Питання до екзаменуСкачати 57.98 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір57.98 Kb.
#42293
Питання до екзамену


 1. Виховання як процес. Специфіка процесу виховання. Структура процесу виховання. Суспільна роль процесу виховання. Внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

 2. Гуманістична природа педагогічної діяльності. Творчий характер праці вчителя. Рівні педагогічної творчості. Соціальна місія педагога.

 3. Загальна характеристика методів організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки. Громадська думка як метод виховання.

 4. Загальна характеристика методів стимулювання діяльності й поведінки. Гра як метод виховання. Змагання як метод виховання.

 5. Загальна характеристика методів формування свідомості особистості. Лекція як метод виховання. Дискусійні методи виховання (диспут, дискусія).

 6. Загальні педагогічні здібності. Сутність професійної компетентності педагога. Вимоги до теоретичної та практичної готовності педагога.

 7. Закономірності виховання. Принципи виховання.

 8. Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії. Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення. Прийоми педагогічної взаємодії.

 9. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності вчителя. Загальна та

професійна культура педагога.

 1. Колектив як соціальна система. Сутність, зміст, функції виховного колективу. Функції виховного колективу. Діалектика розвитку колективу. Чинники розвитку колективу. Програма вивчення і структура характеристики класного колективу.

 2. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління освітніми системами.

 3. Освітні рівні. Освітньо-кваліфікаційні рівні.

 4. Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії. Увага й уява вчителя. Способи комунікативного впливу. Стратегії взаємодії у спілкуванні.

 5. Педагогіка як наука. Педагогічний процес як система. Етапи педагогічного процесу.

 6. Педагогічна майстерність сучасного вчителя. Професійна компетентність. Рівні педагогічної майстерності. Критерії майстерності педагога.

 7. Педагогічна техніка (внутрішня, зовнішня). Психологічний портрет особистісно орієнтованого вчителя.

 8. Педагогічний менеджмент (школознавство). Система управління освітою України. Основні принципи управління сучасною школою. Система освіти України відповідно зо Закону «Про освіту».

 9. Поняття «педагогічно занедбані діти». Негативні чинники, що зумовлюють появу важковиховуваних дітей. Етапи деформування особистості. Перевиховання. Функції перевиховання.

 10. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Професіональне та непрофесіональне педагогічне спілкування. Поліфункціональність педагогічного спілкування. Суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування, його основні ознаки.

 11. Принципи управління системою освіти (демократизація, гуманізація, інтеграція). Громадсько-державний характер управління освітою. Децентралізація системи управління освітою.

 12. Професійні функції педагогічної діяльності. Основні види професійної діяльності. Структурні компоненти педагогічної діяльності як системи. Види педагогічної діяльності та відповідні їм педагогічні дії.

 13. Професійно-педагогічна направленість і педагогічне покликання вчителя. Професійна етика сучасного вчителя. Педагогічний такт сучасного вчителя.

 14. Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Особливості й перспективи розвитку сучасної сім’ї. Сім’я, школа, громадськість. Функції класного керівника.

 15. Стилі педагогічного спілкування. Конфлікт у педагогічній взаємодії. Правила оптимізації педагогічної взаємодії.

 16. Структура керівництва школою. Методична робота. Методична рада.

 17. Структура педагогічної діяльності. Специфіка педагогічної діяльності стосовно педагогічного процесу як об’єкту. Специфіка педагогічної діяльності стосовно суб’єкт-суб’єктних стосунків «учитель – учень».

 18. Структура системи освіти України. Загальна середня освіта. Професійні школи. Школи нового типу. Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 19. Сутність і зміст громадянського виховання. Сутність і зміст морального виховання. Сутність і зміст екологічного виховання. Сутність і зміст

естетичного виховання. Сутність і зміст правового виховання.

 1. Урок як навчальний діалог учителя з учнями. Характеристики уроку, який будується на ґрунті діалогічної взаємодії вчителя з учнями. Елементи технології уроку-діалогу.

 2. Функціонально-рольове та особистісно орієнтоване спілкування вчителя. Педагогічне спілкування як діалог. Критерії діалогічного педагогічного спілкування.

 3. Державний і шкільний компоненти змісту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Компоненти змісту навчальних предметів.

 4. Дидактика як наука та навчальна дисципліна. Мета й завдання дидактики. Об’єкт і предмет дидактики. Основні функції дидактики. Основна проблема дидактики.

 5. Зв’язок дидактики з іншими дисциплінами. Основні категорії дидактики.

 6. Зміст освіти, його основні компоненти. Удосконалення змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі. Види освіти, особливості повноцінних знань.

 7. Зовнішні та внутрішні закономірності теорії навчання. Закономірності пізнавального розвитку особистості.

 8. Методи навчання за типом пізнаваль­ної діяльності учнів. Методи навчання на основі внутріш­нього логічного шляху засвоєння знань.

 9. Методи стимулювання і мотивації на­вчально-пізнавальної діяльності. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

 10. Навчальні плани. Навчальні програми. Підручники й посібники.

 11. Наочні методи навчання: сутність і зміст. Практичні методи навчання: сутність і зміст.

 12. Основні принципи контролю знань. Види контролю знань. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Основні критерії оцінки знань.

 13. Особистість як об’єкт і суб’єкт навчання. Структура якостей особистості в контексті теорії навчання. Компетенції. Компетентності особистості.

 14. Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань.

 15. Підготовка вчителя до уроку, самоаналіз його результатів.

 16. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

 17. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 18. Поняття про метод і прийом у дидактиці. Словесні методи навчання: сутність і зміст.

 19. Поняття про форми та форми організації навчання. Характеристика форм навчання. Форми організації навчання.

 20. Принцип активності. Принцип мотивації. Принцип емоційності. Принцип проблемності.

 21. Принципи навчання як дидактична категорія. Принцип доступності. Принцип свідомості. Принцип індивідуального підходу.

 22. Принципи навчання як дидактична категорія. Принцип міцності. Принцип ґрунтовності. Принцип науковості.

 23. Принципи навчання як дидактична категорія. Принцип систематичності. Принцип послідовності. Принцип зв’язку теорії з практикою.

 24. Принципи навчання як дидактична категорія. Принципи цілеспрямованості

навчання. Принцип наочності. Принцип природовідповідності.

 1. Проблема вибору методів навчання. Засоби навчання, їх характеристика.

 2. Сприймання і первинне усвідомлення нового навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відношень об’єктів вивчення.

 3. Суть і завдання контролю у навчальному процесі. Контроль, перевірка, оцінювання, оцінка, облік. Спільне й відмінне у змісті понять. Об’єкти та функції контролю.

 4. Узагальнення і систематизація знань. Застосування знань в стандартних і змінених умовах.

 5. Урок – основна форма організації навчання. Типологія уроків.

 6. Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок. Комбінований урок.

 7. Урок оволодіння новими знаннями. Урок узагальнення і систематизації знань.

 8. Урок формування і вдосконалення вмінь і навичок. Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml -> ped1
uml -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
uml -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
uml -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
uml -> Плющ П. П. Історія української літературної мови
uml -> Тема. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі
uml -> Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови
uml -> Конспект 8-10 рекомендованих статей
uml -> Практичне заняття №1 (2 год.) Вступ. Українська графіка, алфавіт. Написання голосних у ненаголошеній позиції План
ped1 -> Лекція 1 педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками

Скачати 57.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка