План-конспект проведення лекційного заняття тема №1: Психологічне забезпечення професійної діяльності оперативних працівників. З дисципліниСкачати 96.09 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір96.09 Kb.
#9741
ТипПлан-конспект


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра юридичної психологіїЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри юридичної психології

доктор психологічних наук

Кудерміна О.І.

«____» ___________ 2014р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА № 1: Психологічне забезпечення професійної діяльності оперативних працівників

.

З дисципліни: «Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів».Категорія слухачів: слухачі 4 курсу ННІЗН

НАВС.

Навчальна мета: поглибити знання слухачів щодо психологічних особливостей майбутньої професійної діяльності; сформувати розуміння сутності професійно-психологічної готовності до виконання службових обов’язків; визначити завдання психологічного забезпечення діяльності працівників оперативних підрозділів.

Розвиваюча мета: залучення аудиторії до процесу наукового пошуку, осмислення цього процесу, підведення слухачів до самостійного усвідомлення одержаних висновків.

Виховна мета: формування умінь і навичок учбової та трудової діяльності, орієнтування у особливостях власної мотивації поведінки.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: Мультимедійний комплекс, лазерна указка

Наочні засоби: Схеми, плакати.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки:

Забезпечуючі дисципліни: Психологія, юридична психологія, конфліктологія.

Навчальні питання:

 1. Зміст, завдання та принципи системи психологічного забезпечення.

 2. Характеристика основних напрямів системи психологічного забезпечення.

Висновки

Література:

  1. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Які якості вимага­ються від працівника міліції: методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – К. – 1996. – № 1. – С. 105-116.

  2. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності. – К., 1994.

  3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. – М., 2001.

  4. Васильєв В.Л. Юридическая психология. – М., 1997.

  5. Кондратьєв Я.Ю. Загальна характеристика психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ: Лекція. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999.

  6. Концепція розвитку системи психологічного забезпечення оператив­но-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України, затверджена рішенням колегії МВС від 05.02.97 р. № 2 км/2. – К., 1997. – 12 с.

  7. Професійна психологія в органах внутрішніх справ: Курс лекцій (В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Г.О. Юхновець, В.С. Медведєв) – К: УАВС МВС України, 1995. – 111 с.

  8. Словник термінів з юридичної психології / В.Г. Андросюк, І.Ю. Воробйова, Л.І. Казміренко, А.В. Ромашко, Г.О. Юхновець / Під ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К., 1997.

  9. Юхновець Г.О., Казміренко Л.І. Організація і проведення виховної і соціально-психологічної роботи з особовим складом органів внутрішніх справ // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – К.: УАВС МВС України. – 1996. – № 2. – С. 179-191.

  10. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Нещерет Т.В., Шаповалов О.В. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України: Практичний посібник. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС», 2007. – 100 с.

ВСТУП

Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше оволодіти цією цікавою наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання.

Саме усвідомлення особистісного значення психологічних знань сприятиме засвоєнню складних понять і категорій та їх ефективному використанню в житті, навчанні та професійній діяльності:


 1. Психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприяють, або заважають у певних життєвих ситуаціях. Імпульсивність, низький рівень самоконтролю можуть ускладнювати стосунки з оточуючими, ставати причиною стресів і хвороб.

 2. Психологічні знання необхідні для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві. Знання психології створює базу для самовиховання та впливу на інших людей.

 3. Вивчення психології потрібне для підвищення ефективності власної професійної діяльності, найповнішого використання особистого потенціалу людини. Створення систем “людина-машина” неможливе без урахування психічних особливостей людини. Створення систем “людина-людина” неможливе без урахування особливих знань про синдром емоційного вигорання, синдром хронічної втоми і психологічні методи профілактики з метою емоційної регуляції при стресових станах.

Перше навчальне питання

Призначення психології для юридичної праці.

“ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”, необхідно усвідомити, що під системою психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ОВС України розуміється сукупна узгоджена діяльність спеціальних підрозділів психологічного забезпечення, науково-дослідних установ, навчальних закладів, практичних органів та внутрішніх військ МВС України, що спрямована на підвищення ефективності їх оперативно-службової діяльності та боєздатності шляхом цілеспрямованого використання науково обґрунтованих форм, методів і засобів професійної психології.В основу системи психологічного забезпечення покладено такі принципи:

 1. Науковості. Полягає в науковій обґрунтованості форм, методів та засобів психо­логічного забезпечення.

 2. Комплексності. Передбачає взаємозв’язок і взаємодоповнення різних форм та методів роботи, об’єднаних спільною метою – підвищення ефективності оперативно-службової діяльності.

 3. Юридичної правомірності. Вся діяльність системи психологічного забезпечення повинна здійснюватися у суворій відповідальності чинному законодавству та нормати­вним актам МВС України.

 4. Об’єктивності. Цей принцип вимагає застосування в практиці психологічної служби апробованих психологічних методик з високим рівнем надійності і валідності, відповідної компетенції, кваліфікації та неупередженості психологів-практиків.

 5. Гуманізму. Робота психологів-практиків спрямована на профілактику, передба­чення і запобігання негативних наслідків дії небезпечних факторів службової діяльності, підвищення її ефективності шляхом розробки нових безпечних технологій, методик і методичних комплексів по формуванню у працівників психологічної готовності і стійкості до дій в штатних і екстремальних ситуаціях, поліпшення морально-психологічного клімату в органах та підрозділах внутрішніх справ.

 6. Діяльнісного підходу. Вимагає вивчення і врахування закономірностей індивіду­альних та групових проявів психіки в професійній діяльності з метою підвищення її ефективності.

Система психологічного забезпечення включає такі напрями:

 1. Професійний психологічний відбір.

 2. Психологічне супроводження проходження служби.

 3. Професійна психологічна підготовка.

 4. Психологічна підтримка проведення оперативно-службових заходів.

Друге навчальне питання

“ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”, слід зазначити, що професійний психологічний відбір – це комплекс заходів, який забезпечує ви­значення відповідності індивідуально-психологічних властивостей працівника вимогам професійної діяльності і спрямований на підвищення якості комплектування особовим складом практичних органів та навчальних закладів ОВС.Професійний психологічний відбір включає: соціально-психологічне вивчення, психологічне і психофізіологічне обстеження.

Основними завданнями професійного психологічного відбору є:

 • надання допомоги громадянам у виборі професії (спеціальності) шляхом профе­сійного консультування на основі вивчення індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, схильностей та врахування стану здоров’я;

 • визначення ступеня відповідності (невідповідності) психологічних даних кандида­та на службу в ОВС чи на здобуття різних рівнів освіти вимогам конкретної правоохоронної спеціальності;

 • розробка пропозицій з раціонального розподілу працівників (випускників навчальних закладів) на первинні посади за спеціальностями.

 1. Психологічне супроводження проходження служби – це комплекс психологічно обґрунтованих заходів, який забезпечує підвищення ефективності службової діяльності, працездат­ності та кваліфікаційного зростання особового складу.

Основними завданнями психологічного супроводження проходження служби є:

  1. Психологічна підтримка адаптації працівників ОВС до умов служби у відповідності до їх фаху та особистісних особливостей, проведення відповідної профілактичної та корекційної роботи.

  2. Оцінка можливостей кваліфікаційного зростання і просування по службі праців­ників ОВС у відповідності до їх психологічних даних, участь в атестуванні працівників і формуванні резерву на висування.

  3. Проведення первинної психопрофілактики відхилень у поведінці працівників ОВС, своєчасне виявлення ознак девіантної поведінки, вивчення актуальної ситуації, проведення психокорекції і, за необхідністю, направлення працівників до центру психіатричної допомоги для здійснення вторинної психопрофілактики.

  4. Надання психологічної допомоги працівникам органів внутрішніх справ після їх перебування в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, застосування вогнепальної зброї і спецзасобів, отримання психогенних навантажень, зниження працездатності та ін.

  5. Вивчення, оцінка і прогнозування факторів, небезпечних для життя і здоров’я працівників ОВС, планування оперативних і довгострокових заходів щодо їх попередження і нейтралізації.

 1. Професійна психологічна підготовка – це цілеспрямований процес формуван­ня та розвитку особистісних якостей і властивостей працівника, які б відповідали вимогам оперативно-службової діяльності і забезпечували її ефективне виконання.

 2. Психологічна підтримка оперативно-службових заходів передбачає поглиблене використання психологічних знань при проведенні різних оперативно-службових заходів.

Основними завданнями психологічної підтримки оперативно-службових заходів є:

 1. Психологічний аналіз оперативної інформації стосовно обставин підготовки чи вчинення правопорушення (злочину), психологічних особливостей правопорушників (злочинців) та надання рекомендацій до планування оперативно-службових заходів, розробки слідчих версій.

 2. Психологічне забезпечення комплектування спеціальних загонів, груп, нарядів, екіпажів, чергових змін тощо, з урахуванням психологічної сумісності і спрацьованості осіб, що входять до їх складу.

 3. Надання допомоги працівникам щодо здійснення психологічного впливу на пра­вопорушників (злочинців) шляхом консультування або особисто.

 4. Психологічна підтримка переговорної діяльності шляхом надання консультатив­ної допомоги іншим працівникам чи безпосереднього її проведення.

 5. Надання термінової психологічної допомоги в ході проведення оперативно-службових заходів працівникам та іншим особам, які потерпіли внаслідок надзвичайних подій.

 6. Психологічний аналіз причин і умов морально-психологічного і фізичного трав­матизму чи загибелі працівників ОВС при виконанні службових обов’язків та надання методичних рекомендацій щодо їх попередження.

 7. Надання консультативної та практичної допомоги працівникам ОВС у взаємодії з різними верствами населення, в тому числі з представниками ЗМІ.


Заключна частина

Таким чином в наш час спостерігається значний розвиток психологічної науки, проникнення її в усі сфери людської діяльності, застосування даних психології у вирішенні проблем, як господарського і культурного будівництва, а також питань удосконалення праці правоохоронних органів і посадових осіб.

Глибокі дослідження цих питань вимагають водночас психологічного аналізу особистості і юридичної діяльності, що базуються на вивченні загальних психічних явищ, їх особливостей у правовій сфері.


 1. Отже лекцію “Психологічне забезпечення професійної діяльності оперативних працівників ” закінчено. Нагадаю, що в ході лекції ми з вами розглянули три питання: Удосконалення діяльності органів внутрішніх справ на сучасному етапі передба­чає, поряд з іншими чинниками, її психологічне забезпечення.

 2. Під системою психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ор­ганів та підрозділів МВС розуміється науково обґрунтована, узгоджена діяльність спеціальних психологічних підрозділів науково-дослідних установ, навчальних закладів практичних органів по 4-х основних напрямах: професійний психологічний відбір; психологічне супроводження проходження служби; професійно-психологічна підготовка; психологічна підтримка оперативно-службових заходів.

 3. Практичне впровадження зазначених напрямів потребує внесення відповідних змін у чинне законодавство, науково-методичного та кадрового забезпечення.

 4. У закладах та установах МВС України необхідно забезпечити ефективну психо­логічну підготовку працівників як основу використання можливостей системи психологі­чного забезпечення.

У кого є запитання щодо змісту лекції? Якщо питань немає, то хочу сказати, що розвиток психологічної культури юриста передбачає наявність у всіх працівників юридичних органів певної системи психологічних знань, а також навичок та прийомів, які забезпечують високу культуру спілкування.

Розвиток психологічної культури підвищує ефективність юридичної діяльності, сприяє її гуманізації.


Доцент кафедри М.О. ГребенюкКаталог: files -> kafedru
kafedru -> Навчально-методичний комплекс
kafedru -> Програма навчальної дисципліни
kafedru -> Навчально-методичний комплекс
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №7 «Конфлікт як форма суспільних відносин»
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> Лекція 2 год. Історичні погляди на конфлікт як суспільне явище
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
kafedru -> 6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни

Скачати 96.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка