. Засоби зовнішньої політики.

66. Сутність та особливість міжнародних політичних відносин.

67. Україна па міжнародній арені.

68. Розвиток національної ідеї в козацько-гетьманську добу.

69. Основні моделі виборчих систем.

70. Народ джерело влади.

71. Роль громадської думки в політиці.

72. Визначення соціальної держави.

73. Основні проблеми побудови демократичної соціальної,

правової держави в Україні.

74. Геополітична леї ітимізація України.

75. Становленим багаті шарі ііі пості в Україні.

76. Вибір пріоритетів та стратегічних партнерів України.

77. У країна в загальноєвропейському політичному процесі.

78. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії.

79. Голова держаки, його повноваження.

80. Поняття та типологія "політичної еліти".

81. Поняття соціально політичного передбачення та прогно-

зування.


82. Основні науково-теоретичні засади політичного прогно-

зування.


83. Методологія політичного прогнозування.

84. Прогнозування розвитку України в майбутньому.

85. Характерні ознаки та класифікація глобальних проблем.

86. Походження та природа глобальних проблем.

87. Роль політики у вирішенні глобальних проблем сучасності.

88. Мета політичного прогнозування.

89. Предмет політичного прогнозування.
9. Джерела і література
Конституція України. - К.,1996.

Декларація про державний суверенітет. - К., 1990.

Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. - К., 1991.

Загальна декларація прав людини. - К., 1996.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російсь­кою федерацією //Урядовий кур'єр. - 1997. - 3 червня.

Закон України про вибори народних депутатів. - К., 2001. Аристотель. Политика //Соч.: В 4-х т. - Т. 4. - М., 1990. Платон. Государство //Соч: В 3-х т. - М, 1971. - Т. 3. Платон. Діалоги. - К., 1999.

Цицерон. Про державу. Про закони. Про природу Богів. - К., 1998.

Гоббс Т. Левіафан: / Пер. з англ. - К., 2000.

Гоббс. Т. Сочинения. В 2 т. - М., 1991.

Локк Дж. Сочинения. В 3 т. - М, 1987.

Лютер М. Избранньїс произведения. - СПб., 1994.

Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

Мор Т. Утопия. - М., 1978.

Монтпескье Ш.-Л. Избранньїе произведения. - М., 1955.

Руссо Ж.-Ж. Об общєствснном договоре, или принципи иолитического права //Антология мировой философии: Сб. филос, текстов. - К., 1991. - Т. 1. - Ч. 2.

Пейн Т. Избранньїе произведения: В 3-х т. - М, 1961.

Вебер М. Политика как призвание и профессия //Избранньїе произведе­ния. - М„ 1990.

Винниченко В.К. Боротьба за незалежність України //Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993.

Винниченко В. Из дневников //Дружба народов. - 1989. - № 12. Винниченко В. Відродження нації. - К, 1990.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу //Істо­рія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993. Драгоманов М. Вибране. - К., 1991.

Костомаров М.І. Книга буття українського народу. Дві руські народності // Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1993.

Дорошенко Д. Нариси історії України. У 2. т. - К., 1991.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею організації українсь­кого монархізму //Філософська і соціальна думка. - 1991. - № 10.

Міхновський М. Самостійна Україна. - Київ; Львів, 1991.

Етнополітика в Україні. Документи і матеріали. - К., 1998.

Арендт X. Вирує готалитаризма //Новое время. - 1991. - № 1. Арап Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.

Алифанов С. Основньїе направлення анализа лидеров //Вопросьі нсихо-логии. - 1991. -№ 3.

Ашин Г. К. Форми рекрутирования политических злит //Общественньїе науки и современност - 1998. - № 3.

Абашкина К, Косо нова 10. О теориях лидерства в современной полити­ческой психолопіи //< ІІЛ: зкономика, политика, идеология. - 1993. - № 4.

Антопюк 0. Форм іліїня етноіюлітики Української держави: історичні та теоретико методоло іні засади. Монографія. - К., 1999.

Ашин І. К. Злита) їм її демократия //Общественньїе науки и современ-ность. - 1996. - № 5

Ашин Г.К. Политическое лидерство: оптимальний стиль //Общественньїе науки и современность. - 1993. - № 2.

Алексеева ТА. Личность и политика в переходной период: проблеми лич-ности и власти //Вопросьі философин. - 1998. - № 7.

Ахременко А. Политическое прогнозирование //Вестник Моск. Ун-та. -Серия 12. Полптпческие науки. 1999. - № 1.

Баталов Е.Я Политическая культура современного американского обще-ства. М 1990.

Беляев АА. Политика и ее роль в развитии обіцества //Социально -политические науки. 1991. - № 9.

Бирюков В.Ф. Искусство и политика //Вестник Моск. ун-та. - Серия 12. Политические науки. - 1998. - № 3.

Бергев АА. Политическая мьісль древнегреческой демократам. - М, 1966.

Борковський О. Наука про націю та її життя. - Львів, 1934.

Бобик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практи­ка: (Монографія). - К., 2000.

Бобик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматись на політичному Олімпі. - К., 1993.

Білоус А.О. Політичні об'єднання України. - К., 1993.

Бернштейн Л., Патент II., Рейт О. Розбудова громадянського суспіль­ства в Україні. - К., 1999.

Базовкін Т., Кремень В. Партії та громадянські об'єднання України. - К., 1994.

Виборчі технології. Збірник матеріалів / Упор. В. Ціон. - К., 1998.

Вівчарик М., Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до само визначення. - К., 2001.

Вонсович Г.Б. З історії західної політичної думки ХХ-го сторіччя. Кам 'янець-Подільський, 1997.

Воронкова В. Консерватизм //Політологічні читання. 1992. - № 2.

Воронкова В. Лібералізм //Політологічні читання. 1992 .- № 2.

Видрі» Д. Табачник Д. Україна на порозі XXI ст. Політичний аналіз. -К, 1995.

Головатий М.Ф. Професія - політик. - К.: Парламентське видавництво, 2000. Головиха Е. Особливості політичної свідомості //Політологічні читання. 1992. - № 1.

Грабовський С, Ставоряні С, ШклярЛ. Нариси з історії українського дер­жавотворення. - К., 1995.

Гел'їнер Е. Націоналізм та ідеологія //Мала енциклопедія етнодержавоз-навства. - К., 1996.

Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. - К., 1997.

Гальчинський А. Кінець готалітарного соціалізму. Що далі?. - К., 1996.

Гура В. Глобалізація і проблеми людини //Політика і час. - 2001. - № 2.

Гурв В. Третій світ і глобалізація //Політика і час. - 2001. - № 6.

Гаджиев К.С. Введение в политологию. - М., 2000.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и дополи. - М., 1999.

Гелей С, Рутар С. Основи політології. - К., 1999.

Гуліев А. На шляху до демократичної, правової, соціальної держави // Політика і час. - 2001. - № 9.

Гайеоронюк Н. Культура в політиці: реалії та перспективи //Генеза. - 1994. -№ 2.

Довідкові матеріали про становлення молоді та хід [«галізації молодіжної політики в Україні. - К, 1997.

Дати В. Полнтическая культура и вдасть //Свободная мьісль. - 1996. - № 1. Джилас М. Липо тоталитаризма. - М., 1992.

Дубов И., Пантелеев С. Восприятис личности полйтического лидера // Психологический журнал. - 1992. - № 4.

Инстшпутьі самоуправления: исторпко правовое исс.чедование. - К., 1995.

История политически.х и правових учений. - М., 1988.

Из истории социально-политической мьісли //Социально- политичес-кий журнал. - 1992. - № 6 - 9.

Ідеологія політики //Політологічний енциклопедичний словник. - К, 1997.

Етнонаціонатшй розвиток України. Терміни, визначення, персонали. - К, 1!)!).').

Жмьіриков А.Н. Как победить на вьіборах. - Обнинск, 1995.

Журавський В.С. та ін. Політична еліта України: теорія і практика транс­формації. - К, 1999.

Жданов 1. Свідомий вибір чи маніпулювання масовою свідомістю //Нова політика. - 2002. - № 1.

Зиновьев А. П., Шевченко В.Н. Политология: Учсбное пособие. - М., 2001.

Забежало П. Важкий шлях до демократії і свободи //Політологічні чи­тання - 1994. - № 1.

Зуев ВИ. Власть в системе политических категорий //Государство и право. 1992. -№ 5.

Задоянчук 0.1. Громадянське суспільство. - К., 1999. Зайченко Г.А. /(жон Локк. - М., 1973.

Заеці, А II І [равова держава в контексті новітнього українського досвіду. -К., 1999.

Кресіна 1.0. Українська національна свідомість і сучасні політичні проце­си (етнополітологічний аналіз). - К„ 1998.

Касьян В. Суверенітет: від бажаного до дійсного //Віче .- 1994. - Лютий.

Кремені) '/'. Державний суверенітет у добу глобалізації //Політика і час. -2003. № 10.

Коваленко А. Українська політологія і проблеми та труднощі періоду ста­новлення //Сучасність. • 1994. -№ 1.

Кін //. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. - К., 2000.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. Львів, 2003.

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. - Львів, 2002.

Кельман М. Десять засад демократії //Право України. - 1996. - № 8.

Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи посту­пу (критика історичного досвіду). - К., 1996.

Кравченко ВИ. Політологія. Харків, 2000.

Кухлю Б. З історії української полі пічної думки. - К., 1994.

Кельман М. Десять засад демократії //Право України. - 1996. - № 8.

Корнівнко Іі. Держава: ідол та ідеал //Віче .- 2001. - №4.

Крищенко Л. Суверенітет народу //'Віче .- 1992 .- № 2.

Кравченко !()., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливості її досягнення //Політологічні читання. 1993. - № 2.

Кругла шов А. Місцева сліпа: регіональна чи професійна //Віче - 1998. № 5.

Крижанівський О.II. Історія Стародавнього Сходу. - К., 2002.

Лузан А.О. Політика і суспільство //Політологічні читання. - 1993. - №1.

Лишенії В. Феномен партії // Віче. - 1992. № 6.

Лячніш .7. 1 [ричини відтворення авторитарних цінностей в Україні //1 Іона політика. 2001. - № 5.

Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців. --К., 1996.

Ляпіна Т.В. Політична реклама. - К., 2000.

Лазаренко С.В.. Лазаренко О.О. Теорія політології. - К„ 1996.

Лещенко Л. Національні інтереси України та її зовнішньополітична стра­тегія //Політика і час. - 1993. - № 2.

Маркусь В. Атрибут самостійної держави. Зовнішня політика сучасно! України //Політика і час. - 1993. - №2.

Мадісон В.В. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: намч. посібник. - К., 1996.

Мурашин Г. Найвища цінність. Прийняття Декларації прав і свобод лю­дини - веління часу //Політика і час. - 1991. - № 6.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національ­ний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. - К., 1998.

Мирончик ВД., Хромов В.О. Основи політології. -К., 2000.

Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. - К., 1997.

Молчанов М. Ідеологія влади: віхи історії //Політологічні читання. - 1992. -№ 1.

Муляр В.І. Політологія: Курс лекцій. - Житомир, 1999.

Молохів В. Інтелігенція та еліта: становлення в сучасній Україні //Пол­ітична думка. - 1994. - № 3.

Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. - К., 1994.

Основи політології: Навчальний посібник /Кер. авт. кол. Ф.М.Кирилюк. -К, 1995.

Основи демократії: Навчальний посібник для студентів вищих навч. зак­ладів / За заг. ред. А. Колодій. - К, 2002.

Обушин М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. - К., 1998.

Оніщенко І.Г. Маркетинг сучасної виборчої компанії /Збірник наукових праць. - К., 2000.

Політологія: наука про політику / Заг. ред. проф. В.Г. Кремень, проф. М.І. Горлача- Київ; Харків, 2001.

Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Лемківського. -К„ 1998.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. - К., 1998.

Політологія: Посібник для студентів вузів /За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Гор-батенка. - К., 1998.

Політичні структури та процеси в сучасній Україні /За ред. Ф.М.І'удича. К, 1995.

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для вищих закладів освіти України. - К, 1999.

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. І Іавчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І—IV рівнів акредитації. 2-е вид., випр. і доп. - К. Львів, 2001.

Піча В.М., Лемківський К.М., Хома Н.М. Політологія: типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. - К. - Львів, 2002.

Політологія: терміни, поняття, персонали, схеми, таблиці / За ред. В.М. Пічі. - К. - Львів, 2002.

Почепцов Г. Виборчий імідж //Нова політика. - 1998. - № 3.

Політологія: історія та методологія /Андрущенко В.П., Антонечко В.Г., Онуфріїв Л.О. та ін.; за ред. Ф.М. Кирилюка. - К., 2000.

Полохало В. Правляча еліта та контр еліта у сучасній Україні //Демокра­тія в Україні. Минуле та майбутнє. К., 1993.

Політичний процес і політична еліта //Політична думка. - 1993. - № 1. Політологія посткомунізму. - К., 1995.

Рябов ('. Політичні вибори: Навчатьний посібник. - К., 1998. Рябов СІ. Політологічна теорія держави. - К.,1996. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. - К., 1996. Рудич Ф. Становлення нових політичних структур //Політика і час. -1992. - № 7-8.

Решешняк Б.К. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. -К., 1988.

Ребетп Л. Теорія нації. - Львів,1997.

І'с.іпік О. До проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. Соціальні виміри суспільства /Відп. ред. М.О.Шульга. - К., 1999.

Сіленко А. Структура особливості соціальної держави //Мова політика. -1999. - № 4.

Сіїенко А. Права людини в соціальній державі //Нова політика. - 2002. - № 1.

Стратегія подолання бідності //Урядовий кур'єр. - 2001. - 18 серпня.

Салмін А.М. Політичний процес і демократія //Полис. - 1993. - № 3.

Сас М.І. Українська політична культура XVII—XVIII ст. - К., 1999.

Смолій В.А., Степанков В.С Богдан Хмельницький: Соціально-політич­ний портрет. - К., 1993.

Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в пере­хідних суспільствах //Політологічні читання. - 1992. - № 1.

Скуратівський В. Історична ритміка українських еліт //Політична думка. -1994. - № 3.

Томенко М. Політичні технології у виборчій компанії Президента Ураїни / Політична думка. - 1999. - № 16.

Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред.

В.С.Крисаченка. - К., 2003.

Українська ідея: перші речники. - К., 1994.

Уоллерстайм М. Избирате.тьньїе системьі. Партии и политическая ста-бильность //Полис. - 1992. - № 5 - 6.

Утченко СЛ. Политические учення Древнего Рима: III—І вв. до н.з. - М, 1977.

Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / За ред. М.О. Шульги. - К., 1999.

Фетисов А.С. Политическая власті.: проблеми легитимности //Социаль-но - политический журнал. - 1998. - № 1.

Фролов II. Ролі, ЗМІ у формуванні іміджу політика //Українські варіан ти. - 1998. - № 1.

Федоров А.И. Глобальний кризис и иовое содержание понятий "полити ка"//Социально-политический журнал. - 1995. - № 2.

Хмелин В.Н., Устименко С.В. Технология избирательной компании. М 1993.

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.

Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава //Віче. -1998. - № 9.

Хаіштов В.Ф. Власть. Основи кратологии. - М., 1995. Хомелева РА. Природа политической власти. - СІІб., 1996. Хома Н.М. Політична культура молоді України. - Львів, 1997. Хома Н.М. Соціологія виборів. - Львів, 1997.

Чайка В. Засоби масової інформації: соціально - філософські аспекти // Філософська думка. - 2001. - №2.

Чиж І. Роздержавленя ЗМІ: проблеми і перспективи //Віче. - 1999. - №1.

Хто є хто в європейській та американській політології? /Кухта Б., Ро­машок А., Поліщук М. - Львів, 1995.

Циганков ПА. Международпьіе отношения. - М., 1996.

Шабров О.Ф. Политическая система в управлений обществом //Государ-гі по и право. - 1994. - № 5.

Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціально-демократична, право ва держава: становлення, функції і тенденції розвитку в сучасній Україні. -К., 1996.

Швидак О.М. Політологія. Практикум. - К., 2001.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підруч­ник. - К., 2002.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. - К., 1997. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. -К., 1999.

Шморіун О. Політична еліта: влада і організація //Політологічні чиган­ня. - 1994. - № 1.

Шульга М., Бойко Н. Уряди України: соціологічний портрет владної еліти (1990-1997 рр.) //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 3.

Зктии Л.М. Разделсние властей. Опьпсовременньїх государств. - М., 1995.

Якушик В.М. Різноманітність форм правління //Філософська та соціоло­гічна думка. - 1990. - № 10.

Якушик В.М. Государство переходного типа (вопросьі теории). - К., 1991.

Якушик В.М. Політична система і політичний режим //Політична думка. -1994. - № 1.

Якушик В.М. Різновиди політичних режимів //Віче. - 1995 - № 9. Ясько А. Тероризм як форма політичної боротьби //Політика і час. - 2002. -

№ 2.
Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»

Скачати 355.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка