Петро Іванишин Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) Монографія Дрогобич Видавнича фірмаСторінка14/15
Дата конвертації26.04.2016
Розмір3.59 Mb.
#20372
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Список використаних джерел

1. Аверинцев С. С. Словарь против «лжи в алфавитном порядке» // Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь.– К.: Дух і Літера, 2001.– С. 421–434.

2. Аверинцев С. С. Христианство в ХХ веке // Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь.– К.: Дух і Літера, 2001.– С. 289– 318.

3. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму.– К.: Критика, 2001.– 272 с.

4. Андрусів С. Ім’я гелленів. Про національний характер українців // Дзвін.– 1993.– № 10–12.– С. 110–116.

5. Андрусів С. Проблеми національної ідентичності // Слово і Час.– 1997.– № 3.– С. 18–23.

6. Андрусів С. М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000, Тернопіль: Джура, 2000. – 340 с.

7. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– 633 c.

8. Аристотель. Метафизика // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения / Сост. П. С. Гуревич.– М., 1991.– С. 101–104.

9. Астаф’єв О. „Довколишній світ відкривати – краса!“ // Слово і Час.– 2001.– № 6.– С. 73–78.

10. Баган О. Естетика і поетика вісниківського неоромантизму: Автореф. дис… кан. філолог. наук: 10.01.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка.– Львів, 2002.– 20 с.

11. Баган О. Консерватизм, або Несподіваний Іван Франко (До питання „Еволюція світогляду І. Франка“) // Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 1991.– С. 30–35.

12. Баган О. Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії 1-ї половини ХХ ст.) // Донцов Д. Твори. Том 1. Геополітичні та ідеологічні праці.– Львів: Кальварія, 2001.– С. 23–66.

13. Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України. Аналітичний огляд та рекомендації.– К.: Український центр культурних досліджень, 2001.

14. Барт Р. S/Z.– М.: РИК «Культура», Издательство „Ad Marginem“, 1994.– 303 с.

15. Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 380–384.

16. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.– М.: Искусство, 1986.– С. 381–393.

17. Бгабга Г. Націєрозповідність (передмова до книги „Нація і розповідь“) // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 559–561.

18. Белль Г. Франкфуртские чтения // Самопознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе.– М.: Политиздат, 1991.– С. 293–351.

19. Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии).– М.: Книга, 1991.– 322 с.

20. Бердяев Н. А. Смысл творчества // Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека.– Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.– С. 15–335.

21. Бердяєв Н. Національність і людство // Сучасність.– 1993.– № 1.– С. 154–157.

22. Білецький Л. Т. Основи української літературно-наукової критики / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. М. Ільницький.– К.: Либідь, 1998.– 408 с.

23. Бойченко О. Шатокуа плюс.– Львів: ЛА „Піраміда“, 2004.– 192c.

24. Бондар М. Українська література класичного періоду: рух крізь категорію художності // Слово і Час.– 2001.– № 7.– С. 35–45.

25. Бочковський О. Вступ до націології.– К.: Генеза, 1998.– 144 с.

26. Бузина О. О. Вурдалак Тарас Шевченко: Интеллектуальный триллер.– К.: «Прометей», 2000.– 126 с.

27. Вассиян В. Степовий сфінкс // Хроніка 2000.– 1994.– № 3–4.– 198–223.

28. Вебер М. Сенс „свободи від оцінок“ у соціальних науках // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика.– К.: Основи, 1998.– С. 264–309.

29. Вейль С. Укорінення. Пролог до декларації обов’язків щодо людини // Вейль С. Укорінення. Лист до клірика.– К.: „Д. Л.“, 1998.– С. 3–233.

30. Ґадамер Г.-Ґ. Батьківщина і мова // Ґадамер Ґ.-Г. Герменевтика і поетика / Вибрані твори / Пер. з нім.– К.: Юніверс, 2001.– С. 188–194.

31. Ґадамер Г.-Ґ. „Емінентний“ текст і його істинність // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Вибрані твори / Пер. з нім.– К.: Юніверс, 2001.– С. 153–164.

32. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: Пер. з нім.– К. Юніверс, 2000.– Т. 1. Герменевтика І: Основи філософської герменевтики.– 464 с.

33. Ґадамер Г.-Ґ. Текст і інтерпретація // Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: В 2 т.– К.: Юніверс, 2000.– Т. 2.– С. 295–323.

34. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 198–207.

35. Гайдеґґер М. Навіщо поет? // Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 182–197.

36. Гадамер Г. Г. Лирика как парадигма современности // Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного.– М. Искусство, 1991.– С. 147–155.

37. Гадамер Г. Г. Философия и герменевтика // Актуальность прекрасного.– М. Искусство, 1991.– С. 9–15.

38. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури / За наук. ред. Олександра Галича.– К.: Либідь, 2001.– 488 с.

39. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т.– М.: Искусство, 1968– 1973.

40. Гольберг М. „Дон Кіхот“ в українській поезії кінця ХІХ– ХХ століття. До питання про інтерпретаційний потенціал художнього твору // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. Збірник наукових праць.– Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2000.– С. 19–26.

41. Гольберг М. Інтерпретаційний потенціал як герменевтична проблема // Герменевтичні студії. Збірник праць Міжнародного семінару „Герменевтика тексту: між істиною і методом“ / Ред. Кол. Скотний В., Біленко Т., Мних Р. та ін.– Львів: Аз-арт, 2001.– С. 33–42.

42. Грабович Г. До питання „больових точок“ в українському літературознавстві // Філологічні семінари: Сучасна наука про літературу: „больові точки“.– К.: ВПЦ „Київський університет“, 2001.– Вип. 4.– С. 14.

43. Гримм Я. Немецкая мифология // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе.– М.: Издательство Московского университета, 1987.– С. 54–72.

44. Грицак Я. Ігри з кочергою: всерйоз і по-українськи // Критика.– 2003.– Ч.63–64 (січень-лютий).– С. 21–25.

45. Гриценко О. Українська популярна культура як об’єкт дослідження // Сучасність.– 1997.– № 10.– С. 138–145.

46. Гузар З. Особливості креаціонізму в оповіданні І. Франка „Борис Граб“ (Перфігураційно-ейдологічний аспект) // Франкознавчі студії.– Дрогобич: Вимір, 2001.– Випуск перший.– С. 5–12.

47. Демський М. Т., Краснова Л. В. Словник метамови інтерпретатора художнього тексту: Навчальний посібник.– К.: ІСДО, 1994.– 60 с.

48. Денисюк І. Кілька міркувань щодо висвітлення української літератури (з приводу одного підручника) // Слово і Час.– 2002.– № 5.– С. 12–18.

49. Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали міжнар. наук. конф.– Львів: Світ, 1998.– С. 13–21.

50. Дзюба І. Метод – це насамперед розуміння // Слово і Час.– 2001.– № 7.– С. 4–10.

51. Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе.– М.: Издательство Московского университета, 1987.– С. 108–135.

52. Донцов Д. Передмова до 2-го видання // Донцов Д. Дві літератури нашої доби.– Торонто, 1958.– С. 5–7.

53. Донцов Д. Трагічні оптимісти // Донцов Д. Дві літератури нашої доби.– Торонто, 1958.– С. 279–285.

54. Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Слово і Час.– 2001.– № 2.– С. 68–77.

55. Дончик В. Про історію літератури, якої досі не було // Слово і Час.– 2002.– № 4.– С. 6–20.

56. Дончик В. Г. Автопортрет (традиційна анкета журналу „Слово і Час“) // Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку.– К.: ВД „Стилос“, 2003.– С. 509–521.

57. Дончик В. Г. Спільний знаменник – тринадцять.– К.: Ліга-Інформ, 2004.– 400 с.

58. Дусова Ж. Некулінарні дослідження з сирого тіста // Слово і Час.– 1996.– № 8–9.– С. 67–70.

59. Дюрінг С. Література – двійник націоналізму? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 565–566.

60. Еко У. Інтерпретація та історія // Еко У. Маятник Фуко; Інтерпретація і надінтерпретація / У. Еко, Р. Рорті, Д. Куллер, К. Брук-Ровз.– Львів: Літопис, 1998.– С. 637–650.

61. Еко У. Реторика та ідеологія (фрагмент з книги „Відсутня структура“) // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 420–427.

62. Еліот Т. С. Три значення слова „культура“ // Незалежний культурологічний часопис „Ї“.– 1996.– № 7.– С. 58–69.

63. Жаботинский В. (З.) О национальном воспитании // Жаботинский В. (З.) Избранное.– Иерусалим: Гешарим, 5752, Санкт-Петербург: Роспринт, 1992.– С. 25–41.

64. Жулинський М. Заявити про себе культурою.– К.: Ґенеза, 2001.– 680 с.

65. Жулинський М. На шляху в європейський простір // Слово і Час.– 2001.– № 1.– С. 4–7.

66. Жулинський М. Національна культура за умов формування нової суспільної солідарності в Україні // Сучасність.– 1997.– № 1.– С. 65–70.

67. Завадка Б. Проблема сатанізму в поемі „Мойсей“ І. Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали міжнар. наук. конф.– Львів: Світ, 1998.– С. 429–433.

68. Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 1992.– 178 с.

69. Іванишин В. Непрочитаний Шевченко.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 2001.– 32 с.

70. Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 1990.– 93 с.

71. Іванишин В., Іванишин П. Пізнання літературного твору.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 2003.– 80 с.

72. Іванишин В., Іванишин П. Програма курсу „Теорія літератури“.– Дрогобич: Коло, 2001.– 72 с.

73. Іванишин П. Вульгарний „неоміфологізм“: від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 2001.– 174 с.

74. Іванишин П. Ексод в еклектику // Іванишин П. Вульгарний „неоміфологізм“: від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка.– Дрогобич: ВФ „Відродження“, 2001.– С. 136–174.

75. Іванишин П. Національно-екзистенціальні передсудження як засіб подолання хибної інтерпретації // Збірник на пошану професора Марка Гольберга.– Дрогобич: Вимір, 2002.– С. 52–63.

76. Іванишин П. Поезія Петра Скунця (Художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя).– Дрогобич: ВФ“Відродження“, 2003.– 296 с.

77. Іванишин П. Теоретичні аспекти національно-духовної ідентифікації // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ.– Дрогобич, 1998.– Вип.2.– С. 152–162.

78. Іванишин П. Філософія творчості О. Ольжича // Українські проблеми.– 1998.– № 1.– С. 141–143.

79. Іванишин П. Художня герменевтика Івана Франка: пролегомени до христологічної інтерпретації (на матеріалі „Святовечірньої казки“) // Франкознавчі студії / Ред. кол. Є. Пшеничний (голов. ред.), А. Войтюк, В. Винницький та ін.– Дрогобич: Вимір, 2002.– Випуск другий.– С. 205–227.

80. Ільницький М. Леонід Білецький – історик українського літературознавства // Білецький Л. Т. Основи української літературно-наукової критики / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. М. Ільницький.– К.: Либідь, 1998.– С. 7–26.

81. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму.– К.: Либідь, 1999.– 352 с.

82. Качуровський І. Містична функція літератури та українська релігійна поезія // Слово і Час.– 1992.– № 10.– С. 33–45.

83. Квіт С. М. Основи герменевтики: Навч. посібник.– К.: Вид. Дім „КМ Академія“, 2003.– 178 с.

84. Кир’янчук Б. Проблема герменевтики новели Івана Франка „Сойчине крило“ // Франкознавчі студії.– Дрогобич: Вимір, 2001.– Випуск перший.– С. 20–27.

85. Клен Ю. Прокляті роки // Клен Ю. Вибране / Упоряд., авт. передм. та приміт. Ю. Ковалів.– К.: Дніпро, 1991.– С. 109–132.

86. Клочек Г. Про методологію літературознавчої есеїстики Євгена Маланюка // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції.– Кіровоград: КДПУ, 1998.– Ч. І.– С. 24–31.

87. Книжка Стефанії Андрусів: ще раз про модус національної ідентичності / Виступають Колесніченко-Братунь Наталя, Іванишин Петро, Омельчук Олеся // Слово і Час.– 2001.– № 7.– С. 56–63.

88. Козуля О. Як розмовляємо – так і живемо (Мова винна) // Слово і Час.– 2001.– № 8.– С. 70–73.

89. Костенко Л. В. Маруся Чурай: Іст. роман у віршах.– К.: Рад. письменник, 1979.– 189 с.

90. Кривчикова О. Стилістична різноманітність „празької школи“ як віддзеркалення національних пошуків // Слово і Час.– 2001.– № 10.– С. 68–74.

91. Кухаренко В. А. Интерпретация текста.– М.: Просвещение, 1988.– 192 с.

92. Кьоніг Ф. кардинал. Духовні основи Європи // Незалежний культурологічний часопис „Ї“.– 1995.– № 1.– С. 7–18.

93. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Пер. з фр. З. Борисюк.– К.: Основи, 1997.– 387 с.

94. Ляхова Ж. Український лист Миколи Гоголя // Слово і Час.– 2001.– № 12.– С. 57–66.

95. Маланюк Є. Буряне поліття // Маланюк Є. Книга спостережень.– К.: Атіка, 1995.– С. 11–27.

96. Маланюк Є. До справжнього Шевченка // Маланюк Є. Книга спостережень.– К.: Атіка, 1995.– С. 45–56.

97. Маланюк Є. Поезії (Упорядк. та передмова Т. Салиги, прим. М. Старовойта).– Львів: УАІ ім. Івана Федорова; „Фенікс Лтд“, 1992.– 686 с.

98. Маланюк Є. Ранній Шевченко // Маланюк Є. Книга спостережень.– К.: Атіка, 1995.– С. 27–35.

99. Маланюк Є. Репліка // Маланюк Є. Книга спостережень.– К.: Атіка, 1995.– С. 59–66.

100. Маланюк Є. Три літа // Маланюк Є. Книга спостережень.– К.: Атіка, 1995.– С. 35–45.

101. Маланюк Є. Франко незнаний // Маланюк Є. Книга спостережень.– К.: Атака, 1995.– С. 66–74.

102. Малахов В. С. Философская герменевтика Ганса Георга Гадамера // Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного.– М.: Искусство, 1991.– С. 324–336.

103. Маринович М. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису.– К.: Дух і Літера, 2003.– 544 с.

104. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе.– М.: Политиздат, 1991.– С. 171–207.

105. Маритен Ж. Религия и культура // Маритен Ж. Знание и мудрость.– М.: Научный мир, 1999.– С. 33–131.

106. Маркс К. До критики гегелівської філософії права // К. Маркс і Ф. Енгельс. Про релігію.– К.: Держ. в-во політ. л-ри УРСР, 1956.– С. 29–42.

107. Марсель Г. Homo viator // Марсель Г. Homo viator.– К.: ВД „КМ Academia“, Університетське видавництво „Пульсари“, 1999.– С. 8–287.

108. Мельник Я. Про „ангелофанію“ в оповіданні І. Франка „Як Юра Шикманюк брів Черемош“ // Франкознавчі студії.– Дрогобич: Вимір, 2001.– Випуск перший.– С. 27–33.

109. Михайловська Н. Трагічні оптимісти. Екзистенційне філософствування в українській літературі ХІХ – першої половини ХХ ст.– Львів: Світ, 1998.– 212 с.

110. Мишанич О. Проблеми вивчення давньої та класичної української літератури // Слово і Час.– 2002.– № 2.– С. 13–19.

111. Мороз Л. Традиції української класики у творчості Лесі Українки (стан і напрям досліджень) // Слово і Час.– 2001.– № 2.– С. 28–34.

112. Мороз Л. Триєдність як основа універсалізму (національне – загальнолюдське – духовне) // Слово і Час.– 2002.– № 3.– С. 22–33.

113. Мукаржовский Я. О поэтическом языке // Мукаржовский Я. Структурная поэтика.– М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.– С. 76–131.

114. Мукгерджі А. П. Чий постколоніалізм і чий постмодернізм? // Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 562–565.

115. Набитович І. Невідомі сторінки життя літературного Львова // Слово і Час.– 2001.– № 7.– С. 87–89.

116. Наєнко М. Дискурс сучасної науки про літературу (огляд досліджень з літературознавства 90-х років) // Слово і Час.– 2001.– № 8.– С. 22–33.

117. Наєнко М. Методологічні візії, дискурси і перспективи на межі століть // Філологічні семінари. Сучасна наука про літературу: „больові точки“.– К.: ВПЦ „Київський університет“, 2001.– Вип. 4.– С. 9–10.

118. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підручник.– К.: ВЦ „Академія“, 2001.– 360 с.

119. Одуев С. Ф. Герменевтика и описательная психология в «философии жизни» Вильгельма Дильтея // Герменевтика: история и современность.– М.: Мысль, 1985.– С. 94–116.

120. Ольжич О. Незнаному Воякові: Заповідане живим.– К., 1994.– 432 с.

121. Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській культурі // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті.– К.: Час, 1997.– С. 223–236.

122. Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія // Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 531–535.

123. Пахльовська О. „Українська ідея“ – як спадок європейського гуманізму // Слово і Час.– 1998.– № 1.– С. 50–54.

124. Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали міжнар. наук. конф.– Львів: Світ, 1998.– С. 19–31.

125. Плеханов Г. В. Передмова до третього видання збірника „За двадцять років“ // Плеханов Г. В. Естетика і література.– К.: Держ. видавництво художньої літератури, 1960.– С. 219–242.

126. Погорілий О. Читаючи Вебера. Післямова // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика.– К.: Основи, 1998.– С. 479–496.

127. Поліщук Я. Шизофренія невідповідностей. З приводу дискусії про історію літератури // Актуальні питання сучасної філології: Літературознавство.– Рівне, 2004.– Вип. ХІІІ.– С. 11–27.

128. Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А. А. Слово и миф.– М.: Правда, 1989.– С. 17–201.

129. Почепцов Г. Г. Семиотика.– М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002.– 432 с.

130. Ребет Л. Теорія нації.– Львів, 1997.– 190 с.

131. Рикер П. Конфликт интерпретаций.– М.: Медиум, 1995.– 415 с.

132. Саїд Е. Д. Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун.– К.: Основи, 2001.– 511 с.

133. Салига Т. Ю. Відлитий у строфи час (Літературно-критичні статті).– Львів, 2001.– 328 с.

134. Салига Т. Ю. Вокатив (Літературно-публіцистичні статті).– Львів, 2002.– 244 с.

135. Сартр Ж. П. Что такое литература? // Сартр Ж. П. Что такое литература? Слова / Пер. с фр.– Мн.: ООО «Попурри», 1999.– С. 5–260.

136. Святий Августин. Сповідь / Пер. з латин. Ю. Мушака.– К.: Основи, 1997.– 310 с.

137. Сеа Л. Поиски латиноамериканской сущности // Вопросы философии.– 1982.– № 6.– С. 55–65.

138. Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.).– К.: АТ „Обереги“, 1996.– С. 3–17.

139. Сеник Л. Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності.– Львів: Академічний експрес, 2002.– 239 с.

140. Сеник Л. Т. Український роман 20-х років: Проблема національної ідентичності: Автореферат дис… д-ра філолог. наук: 10.01.01. / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.– К., 1995.– 40 с.

141. Сивокінь Г. Сучасність української літератури в історичній перспективі // Слово і Час.– 2001.– № 1.– С. 20–28.

142. Скоць А. „Святовечірня казка“ Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали міжнар. наук. конф.– Львів: Світ, 1998.– 434–441.

143. Скунць П. На границі епох // Скунць П. Розрив-трава.– Ужгород: Карпати, 1979.– С. 129–202.

144. Скупейко Л. Текст автора як екзистенціал „страждання“ (драматична поема Лесі Українки „Одержима“) // Слово і Час.– 2001.– № 11.– С. 74–83.

145. Слемон С. , Тіффін Г. Постколоніальна критика // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 536–539.

146. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука.– К.: Головна редакція УРЕ, 1974.– 776 с.

147. Сміт Е. Д. Національна ідентичність.– К.: Основи, 1994.– 224 с.

148. Стасяк С. Я. о., Завіла Р. о. Основи догматичного богослов’я.– Львів: Місіонер, 1997.– 312 с.

149. Субтельний О. Україна. Історія.– К.: Либідь, 1991.– 512 с.

150. Сціборський М. Сталінізм.– б.м.: Видавництво імені Хвильового, 1947.– 48 с.

151. Татаркевич В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичне переживання / Пер. з пол. В. Корнієнка.– К.: Юніверс, 2001.– 368 с.

152. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв.– К.: Правда Ярославичів, 1997.– 448 с.

153. Токмань Г. „Скривавлені сліди“ й „Огниста радість“ (Спроба христологічного прочитання лірики Є. Плужника) // Слово і Час.– 1998.– № 2.– С. 39–44.

154. Українська література. Програма для професійно-технічних навчальних закладів України / Укладач Снігар З. І. // Дивослово.– 2000.– № 2.– С. 31.

155. Унамуно М. де. Вічна традиція // Філософська і соціологічна думка.– 1995.– № 11–12.– С. 100–122.

156. Фізер І. Психолінгвістична теорія Олександра Потебні // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 23–24.

157. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібрання творів: У 50 т.– К.: Наукова думка, 1986.– Т. 45.– С. 276–285.

158. Франко І. Святовечірня казка // Франко І. Твори: В 20 т.– К.: Державне видавництво художньої літератури, 1952.– Т. ХІ. Поезії і поеми.– С. 313–315.

159. Франко І. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.– К.: Наукова думка, 1986.– Т. 45.– С. 415–432.

160. Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.; Упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко.– Львів: Каменяр, 2001.– 434 с.

161. Фуко М. Археологія знання / Пер. з фр. В. Шовкун.– К.: Основи, 2003.– 224 с.

162. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе.– М.: Издательство Московского университета, 1987.– С. 264–312.

163. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления.– М.: Республика, 1993.– С. 192–221.

164. Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд.– М.: Высш. шк., 2000.– 398 с.

165. Честертон Г. К. Прапор всесвіту // Філософська і соціологічна думка.– 1990.– № 1.– С. 57–64.

166. Честертон Г. К. Упорствующий в правоверии // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе.– М.: Политиздат, 1991.– С. 214–218.

167. Честертон Г. К. Чому філософії час воскреснути // Філософська і соціологічна думка.– 1990.– № 1.– С. 67–70.

168. Шліхта І. Явище українського інтегрального націоналізму (західноєвропейський контекст творчості Дмитра Донцова) // Слово і Час.– 2001.– № 7.– С. 77–80.

169. Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст– 1989–90.– М.: Наука, 1989–90.– С. 231–268; С. 219–259.

170. Штонь Г. Духовний простір української ліро-епічної прози.– К., 1998.– 317 с.

171. Штонь Г. Життєсущий талант // Слово і Час.– 2001.– № 2.– С. 4–5.

172. Штонь Г. Література українська і література як покликання та фах // Слово і Час.– 2001.– № 8.– С. 33–40.

173. Элиот Т. С. Социальное назначение поэзии // Элиот Т. С. Назначение поэзии. Статьи о литературе.– К.: AirLand, 1996.– С. 180–193.

174. Юнг К. Г. Психологические типы.– Минск: ООО „Попурри“, 1998.– 656 с.

175. Якобсон Р. Лінгвістика і поетика // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької.– Львів: Літопис, 1996.– С. 359–377.

176. Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду // Янів В. Нариси з української етнопсихології.– Мюнхен: УВУ, 1993.–С. 174–196.

177. Chrzastowska B., Wyslouch S. Poetyka stosowana.– Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, б.р.– S. 20–25.

178. Ingarden R. O dziele literackim.– Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1960.– 434 s.

179. Kulawik A. Poetyka: Wstep do teorii dziela literackiego.– Krakow: Antykwa, 1997.– S. 28–33.

180. Rosner K. Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim // Problematzka aksjologiczna w nauce o literaturze / Studia pod redakcją Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka.– Lublin, 1992.– S. 241–252.


Каталог: txt -> vidrodzhenia -> ivanyshynp
vidrodzhenia -> Творчість юрія клена в контексті українського неокласицизму
txt -> Книга для культурологів, мистецтвознавців, спеціалістів-естетиків, а також для тих, хто цікавиться проблемами сакральної культури
txt -> Школа \"Анналів\"
txt -> Список разработчиков ооп, экспертов Разработчики
txt -> №1 (73) січень-лютий 2006 Костянтин Нікітенко
txt -> Навчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
txt -> Народна демонологія: розкриття образу нечистої сили (чортів і бісів) в народних уявленнях”
vidrodzhenia -> Дмитро донцов
ivanyshynp -> Герольд нескореного покоління


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал