Підготовка педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби районуСторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#8657
  1   2   3   4   5
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет обдарованої дитини

Відділ освіти Костопільської районної державної адміністрації

Костопільський районний методичний кабінет


Підготовка педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби районуТематичний збірник праць

науково-практичного семінару для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів відповідальних за роботу з обдарованими учнями
Бібліотечка

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

Серія «Регіональні науково-методичні заходи»
Підготовка педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби району : тематичний збірник праць / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією О. Є. Кузьмін. – Рівне : РОІППО, 2014. – 71 с.

Рекомендовано радою кабінету обдарованої дитини Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № _ від __.__.2014 року).
Відповідальні за випуск:

Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений працівник освіти України, в. о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Упорядник:

Волосюк Анатолій Анатолійович, завідувач кабінету інформаційно-методичного забезпечення Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тематичний збірник праць присвячено проблемі підготовки педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби району.

Усі матеріали збірника подаються в редакції авторів (збережено стилістику, орфографію та мову). Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.


© Колектив авторів, 2014


© РОІППО, 2014

Кузьмін Олена Євменівна, методист кабінету обдарованої дитини Рівненського ОІППО


РОЛЬ РАЙОННОГО, МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ, ЦЕНТРУ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В УМОВАХ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Актуальність вибору запропонованої теми зумовили ряд невирішених завдань, що стосуються організації науково-методичного супроводу педагогів, які працюють з обдарованими учнями, а саме:

- відсутність у науці єдиного підходу до розуміння феномену обдарованості;

- відсутність єдиних вимог до особистості вчителя для роботи з обдарованою дитиною;

- відсутність відповідних практичних навичок та особистісних ознак, що забезпечують успішну співпрацю педагога з обдарованими дітьми;

- психологічна неготовність учителя прийняти факт обдарованості певного школяра;

- «експлуатація» обдарованості учня для підвищення престижу вчителя і школи.

Актуальність проблеми підготовки педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями зумовлена вимогами часу та реформуванням освіти в Україні, спрямованими на становлення особистості дитини, розвиток її здібностей і обдарувань, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації. Розв'язання її багато в чому залежить від методичної служби, основне завдання якої – формування методичного інноваційного освітнього середовища, у якому максимально буде реалізовуватись потенціал учня та вчителя, адже саме педагогу належить головна роль в оновленні системи освіти.

В організації психолого-педагогічного супроводу як учня, так і педагога, який з ним працює, методичний кабінет покликаний вирішувати такі пріоритетні завдання:

- моніторинг готовності педагога й керівника загальноосвітнього навчального закладу до роботи з обдарованою дитиною;

- пошук і всебічний розвиток обдарованих дітей;

- психолого-педагогічний супровід дітей і батьків, які виховують обдарованих дітей;

- підвищення професійної майстерності вчителя, орієнтація його на добір форм, змісту, методів, засобів навчання та виховання, які сприятимуть всебічному розвитку творчої особистості;

- зацікавлення керівників навчальних закладів та педагогів у всебічному розвитку особистості через систему підтримки та стимулювання педагогів, які працюють з обдарованими учнями;

- розробка різноманітних програм, посібників, методичних рекомендацій з питань організації методичної роботи з педагогами, навчально-виховного процесу, роботи з батьками з даної проблеми.

Реалізації цих завдань потрібно підпорядкувати всю структуру методичної роботи міста, району: міських методичних об'єднань, постійно діючих семінарів-практикумів, опорних шкіл та ДНЗ, школи молодого вчителя, шкіл перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, консультаційних пунктів.

У процесі навчання керівних кадрів значну увагу варто приділяти питанням створення умов для реалізації індивідуальних здібностей дитини, розвитку особистісного потенціалу учнівської молоді через систему виховної роботи, інтеграції педагогічних технологій навчання, виховання та управління як важливої умови розвитку особистості, науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

Професійно-педагогічна спрямованість учителя на роботу з обдарованою дитиною передбачає теоретичну, практичну та особистісну складову.

Знання сутності та змісту роботи з обдарованою дитиною, усвідомлення особливостей її здійснення та доцільності проведення – це теоретична складова, що включає:

- історію дослідження обдарованості;

- основні сучасні концепції обдарованості;

- проблеми прогнозування обдарованості;

- вікові особливості прояву обдарованості;

- методи діагностики обдарованих дітей;

- психологічні та педагогічні аспекти, що треба врахувати під час добору змісту освітніх програм для обдарованих дітей;

- вимоги до педагогів, які працюють з обдарованими дітьми;

- умови ефективної взаємодії педагогів з обдарованими дітьми та їх родиною.

Практична складова підготовки учителів до роботи з обдарованими учнями включає:

- використання тренінгів (розвитку креативності, пониження рівня тривожності, вміння долати страх перед невдачами та поразками, вироблення уміння змагатися);

- організацію науково-дослідної роботи обдарованих учнів;

- розробку програм для індивідуального навчання обдарованих дітей;

- здійснення інноваційної діяльності;

- поєднання роботи з обдарованими учнями та класом;

- створення в класі доброзичливої атмосфери;

- контроль рівня емоційного вигорання як власного, так і учнів;

Особистісна складова готовності учителів до роботи з обдарованими учнями включає:

- комунікативні якості педагога;

- спрямованість (творчі установки, мотиви, інтереси);

- самосвідомість (рефлексивність, самопізнання, саморегуляція);

- інтелектуальні та загальнолюдські якості;

- готовність до адекватних діяльнісних проявів у певних ситуаціях, що визначені своєрідністю обдарованого учня;

- повагу до обдарованої особистості;

- готовність до саморозвитку.

Якісна організація роботи з розвитку учнівського потенціалу залежить від професійної компетенції педагогічних працівників. Важливо, щоб педагог володів не тільки знаннями щодо психологічних особливостей обдарованої дитини, але й був готовим до творчого застосування свого досвіду, постійної самоосвіти, до визначення методів, форм, засобів і технологій навчання й виховання. Тому, можемо визначити основні напрямки організації науково-методичного супроводу педагогів, які працюють з обдарованими учнями:

- вивчення природи обдарованості та проблем дитини, пов’язаних з нею;

- розвиток комунікативних якостей і творчих здібностей педагога у процесі професійної діяльності;

- підбір оптимальних сучасних особистісно зорієнтованих технологій для навчання і виховання обдарованих дітей;

- вироблення власної педагогічної концепції супроводу обдарованої дитини;

- залучення до активної науково-методичної діяльності, яка дасть можливість сформувати зміст освіти для конкретної дитини через використання варіативної складової навчального плану, створення авторських програм, мережу гурткової роботи

- формування уміння самоаналізу, прагнення до самоосвітньої діяльності.

З метою підвищення ролі міського, районного методичного кабінету, центру у підготовці педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями необхідна чітка координація діяльності опорних закладів, консультаційних пунктів та ресурсних центрів по роботі з обдарованими учнями, які діють у межах міста, району. Виникає потреба у створенні своєрідної координаційної ради як структурного підрозділу районної (міської) методичної служби, яка координує діяльність методичних структур та освітніх установ із питань формування готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями.

До складу координаційної ради входять методист районного (міського) методичного кабінету (центру), який координує роботу з обдарованими учнями – головами ради, керівники опорних шкіл, консультаційних пунктів, ресурсних центрів, методичних структур.

Опорний заклад – це заклад освіти, досвід роботи якого вивчено методичною службою, на базі якого функціонують методичні підрозділи з питань підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.

Консультаційні пункти – методичні структури, які надають консультаційні послуги з питань організації роботи з обдарованими учнями з окремих предметів, актуальних проблем.

Ресурсні центри – це базові заклади освіти, в яких сконцентровані ресурси для надання послуг педагогічним працівникам навчальних закладів району, міста з питань організації роботи з обдарованими учнями. Це може бути базовий опорний заклад освітнього округу.

Організація ресурсних центрів по роботі з обдарованими учнями повинна стати одним із найважливіших напрямів у розвитку єдиного освітнього простору кожного району, міста зокрема і області в цілому. Необхідність створення ресурсних центрів обумовлена потребами сучасної системи освіти, які визначаються двома групами факторів: потребами суспільства в зміні самої системи освіти, її готовністю до змін і до об’єднання інтелектуального потенціалу освітніх закладів різних типів (рівнів).

Для забезпечення успішного функціонування ресурсний центр повинен володіти кадровими, науково-методичними, матеріально-технічними, інформаційними (локальна мережа, Інтернет, сайт, медіатека), нормативно-правовими ресурсами.

Таким чином, структура взаємодії районних, міських методичних кабінетів, центрів з педагогічними та керівними кадрами буде спрямована на комплексне забезпечення процесу безперервного професійного розвитку педагогів, що на даний час є обов’язковою умовою підвищення якості освіти.


Районний, міський методичний кабінет, центр

Координаційна рада

Опорні заклади

Консультаційні центри

Ресурсні центри

Загальноосвітні навчальні заклади


Переваги даної структури:

- модернізація системи роботи з обдарованими учнями;

- використання нових сучасних форм підвищення професійної майстерності педагогів;

- поширення перспективного педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;

- рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами;

- повна інформаційна і методична підтримка педагогів з питань організації роботи з обдарованими учнями;

- швидка адресна методична допомога.

Для вирішення стратегічних завдань щодо шляхів модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями необхідно: • сприяти інтеграції ресурсного потенціалу опорних, базових шкіл, освітніх округів, психологічної й методичної служб, суспільних об’єднань (асоціацій, творчих груп, тощо) із забезпечення умов для виявлення й розвитку обдарованості;

 • здійснювати належне матеріально-технічне забезпечення опорних навчальних закладів, ресурсних центрів, які працюють над вищезазначеною проблемою;

 • удосконалювати моделі індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей;

 • упроваджувати систему заходів із цілеспрямованої підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми з урахуванням вітчизняного й міжнародного досвіду;

 • створити систему якісного соціально-психологічного супроводу обдарованих дітей з метою оптимізації їх входження в соціум;

 • активізувати використання можливостей соціального партнерства з питань розвитку й соціальної підтримки обдарованих учнів;

 • проводити творчі майстерні, майстер-класи вчителів, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; залучати досвідчених, високопрофесійних педагогів свого району (міста), які мають значні досягнення в роботі з обдарованими учнями;

 • удосконалити систему матеріального заохочення педагогів, які займаються проблемами виявлення й розвитку обдарованості та мають вагомі позитивні результати цієї роботи;

 • підсилити мотивацію школярів для участі в олімпіадах, змаганнях і конкурсах різного формату.


Список використаної літератури

 1. «1000 + 1 ідея сучасної української школи». – Частина 2. – № 7 (55). – 2011. – С. 144.

 2. Білецька Н. Система пошуку та організація роботи з обдарованими учнями : (на прикладі аграрного ліцею) / Наталія Білецька // Завуч. – 2013. – № 1. – С. 12–24.

 3. Броняк Н. В. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей : (тренінг для вчителів) / Н. В. Боряк, Р. О. Сікаленко // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 9/10. – Методист. – № 28. – С. 24–23–24–32. – Бібліогр.: 4 назви.

 4. Буркова Л. Види професійних компетентностей педагога для роботи з обдарованими дітьми в системі освіти /Л. Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 1. – С. 44–51.

 5. І творчість, і праця, і успіх: [збірник методичних матеріалів /упор. С.А.Болсун]. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 164 с.

 6. Комаров К. Система роботи з обдарованими дітьми : семінар-тренінг для педагогів / Костянтин Комаров // Психолог. – 2010. – № 8. – С. 8–13.

 7. Кузьменко Л. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми : матеріали проблемного семінару / Л. Кузьменко //Завуч. – 2011. – № 21. – С. 19–24.

 8. Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2011 – 2012 навчальному році (інформаційно-методичний бюлетень) / М. А. Віднічук. – Рівне: РОІППО, 2011. – 194 с.

 9. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник. – 2011. – № 47. – 286 с.

 10. Порох Л. Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект / Л. Порох, Н. Осінна// Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 39–42.

 11. Розенова М. Обдаровані діти: психологічні проблеми розвитку, навчання й виховання // Підручник для директора. – 2008. – № 6.

 12. Свірчкова Н. Міжшкільний психологічний консультаційний пункт. Допомога вчителям у роботі з обдарованими учнями / Наталія Свірчкова // Психолог. – 2010. – № 2. – С. 13–15

 13. Система роботи з обдарованими дітьми // Завуч. – 2012. – № 7. – С.7–9.

 14. Створення регіональної організаційно-методичної моделі педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 – 17 листопада 2011 р., м. Харків. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 372 с.

 15. Федорець М. Школа XXI століття: робота із обдарованими дітьми в умовах розвитку інформаційного суспільства /М. Федорець, О. Мельник // Управління школою. – 2012. – № 10/11/12. – С. 37–52.

 16. Чернишов О. Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми / О. Чернишов // Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 12–14.

 17. Яковина А. Модель готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями /Альона Яковина // Управління освітою. – 2012. – № 1. – С. 20–28.


Регеза Оксана В’ячеславівна, завідувач Костопільського районного методичного кабінету
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ В КОНТЕКСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
Для гармонійного розвитку сучасного суспільства необхідно всебічно реалізувати особисті здібності. На підставі цього одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої співпраці, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці.

Постійний та безперервний розвиток педагога покликана забезпечити методична служба, що зобов’язана створити умови для цілеспрямованого, безперервного, особистісно зорієнтованого підвищення компетентності вчителя, тому що від розвитку й збагачення професійної самосвідомості педагога залежить вирішення ним конкретних педагогічних завдань у роботі з обдарованими дітьми.

Районний методичний кабінет є центром організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у між курсовий період.

Пріоритетними напрямками роботи Костопільського районного методичного кабінету є: • Організаційно-методичний супровід районних цільових програм, що стосуються освітньої галузі.

 • Реалізація науково-методичної освітньої теми району «Формування інноваційного освітнього простору району на засадах особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного підходу в умовах інформатизації сучасного суспільства»

 • Навчально-методичне забезпечення впровадження нових Державних стандартів освіти, викладання предметів у початковій, основній та старшій школі, профільного навчання та допрофільної підготовки школярів.

 • Забезпечення методичним супроводом упровадження інноваційних технологій.

 • Моніторингове дослідження якості освіти в районі, аналіз результатів навчально-виховного процесу.

 • Запровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальну, методичну та управлінську діяльність.

 • Створення умов для систематичної самоосвітньої роботи усіх категорій педагогічних працівників.

Ефективність методичної служби залежить в першу чергу від якісного складу методистів. Сучасний методист повинен бути професійно компетентним, мати високий рівень загальної та психолого-педагогічної культури, різнобічні знання, які дозволяють використовувати в своїй діяльності кращі досягнення вітчизняного та зарубіжного досвіду. В сучасних умовах методисти повинні вміти створювати умови для особистісного розвитку педагога, володіти змістом сучасної освіти і тенденціями змін в освітньому просторі, методологією власної діяльності. Якісний склад методичного кабінету дозволяє вирішувати ці питання, адже в районному методичному кабінеті працюють:

 • Усього методистів – 11

 • З них працюють в РМК сумісниками - 1

 • У них освіта:

 • - вища – 11,

 • - неповна вища – 0,

 • - середня спеціальна – 0,

 • - середня загальна – 0.

 • Мають педагогічні звання:

 • „ старший вчитель ” – 3,

 • „ вчитель – методист ” – 3.

 • Мають кваліфікаційні категорії:

 • спеціаліст вищої категорії – 9,

 • спеціаліст І категорії – 0,

 • спеціаліст ІІ категорії – 1,

 • спеціаліст – 1.

 • Стаж роботи:

 • до 5 років – 0,

 • до 10 років – 2,

 • до 20 років – 3,

 • понад 20 років – 6.

Кадровий склад та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників району дає можливість побудувати особистісно зорієнтовану модель методичної роботи, максимально врахувати індивідуальні і групові потреби педагогів.

Методична робота з педагогами району будується на основі діагностики методичних утруднень вчителів та дозволяє своєчасно ознайомлювати їх із нормативними документами Міністерства освіти і науки України, методичними рекомендаціями, сучасними педагогічними технологіями та інноваційними методами роботи.

Формування професійної компетентності педагогічного працівника районний методичний кабінет намагається здійснювати на основі комплексу взаємов’язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних дослідницько-експериментальних заходів, що передбачають як шкільний так і районний рівень (семінари, тренінги, методичні обєднання) так і заходи обласного і всеукраїнських рівнів (майстер-класи, творчі лабораторії. Написання авторських програм, посібників). За такого підходу педагог постійно перебуває в центрі освітнього процесу і систематично підвищує свій професійний рівень.

Методична робота з педагогічними працівниками організована за проектно-модульним принципом, який включає в себе реалізацію 3 модулів: • Становлення педагогічного працівника

 • Творче зростання педагогічного працівника

 • Професійна майстерність педагогічного працівника.

У рамках роботи даних модулів працюють: методичні обєднання, семінари-практикуми, проблемні семінари, творчі групи, школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя. А також реалізуються інноваційні форми методичної роботи:

 • Клуб професійного спілкування вчителів художньо-естетичного циклу «Майстер»;

 • Літературна вітальня учителів світової літератури;

 • Тимчасовий творчий колектив учителів французької мови;

 • Творча майстерня учителів фізичної культури;

 • Інтервізійна група з питань діяльності психологічної служби навчального закладу;

 • Арт - фестиваль техніки малювання художніми засобами «Творчість та психотерапевтичні ресурси»;

 • Тренінг-центри:

 • практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів;

 • учителів англійської мови із питань громадянської освіти;

 • учителів іноземної мови з питань упровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;

 • учителів іноземної мови з питань громадянської освіти;

 • майстер-класи.

Система підготовки керівників шкіл передбачає модернізацію змісту форм і методів управлінської діяльності, підвищення науково-теоретичної підготовки, загальнокультурного рівня. Формування готовності до самоосвіти та саморозвитку.

Працівники методичного кабінету, педагоги, керівники навчальних закладів тісно співпрацюють з методистами Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є активними учасниками обласних методичних структур:

- обласна школа управлінської майстерності з проблемної теми “Упровадження інформаційно-комунікаційних та інших технологій у педагогічний процес ЗНЗ у контексті випереджаючої освіти”;

- авторська творча майстерня вчителів початкових класів з теми: “Розробка компетентнісних завдань для учнів 3 класу”; • майстер – клас вчителів початкових класів Дехтярчука В.В. з теми:

“ Формування навичок ефективного читання молодших школярів ”;

 • Обласна творча група з теми : “ Організація навчання обдарованих учнів у процесі впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти”;

 • Науково – дослідницька лабораторія учасниками навчального полінінгвізму;

 • Авторська творча майстерня вчителів англійської мови;

 • Науково – методичний семінар для керівників інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів з теми: “ Реалізація проблеми формування особистості суспільства європейського типу в умовах нової моделі Акме - школа”.

Методична робота з педагогічними працівниками району підпорядкована реалізації науково-методичної проблемної теми:«Формування інноваційного освітнього простору району на засадах особистісно орієнтованого навчання, компетентнісного підходу в умовах інформатизації сучасного суспільства».

У рамках роботи над науково-методичною проблемною темою Костопільський районний методичний кабінет здійснює інноваційну діяльність а саме: • Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

 • Здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Моніторинг умов забезпечення комфортного психічного та фізичного стану дітей дошкільного віку, учнів навчальних закладів.

 • Розробка та апробація авторських програм гуртків для позашкільних та дошкільних навчальних закладів.

 • Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів.

 • Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

 • Формування електронної бази даних педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

 • Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників, проблем розвитку освіти в районі.

Вже впродовж кількох років міцніє співпраця районного методичного кабінету з міжнародними організаціями, що сприяють професійному зростанню педагогів району, розвитку творчого потенціалу кожного вчителя. Костопільський районний методичний кабінет тісно співпрацює з такими міжнародними організаціями, фондами:

 • TESOL

 • Американські Ради (American Councils)

 • Волонтерська організація ELU(Програма обмінів “Лотарингія - Україна”)

 • Британська Рада(British Council)

 • Тренінги та семінари організовані видавництвом “Longman”

 • Всесвітній фонд дикої природи

 • Фонд ERSTE.

Беремо активну участь у реалізації міжнародних проектів:

 • Проект WWF “ Європейські школи – за живу планету ”;

 • Міжнародна платформа “E – twinning + ” для пошуку шкіл - партнерів;

 • Угода про міжнародну співпрацю між Костопільською гуманітарною гімназією спілкою шкіл в Кандитах та спілкою шкіл Сєніці – Ружані республіка Польша;

 • Організація АХАЛАР – проект “ Територія розвитку”;

 • Українсько – польський проект з теми: “ Уроки з підприємницьким тлом”

 • Проект “ Освіта для сталого розвитку;

 • Проект ОБСЄ “ Зелений пакет ”.

Одним із ключових компонентів професійної компетентності сучасного вчителя є інформаційна компетентність: володіння інформаційними технологіями, вміння опрацьовувати різні види інформації. Працівники районного методичного кабінету беруть активну участь у інтернет конференціях, вебінарах, онлайн-нарадах.

Свою фахову майстерність, упровадження інноваційних форм та методів роботи учителі району демонструють на конкурсах професійної майстерності. З метою виявлення й підтримки творчо працюючих учителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічного досвіду роботи, щорічно проводяться І(районні) тури Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Конкурсанти демонструють індивідуальний педагогічний почерк, свою професійну майстерність в ході проведення показових уроків, де використовують інноваційні технології навчання, сучасні інтерактивні методи роботи, застосовують наочність, сучасні програмні засоби навчання. Приємно відзначити що педагоги району стають лауреатами ІІ (обласного) туру конкурсу. Традиційним стало проведення конкурсу «Класний керівник року», де педагоги демонструють свою майстерність у створенні якісного освітнього середовища. Щороку проводиться І районний тур обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

В.О.Сухомлинський писав: «Від нас, від нашого вміння, від нашої майстерності, від нашого мистецтва й мудрості залежить життя, здоров’я, розум, характер, воля інтелектуальне обличчя, місце та роль у житті, щастя підростаючого покоління». Створене у районі інноваційне середовище та постійний вплив на формування педагогічної майстерності педагога, сприяє вихованню творчої особистості дитини здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, досягати високих результатів. Вихованці загальноосвітніх навчальних закладів Костопільського району неодноразово є призерами ІІІ та ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, олімпіади «Юне обдарування», ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАНучнівської молоді, Всеукраїнських турнірів юних фізиків, хіміків, біологів, географів, істориків та правознавців.

Із метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка щорічно школярі беруть участь у ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості ім.Т.Г. Шевченка та є учасниками четвертого етапу Змагання. У ІІІ та ІУ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика учні неодноразово виборювали призові місця.

Участь дітей у еколого-натуралістичних конкурсах є підсумком реалізації системи екологічного виховання у районі. Ми маємо високі досягнення у Всеукраїнському конкурсі Проектування та винахідництва, Міжнародному конкурсі «Слухати тишу», у Всеукраїнському етапі конкурсу «Мій рідний край, моя земля». Слід відмітити що переможцями екологічних змагань зазвичай стають представники сільської молоді.

Найголовнішим завданням є навчити дитину вчитися, дати їй уміння, за допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого шляху пізнання, це одне з найскладніших завдань учителя. Саме в його здійсненні – ключ до тієї педагогічної мудрості, опанування якої робить нашу працю творчою.
Шарапа Валентина Калістратівна, методист Костопільського районного методичного кабінету

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка