Питання з філософії до вступних іспитів в аспірантуруСкачати 43.61 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір43.61 Kb.
ПИТАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ В АСПІРАНТУРУ


 1. Особливості філософії як форми знання, її основні проблеми та функції.

 2. Філософія і світогляд. Історичні типи світогляду.

 3. Відношення “людина-світ” як основна світоглядна проблема.

 4. Міфологія як духовно-практична форма освоєння світу.

 5. Релігія як тип духовності. Релігія і філософія.

 6. Християнство як культурний феномен та його вплив на культуру Київської Русі.

 7. Основні риси античної філософії. Спільне та відмінне з східною філософією.

 8. Основні прикмети середньовічної філософії.

 9. Філософські ідеї в культурі Київської Русі, їх порівняння з філософією тогочасної Західної Європи.

 10. Києво-Могилянська академія як осередок української та слов’янської культури.

 11. Григорій Сковорода - видатний український філософ.

 12. Соціально-філософські мотиви в творчості Т.Г.Шевченка, їх вплив на українську культуру.

 13. Основні ідеї французького Просвітництва ХVІІІст.

 14. Філософські ідеї І.Канта.

 15. Філософські ідеї Г.Гегеля.

 16. Філософські ідеї Л.Феєрбаха.

 17. Соціально-філософська концепція К.Маркса.

 18. Гуманістичні ідеї в українській філософії кінця ХІХ початку ХХ ст. (І.Франко, Леся Українка).

 19. Філософські ідеї української діаспори (В.Липинський, Д.Чижевський, В.Винниченко та інші).

 20. Поняття про діалектику. Діалектика в історії філософії. Плюралізм та діалектика.

 21. Екзистенціалізм як течія в сучасній філософії.

 22. Герменевтика як філософська течія.

 23. Неотомізм як сучасне релігійно-філософське вчення.

 24. Позитивізм, його форми і місце в філософії науки.

 25. Сучасна філософська антропологія.

 26. Постмодернізм в філософії: основні ідеї та проблеми.

 27. Буття як філософська проблема.

 28. Філософські уявлення про субстанцію та її атрибути. Рух, простір і час.

 29. Поняття свідомості. Форми суспільної свідомості. Суспільна і індивідуальна свідомість.

 30. Основні проблеми теорії пізнання. Істина та її концепції.

 31. Поняття суб’єкта та об’єкта. Особливості їх взаємодії в процесі пізнання.

 32. Чуттєве та раціональне в пізнавальному процесі.

 33. Емпіричне та теоретичне в пізнанні. Форми емпіричного та теоретичного.

 34. Наука як пізнавальна діяльність, соціальний інститут і феномен культури

 35. Поняття про філософські категорії. Категорії і наукове мислення.

 36. Поняття закону і хаосу та їх значення у науковому пізнанні. Ідея синергетики.

 37. Категорія “сутність” і “явище” та їх роль в теоретичному мисленні і практичній діяльності.

 38. Науковий метод в пізнавальній діяльності. Філософська методологія і наукові методи.

 39. Поняття про ідеали і норми наукового пізнання. Наука і етика.

 40. Глобальні проблеми сучасності. В.Вернадський: вчення про ноосферу.

 41. Історичний процес як проблема соціальної філософії: основні концепції.

 42. Матеріальне і духовне в суспільному житті.

 43. Діяльність як спосіб буття людини у світі. Структура і види діяльності.

 44. Людина: співвідношення природного та суспільного. Основні концепції.

 45. Політична організація суспільства. Громадянське суспільство і держава.

 46. Сутність демократії. Поняття про правову державу. Демократія та тоталітаризм.

 47. Українська національна ідея, її гуманістичний зміст.

 48. Поняття моралі. Мораль і право.

 49. Природа мистецтва та його соціально-культурні функції.

 50. Особа і суспільство. Проблеми прав і свобод людини у сучасному суспільстві.

 51. Культура і цивілізація. Соціальні функції культури. Поняття національної культури.

 52. Історичні форми людських спільнот: етнос і нація.

 53. Наука, техніка, людина. Особливості їх взаємодії.

 54. Сучасна наука як технонаука. Проблеми розвитку науки в Україні.


До відома абітурієнтів
Перелічені питання носять орієнтовний характер.

При підготовці до іспиту можна використати літературу:
1. Філософія. Посібник. Причепій Є.М. та ін. - К., 2002.

 1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. - К.,”Наукова думка”, 1996.

 2. Іщенко Ю.А. Нариси з історії філософії. - К., 2002.

 3. Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с. (Альма-матер).

 4. Філософський енциклопедичний словник [укладач В.І. Шинкарук]. – К.: Абрис, 2002.-742 с.

 5. Черній А.М. Філософія: навчальний посібник для самостійної роботи стедента / А.М.Черній. – К.: Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія "САМ!").

 6. Філософія : підручник / Л. В. Губерський [та ін.] ; ред. Л. В. Губерський ; худож. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2013. — 510 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка