План-конспект проведення лекційного заняття з теми №2Сторінка4/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

здійснення інших повноважень, які передбачені вищезазначеним Законом та Статутом Аудиторської палати України.

Крім того Аудиторська палата України виконує ще одну важливу функцію: щорічно, отримавши від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, вона здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні, що дозволяє усунути виявлені недоліки та визначити шляхи подальшого реформування та удосконалення цієї діяльності, наблизити рівень її здійснення до рівня міжнародних стандартів аудиту.

Оскільки Україна остаточно визначила свій курс на євроінтеграцію, прагне бути не тільки асоційованим, але й повноправним членом Європейського Союзу, то значної актуальності для неї набуває проблема імплементації національного законодавства взагалі і законодавства у сфері здійснення аудиторської діяльності, зокрема, до міжнародних норм і принципів. Це цілком відповідає тим завданням, які постали перед нашою державою в сучасних умовах, бо, як вже зазначалось вище, з 2006 року в Україні почався третій етап (період) розвитку аудиту, основним завданням якого є саме імплементація національного законодавства.

Виходячи з того, що рух фінансових ресурсів все більше набуває глобального та всеохоплюючого характеру, то виникає об’єктивна потреба у координації національних законодавчих, регулюючих та контролюючих органів на міжнародному рівні. Перш за все, мова йде про співпрацю з Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю – INTOSAI. Одним із основних завдань цієї організації є розробка загальних принципів фінансового контролю, їх закріплення у законодавчих актах країн, які входять до даної організації. В 1990 році за рішенням 32 європейських держав засновано регіональну установу – Європейську організацію вищих органів фінансового контролю – ENOSAI.

У жовтні 1991 року Виконавчий комітет Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю затвердив стандарти аудиту. При цьому було підкреслено, що термін «стандарти» слід розглядати як синонім поняття «директиви» і здійснювати контроль за дотриманням цієї вимоги мають національні вищі органи фінансового контролю.

Приєднання нашої держави до Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) відбулось у листопаді 1998 року, коли до цієї організації було прийнято Рахункову палату України. Цей факт відбито у (ст. 3) Закону України «Про рахункову палату», де закріплені принципи здійснення фінансового контролю держав - учасниць Співдружності Незалежних держав (СНД). Згідно з цією декларацією діяльність вищих органів фінансового контролю має базуватись на принципах законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, оперативності, доказовості, гласності, додержання професійної етики. До речі, розробкою професійних вимог для аудиторів на міжнародному рівні займаються декілька організацій, серед яких провідна роль належить Міжнародній федерації бухгалтерів (InternationalFederationAccountants-IFAC), яка була створена ще в 1977 р.

Мета Міжнародної федерації бухгалтерів – служіння інтересам суспільства, вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвиток сильної світової економіки шляхом впровадження та додержання високоякісних професійних стандартів та зближення національних стандартів з міжнародними. До IFAC у сучасних умовах входять 155 дійсних та асоційованих члени з 118 країн світу і вона має високий міжнародний авторитет.

Усю свою роботу з аудиту і обліку IFAC організує через свої комітети, а саме:  • Комітет з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості;

  • Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерської освіти;

  • Комітет з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів;

  • Комітет з нагляду за професійними бухгалтерами в інтересах міжнародної спільноти (останній комітет здійснює не тільки нагляд за діяльністю інших колективів, але й координує їх дії).

Провідна роль серед зазначених комітетів належить Комітету з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, який розробляє міжнародні стандарти, що є основою ведення фінансового обліку у переважній більшості країн світу. Саме міжнародні нормативи та міжнародні норми етики професій бухгалтерів, які затверджуються IFAC, спрямовані на формування об’єктивної думки про систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності господарюючого суб’єкта і є основою проведення аудиту. У свою чергу, Комітет з міжнародних стандартів етики бухгалтерів розробив Кодекс етики, який визначає вимоги з етики до професійних бухгалтерів, і організаціям – членам IFAC або фірмам не дозволяється застосовувати менш жорсткі стандарти, ніж ті, що зазначені в даному Кодексі.

Національні нормативи аудиту ННА введені в Україні з 1 січня 1999р. В цих нормативах, а також у Кодексі професійної етики аудиторів України використовується переважно термінологія стандартів аудиторів Міжнародної Федерації дипломованих бухгалтерів, що свідчить про прагнення України до інтернаціоналізації аудиту.Так, згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зазначені Стандарти аудиту та етики аудиторів підлягають обов’язковому застосуванню всіма суб’єктами аудиторської діяльності. Передбачено, що Національний центр обліку та аудиту України має здійснювати атестацію аудиторів міжнародного класу за програмою Асоціації дипломованих бухгалтерів Великобританії, яка розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартах аудиту із врахуванням національних особливостей.

Слід також мати на увазі, що коли мова йде про імплементацію принципів міжнародного законодавства щодо аудиторської діяльності в національне законодавство, то треба звернути увагу на діяльність Європейського суду аудиторів, який був створений у 1977 р. у складі 15 осіб. Членом цього суду може бути особа, котра у свої країні входить або входила до складу органів зовнішнього контролю або ж володіє особливою кваліфікацією для зайняття посади члена суду і може надати гарантію своєї повної незалежності. Суд аудиторів виявляє порушення фінансової дисципліни, бухгалтерського обліку, які можуть стати причиною виникнення конкретних проблем, допомагає покращувати існуючі системи управління з метою раціонального використання коштів. Свої контролюючі функції Суд аудиторів виконує насамперед через подання звітів. На підставі щорічного звіту Суду аудиторів Європейський Парламент приймає рішення, чи висловлювати довіру Європейській Комісії – виконавчому органу Євросоюзу. Сучасний етап розвитку аудиту засвідчує, що аудиторський контроль виходить за національні межі, що сфера його здійснення поширюється аж до утворення міжнародних аудиторських фірм.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка