Питання на державний іспит з економічної теорії макроекономікаСкачати 228.6 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір228.6 Kb.
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
МАКРОЕКОНОМІКА
1. Макроекономічний рівень господарювання та теоретичні основи його дослідження.

2. Суб’єкти макроаналізу та характеристика видів їх ділової активності

3. СНР як нормативна база макроекономічного рахівництва.

4. Характеристика основних макроекономічних показників (ВВП, ВНП, ЧВП, НД).

5. Методологічні принципи розрахунку ВВП.

6. Методи розрахунку ВВП.

7. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.

8. Суспільний добробут та його показники. Крива Лоренца.

9. Тіньова економіка: її причини, наслідки та проблеми вимірювання

10. Сукупний попит і його графічне відображення. Фактори сукупного попиту (цінові ефекти).

11. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у довго- та короткостроковому періодах.

12. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.

13. Споживання та заощадження, як функції безподаткового доходу. Середня та гранична схильність до споживання (заощадження)

14. Інвестиції та фактори, що їх визначають. Крива інвестиційного попиту.

15. Мультиплікатор інвестицій.

16. Сутність і структура національного ринку

17. Національний ринок товарів та послуг і моделі його рівноваги

18. Грошовий ринок та його рівновага

19. Ринок праці. Класична і кейнсіанська теорії ринку праці

20. Циклічність як форма економічного розвитку. Види і тривалість циклів

21. Антициклічне та антикризове регулювання економіки.

22. Інфляція, її причини, види та методи вимірювання

23. Соціально-економічні наслідки інфляції та антиінфляційна політика.

24. Економічно активне, економічно неактивне і зайняте населення, їх характеристика

25. Зайнятість та її види

26. Безробіття як соціально-економічне явище. Причини на види безробіття.

27. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

28. Державна політика зайнятості

29. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.

30. Суть, завдання та інструменти фіскальної політики:

31. Податкова система та податкова політика. Крива Лаффера.

32. Державні видатки, як інструмент фіскальної політики.

33. Дискреційна і автоматична фіскальна політика

34. Бюджетний дефіцит та його види

35. Методи регулювання бюджетного дефіциту

36. Суть, види та економічні наслідки державного боргу

37. Способи управління зовнішнім боргом

38. Кредитна система та кредитні відносини.

39. Центральний банк та його функції.

40. Комерційні банки та їх функції. Банківські резерви.

41. Процес створення банківських грошей. Депозитний та грошовий мультиплікатор

42. Грошово-кредитне регулювання економіки.

43. Економічне зростання та його типи. Чинники економічного зростання

44. Загальна характеристика моделей економічного зростання

45. Світове господарство та показники відкритості економіки

46. Форми міжнародних економічних відносин.

47. Платіжний баланс країни та його регулювання

48. Зовнішньоторгівельна політика та її інструменти

49. Валютний ринок і валютна політика.

50. Проблеми та перспективи інтеграції економіки України у світове господарство


МІКРОЕКОНОМІКА

 1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

 2. Предмет та функції мікроекономіки.

 3. Попит і закон попиту.

 4. Пропозиція і закон пропозиції.

 5. Ринкова рівновага попиту та пропозиції.

 6. Державне регулювання ціни. Максимальна та мінімальна межа ціни.

 7. Цінова еластичність попиту.

 8. Еластичність попиту.

 9. Еластичність пропозиції.

 10. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру.

 11. Гранична корисність і поведінка споживача.

 12. Криві байдужості і їх властивості. Карта кривих байдужості.

 13. Бюджетна лінія. Властивості бюджетної лінії.

 14. Реакція споживача на зміну його доходу. Крива „дохід-споживання”.

 15. Реакція споживача на зміну цін товарів. Ефект заміни і ефект доходу.

 16. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система.

 17. Виробництво та виробнича функція.

 18. Ізокванти. Властивості ізоквант, карта ізоквант.

 19. Вироблений продукт, його види у короткостроковому періоді.

 20. Зміна технології, зміна масштабу виробництва.

 21. Витрати виробництва і їх види.

 22. Функція витрат. Ізокости.

 23. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періоді.

 24. Ринкові структури їх види та ознаки.

 25. Характерні риси досконалої конкуренції.

 26. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції.

 27. Досконала конкуренція і ефективність.

 28. Модель чистої монополії та її характеристика.

 29. Визначення монополістом ціни і обсягів виробництва.

 30. Економічні наслідки монополізму.Антимонопольне законодавство.

 31. Характерні риси монополістичної конкуренції.

 32. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції.

 33. Монополістична конкуренція та ефективність.

 34. Ознаки олігополістичного ринку.

 35. Поведінка олігополіста на ринку.

 36. Оцінка економічної ефективності олігополістичного ринку.

 37. Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси.

 38. Еластичність попиту на економічні ресурси.

 39. Особливості праці як економічного ресурс.

 40. Заробітна плата та її види.

 41. Попит і пропозиція на ринку праці

 42. Роль держави та профспілок на ринку праці.

 43. Суть капіталу та його види.

 44. Норма прибутку на капітал. Процентна ставка.

 45. Прибуток. Види прибутку.

 46. Пропозиція землі і її особливості. Земельна рента та її види.

 47. Економічна роль держави у ринковій економіці.

 48. Прямі і непрямі податки. Вплив непрямих податків на пропозицію

 49. Вплив дотацій і субсидій на ринкову поведінку ділових одиниць

 50. Державне втручання у функціонування ринків сільськогосподарської продукціїПолітична економія

1. Становлення та основні етапи розвитку політекономії як науки

2. Розвиток економічної думки в Україні

3. Предмет політичної економії та її функції.

4. Методи дослідження економічних явищ та процесів.

5. Економічні закони, категорії та принципи. Крива виробничих можливостей.

6. Суть суспільного виробництва та його елементи.

7. Сфери суспільного виробництва.

8. Фактори суспільного виробництва та їх характеристика.

9. Економічні інтереси, закон зростання потреб.

10. Економічна система та її структура.

11. Основні типи економічних систем та їх характеристика.

12. Держава як суб’єкт економічної системи.

13. Моделі ринкової економіки.

14. Економічний та юридичний аспекти власності. Суб'єкти та об'єкти власності.

15. Різноманітність форм і типів власності.

16. Форми власності в Україні та їх трансформація.

17. Рентні відносини. Земельна рента.

18. Натуральне виробництво та його ознаки.

19. Товарне виробництво, його характеристика та умови виникнення.

20. Просте і розвинуте товарне виробництво, їх спільні риси і відмінності.

21. Товар і його властивості.

22. Теорії вартостей та їх характеристики.

23. Закон вартості та його функції.

24. Опишіть історичний процес виникнення грошей.

25. Гроші як засіб розвитку товарно-грошових відносин.

26. Розкрийте суть і функції грошей.

27. Види грошей та їх характеристика.

28. Грошова система та її елементи.

29. Ринкова інфраструктура: поняття та види.

30. Біржа та її види.

31. Сутність аграрних відносин, їх об’єкти та суб’єкти.

32. Форми господарювання в сільському господарстві.

33. Агропромисловий комплекс, його структура та функції.

34. Аграрна політика України на сучасному етапі.

35. Суть процесу суспільного відтворення.

36. Економічне зростання і його типи.

37. Мотивація праці та її види.

38. Принципи і типи соціально-трудових відносин.

39. Державна служба зайнятості та її функції.

40. Цілі, принципи та методи державного регулювання ринку праці.

41. Необхідність втручання держави в економіку. Функції держави.

42. Цілі та методи державне регулювання економікою.

43. Суть, структура і функції фінансів.

44. Кредит і його необхідність. Принципи кредиту.

45. Форми і функції кредиту.

46. Державний бюджет і його функції.

47. Дефіцит державного бюджету та причини його виникнення.

48. Етапи розвитку світового господарства та його структура.

49. Причини виникнення і сутність глобальних проблем

50. Система міжнародних економічних відносин.
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ)

1. Предмет, завдання, місце економічної історії в системі економічних наук. Періодизація економічної історії.

2. Основні етапи еволюції первісного суспільства.

3. Основні риси господарства країн Стародавнього Сходу. Господарство країн античного світу. Зародження протофеодальних відносин.

4. Найдревніші господарські форми в Україні.

5. Виникнення і розвиток феодального господарства у Західній Європі. Форми феодального землеволодіння.

6. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль.

7. Економіка Київської Русі. Процес феодалізації селян і земельні відносини. Економічний розвиток українських земель у період феодальної роздробленості.

8. Особливості господарського розвитку українських земель у литовсько-польську добу.

9. Передумови наукових, технічних і географічних відкриттів та їх економічні наслідки. Основні чинники переходу до капіталістичного виробництва. Мануфактури.

10. Буржуазні революції у Європі та США, їх соціально-економічні наслідки.

11. Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його джерела, хід і соціально-економічні наслідки.

12. Особливості промислового перевороту у Франції та Німеччині. Промисловий переворот у США.

13. Основні тенденції господарства України наприкінці XVI- першій половині XVIІ ст. Еволюція аграрних відносин у козацько-гетьманську добу.

14. Розвиток мануфактурного виробництва в Україні. Промисловий переворот та розвиток капіталізму в Україні.

15. Розвиток товарності сільського господарства та визрівання передумов скасування кріпацтва.

16. Основні тенденції та особливості економічного розвитку провідних країн світу на рубежі XIX – XX ст.

17. Скасування кріпацтва в Західній Україні. Аграрна економіка Західної України у пореформений період.

18. Основні положення селянської реформи 1861 р. в Росії та особливості її реалізації в Східній Україні. Столипінська аграрна реформа.

19. Розвиток капіталізму в сільському господарстві. Зародження кооперативного руху.

20. Промисловий переворот та індустріалізація в Україні.

21. Економічні наслідки Першої світової війни. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

22. Основні тенденції господарського розвитку провідних країн світу у 20-і роки. Світова економічна криза 1929-1933 рр., її причини, наслідки та особливості подолання.

23. Політика українських урядів доби національно-визвольних змагань. Політика “воєнного комунізму” та її соціально-економічні наслідки. Нова економічна політика та її соціально-економічні наслідки.

24. Сталінська індустріалізація в Україні. Колективізація сільського господарства та її соціально-економічні наслідки.

25. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-і роки.

26. Причини виникнення та наслідки Другої світової війни. План Маршалла.

27. Інтеграційні процеси в розвитку країн світу. Європейський Союз.

28. Три центри світового капіталізму: США, Японія, Західна Європа.

29. Предмет історії економічних вчень. Економічна думка Стародавнього Сходу та античного світу.

30. Економічна думка Середньовіччя в Європі та Україні.

31. Меркантилізм.

32. . Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії. У.Петті – основоположник класичної політичної економії в Англії.

33. П.Буальгібер – “адвокат” сільського господарства.

34. Економічне вчення А.Сміта. Теорія розподілу і ренти Д.Рікардо.

35. Теорія народонаселення Т.Мальтуса. Закон ринків Ж.Б.Сея.

36. Економічне вчення П.Ж.Прудона. Ф.Лассаль і його економічна програма.

37. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок ХІХ ст.) і його загальна характеристика.

38. Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект нової індустріальної системи. Р.Оуен про перетворення суспільства.

39. Економічні ідеї М.Драгоманова.

40. Розвиток політичної економії в Україні.

41. М.І.Туган-Барановський – український економіст світової слави.

42. Розвиток економічної думки в Галичині.

43. Основні напрями розвитку економічної теорії та їх еволюція.

44. Теоретична система Дж.М.Кейнса.

45. Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання економіки.

46. Теорія монополії та конкуренції Й. Шумпетера.

47. Неокласичний синтез. П.Самюельсон, Дж.Хікс.

48. Сучасні неокласичні (консервативні) економічні теорії.

49. Загальна характеристика інтитуціоналізму та основні етапи його розвитку.

50. Теорії “конвергенції” та теорії “постіндустріального” суспільства.

ЗАДАЧІ


З ДИСЦИПЛІНИ

«МАКРОЕКОНОМІКА»

1. Обчисліть індекс споживчих цін, якщо в базовому році видатки типової сім’ї становили (грн.): продукти харчування -50000; одяг 10000; взуття – 5000; житло – 30000; транспортні видатки – 6000; відпочинок та розваги 3000.

У поточному році ціни зросли на: продукти харчування – 2%; одяг – 3%; взуття – 2%; житло – 5%; транспортні видатки – 1%; відпочинок та розваги – 6%.

2. Валовий національний продукт України 960 млрд. грн. Десять відсотків його отримано за рахунок зовнішньоекономічної діяльності. У ВНП 25 % складають непрямі податки й амортизаційні відрахування. Визначити валовий внутрішній продукт і національний дохід держави.

3. Споживчі витрати й інвестиції у ВВП країни на кінець року співвідноситься як 4:1, державні закупівлі становлять 12 млрд. євро, чистий експорт – 3 млрд. євро. Обсяг ВВП на початок року становив 60 млрд. євро. Темпи зростання ВВП дорівнюють 4 %. Визначте обсяг інвестицій на кінець року

4. У прогнозному періоді відповідно до експансивної грошової політики необхідно збільшити пропозицію грошей на 500 тис. грн. На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що коефіцієнт депонування складає 0,25, а норма фактичного резервування – 10%.

5. Загальні резерви комерційного банку становлять 600 млн. грн., депозити – 3550 млн. грн. Норма обов’язкових банківських резервів – 10%. Як зміниться пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

6. На початок місяця на поточних рахунках комерційного банку знаходилося 200 тис. грн. Норма обов’язкових банківських резервів – 10%. Впродовж місяця приватними особами було внесено на поточні рахунки 50 тис. грн., а банком надано кредит в розмірі 30 тис. грн.. Розрахуйте величину обов’язкових, фактичних і надлишкових резервів комерційного банку на кінець звітного місяця.

7. Населення країни становить 50 млн. осіб. З них зайняті 25 млн., пенсіонери –10 млн., особи у закладах спеціального призначення – 500 тис., безробітні 3 млн., Із загальної чисельності безробітних проходять перепідготовку від служби зайнятості – 600 тис. осіб, направлені для працевлаштування в іншу місцевість – 100 тис. осіб. Розрахуйте рівень загального, природного та циклічного безробіття.

8. Населення України становить близько 48 млн. осіб. 4 млн. осіб – пенсіонери, 10 млн. осіб – діти до 16 років та хворі психіатричних лікарень; 2 млн. осіб припинили пошук роботи, а кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить близько 3 млн. осіб. Визначити: чисельність робочої сили, кількість зайнятих і рівень безробіття.

9. У 2010 р. економіка країни розвивалася в умовах повної зайнятості (при природному рівні безробіття 6 %). Фактичний ВВП дорівнював потенційному і становив 3000 млрд дол США. У 2013 р. фактичний ВВП становив 3712 млрд дол., потенційний — 4125 млрд дол.

За даними 2013 р. розрахуйте:

а) різницю між фактичним і потенційним ВВП в абсолютному і відносному вираженні;

б) використовуючи закон Оукена, визначте рівень фактичного безробіття (при β= 2,5)

10. У 2013 році економіка країни розвивалася умовах повної зайнятості за рівня безробіття 6%. Потенційний ВНП становив у 2013 р. 4125 млрд. дол., а фактичний ВНП – 3712,6 млрд. дол. Використовуючи закон Оукена визначте рівень безробіття у 2013 р.

11. Чисельність населення країни дорівнює 50 млн. осіб; 12 млн. осіб – діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб – безробітні; 1 млн. осіб – працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте:

а) чисельність робочої сили;

б) рівень безробіття.

12. Визначте в якому стані знаходиться національна економіка і обґрунтуйте, яку політику потрібно проводити уряду для стабілізації ситуації, якщо споживчі витрати складають 570 мнл.у.о., валові інвестиції – 310 млн. у.о., державні витрати – 40млн. у.о., чистий експорт – 20 млн. у.о. Потенційний обсяг ВВП дорівнює 800 млн у.о.

13. Ринок грошей характеризується такими даними: функція попиту на гроші MD=(0,9Y–2500r)Р, де Р – рівень цін, який дорівнює 2; пропозиція грошей становить 700 гр.од. Визначте рівноважну відсоткову ставку, якщо Y=4000 гр. од.

14. В економіці країни впродовж року відбулися такі зміни: на початку року доходи населення становили 90 одиниць, споживання 80 одиниць, податок на доходи 10%. Наприкінці року безподатковий дохід становив 120 од. споживання 90 од., ставка податку 15%. Обчисліть граничну схильність до заощадження.

15. Місячний дохід сім’ї становить 3000 грн., з яких 20% вона заощаджує. В результаті підвищення зарплати дохід сім’ї зріс на 1500 грн. Коефіцієнт граничної схильності до споживання становить 0,6. Розрахуйте як розподілятиметься загальний дохід сім’ї після зростання.

16. Визначити річний обсяг валового національного продукту, чистого національного продукту і національного доходу за таких кінцевих показників, млрд. грн.: винагорода за працю найманим працівникам – 90; б) прибутки корпорацій – 30; в) орендна плата – 10; г) прибуток на кредитний капітал – 10; д) доходи від індивідуальної підприємницької діяльності – 20; е) непрямі податки на бізнес – 10; є) основний капітал країни 200 млрд. грн., його середня норма амортизації 10 %, ж) трансфертні платежі – 20

17. У спрощеному вигляді виробництво продукції в національній економіці характеризується такими параметрамиНайменування продукції

2008

2012

Кількість

Ціна за одиницю

Кількість

Ціна за одиницю

Хліб

10000

2

8000

2,5

Молоко

1000

4

2000

4

Костюм

500

400

600

500

Автомобіль

20

40000

22

50000

Визначити для кожного року: номінальний ВВП, реальний ВВП, дефлятор ВВП.

18. Студент має 3000 гр.од. і вирішує: зберегти їх чи потратити. Якщо він покладе гроші в банк, то одержить через рік 3390 гр.од. Інфляція складає 14% в рік. Яка номінальна ставка процента? Яка реальна ставка процента. Як поступити студенту, якщо темп інфляції знизиться до 8% при незмінній номінальній ставці процента?

19. Вартість інвестиційного проекту становить 100 млрд. грн., норма прибутку – 50%, податок на прибуток – 30%. Номінальна відсоткова ставка становить 15 %, темп інфляції – 8%.

Обчисліть очікуваний чистий прибуток

20. Грошова маса країни характеризується такими даними.


Готівка

500

Кошти на поточних рахунках

120

Кошти на розрахункових рахунках

230

Дрібні строкові вклади

1100

Великі строкові вклади

1800

Визначити агрегати М1, М2, М3.

21. Економіка країни характеризується такими рівняннями: Y=C+I; C=10+0,8Y′; Y′=YtY; t=0,25; I=2. Розрахувати рівноважний дохід, якщо рівень випуску дорівнює 29 млрд. дол.. Що відбувається – незаплановане зменшення чи зростання запасів продукції?

22. В економіці країни А зайнято25 млн. осіб. Кількість безробітних становить 6 млн. осіб. Через 1 місяць із загальної чисельності зайнятих 600 тис. осіб втратили роботу, а 1,5 млн. осіб припинили пошук роботи. Визначте за цих умов чисельність зайнятих, кількість безробітних та рівень безробіття.

23. Функція заощадження має вигляд S= –500+0,1Y, ставка оподаткування складає 40%. Зростання державних витрат становить 670 у.о. Як це позначиться на обсязі національного доходу і чи буде ефективною запропонована фіскальна політика, якщо ефект витіснення складає 520 у.о. (Y – використовуваний дохід).

24. Уряд країни А ухвалює рішення про запровадження мита на імпорт цукру у розмірі 40 центів за 1 кг. Світова ціна на цукор становить 800 дол. за тонну. Обсяг виробництва цукру в країні А за умов вільної торгівлі становить 50 тис.т., а при наявності ввізного мита – 60 тис. т. Обсяг споживання цукру за умов вільної торгівлі становить – 100 тис. т. Різницю між споживання і виробництвом цукру країна А покриває за рахунок імпорту.

Обчислити: • Втрати споживачів країни від запровадження ввізного мита;

 • Виграш вітчизняних виробників від цього заходу;

 • Збільшення доходів державного бюджету від запровадження ввізного мита

25. В результаті впровадження державою політики «дорогих грошей» норма банківських резервів зросла з 0,2 до 0,3, а коефіцієнт розподілу доходів на готівку та депозити знизився з 0,4 до 0,3. Визначте, як змінилася грошова пропозиція, якщо грошова база не змінилася.

МІКРОЕКОНОМІКА 1. 1 кг. огірків за ціною 2 грн. приносить споживачеві задоволення у розмірі 8 ютилів. Яку корисність у ютилях принесе споживання 1 кг помідорів за ціною 3,5 грн. при умові, що споживач знаходиться у стані рівноваги?

 2. На ринку даного товару функція попиту описується рівнянням: Qd =7- P, функція пропозиції: Qs = -8+4P, де Qd – обсяг попиту, млн. штук в рік; Qs – обсяг пропозиції, млн.штук в рік; Р – ціна, г.о. Визначіть рівноважну ціну і рівноважний обсяг виробництва.

 3. На ринку пшениці є 3 покупці. За ціною 650грн. за 1 тонну обсяг попиту першого становить 10т, другого – 12т, третього – 14 т. Відповідно за ціною 600грн./т – 11,14,16; 550грн/т – 14,17,18; 500грн./т – 19,23,26. Побудуйте табличну і графічну модель ринкового попиту на пшеницю.

 4. Припустимо, що доходи родини зросли з 600грн. до 1500грн. на місяць, а її видатки на товар N за цей час зросли відповідно з 50 грн. до 100грн. Обчисліть коефіцієнт еластичності попиту за доходом.

 5. На основі наведених нижче табличних даних знайти перехресну еластичність попиту на товар Б до ціни товару А та перехресну еластичність попиту на товар Г до ціни товару В.

Товар

Обсяг попиту, од

Ціна, грн.

До зміни

Після зміни

До зміни

Після зміни

А10

12

Б

300

500В25

15

Г

400

400

 1. Ціна одиниці товару А складає 1,5 грн./од., товару Б – 1 грн./од. Споживач має на меті максимізувати корисність. Визначте граничну корисність товару А, якщо гранична корисність товару Б складає 30 ютилів.

 2. Індивід вважає, що йому однаково корисно споживати як 10 одиниць товару А і 5 одиниць товару Б, так і 6 одиниць товару А і 7 одиниць товару Б. Визначте граничну норму заміщення товару Б на А.

 3. Ви збираєтесь відкрити мале підприємство. Придбання устаткування обійдеться вам у 50 тис. грн. власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 5 тис. грн. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2 тис. грн., оренда виробничого приміщення – 6 тис. грн. за рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн. щорічно. Річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 70 тис. грн. На іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7,2 тис. грн. Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку підприємства.

 4. Споживач здійснює вибір між купівлею лимонів і апельсинів. У таблиці наведено корисність різної кількості лимонів і апельсинів для споживача.

  Кількість товару, кг

  Сукупна корисність лимонів, ютилів

  Сукупна корисність апельсинів, ютилів

  1

  2

  3  4

  5


  24

  42

  54  60

  63


  20

  36

  48  56

  60


 5. Ціна лимонів – 6 грн., апельсинів – 4грн. за 1 кг. Споживач зазвичай купує 5 кг лимонів і 1 кг апельсинів на місяць і витрачає свій бюджет , виділений для даних цілей.

 1. Яку корисність він отримує від споживання даних товарів?

 2. Яку комбінацію лимонів і апельсинів варто купувати для максимізації корисності?

 1. Для покупця споживання 1 кг винограду приносить задоволення в розмірі 48 ютилів, ціна 1 кг винограду 16 г.о. Яку кількість задоволення в ютилях принесе йому споживання 1 кг слив за ціною 8 г.о., якщо він знаходиться в стані рівноваги?

 2. За даними таблиці, що відображає залежність між обсягом виробництва і кількістю використовуваних ресурсів праці і капіталу, побудуйте ізокванти, що відповідають обсягу виробництва продукції: 65 од., 98 од., 113 од.

  Витрати капіталу,

  одиниць


  Витрати праці, одиниць

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  2

  3  4

  5

  6  35

  56

  74  89

  98

  104  41

  65

  83  98

  107


  113

  52

  73

  91  106

  115


  121

  59

  80

  98  113

  122


  128

  65

  86

  104  119

  128


  134

  69

  98

  108  123

  132


  138

 3. Функція попиту на товар: Qd =6- P, функція пропозиції товару: Qs = - 2+P, де Qd – обсяг попиту, млн. штук в рік; Qs – обсяг пропозиції, млн. штук в рік; Р – ціна, г.о. Визначіть рівноважну ціну і рівноважний обсяг виробництва.

 4. Для виробництва 48 одиниць продукту підприємство використовує 48 одиниць праці та 12 капіталу. Якою буде гранична продуктивність капіталу, якщо гранична продуктивність праці дорівнює 0,5 та має місце економія від масштабу?

 5. Визначіть коефіцієнт еластичності попиту за ціною, коли відомо, що при ціні 6 г.о. попит на даний товар складає 3 тис. одиниць на рік, а при ціні 8 г.о. – 1,5 тис. одиниць.

 6. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет орендує приміщення за 1000 г.о. в рік. Використовувана ним апаратура вартістю 2000 г.о. спрацьовується за 2 роки.

До відкриття власної справи підприємець працював в студії звукозапису, де його річна заробітна плата становила 4000 г.о. Зайнявшись бізнесом, він став щорічно отримувати 6500 г.о. доходу.

Обчисліть економічні і бухгалтерські витрати підприємця, а також величину економічного і бухгалтерського прибутку, якщо реальна процентна ставка в національному банку становить 20 % річних. 1. Функція попиту споживачів на товар: Qd = 6- P, функція пропозиції товару: Qs = -3+2P, де Qd – обсяг попиту, млн.штук в рік; Qs – обсяг пропозиції, млн.штук в рік; Р – ціна, г.о.

Визначіть рівноважну ціну і рівноважний обсяг виробництва.

 1. Виробництво 100 одиниць продукту можливе при використанні технологій, наведених в таблиці:

Технології виробництва

Затрати капіталу,

одиниць


Затрати праці, одиниць

А

Б

СД

6

3

21

1

2

48

Ціна одиниці капіталу 5 г.о., ціна одиниці праці – 3 г.о. Яка з цих технологій забезпечує найменші витрати виробництва 100 одиниць продукту? Який розмір цих витрат?

 1. Сім’я споживає 3 кг масла в місяць за ціною 5 грн. за кілограм. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на масло – 0,5. Як зміняться затрати сім’ї на масло, якщо його ціна збільшиться на 10%?

 2. Враховуючи залежність між обсягом виробництва меблів і валовими витратами на їх виробництво, обчисліть постійні витрати, змінні витрати, середні валові витрати, середні постійні витрати, середні змінні витрати, граничні витрати.

Обсяг виробництва меблів

в одиницю часу (одиниць)0

1

2

3

4

5

Валові витрати (г.о.)

30

50

65

88

120

163

21. Визначіть коефіцієнт еластичності попиту за доходом, якщо відомо, що при доході 2000 г.о. в рік, обсяг попиту на даний товар складає 40 кг, а при доході 3000 г.о. в рік – 52 кг. Який це товар: високої якості чи низькоякісний?

22. Студент щодня від батьків одержує 20 гривень на продукти харчування і розваги. Зобразіть бюджетну лінію студента для кожної ситуації, відкладаючи продукти харчування на вертикальній осі, а розваги – на горизонтальній. Рх – ціна одиниці продуктів харчування, Рр-ціна одиниці розваг:

а) Рх =50 коп., Рр = 50 коп.;

б) Рх =50 грн., Рр = 1 грн.;

в) Рх =1 грн., Рр = 50 коп.;

г) Рх =40 коп., Рр = 40 коп.;

д) Рх =50 коп., Рр = 50 коп.; але доходи студента збільшились до 25 грн. на тиждень.

23. Визначіть коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною, якщо відомо, що при ціні 9 г.о. обсяг пропозиції складає 6000 одиниць товару в місяць. А при зростанні ціни до ІІ г.о. – 10000 одиниць.24. Визначіть коефіцієнт цінової еластичності пропозиції. Якщо при підвищенні ціни з 10 до 14 г.о. пропозиція продукції збільшилась з 1000 до 1200 одиниць в місяць. Який це вид цінової еластичності пропозиції?

25. Ви збираєтесь відкрити мале підприємство. Придбання устаткування обійдеться вам у 50 тис. грн. власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 5 тис. грн. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2 тис. грн., оренда виробничого приміщення – 6 тис. грн. за рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн. щорічно. Річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 70 тис. грн. На іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7,2 тис. грн. Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку підприємства.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка