План-конспект лекції президент україни та кабінет міністрів україни як суб’єкти адміністративного праваСкачати 103.89 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір103.89 Kb.
#18031
ТипПлан-конспект
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри адміністративного права та процесу

доктор юридичних наук, професор

полковник міліції

_______________О.В. Кузьменко

«______» __________ 201__ рокуПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 2.1.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


ВИД ЛЕКЦІЇ:

Освітня (інформаційна)


ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ:


1. НАВЧАЛЬНІ:

ознайомити курсантів, слухачів, студентів із системою суб’єктів адміністративного права, визначити повноваження Президента України та КМУ у сфері виконавчої влади.

2. РОЗВИВАЮЧІ:

розвити інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, закріпити отриманий теоретичний матеріал, знання.

3. ВИХОВНІ:

переконати курсантів, слухачів, студентів у тому, що знання ними основних теоретичних засад адміністративної юстиції – це запорука успіху їх практичної діяльності та становлення як висококваліфікованих спеціалістів.


МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:


ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ

ДИСЦИПЛІНИ:

Конституційне право, теорія держави і права, адміністративний процес, адміністративна діяльність, адміністративна відповідальність, адміністративне судочинство, судові та правоохоронні органи України тощо.

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ

ДИСЦИПЛІНИ:

Дисципліна «Адміністративне право».


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ:


НАОЧНІСТЬ:

схеми, таблиці, лекція, підручник, плани семінарських та практичних занять.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:

Проектор, ноутбук.


План


1. Загальноюридична характеристика поняття “суб’єкт адміністративного права”

2. Система органів виконавчої влади


3. Президент України як суб’єкт адміністративного права

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного праваРекомендована література:

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від 17.06.2014 р., - № 34, ст.1167) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

 3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від 27.02.2014, - 2014, № 12, ст.193) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України 27 лютого 2014 року № 794-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від вiд 17.03.2011 р. № 3166-VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від 27.03.2014, - № 22, ст.816) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінет Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007 — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

 8. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). – К . : Істина, 2009. — 475с.

 9. Адміністративне право України в Умовах євроінтеграції : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. Харків : НікаНова. 2014. – 212 с.

 10. "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", всеукраїнська науково-практична конференція (2010; Донецьк).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", 10 грудня 2010 р., м. Донецьк : матеріали конф. / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. адмін. права та адмін. діяльн. – Донецьк : [ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко], 2010. – 372 с.

 11. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 12. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 13. Адміністративне право в сучасному вимірі : Матеріали IV наук.-практ.семінару / Київ. нац. ун-т внутр. справ. Каф. адміністратив. права і процесу ; ред. кол.: В. К. Колпаков (голова) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – 208 с.

 14. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / Галунько В. В. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 378 с.

 15. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

 16. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства : монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України . – Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2011. – 200 с.

 17. Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України / Т. О. Коломоєць. – 2-ге вид., змін. і доп. – К., 2012. – 528 с.

 18. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

 19. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 с.

 20. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. / Н.Р. Нижник (заг.ред.) — Чернівці : Технодрук, 2008. — 432с.

 21. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. — К., 2002. — 260 с.

 22. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: рінком Інтер, 2003. – 544 с.

 23. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 780 с.

 24. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.


1. Загальноюридична характеристика поняття “суб’єкт адміністративного права”

Суб'єкти адміністративного права — це учасники суспільних відносин, які мають суб'єктивні права та виконують юридичні (суб'єктивні) обов'язки, встановлені адміністративно-правовими нормами.Суб'єктами адміністративного права є громадяни, іноземці, особи без громадянства.

Суб'єктами адміністративно-правових відносин є органи держави, насамперед це Президент України, органи виконавчої влади, а також внутрішні частини їх апарату, органи громадських організацій, діяльність яких регулюється правом, адміністрація підприємств, установ, організацій, а також органи місцевого самоврядування.

Щодо вживання власне конструкції "публічна адміністрація", то це одна з принципових новацій адміністративного права .

Для означення відповідної системи органів публічної влади у багатьох країнах світу використовується термін "публічна адміністрація" (public administration).

До органів та інституцій публічної адміністрації функціонально можуть належати також будь-які інші суб’єкти, які здійснюють публічно-управлінські функції (наприклад, орган професійно самоврядування, який держава законом уповноважила здійснювати якісь реєстраційні функції, або навіть підприємство, яке відповідно до законодавства надає адміністративні послуги тощо).Публічна адміністрація – організація і діяльність органів та установ, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють інші адміністративні функції в публічних інтересах.

Публічна адміністрація включає, насамперед, органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, а також державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

Найбільш поширене виділення таких основних видів суб'єктів адміністративного права:

фізичні особи громадяни України, іноземці, особи без громадянства;

юридичні особи органи виконавчої влади, будь-які інші державні органи, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації (в особі їхніх керівників, які очолюють органи управління цих підприємств, установ, організацій);

колективні суб'єкти (утворення), які не мають ознак юридичної особи, але тією чи іншою мірою наділені нормами адміністративного права певними правами і обов'язками:

структурні підрозділи державних і недержавних органів, підприємств, установ, організацій, деякі інші громадські утворення (на кшталт загальних зборів громадян за місцем проживання).

2. Система органів виконавчої влади

Органи виконавчої влади є ключовими суб'єктами адміністративного права, оскільки їм належить провідне місце і роль у виникненні й функціонуванні суспільних відносин, що є предметом адміністративно-правового регулювання.

Поняття «орган виконавчої влади» є похідним від ширшого поняття «державний орган» (або «орган державної влади»).

В цьому розумінні орган виконавчої влади є окремим видом державних органів.Орган виконавчої влади є

організаційно самостійним елементом державного апарату (механізму держави), який наділений чітко окресленим обсягом повноважень (компетенцією) відповідно до покладених на нього завдань і функцій, складається зі структурних підрозділів і посад, що обіймають державні службовці, і віднесений Конституцією і законами України до системи органів виконавчої влади.

Вона виділяє за критерієм організаційно-правового рівня наступні види:

1) вищий орган у системі органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів України;

2) центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) — міністерства та інші центральні органи;

3) місцеві органи виконавчої влади — обласні (Київська і Севастопольська міські), районні державні адміністрації.3. Президент України як суб’єкт адміністративного права


Сутність та зміст основних повноважень Президента України, що викладені у статті 106 Конституції України в т.ч. у сфері виконавчої влади.

Текст чинної на сьогоднішній день Конституції України відповідає тексту внесеному Законом Укаїни «Про внесення змін до Конституції України» N 2222-IV від 08.12.2004.

Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України є главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Основні повноваження Президента України закріплені у статті 106 Конституції України. Глава держави здійснює також інші повноваження, визначені Конституцією України.Структура та повноваження Адміністрації Президента України. Інститут представників Президента.

П. 28 ст. 106 Конституції надає право Президентові України створювати в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Нині апарат глави Української держави становить Адміністрація Президента, інші допоміжні органи, з яких тільки два (Представництво Президента в Автономній Республіці Крим і Рада національної безпеки та оборони) безпосередньо передбачені Конституцією, інші ж створені й функціонують згідно з указами самого Президента України.

Провідне місце серед органів, що становлять апарат глави держави, посідає Адміністрація Президента України, яка за своїм статусом є постійно діючим органом, що утворюється главою держави відповідно до Конституції України для забезпечення здійснення ним своїх повноважень. Адміністрація не є органом державної влади, оскільки не має власних владних повноважень; це – адміністративний апарат Президента, який вступає у правовідносини з іншими органами тільки за дорученням глави держави. Основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності глави держави.

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права


Закон України Про Кабінет Міністрів України 27 лютого 2014 року № 794-VII, відповідно до Конституції України визначив організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

Основні завдання Кабінету Міністрів України:

1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;

6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.
До складу Кабінету Міністрів України входять:

 1. Прем’єр-міністр України.

 2. Перший віце-прем’єр-міністр України.

 3. Віце-прем’єр-міністри.

 4. Міністри.

Організація діяльності Кабінету Міністрів України має такі особливості. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина.

Акти Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
Каталог: files -> kafedru -> app -> lectures -> admin-pravo
kafedru -> 6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни
admin-pravo -> План-конспект лекції інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права
admin-pravo -> Питання для підсумкового контролю публічне управління
admin-pravo -> План-конспект лекції публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби. Вид лекції
admin-pravo -> План-конспект лекції форми та методи публічного адміністрування вид лекції
admin-pravo -> План-конспект лекції забезпечення законності І дисципліни в публічному адмініструванні вид лекції
admin-pravo -> Конспект лекції поняття адміністративного права та його місце у правовій системі україни вид лекції: Освітня (інформаційна) дидактичні цілі

Скачати 103.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал