План-конспект лекції інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного праваСкачати 100.34 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір100.34 Kb.
#12024
ТипПлан-конспект
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри адміністративного права та процесу

доктор юридичних наук, професор

полковник міліції

_______________О.В. Кузьменко

«______» __________ 201__ року
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 2.2.

ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ВИД ЛЕКЦІЇ:

Освітня (інформаційна)


ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ:


1. НАВЧАЛЬНІ:

ознайомити курсантів, слухачів, студентів із місцем центральних органів та місцевих виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів адміністративного права.

2. РОЗВИВАЮЧІ:

розвити інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, закріпити отриманий теоретичний матеріал, знання.

3. ВИХОВНІ:

переконати курсантів, слухачів, студентів у тому, що знання ними основних теоретичних засад адміністративної юстиції – це запорука успіху їх практичної діяльності та становлення як висококваліфікованих спеціалістів.


МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:


ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ

ДИСЦИПЛІНИ:

Конституційне право, теорія держави і права, адміністративний процес, адміністративна діяльність, адміністративна відповідальність, адміністративне судочинство, судові та правоохоронні органи України тощо.

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ

ДИСЦИПЛІНИ:

Дисципліна «Адміністративне право».


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ:


НАОЧНІСТЬ:

схеми, таблиці, лекція, підручник, плани семінарських та практичних занять.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:

Проектор, ноутбук.


План

1. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права


2. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права
Рекомендована література:

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від 17.06.2014 р., - № 34, ст.1167) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

 3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. (зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від 27.02.2014, - 2014, № 12, ст.193) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України 27 лютого 2014 року № 794-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 5. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від вiд 17.03.2011 № 3166-VI (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 27.03.2014, - 2014. - № 22. – ст. 816) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінет Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.

 7. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007 — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

 8. Адміністративне право України в Умовах євроінтеграції : Матеріали науково-практичного семінару / ред. колегія : О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. Харків : НікаНова. 2014. – 212 с.

 9. "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", всеукраїнська науково-практична конференція (2010; Донецьк).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", 10 грудня 2010 р., м. Донецьк : матеріали конф. / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. адмін. права та адмін. діяльн. – Донецьк : [ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко], 2010. – 372 с.

 10. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 11. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 12. Адміністративне право в сучасному вимірі : Матеріали IV наук.-практ.семінару / Київ. нац. ун-т внутр. справ. Каф. адміністратив. права і процесу ; ред. кол.: В. К. Колпаков (голова) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – 208 с.

 13. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / Галунько В. В. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 378 с.

 14. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

 15. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства : монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України . – Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2011. – 200 с.

 16. Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України / Т. О. Коломоєць. – 2-ге вид., змін. і доп. – К., 2012. – 528 с.

 17. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

 18. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 с.

 19. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. / Н.Р. Нижник (заг.ред.) — Чернівці : Технодрук, 2008. — 432с.

 20. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. — К., 2002. — 260 с.

 21. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: рінком Інтер, 2003. – 544 с.

 22. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 780 с.

 23. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

1. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

Вперше органи виконавчої влади було організовано, як систему, після прийняття Указу Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року.

В зазначеному Указі визначалось, що до системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року було створено фактично нову систему центральних органів виконавчої влади.

«Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади», яку було затверджено цим Указом містила 4 пункти: 1. Міністерства.

 2. Центральні органи виконавчої влади.

 3. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

 4. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України.

Характеристика цієї системи було запропонована в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року, який визначив організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України.

10 вересня 2014 р. Постановою Кабінету Міністрів України від № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» проведена знову ж оптимізація вище визначеної системи органів виконавчої вліди.
Міністерства. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України

Територіальні органи міністерства утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом Міністрів України. Територіальні органи міністерства можуть утворюватися, ліквідовуватися, реорганізовуватися міністром як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, за погодженням із Кабінетом Міністрів України.

Інші центральні органи виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції.

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством.Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:

1) надання адміністративних послуг;

2) здійснення державного нагляду (контролю);

3) управління об'єктами державної власності;

4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;

5) здійснення інших завдань, визначених законами УкраїниЦентральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші є центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Кабінетом Міністрів України.2.Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

Конституція України визначає, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

У разі делегування повноважень районними чи обласними радами в управлінні державних адміністрацій перебувають також об'єкти спільної власності територіальних громад. Для управління цими об'єктами місцеві державні адміністрації наділені відповідними повноваженнями, які бувають двох видів:

1) права і обов'язки, зміст яких безпосередньо випливає з належності цих органів до системи саме виконавчої влади;

2) повноваження, якими наділяються місцеві адміністрації іншими органами.3.Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

Одним із основних центрів публічної влади, яка максимально наближена до людини є органи місцевого самоврядування. Конституція України визначає, що народ України може здійснювати владу через органи місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Сутність місцевого самоврядування полягає в гарантованому державою праві територіальної громади, громадян та їх органів розв'язувати значну частину місцевих справ і управляти ними, діючи в межах закону, під свою відповідальність та в інтересах населення.

Територіальна організація самоврядування в Україні ґрунтується на поєднанні загальнодержавних і місцевих інтересів.

Серед найважливіших ознак органів місцевого самоврядування виділяють їх правову, організаційну, матеріальну та фінансову автономії.

Правова автономія означає, що органи місцевого самоврядування наділено своїми власними повноваженнями, передбаченими Конституцією та чинним законодавством України.

Організаційна автономія органів місцевого самоврядування виявляється в їх можливості самостійно визначати та будувати свою внутрішню структуру для того, щоб вона відповідала місцевим потребам і забезпечувала ефективне управління. Діючи в межах закону, органи місцевого самоврядування не підпорядковуються іншим органам. Контроль за органами місцевого самоврядування здійснюють лише для забезпечення законності їх дій.

Матеріальна та фінансова автономія органів місцевого самоврядування виявляється в їх праві володіти й розпоряджатися коштами та майном для здійснення своїх функцій і повноважень.

Місцеве самоврядування має свою систему, що складається з територіальної громади, сільської, селищної та міської ради, сільського, селищного і міського голови, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, районних і обласних рад.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування — сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування, яка включає:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;органи самоорганізації населення.
Каталог: files -> kafedru -> app -> lectures -> admin-pravo
kafedru -> 6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни
admin-pravo -> Питання для підсумкового контролю публічне управління
admin-pravo -> План-конспект лекції публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби. Вид лекції
admin-pravo -> План-конспект лекції форми та методи публічного адміністрування вид лекції
admin-pravo -> План-конспект лекції президент україни та кабінет міністрів україни як суб’єкти адміністративного права
admin-pravo -> План-конспект лекції забезпечення законності І дисципліни в публічному адмініструванні вид лекції
admin-pravo -> Конспект лекції поняття адміністративного права та його місце у правовій системі україни вид лекції: Освітня (інформаційна) дидактичні цілі

Скачати 100.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка