Питання до залікуСкачати 195.18 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір195.18 Kb.
#9936
ТипКонцепція
Питання до заліку


 1. Історія психології як наука.

 2. Предмет, завдання, методи історії психології.

 3. Етапи становлення психології як науки.

 4. Загальна характеристика психології періоду античності.

 5. Філософсько-психологічні погляди представників Мілетської школи.

 6. Атомічна філософсько-психологічна концепція Демокрита.

 7. Філософська й медична школа Гіппократа.

 8. Філософсько-етична система Сократа.

 9. Ідеалістична концепція Платона.

 10. Вчення Аристотеля про психіку людини.

 11. Вчення стоїків про створення світу та здібності душі.

 12. Етика стоїків та вчення про афекти.

 13. Концепція та етика Епікура.

 14. Погляди Лукреція Кара про створення світу та неоднорідність душі.

 15. Олександрійська школа лікарів та психофізіологія К. Галена.

 16. Теолого-містичні підходи до пояснення природи душі.

 17. Загальна характеристика психології в епоху Середньовіччя.

 18. Вклад арабських вчених у розвиток психології.

 19. Погляди Фоми Аквінського на природу душі.

 20. Ідеї Д. Сккота, Р. Бекона, В. Оккама, П. Абеляра.

 21. Розвиток психології в епоху Відродження.

 22. Основні тенденції розвитку філософії і психології у 17 ст.

 23. Філософсько-психологічна система Р. Декарта.

 24. Раціоналізм в психології: Г. Лейб ниця.

 25. Ідеї Б. Спінози.

 26. Матеріалістична концепція Т. Гоббса.

 27. Сенсуалізм Дж. Локка.

 28. Зародження та розвиток асоціативної психології 18 ст.

 29. Класичні теорії асоціативної психології (Т. Браун, Дж. Мілль, І. Гербарт, Дж. С. Мілль, Г. Спенсер).

 30. Французький матеріалізм.

 31. Розвиток німецької психології 18 століття.

 32. Природно-наукові передумови становлення психології як самостійної галузі знань.

 33. Виникнення перших експериментальних розділів психології.

 34. Становлення та розвиток нових психологічних шкіл: структуралізм й функціоналізм.

 35. Становлення та розвиток нових психологічних шкіл: Вюрцбурська школа.

 36. Французька психологічна школа 19 ст.

 37. Описова психологія 19-20 ст.

 38. Розвиток галузей психології: вікова психологія.

 39. Розвиток галузей психології: етнічна психологія.

 40. Виникнення і розвиток соціальної психології.

 41. Розвиток диференціальної психології.

 42. Методологічна криза психології 20 ст.

 43. Загальна характеристика біхевіоризму.

 44. Загальна характеристика гештальпсихології.

 45. Глибинна психологія та її розвиток.

 46. Теорії 3. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера.

 47. Еволюція шкіл й напрямів психології: необіхевіоризм.

 48. Еволюція шкіл й напрямів психології: неофрейдизм.

 49. Основні теорії гуманістичної психології.

 50. Розвиток когнітивної психології.

 51. Зародження російської психології: тенденції розвитку.

 52. Виникнення і розвиток експериментальної психології в Росії.

 53. Російська психологія в 20-40 роках 20 ст.

 54. Формування і розвиток радянської вікової та педагогічної психології.

 55. Розвиток радянської психології другої половини 20 ст.

 56. Розвиток психології на Україні.

 57. Сучасні проблеми української психології.


Зміст навчальної дисципліни «Історія психології»
Тема 1. Предмет завдання, методи історії психології

Історія психології - наука, що вивчає зміни в уявленнях вчених про психічні феномени, предмет психології та її методи. Завдання історії психології.

Предмет історії психології, її методи (історико-генетичний, історико-функціональний, бібліографічний, метод систематизації, метод категоріального аналізу). Аспекти наукової діяльності (когнітивний, комунікативний, особистісний).

Основні етапи розвитку психології. Основні фактори розвитку психології: об’єктивні (логіка розвитку психологічних знань) та суб’єктивні (соціальна ситуація розвитку науки та особливості особистості конкретного вченого). Методологічні принципи психології (детермінізму, системності, розвитку).


Тема 2. Розвиток психології в античний період

Загальна характеристика психології в період античності. Взаємозв’язок психології з філософією. Панпсихізм. Гілозоїзм. Етапи психології античності: зародження та становлення психології, період класичної грецької науки, період еллінізму.

Перші психологічні теорії античності. Представники Мілетської школи: Фалес, Анаксімен, Анаксімандр. Пошук першооснови світу. Геракліт – нові можливості вивчення психіки (закон Логос, “Психея”, диференціація рівній життєдіяльності та різних сторін душі).

Погляди мислителів Елейської школи. Алкмеон (принцип нервізму, принцип подібності, рівні життєдіяльності, гуморальна теорія). Емпідокл (вчення про чотири коріння, біопсихізм, принцип подібності та теорія витікання). Анаксагор (уява про корпускулярну будову світу, “гомеомерії”, принцип протилежності, “Нус” та функція упорядкування).

Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокрита (Атом – першооснова світу, структура ті рівні душі, механізми відчуттів, потреби, як рухові сили, виникнення детермінізму).
Тема 3. Формування ідеалістичних концепцій в період античної психології

Філософсько-психологічна концепція Сократа. Наукові та соціально-політичні передумови виникнення ідеалізму. Гуманізм. Етична концепція Сократа: принцип помірності. Призначення філософії. Метод сократичної бесіди.

Вчення Платона: “світ ідей”, безсмертя душі, рівні душі. Типологія особистості. Три рівня у структури процесу пізнання. Відкриття внутрішнього мовлення як діалогу. Інтеріоризація.

Вчення Аристотеля про душу. Трактат “О душе” – перше філософсько-психологічне дослідження. Вчення про матерію та форму. Душа як форма живої матерії. Єдність душі та тіла. Умови виникнення сприйняття. Основні види відчуттів. “Загальна чуттєвість”. Асоціації – механізм відчуттів. Види асоціацій. Індивідуальне та родове мислення. Потреби організму та зовнішні предмети як основа загальної волової активності людини. Кров та загальна рухова активність людини. Вчення про здібності душі (рослинні, чуттєві, розумні). Новизна та значення поглядів Аристотеля. Педагогічні завдання.
Тема 4. Психологічні концепції стоїків та епікурейців

Періоди стоїцизму. Фаталізм стоїків. Світова пневма. Чотири рівня світу. Матеріальність душі. Здібності душі (ріст та розмноження, мова, основні види відчуттів, “гегемонікон”).Уявлення, їх види (каталепничні, фантазми). Асоціації, їх види. Взаємозв’язок мислення та мовлення. Вчення стоїків про афекти. Шляхи подолання афектів. Інстинкти. Етика стоїків. Навчання мистецтву життя.

Вчення Епікура про душу. Критика жорсткого детермінізму. Незалежність та свобода особистості. Епікур: теорія витікання, уявлення (види), сутність мислення, єдність мислення та відчуттів. Розвиток мовлення. Природа сновидінь.

Лукрецій Кар: матеріальність світу. Принцип саморозвитку. Неоднорідність душі (“anima”, “animus”). Трансформація відчуттів в уявлення. Мислення як співставлення різних уявлень. Етика Епікура та Лукреція.

Психофізіологія Клавдія Галену. Система кровообігу. Кров як основа діяльності душі. Психічна пневма. Печінка, серце, мозок як органи душі, їх функції. Механізми відчуттів та сприйняття. Рух, емоції та афекти. Значення вчення Галену.

Підсумки розвитку античної психологічної думки.


Тема 5. Психологічні теорії Середньовіччя та епохи Відродження

Загальна характеристика психології в епоху Середньовіччя. Вплив релігії. Пошук предмета вивчення психології. Зародження схоластики. Виникнення теорії двох істин (деїзм). Інтерпретація поглядів Платона та Аристотеля. Томізм. Фома Аквінський: тлумачення Аристотеля. Ідея о двох істинах: розуму та Бога. Ієрархія душевного життя. Інтроспекція.

Критика томізму. Д. Скотт: матерія як умова створення всього. Р. Бекон: провідне значення природних наук перед теологією. Номіналізм та реалізм. В. Оккам: знакова теорія чуттєвого та розумового образу.

Схід: розвиток природознавства, його культурно-історичні передумови. Авіцена: ідея взаємозв’язку психологічного та фізіологічного, експериментальні дослідження. Вікова психологія, роль виховання. Фізіологічні механізми психічних функцій. Основні риси відчуттів. Ідеалістична трактовка незалежності мислення.

Психофізіологія зору. Альгазена. Аверроєс. Значення досліджень вивчення ока для розуміння природи психічних явищ.

Розвиток психології в епоху Відродження. Повернення к ідеям античності. Період гуманізму. Критика схоластики. Нові аспекти психолого-філософських досліджень: вивчення пізнання та здібностей людини. Л. Валла: людина як частка природи. Принцип задоволення. П. Помпонацці: душа – природне явище, взаємозв’язок душі та тіла. Б. Телезіо: матерія – основа світу, душа – матеріальна властивість, пульсація духа. Леонардо да Вінчі: анатомічне дослідження опорно-рухового апарату. Біомеханіка. Л. Вівес: природне дослідження психіки людини, характеристика емоційного стану, самоспостереження як основний метод дослідження душі. Х. Уарте: індуктивний метод пізнання, вивчення індивідуальних особливостей людини, зародження диференціальної психології. Меланхтон: модернізація поглядів Аристотеля, здібності душі (тілесна зумовність нищів здібностей та божественна - розумної душі). Залежність поглядів від теології. Гокленіус: трактат “Психологія”.

Підсумки розвитку психології в епоху Відродження.


Тема 6. Розвиток психології в Новий час

Загальна характеристика психології в Новий час. Досягнення природознавства. Відкриття Н. Коперніка, Д. Бруно, Г. Галілея, У. Гарвея, Р. Декарта. Появлення нових підходів в науці. Сенсуалізм та раціоналізм. Матеріалізм та ідеалізм.

Перші теорії Нового часу. Ф. Бекон: формулювання основ емпіризму. Новий метод психології – індуктивна логіка (Органон). Деїзм Бекона у поглядах про душу. Методологічні принципи науки.

Дуалізм та раціоналізм Р. Декарта. Обґрунтування принципу детермінізму. Включення психофізіологічних актів у систему фізико-механічних явищ. Обґрунтування експериментального вивчення “механіки тіла”. Психологія – наука про свідомість. Інтроспекція як основній метод пізнання в психології. Заперечування існування психіки у тварин. Мислення – єдиний атрибут душі. Механодетермінізм. Рефлекс як принцип роботи тіла. Рефлексія як принцип роботи душі. Нова форма дуалізму.

Раціоналізм в психології. Матеріалістична інтерпретація раціоналізму. Б. Спіноза - вчення про єдину субстанцію. Атрибути – властивості субстанції. Розкриття сутності людини через модуси душі та тіла. Рівні пізнання. Демонстративні знання, раціональна інтуїція. Етика Б .Спінози. Приборкання афектів – шлях до свободи.

Ідеалістична традиція Г. Лейбница. Методологічні принципи філософсько-психологічної системи. Психологія у світлі вчення про монади. Переустановлена гармонія і питання про відношення душі й тіла. Внутрішні джерела активності монади: перехід від перцепції до апперцепції. Стадії розвитку монади. Свідоме й несвідоме. Достатня підстава, індивідуалізація та прийняття рішення – проблеми мотивації вчинку.

Сенсуалізм в психології. Матеріалістична концепція Т. Гоббса. Встановлення єдність емпіричного та раціоналістичного пізнання. Психіка як внутрішній стан рухомої матерії. “Привиди”, їх види. Відчуття - перші форми психічного. Асоціації як основний психічний феномен. Види асоціацій, їх роль. Механізми мислення. Складення та відрахування уявлень як основа процесу мислення. Роль мови у пізнавальному процесі. Комунікативні перешкоди між людьми. Регуляція мимовільних рухів. Значення поглядів Т. Гоббса. Зародження асоціативної психології.

Сенсуалізм Дж. Локка. Критика теорії природжених ідей. Психіка як “чиста дошка”. Досвід – основа усіх ідей та понять. Поняття “рефлексія”. Вчення про прості та складні ідеї. Роль мови у формування ідей. Функції мови. Вчення про межі та рівні пізнання. Зв’язок волі та емоцій.


Тема 7. Психологія Просвітництва

Загнальна характеристика психології 18 ст. Науковий рух, література й мистецтво. Локківськи традиції. Нові напрями психології: етнопсихологія, соціальна та діференціальна психологія.

Французька психологія. Джерела французьського матеріалізму. Рефлекторний принцип діяльності психіки Ж. Ламетрі. Душа як здібність до відчуттів. Потреби – рухомі сили активністі людини. Об’єктивні методи вивчення психіки. Антропологічний принцип у психології.

“Статуя” Е. Кондільяка. Досвід – основа знань. Відчуття – джерело внутрішнього світу людини.

Соціальний детермінізм К. Гельвеція. Людина як продукт соціального середовища та виховання. Сенсуалізм К. Гельвеція. Пристрасть як джерело активністі людини. Види пристрасті.

Німецька психологія. Х. Вольф: розподіл емперічної й раціоналістичної психолії. Душа як основа всіх психічних проявлень. Психофізіологічний паралелізм Х. Вольфа.

Теорія пізнання І. Канта. “Річ у собі” – неможливість пізнання зовнішних об’єктів. Психологія як наука о свідомості.

І. Гербарт. Взаємозв’язок психології й педагогіки. Критика експерименту як метода психології. Статика й динаміка душі. Пороги свідомості. Перцепція й аперцепція. Активність душі. Роль несвідомого. Теорія статикі й динаміки уявлень. Теорії навчання: чотири принципа навчання.

Зародження та становлення асоціативної психології. Матеріалістичні погляди Д. Толанда. Активність матерії. Мозок – орган психічного життя.

Асоціанізм Д. Гартлі. Психофізіологічний паралелізм душі й тіла. Відчуття як фізіологічна основа виникнення ідей. Зв’язок асоціацій з рефлекторним механізмом. Універсальність принципа асоціацій, вібраційна теорія асоціативних ідей.

Асоціанізм Дж. Прістлі. Активність матерії: притяжіння й відштовхування. Мозок як особо організована матерія, “природне сидаліще думки”. Органи відчуттів - зв’язок людини з навколишнім світом. Антропоморфізм Дж. Прістлі.

Асоціанізм Д. Берклі та Д. Юма. Первинність свідомості. Емпірізм Д. Берклі. Соліпсізм. Агностіцизм Д. Юма. Категорії перцепції. Прості й складні сприйняття та ідеї. Асоціації як механізм зв’язку ідей. Особистість як “скоплення різнобічного сприйняття”. Інтроспектівна асоціативна психологія.

Значення англійського асоціанізму 18 ст.

Класичні теорії асоціативної психології. Т. Браун: психологічні закономірності придбання індивіда досівду. Закони асоціацій. Комплекси відчуттів. Творчі асоціації.

Асоціанізм Дж. Мілля. Відчуття як первинне становище свідомості. Закон суміжності асоціацій. Недоступність пізнання психіки людини..

Д. Ст. Мілль. Підкорення психіка людини законам асоціацій. Хімична структура свідомості. Закони асоціацій.

А. Бен. Зв’язок фізічного та психічного, свідомості та поведінки. Спонтанні дії. Навички. Модель спроб та помилок.

Позитивізм Г. Спенсера. Розширення предмета психології: зв’язок свідомості з навколишнім світом. Психіка – є механізм адаптації до навколишнього. Форми адаптації. Генезис психіки. Вплив поглядів Г. Спенсера на формування експериментальної психології.


Тема 8. Розвиток психології на межі 19-20 ст.

Становлення та розвиток нових психологічних шкіл. Криза психології. Поява нових методів дослідження психіки.

Структуралізм. Е. Тітченер: вивчення структури свідомості. Функціоналізм. Ф. Брентано: дослідження психічних актів, які спрямовані на предмети, дію, та виконують певну функцію. Інтенція. К. Штумпф: предмет психології – дослідження психологічних актів. Інтелектуальні та емотивні функції. Дослідження сприйняття музики. Прагматизм У. Джемса. Роль свідомості у встановлені зв’язку організму з навколишнім. Вивчення “потоку свідомості”. Увага її навички – основні детермінанти свідомості. Теорія емоцій. Роль самооцінки у становленні особистості. Д. Дьюі: використання психології у сфері освіти. Соціальна адаптація. Д. Енджелл: дослідження м’язової адаптації, розвиток здібностей. Р. Вудвортс: “динамічна психологія”. Мотивація поведінки. Етапи діяльності.

Вюрцбурская школа. О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер, О. Зельц. Вивчення динаміки пізнавальних процесів. Розумові образи, їх значення. Установка.

Французька школа. Ж. Шарко, Т. Рибо, П. Жане, Е. Дюркгейм, Т. Тард. Людина як результат культурно-історичного розвитку. Вивчення фактів та закономірностей психіки. Співвідношення свідомого й підсвідомого. Об’єкт вивчення – людина з психічними порушеннями, різні групи.

Розвиток напрямків психології. Психологія розвитку. Розвиток вікової психології. Педологія С. Холла. Д. Селлі: основні положення асоціативного підходу у розвитку дитини. Інтелектуальний розвиток дитини. Е. Мейман: періодизація психічного розвитку. Е. Клапаред: дослідження етапів психічного розвитку дітей. Психогностіка й психотехніка. А. Геззел: вивчення психічного розвітку дітей від народження до трьох років. “Дзеркало Геззела”. Д.М. Болдуін: вивчення емоціонального та морального розвитку дитини. М. Мід: соціалізація дітей у різних культурах. В. Штерн: аналіз особистісного розвитку дитини. Теорія конвергенції. Тестування інтелекту. А. Валлон: періодизація психічного розвитку, розвиток емоціональної сфери, криза трьох років.

Етнічна психологія. І. Гердер, М. Лацарус, Х. Штейталь, В. Вундт, У. Ріверс: ідея народного духу. Дослідження психології народу.

Соціальна психологія. Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Г. Тард, Дж. Мід, Г. Лейбон: психологія груп. Теорія колективу: В.Н. Бехтерев, О.С. Залужний, О.С. Макаренко. М.О. Бердяев: соціальна психологія особистості. В.Н. Бехтерев: психологія малої групи.

Диференціальна психологія. Ф. Гальтон: створення техніки вивчення індивідуальних відмінностей. Д. Кеттел: діагностика індивідуальних відмінностей (тести). А. Біне: проблеми інтелектуального розвитку та діагностика розумового розвитку.
Тема 9. Біхевіоризм, гештальтпсихологія: становлення та розвиток у 19-20 століттях

Методологічна криза психології. Відокремлення трьох провідних напрямків психології: біхевіоризму, гештальтпсихології, глибинної психології.

Загальна характеристика біхевіоризму. Методологія концепції: Д. Уотсон. Предмет вивчення психології – поведінка. Теорія Д. Уотсона: вивчення поведінки, аналіз її формування.

Теорія Е. Торндайка: експериментальне дослідження умов та динаміки навчання. Метод навчання – спроби та помилки.

Теорія соціально навчання. Б. Скіннер та Е. Толмен: розробка методів цілеспрямованого навчання, корекція поведінки. Оперантна поведінка.

Д. Роттер: “локус контроль”. А Бандура: поняття побічного підкріплення, корекція девіантної поведінки.

Загальна характеристика гештальтпсихології. Загальні поняття: психічне поле, ізоморфізм, феноменологія, інсайт. М. Вертгеймер: дослідження феноменів психічного поля, законів його організації й реорганізації. Закони та якості сприйняття, механізми творчого мислення. К. Коффка: вивчення якостей, законів, розвитку сприйняття. Закони розвитку гештальтів. В. Келер: вивчення законів та розвитку образно-схематичного мислення. Теорія особистості і груп К. Левіна: вивчення структури та якостей особистості, рівні регуляції поведінки, групова диференціація, види лідерства.
Тема 10. Глибинна психологія та її розвиток у 19-20 ст. Поява нових напрямів психології

Загальна характеристика психоаналізу. Методологічні засади. Основні теорії глибинної психології: З. Фрейд: структура особистості (Єго, Суперєго, Ід), рухомі сили розвитку особистості (несвідомі потяги життя й смерті), основні механізми розвитку та захисту (ідентифікація, раціоналізація, проекція, сублімація, витиснення, регресія).

Аналітична психологія К.Г. Юнга: структура особистості (колективне несвідоме, індивідуальне несвідоме, свідомість). Типологія особистості. Архетипи індивідуальної психіки.

Індивідуальна психологія А. Адлера. Типологія – формування індивідуального стиля життя. Компенсація та почуття єдності.

Модифікація глибинної психології. Е. Фром: захисні механізми психіки (садизм, мазохізм, конформізм, деструктивізм). Засоби реалізації внутрішньої природи людини: засіб бути й засіб мати. Е. Берн: трансактний аналіз. Е. Еріксон: об’єднання ідей психоаналізу та гуманістичної психології. Вплив соціуму на розвиток дитини. Стадії психічного розвитку. Психоісторія. Нові напрямки психології. Гуманістична психологія. Г. Олппорт: основні та інструментальні риси особистості. А. Маслоу: ієрархія потреб. Самоактуалізація. К. Роджерс: “Я-концепція”, особистісно-орієнтована терапія.

Генетична психологія. Ж. Піаже: етапи психічного розвитку, вивчення розвитку інтелекту. Л. Кольберг: теорія розвитку моральності у дітей.

Когнітивна психологія. Д. Міллер, У. Найссер: основні положення когнітивної психології, розробка нових методів вивчення пізнавальної сфери людини.

Тема 11. Розвиток психології в Росії

Зародження російської психології: тенденції розвитку. Антропологічна психологія В. Татіщєва. Матеріалістична традиція М. Ломоносова та О. Радіщєва. Філософсько-психологічні погляди О.І. Герцена: діалектика, мислення як продукт вищого розвитку матерії. Психологічні погляди В.Г. Белінського: антропологічний принцип, М.О. Добролюбова: принцип зовнішньої детермінації психічних процесів. М.Г. Чернишевський: предмет, завдання, метод психології. Вчення про потреби. Темперамент та характер. Антропоморфізм М.Г. Чернишевського.

Виникнення та розвиток експериментальної психології в Росії. І.М. Сеченов: нова трактовка психічного акту. Об’єктивність психології. Виникнення перших психологічних лабораторій. О.Ф. Лазурський: вивчення індивідуальних властивостей. Г.І. Челпанов: принцип активності поведінки. Орієнтований рефлекс. Рефлексологія: І.П. Павлов, В.М. Бехтерев. Н. Грот – емоційний тон відчуттів. О.О. Ухтомський про домінанту.

Концепція К.Д. Каверіна як нова тенденція в психології 19 ст. Проблема моралі, історійко-психологічні дослідження психіки. Аналіз психічного та морального у концепції О. Потебні. Дослідження ролі мови у розвитку людини.

Поява філософсько-релігійних трактувань психіки. Концепції В. Соловйова, Л. Лопатіна, Н. Лоського, С. Франкла.

Російська психологія в 20-40 роках 20 ст. Педологія. Етапи становлення. К.М. Корнілов: вивчення поведінки. П.П. Блонський: психологія розвитку дитини. статеве виховання підлітків. Л.С. Виготський: теорія вищих психічних функцій. Поняття “зона найближчого розвитку”. Проблема обдарованості. Виховання “важких дітей”. Значення досягнень Л.С. Виготського. Розвиток психології другої половини 20 ст. Принцип діяльності в психології. М.Я. Басов: людина як творець у навколишньому. Праця як форма взаємовідношення людини з природою. С.Л. Рубінштейн: єдність свідомості та діяльності. О.М. Леонтьев: структура діяльності. А.Р. Лурія: культурно-історична теорія. Вплив афектів на стресові ситуації. Нейропсихологія. О.О. Смирнов: теорія запам’ятовування. Б.Н. Теплов: дослідження сприйняття, проблеми індивідуальних відмінностей. О.В. Запорожец: розвиток сприйняття та мислення, процес формування емоцій й почуттів у дитини. Л.О. Венгер: розвиток мислення, вправи для дошкільників для розвитку логічного мислення. П.Я. Гальперін: теорія поетапного формування розумових дій. В.В. Давидов: зміст та будова навчальної діяльності, її зв’язок з розвитком свідомості, особистості та здібностями дитини. Д.Б. Ельконін: проблеми гри дошкільника, періодизація психічного розвитку. Л.І. Божович: процес формування особистості дітей. М.І. Лісіна: розвиток спілкування.


Тема 12. Становлення та розвиток психології на Україні

Виникнення та розвиток психології в 17 ст. К. Сокович, І. Гізель, С.І. Яворський.

Подальший розвиток психології 18 ст. Погляди Ф. Прокоповича, С. Калиновського, С. Кулябки, Г.С. Сковороди, Я.П. Козельского, М.П. Драгоманов, І.О. Сікорський, М.М. Ланге – створення першої психологічної лабораторії на Україні.

Розвиток психології в 19- першій половині 20 ст. М.О. Максимович, П.Д. Юркевич, В.І. Вернадський – перший президент АН України, еволюція Світу, І.П. Соколянський- питання навчання та виховання дітей, які мають психофізіологічні порушення. Рефлексологія П.Р. Чамати. Г.С. Костюк.Сучасні проблеми вітчизняної психології: Г.О. Балл, М.Й. Боришевський, І.Д. Бех, О.В. Киричук, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, В.К. Демиденко, О.В. Скрипченко, Н.В. Чепелєва, Т.С. Яценко, Ю.О. Приходько.
Список літератури з дисципліни

Основна


 1. Галустова О.В. История психологи в вопросах и ответах : учебное пособие / Оксана Викторовна Галустова. – М. : ТК Велби, Узд. Проспект, 2006. – 216 с.

 2. Ждан А.Н. История психологи : от Античности до наших дней : ученик для вузов /Антонина Николаевна Ждан. – М. : Академический Проект ; Триста, 2008 – 576 с.

 3. Жуков С. М. Історія психології: навчальний посібник /С. М. Жуков, Т. В. Жукова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 210 с.

 4. Лучинин А.С. История психологи / Олександр Сергеевич Лучинин. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 416 с.

 5. Марцинковская Т. Д. История психологии: учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Татьяна Давыдовна Марцинковская. – М. : Изд. Центр Академия, 2004. – 544 с.

 6. Махній М.М. Історія психологічної думки : навч. посібник / М.М. Махній, М.А. Скок. – Чернігів, 2010. – 256 с.

 7. Морозов А.В. История психологи : учеб. пос. для вузов / Олександр Владимирович Морозов. – М. : Академический проспект, 2003. – 288 с.

 8. Роменець В.А. Історія психології : Стародавній світ. Середні віки. Відродження : нав. посіб. / Володимир Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 2005. – 916 с.

 9. Роменець В.А. Історія психології : XVII століття. Епоха Просвітництва : нав. посіб. / Володимир Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 1000 с.

 10. Роменець В.А. Історія психології : XIX – початок XX століття : нав. посіб. / Володимир Андрійович Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.

 11. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины XX века./ Михаил Григорьевич Ярошевский. – М.: Академия, 1997. – 4І6с.


Додаткова


 1. Адлер Г. Лекции по аналитической психологии. - М, 1999.

 2. Ананьев Б. Г. Очерки истории русской психологии XVIII і XIX століть. - М., 1987.

 3. Бехтерев В.М. Объективная психология (серия "Памятники психологической мысли"). - М, 1991.

 4. Войтович В. Українська міфологія. - К.: Либідь, 2002. - 664 с.

 5. Вундт В. Миф и религия. - М., 2001.

 6. Губко О.Т. Психология в Киево-Могилянской академии // Вопросы психологии. - 1980. -№ 1. - С. 89-95.

 7. Дильтей В. Описательная психология. - М., 1997.

 8. Декарт Р. Страсти души // Соч.: в 2-х т. - Т. 1. - М., 1989.

 9. Ждан А.Н. История психологии как становление ее предмета. - М.,1994.

 10. Ибн Сина. Книга о душе // Избранные философские произведения. - М, 1980. - С. 384-521.

 11. История становления и развития экспериментально-психологических исследований в России. - М., 1990.

 12. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение // Соч. в 6-й т., - Т.6. - М.: Мысль, 1986. - С. 27-35.

 13. Кольцова В.А. О целостном подходе в историко-психологическом исследовании // Принцип системности в психологических исследованиях. - М., 1990. - С. 131-137

 14. Кондильяк Э. Трактат об ощущениях: в 2-х ч. - М., 1982.

 15. КониськийГ. Філософські твори у двох томах. - К.: Наукова думка, 1992.

 16. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: навч. посібник. - К.: Ніка-Центр 2004 -248 с.

 17. Краткий курс истории психологии: уч. пособие. - М.: МПА, 1995. - 144 с.

 18. Криворучко П.П. Історія психології. Курс лекцій. - К.: КМУ, 2003. - 220 с.

 19. Кузьмин Е.С. Якунин В.А. Развития психологии в ХУІІ-ХІХ веках. - Л., ЛГУ, 1982.

 20. Лейбниц Г. В. Монадологія // Соч.: у 4-х т. - Т. 1. - М., 1982.

 21. Монтень М. Опыты. - М.: Терра, 1991.

 22. Нариси з історії вітчизняної психології / за ред. Г.С. Костюка. - К.: Рад.шк.,1952. -255 с.

 23. Нариси з історії вітчизняної психології XIX - початку XX ст. / за ред Г.С. Костюка. - К., 1959.-364 с.

 24. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология дореволюционной России. - Дубна, 1995.

 25. Пиаже Ж. Психология интеллекта// Избр. психол.труды. - М., 1994.

 26. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. - М., 1997.

 27. Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і Середніх віків. - К.: Вища школа, 1983. - 439 с

 28. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. - К.: Вища школа, 1988. - 407с.

 29. Роменець В.А. Історія психології ХУІІ ст. - К.: Вища школа, 1990.

 30. Роменець В.А. Історія психології Просвітництва. - К.: Вища школа, 1993. –312 с

 31. Роменець В.А. Історія психології ХІХ-початку XX ст. - К.: Вища школа, 1995.- 614 с.

 32. Роменець В.А. Історія психології ХІХ-першої половини XX ст. - К.: Либідь, 1998.

 33. Роменець В.А. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

 34. Роменець В.А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження (принципи тлума­чення текстів першоджерел) // Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості: Матеріали Звітної наукової сесії Інституту психології АПН України. -К., 1995. - С 4-15.

 35. Руссо Ж.-Ж. Еміль або про виховання. - К., 1999.

 36. Соколов М.В. Очерки истории психологических воззрений в России в ХШ-ХУШ веках. - М., 1963.

 37. Спиноза Б. Этика // Избр. произведения. - М., 1957.

 38. Теплов Б.М Об объективном методе в психологии // Избранные труды. - М„ 1985. - Т.2. - С.283-309.

 39. Теплов Б. М. О некоторых общих вопросах разработки истории психологии // Избранные тру­ды. - М., 1985.-С. 191-199.

 40. Тутуджян О.М. История психологии как научный процесс развития концептуального аппа­рата / Исторический путь психологии: прошлое, настоящее, будущее. - М., 1992.

 41. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. - М., 1996.

 42. Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности. Тексты. - М., 1982.

 43. Фрейд З.Введение в психоанализ. Лекции. - М., 1989.

 44. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.

 45. Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. - М., 1980.

 46. Хол С., Линдсей Г. Теории личности. - М., 1997.

 47. Шкуратов В.А. Историческая психология. - М., 1998.

 48. Юнг К. Аналитическая психология. - СПб., 1994.

 49. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> psy -> goretska
psy -> Програма іспиту з дисципліни «Соціальна психологія»
goretska -> Сім'я як соціально-психологічний феномен
goretska -> Питання до іспиту для студентів заочної форми навчання
goretska -> Питання до іспиту
goretska -> Питання до іспиту
goretska -> Основи патопсихології
goretska -> Кредит змістовний модуль Навчальні цілі
goretska -> Питання до іспиту
goretska -> Положення теорії психоаналізу З. Фройда та психоаналітичної психології К. Юнга, про розвиток психодинамічного напряму та сучасний прикладний аспект психоаналізу. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності

Скачати 195.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка