Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. УшинськогоСкачати 431.21 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір431.21 Kb.
1   2   3

2.7. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ.


 1. Поняття про психодіагностику як предмет

 2. Історія психодіагностики

 3. Класифікація психодіагностичних процедур

 4. Соціальні і етичні аспекти тестування

 5. Процедура тестування.

 6. Ситуаційні змінні.

 7. Чинники, що впливають на відповіді випробовуваних.

 8. Відношення до проведення тесту і установка на відповіді.

 9. Тестові норми.

 10. Надійність.

 11. Види і способистості її визначення надійності.

 12. Валидность.

 13. Вимір і інтерпретації валидности.

 14. Конструювання тесту

 15. Стандартизація тестів

 16. Технологія адаптації методик

 17. Комп'ютеризація тесту

 18. Теорії особистості як основа психодіагностики

 19. Особові опитувачі і їх оцінка

 20. Біографічні методи і оцінка середовища

 21. Поняття про проекцію. Теоретичне обгрунтування проектного підходу до особистості

 22. Проектні методи як спосіб виявлення несвідомого

 23. Проектний метод в психології

 24. Техніка репертуарних грат

 25. Методи діагностики інтелекту

 26. Проблема тестування в освіті

 27. Тести досягнень

 28. Тести по конкретних учбових дисциплінах і їх конструювання

 29. Основні положення і принципи розробки критерійного тестування.

 30. Тести навчаної

 31. Прогностичні тести

 32. Діагностика властивостей і типів темпераменту. Темперамент і властивості нервової системи.

 33. Мотивація як об'єкт психодіагностики. Методи оцінки мотивації

 34. Діагностика рівня домагань

 35. Емоція як предмет психодіагностики

 36. Міжособові стосунки як об'єкт психодіагностики

 37. Методи психодіагностики міжособових стосунків

 38. Проектні методи діагностики міжособових стосунків

 39. Психодіагностика уваги.

 40. Психодіагностика пам'яті.

 41. Психодіагностика мислення.

 42. Психодіагностика готовності дитини до школи.

 43. Поняття "шкалирование" в психодіагностиці.Шкала найменувань (номинативная шкала);

 44. Поняття "шкалирование" в психодіагностиці. Шкала порядку;

 45. Поняття "шкалирование" в психодіагностиці. Шкала інтервалів;

 46. Поняття "шкалирование" в психодіагностиці. Шкала стосунків.

 47. Методи одновимірного і багатовимірного шкалирования.

 48. Проблема діагностики параметрів особистості

 49. Психологічні принципи і методи діагностики мотивації особистості

 50. Методи діагностики особистості

 51. Самосвідомість як об'єкт психодіагностики. Методи діагностики свідомості і самосвідомості

 52. Психодіагностика морально–психологічного статусу індивіда

 53. Психодіагностика здібностей. Діагностика спеціальних здібностей

 54. Психодіагностика здібностей. Діагностика професійної придатності

 55. Психодіагностика здібностей. Тести спеціальних здібностей і профконсультация

 56. Психодіагностика тривожності (ж. Тейлор, Спилбергер, В. Г. Норакидзе)

 57. Психодіагностика особистості за допомогою MMPI

 58. Методика М. Люшера

 59. Методика С. Розенцвейга (реакція на фрустрацію)

 60. Рисуночные методики (ДДЧ, НЖ)

 61. ТАТ (тематичній апперцепції тест), САТ (дитячій апперцепції тест)

 62. Психодіагностика самооцінки (А. В. Петрівський і Дембо–Рубінштейн)

 63. Психодіагностика за допомогою класичних репертуарних грат

 64. Психодіагностика самоотношения (В. В. Столин)

 65. Психодіагностика самосвідомості (САН і СД, символічні завдання)

 66. Психодіагностика УСК і локус–контроля.

 67. Психодіагностика особистості за допомогою тесту 16 PF

 68. Методики Я.Стреляу і В. Русалов

 69. Діагностика емоційної сфери (Б.И.Додонов, Изард)

 70. Мотивація досягнення (проектна (Х.Хекхаузен) і тестова методики)

 71. Психодіагностика потреби в досягненнях і мотивації аффиляции (А. Мехрабиан)

 72. Психодіагностика мотивації за допомогою ТЮФ

 73. Психодіагностика спрямованості особистості і цінностей (М. Рокич)

 74. Психодіагностика рівня домагань (Ф. Хоппе і розрахунок цільового відхилення)

 75. Методика Выгодского–Сахарова.


ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА

 1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособистостіе. – 2–е изд. – М, 1999. – 320 с.

 2. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности / Пер. с англ. А.Н. Лука, И.С. Хорола. – 2–е изд. – Рига, 1992. – 176 с.

 3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб., 2001. – 688 с.

 4. Батаршев А.В. Многофакторный личностный опросник Р.Кэттелла: Практическое руководство. – Таллин, 2000. – 88 с.

 5. Бернс Р.С, Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей через кинетические рисунки / Пер. с англ. – М., 2000. – 146 с.

 6. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб., 2000. – 440 с.

 7. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения к исследованию личности ребенка. – М., 2001. – 352 с.

 8. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь–справочник по психодиагностике. – СПб., 1999. – 528 с.

 9. Венгер А.Л., Цукерман Г.А.. Психологическое обследование младших школьников. – М.: Владос–Пресс, 2005. – 159 с.

 10. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М., 2001. – 272 с.

 11. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: Практич. пособистостіе. – М.; Минск: АСТ; Харвест, 2001. – 445 с.

 12. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р.Кеттелла. – СПб., 2001. – 112 с.

 13. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. – 2–е изд., дополненное. – М., 2001. – 160 с.

 14. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). – 2–е изд. – М., 2000. – 18 с.

 15. Люшер М. Цветовой тест Люшера / Пер. с англ. – СПб., 2002. – 192 с.

 16. Маховер К. Проективный рисунок человека / Пер. с англ. – М., 2000. – 154 с.

 17. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. – СПб., 2001. – 256 с.

 18. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб., 2002. – 464 с.

 19. Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психотерапии. Методическое пособистостіе для слушателей курса "Психотерапия". – М., 2001. – 184 с.

 20. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб, 2001. – 688 с.

 21. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособистостіе / Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

 22. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности/ Под ред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб., 2001. – 448 с.

 23. Практикум по психофизиологической диагностике: Учеб. пособистостіе / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Л.Н. Игишева и др. – М.: Владос, 2000. – 127 с.

 24. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. – СПб.: Питер, 2002. – 285 с.

 25. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособистостіе / Редактор–составитель ДЛ. Райгородский. – Самара. 1998. – 672 с.

 26. Проективная психология / Пер. с англ. – М., 2000. – 528 с.

 27. Пряжников Н.С. Методы профессионального и личностного самоопределения: Учебно–методическое пособистостіе. – М., 2002. – 400 с.

 28. Ратанова Т.А., Золоторева Л.И., Шляхта Н.Ф. Методы изучения и психодиагностика личности. – М., 1997. – 219 с.

 29. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособистостіе. – М., 1998. – 264 с.

 30. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности: Учебное пособистостіе. – СПб., 2001. – 224 с.

 31. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособистостіе: В 2 кн. – 2–е изд., перераб. и доп. – М., 1998. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 384 с.

 32. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособистостіе: В 2 кн. – 2–е изд., перераб. и доп. – М., 1998. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.

 33. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М., 1999. – 448 с.

 34. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. Приложение. – М., 1999. – 304 с.

 35. Рукавишников А.А., Соколова М.В. Факторный личностный опросник Р.Кеттелла – 95. – СПб., 1995. – 90 с.

 36. Руководство практического психолога: Готовность к школе: развивающие программы. Методическое пособистостіе / Под ред. И.В.Дубровиной. – 5–е изд. – М, 1999. – 96 с.

 37. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога. – М.: АРКТИ, 2003. – 207 с.

 38. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 373 с.

 39. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб, 2002. – 350 с.

 40. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. – М., 1997. – 480 с.

 41. Собчик Л.Н. Метод портретных выборов. Адаптированный тест Сонди. Практическое руководство. – СПб., 2002. – 128 с.

 42. Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство. – СПб., 2002. – 16 с.

 43. Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. – СПб., 2001. – 112 с.

 44. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест. – СПб., 2002. – 32 с.

 45. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ. – СПб, 2000. – 219 с.

 46. Тесты детской апперцепции (CAT, CAT–H, CATS). Справочное руководство / Пер. с англ.; Общ. ред. Галанов А.С. – М., 1997. – 35 с.

 47. Цветкова Л.С. Методика диагностического нейропсихологического обследования детей. – М., 1997. – 85 с.

 48. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. Изд. 3–е, исправленное и дополненное. – М., 2000. – 128 с.

 49. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 1998. – 512 с.

 50. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 315 с.

 51. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб, 2002. – 480 с.

 52. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики: Учеб. пособистостіе. –Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 544 с.

 53. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии: Методическое пособистостіе. – М.: Фолиум, 1996. – 48 с.


ДОДАТКОВА

 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании.— М.: Наука,1982, с.106–162.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2–х кн.— М: Педагогика.— 1982, кн.1.— 318 с. кн.2.— 295 с.

 3. Блейхер В.М. ,Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности.—К., 1978

 4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С. М. Словарь–справочник по психодиагностике.—К., 1989

 5. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование.— Л., 1982

 6. Гуревич К.И. Тесты интеллекта в психологии// ВП.— №. 2.—1980.— С. 53–54

 7. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология .— М.: Инфра– М., 1997

 8. Капусимна А.Н. Многофакторная личностная методика Р.Кеттела .— Спб.: Речь, 2001.— 112 с.

 9. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики.— М.,1984.— С.3–55

 10. Методы социальной психологии.—Л., 1977.

 11. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. –М.: Просвещение, 1995.

 12. Практикум по психодиагностике.— М.: МГУ, 1988

 13. Практикум по психологии /Под ред А. Н. Леонтьева, Ю. Б. Гешпенрейтер.— М: МГУ, 1972

 14. Готтсданкер Р Основы психологического эксперимента.— М.,1982.—С.161–166, 174–175, 236–243, 2247–250, 370–376.

 15. Психодиагностика: теория и практика.—М., 1986.—С.72–103

 16. Психодиагностические методы.— Л., 1976.—С.15–57

 17. Рогов Е. И Настольная книга практического психолога в образовании. —М.: Владос, 1996

 18. Скребец В.А. Психологическая диагностика.— К.: Академия, 1999.— 120 с.

 19. Собчик Л.Н. МЦВ — метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство .— Спб.: Речь, 2001.— 112 с.

 20. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности: Методическое руководство.— М., 1990.— 77 с.

 21. Собчик Л.Н. СМИЛ(MMPI). Стандартизированный многофакторный метод исследования личности .— Спб.: Речь, 2001 .— 224 с.

 22. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности .— М.: МГУ, 1980.— С. 176.

 23. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов.—Л., 1972

 24. Холодная М.А. Психодиагностика интеллекта.— К., 1997

 25. Абульханова–Славская К.А. Личностные типы мышления./ В кн.: Когнитивная психология. М.: Наука, 1986.— С. 154–178

 26. Акимова М.К. Анализ результатов диагностических методик, ориентированных на норматив, //ВП.—. №. 5.—1985.—С.145–151

 27. Артемьева Е. Ю., Мартынов Е. М. Вероятностные методы в психологии.— М., 1975 — С 137–140.

 28. Багдин К. В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы.— М.: Наука, 1976

 29. Багдин К.В.,Индлин Ю. А. Начала субъективной психологии: в 2 ч.— М.: ЧПРАН, 1993

 30. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности в клинической медицине и психогигиене.— М.: Медицина, 1976. — С..39–110.

 31. Блонский П.П. О связи между IQ школьников и возрастом матери, номером ее беременности, а также трудностью родов// Педология и школа.— 1929.— В2.— С. 86–90

 32. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.— М, 1968

 33. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. .— М: Изд–во МГУ, 1986.

 34. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.—К., 1989

 35. Венецкий И.Г., Венецкая В. И. Основные математико–статистические понятия и формулы в эконом. анализе.—М., 1979

 36. Вудвортс Р., Шлосберг Г. Психофизика. Методы шкалирования //Проблемы и методы психофизики //Под ред Асмолова А. Г., Михайловской М. Б., .— М.: МГУ, 1974

 37. Гильяшева И.Н. Вопросники как метод исследования личности/ в кн. «Методы психодиагностики и коррекции в клинике».—Л., 1983.—С. 62–81

 38. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии.— М., 1976.

 39. Горбачева Е.М. Опыт конструирования диагностического.критериально – ориентированного теста// ВП.— №.5.— 1985.— С.133–139

 40. Гуревич К.А., Акимова М.К.,Козлова В.Т. Статистическая норма или психология нормативов //ПЖ.— т. 3.—1986.—С.136–142

 41. Гурова Л.Л. Когнитивно–личностные характеристики творческого мышления в структуре общей одаренности.// ВП.— 1991.— №6.— С. 14–20

 42. Гусев Н. Н. , Измайлов Ч. А. , Михалевская М.Б. Изменение в психологии. .—М.: Смысл, 1997

 43. Данилин К.Е. «Аутосоциометрическая методика/ Социально– психологический климат коллектива.— М.,1981

 44. Джеральд Ф. А Психофизика сенсорной функции Иберла Факторный анализ.— М.: Статистика, 1980

 45. Джеральд Ф. А. Сенсорные шкалы //Хрестоматия по ощущению и восприятию/ Под ред Гиппенрейтер Ю. Б. , Михайловской М. Б. . — М.: МГУ, 1975

 46. Забродин Ю.М., Похилько В.И. Статистические и семантические проблемы конструирования и адаптации многофакторных межличностных тест–опросников// ПЖ.— т. 6.— 1987.—С. 79–89

 47. Ильин Е.П. Стиль деятельности: новые подходы и аспекты// ВП.— 1988.— №6.— С. 85–98.

 48. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.—Л., 1983

 49. Кепалайте А. Знак эмоциональности и особенности интеллекта// ПЖ.—1982.—т. 2.— С. 120–126:

 50. Коган В.М., Роговик М.С. Ассоциативный эксперимент и его критическое применение, //ВП.—№6.—1961.—С.105–113

 51. Корнилова Т.В., Парамей Г.В. Подходы к изучению когнитивных стилей: двадцать лет спустя. // ВП.— 1989.— №6.— С. 140–146

 52. Кулакова Т.П., Дмитриева И.Б. Использование шкалы Векслера для исследования соотношения интеллекта с уровнем школьной успеваемости /Методы моделирования и разработки нормативов соматопсихического развития .— М., 1976.— С.25–33

 53. Леонтьев А.Н. Проблема развития психики.— М., 1965

 54. Липовецкая И.Г. Метод Векслера при изучении интеллектуального развития близнецов».— М., 1976.— С.34–40

 55. Лолер Дж Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм.— М., 1982.— 253 с.

 56. Лучшие психологические тесты. — Харьков, 1994

 57. Мейли Р. Структура личности// В кн. «Экспериментальная психология».— М.—1975.— т.5.—С.228–248

 58. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности.—М.,1985.

 59. Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности.— т. б.—1975

 60. Нормативные предписания к разработчикам и пользователям психодиагностических методик// ВП.— №.5.— 1987.— С. 176–181

 61. Обозов И.Н. Межличностные отношения.—Л., 1979

 62. Общая психодиагностика. /Под ред. А.А.Бодалева, В.В. Столина— М.: Изд–во Моск. ун–та., 1987.— 304 с.

 63. Ольшанский В.Д. Психодиагностика межличностных отношений/ Психодиагностика: проблемы и исследования.— М.,1981.—С. 167–187

 64. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений: методика и методы исследования.—К., 1975

 65. Проблемы и методы психофизики/Под ред А. Г. Асмолова, М. Б. Михайловской —М.: МГУ, 1974 — С145–169

 66. Психологическая диагностика: проблемы и исследования. /Под ред. К.М.Гуревича.— М.: Педагогика,1981.— С. .3–5, 19–34, 97–100, 176–180.

 67. Психологическая диагностика: Учебное пособистостіе. /Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой.— М.: УРАО, 2000.— 304 с.

 68. Рубинштейн С.Л Использование времени как показатель осознаваемых и неосознаваемых мотивов личности/ в кн. «Бессознательное: природа, функции, метод исследования»., 1978.—т.3 С.644–650

 69. Савенков Ю.С. Проективные методы в исследовании бессознательного., 1978.—т.3.—С.632–637

 70. Скотникова И.Г. Психофизические характеристики зрительного различения и когнитивный стиль. // ПЖ.— т. 11.— 1990.— №1.— С. 84–94

 71. Скотт Дж. Конфликты и пути их преодоления.— К.,1991

 72. Смирнов А.А. Психология ребенка и подростка. Избр. психол. труды.— т. 1.— С. 163–186.

 73. Терсттуп Л. Л. Психофизический анализ//Проблемы и методы психофизики /Под ред А. Г. Асмолова, М. Б. Михалевской, — М: МГУ 1974

 74. Тихомиров О. Н. Психология мышления.— М., 1984.— С. 28–31, 116–122.

 75. Тонконогий И.М. Об основных принципах разработки СКЛО/ в кн. «Психологические методы исследования в клинике».— Л., 1978.—С. 7–16

 76. Хаментаускас Г. Семья глазами ребенка.— М.: Педагогика, 1989

 77. Хрестоматия по мышлению.—М.: МГУ, 1981

 78. Хрестоматия по ощущению и восприятию./Под ред Ю.Б.Гипперейтер, М.Б.Михайловской.— М.: МГУ, 1975.— С 233–248.

 79. Хрестоматия по памяти.— М.: МГУ, 1979

 80. Энген Т. Психофизика. Различение и обнаружение //Проблемность и методы психофизики /Под ред. А. Г. Асмолова, М. Б. Михайловой— М.: Из–во МГУ, 19741   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка