Перспективне планування впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного закладуСкачати 119.28 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір119.28 Kb.
Перспективне планування впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес дошкільного закладу

Комп'ютер на сьогоднішній день в дошкільному просторі може розглядатися у двох площинах: як об'єкт вивчення, і як засіб навчання.

Як об’єкт вивчення – комп’ютер представлений у Базовому компоненті, адже основи комп’ютерної грамотності є складовою варіативної частини змісту Базового компонента дошкільної освіти.

Як засіб навчання комп’ютер виступає у змісті державних програм:

- державній цільовій програмі впровадження ІКТ «Сто відсотків» (до 2015р.).

- Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017р.

Тож як не крутіть, а для діяльності ДНЗ комп’ютеризація педагогічного процесу є викликом часу, що потребує розв’язання низки завдань, зокрема:Слайд 2

 • підвищення комп’ютерної грамотності педагогів;

 • створення безпечного комп’ютерно-ігрового середовища в умовах дошкільного навчального закладу; (Якщо під час занять на комп'ютері не будуть реалізовані вимоги щодо обладнання приміщення, тривалості занять, кількості вихованців у групі, це може зашкодити психічному і фізичному здоров'ю дітей)

 • вивчення перспективного досвіду застосування комп’ютерних технологій в роботі з дошкільниками;

 • систематизація, поповнення наявного банку мультимедійних презентацій (фото-, відео-), розвивальних ігор та розроблення нових презентацій, ігор для оптимізації освітнього процесу;

 • розроблення системи використання комп’ютерних ігор, презентацій тощо.

ТРУДНОЩІ ВПРОВАДЖЕННЯ КТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Завдання ставляться перед нами не прості і як свідчить практика, педагоги відчувають значні труднощі у процесі впровадження комп’ютерних технологій. Це пов’язано із кількома взаємозалежними причинами, такими як:Слайд 3

 • низький рівень володіння педагогами комп’ютерними технологіями;

 • необізнаність із перспективним досвідом застосування КТ в роботі з дошкільниками;

 • незнання вимог щодо створення безпечного комп’ютерно-ігрового середовища;

 • нестача вмінь розробляти перспективне планування щодо впровадження КТ в освітній процес.

Зокрема, найістотніші труднощі виникають у педагогів під час розроблення перспективного плану застосування комп’ютерних ігор, презентацій відповідно до тематичного принципу.

Тож розберемось із особливостями їх розроблення.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Обираючи форму та змістові компоненти перспективного планування впровадження КТ в освітній процес, доцільно використовувати таблицю, в якій передбачено чотири змістові розділи, Додаток 1 як-от:Слайд 4, 5

- пізнавальні теми на тиждень;

- мультимедійні презентації (фото-, відео-);

- комп’ютерні ігри;

- заняття з ознайомлення дітей з основами комп’ютерної грамотності (ОКГ).

Слайд 6

ТЕМА ТИЖНЯ

Тематика тижня у перспективному плануванні впровадження КТ має відповідати загальноприйнятим у віковій групі темам. Це пов’язано з тим, що у плануванні освітнього процесу до певної пізнавальної теми добираються дидактичні ігри, вправи, художнє слово та наочність, які містять лексичні одиниці для пояснення нового матеріалу, його закріплення та систематизації. Тому відповідно до них педагогу слід добирати мультимедійні презентації, вправи та ігри так, щоб матеріал, засвоєний дітьми під час вивчення однієї теми, узагальнювався, розширювався, узгоджувався у наступній.МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мультимедійна презентація для дітей дошкільного віку має містити набір слайдів, на яких є:

- графічні об’єкти, малюнки, фото тощо;

- звук;


- відео; три основні компоненти мультимедіа

- анімацію

Перегляд мультимедійних презентацій пропонують дітям під час різних типів та видів занять, а також у процесі індивідуальної роботи.

Слайд 7

Тому у розділі «Мультимедійні презентації», крім назви презентації, має бути визначена її мета, а також перелік компонентів, з яких вона складається. Також слід вказувати під час якого заняття ця презентація буде використана.Слайд 8

КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ, ВПРАВИ

Слайд 9, 10

У цьому розділі перспективного планування впровадження КТ в освітній процес необхідно фіксувати назву гри, мету проведення, правила та хід гри. Якщо гра вводиться у заняття, то необхідно визначати назву цього заняття.

Варто розуміти, що якщо у дитини є стійка база практичного, реального, отриманого через різні органи чуття досвіду, її можна поступово переводити до дій без опори на конкретний предмет (звук, запах…), до дій із символом, значком, який його замінює, тобто до комп’ютерних ігор. Тому під час освітнього процесу необхідно, щоб простежувався тісний взаємозв’язок традиційних ігор (дидактичних, розважальних тощо) і комп’ютерних.

Комп’ютерні ігри в жодному разі не замінюють звичайних ігор і занять, а доповнюють їх, входять до структури занять, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями.

Перш ніж пропонувати дітям грати в комп’ютерні ігри, незалежно від того, з якою метою вони використовуються (навчальною чи розважальною), необхідно залучати їх до діяльності з опорою на реальний предмет чи реальні дії, тобто до ігор зі звичайними іграшками і предметами-замінниками, дидактичних ігор.

Уміння дітей грати у певну дидактичну гру впливає на ефективність засвоєння правил комп’ютерної гри. Тож зміст комп’ютерних ігор необхідно узгоджувати з іграми, які містить план освітньої роботи в групі.

Комп’ютерні ігри доцільно пропонувати дітям у процесі індивідуальної роботи та під час підгрупових занять. Це дає змогу педагогу організувати попередню роботу до навчально-пізнавальних занять за новою темою або для закріплення знань з раніше вивченої пізнавальної теми, а дітям – у цікавій формі отримати знання, розв’язати поставлені педагогом завдання.

Комп’ютерні ігри сприяють формуванню у дітей вмінь:

- засвоювати інформацію;

- правильно аналізувати та інтерпретувати ігрові дії;

- формулювати висновки, припущення;

- досліджувати;

- корегувати свої подальші дії.

Слайд 11

Комп’ютерну гру діти сприймають як цікаву справу. З огляду на це такі ігри є незамінними у вихованні та навчанні дошкільників, не потребують зайвих настанов з боку батьків чи педагогів, адже не викликають у дітей протесту або нудьги. Це означає, що навички, знання, набуті завдяки грі, залишаються в пам’яті дошкільників надовго.ЗАНЯТТЯ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ОКГ

Слайд 12

Крім традиційних навчально-пізнавальних занять, на яких КТ застосовують як елемент, у ДНЗ, що реалізують варіативну складову змісту Базового компонента дошкільної освіти, проводять спеціальні заняття з ознайомлення дітей з ОКГ, що можуть бути:Слайд 13

 • пізнавальними;

 • творчими;

 • діагностичними.

Пізнавальні заняття з ОКГ спрямовані на розвиток у дітей інтелектуальних здібностей, пізнавального інтересу, на формування знань, умінь і навичок самостійної роботи дошкільників за комп’ютером – користування мишею, клавіатурою тощо.

Метою творчих занять є художньо-естетичний, пізнавальний, мовленнєвий розвиток, корекція психічних процесів, таких як: кольорозрізнення, кольоросприймання, уява.

Діагностичні знання можуть бути підсумковими до певної вивченої пізнавальної теми або серії тем. Крім того, їх проводять під час психолого-педагогічного обстеження розвитку дітей. Метою діагностичних занять є:

- з’ясувати рівень комп’ютерної грамотності дітей;

- формувати знання, уявлення, вміння, навички відповідно до нього напрями, зміст і методи подальшої роботи.

Комп’ютерні ігрові завдання для проведення діагностування розвитку дітей можуть бути розроблені у вигляді презентацій на основі діагностичних методик, запропонованих у професійних джерелах. Також можна застосовувати аналогічні, запропоновані інтернет-сайтами комп’ютерні ігрові завдання, враховуючи при цьому санітарно-гігієнічні норми.

Отже, у четвертому розділі перспективного планування впровадження КТ в освітній процес «Заняття з ознайомлення дітей з ОКГ» визначається тема заняття, його мета.

Слайд 14, 15, 16

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ОКГ

Структура занять з ознайомлення дітей з ОКГ містить такі частини, як:Слайд 17

 • підготовча;

 • основна;

 • підсумкова.

ПІДГОТОВЧА

У підготовчій частині заняття роль педагога полягає у тому, щоб «занурити» дитину у сюжет заняття. Це період підготовки до комп’ютерної гри через розвивальні ігри, бесіду, які дадуть дитині змогу впоратися з поставленими завданнями. У цій частини заняття доцільно провести пальчикову гімнастику, елементи гімнастики для очей для підготовки зорового, моторного апаратів до роботи. Варто спочатку в ігровій формі навчити дітей правильно сидіти за комп’ютером, утримуючи найприроднішу позу, а вже потім – давати їм змогу працювати за комп’ютером.

ОСНОВНА

Основна частина заняття передбачає оволодіння правилами комп’ютерної гри. Педагогу важливо дібрати для дітей ігрові комп’ютерні завдання, які відповідали б пізнавальній темі тижня.ПІДСУМКОВА

Під час підсумкової частини заняття діти повторюють вивчений матеріал, висловлюють свої враження від заняття, оцінюють власні дії.Слайд 18

Розділи плану можна заповнювати поступово залежно від змісту напрацювань педагога у цьому напрямі. Дуже часто педагоги намагаються заповнити «всі клітинки» перспективного плану одразу, вважаючи, що цим вони підтверджують свій професіоналізм у зазначеному питанні. Проте очевидно, що це формальний підхід до роботи, адже практики розуміють складність процесу добору комп’ютерних ігор та розробки мультимедійних презентацій. Педагог має знайти «золоту середину», щоб КТ не переважили практичних дій дітей з іншими засобами навчання та живого спілкування з однолітками й дорослими.ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Можливим є корегування перспективного плану як за його розділами, так і за змістом кожного розділу (Додаток 2). Це пов’язано із рівнем професійної компетентності педагога у впровадженні КТ, з результатами діагностування розвитку дітей, складністю освітнього матеріалу тощо.Слайд 19

Наприклад, перспективний план може мати розділи за лініями розвитку дитини, в якому передбачено використання КТ – мультимедійної презентації чи комп’ютерної гри, - слід зазначити ті самі складові, які окреслені у відповідних розділах.

Практик свідчить, що впровадження КТ кожен педагог здійснює поступово, починаючи з певного розділу програми розвитку, за якою працює. Наприклад, «Художньо-естетична лінія розвитку», «Мовленнєвий розвиток». А може бути обрана й вужча тема, як от «Словникова робота». «Сенсорний розвиток»

Слайд 20

(Додаток 3) , тобто підрозділ розділу тощо. Краще розділ чи підрозділ обирати відповідно індивідуальних методичних тем (проблемних питань).

Це забезпечить ретельніший підхід до підготовки та проведення занять із застосуванням КТ. Відпрацювання запланованого та порівняльне діагностичне обстеження розвитку дітей за визначеною темою дасть змогу педагогу впевнитись у доцільності вибору КТ та їх змісту, у необхідності їх корегування. Це сприятиме професійнішому плануванню роботи з КТ у інших напрямах діяльності з дітьми.

Отже комп’ютер є розвивальним, перспективним сучасним засобом організованої і самостійної діяльності дітей, а застосування КТ в роботі з дошкільниками сприяє підвищенню їхнього інтересу до навчання, ефективності освітнього процесу. Надзвичайно важливим для оптимізації освітнього процесу є ґрунтовний підхід педагогів до розроблення перспективного планування впровадження КТ в роботу з дітьми, форма та змістовні компоненти якого залежать від професійної компетентності педагогів.Слайд 21

Дякую за увагу.Додаток 1

Перспективний план впровадження КТ в освітній процес

Мі-

сяць

Тема тижня

Мультимедійні (фото-, відео-) презентації (назва, мета, складові частини; під час якого заняття буде використано)

Комп’ютерні ігри, вправи (назва, мета, правила та хід гри; під час якого заняття буде використано)

Заняття з ознайомлення дітей з ОКГ (вид, назва, мета)

Вересень


Додаток 2

Перспективний план впровадження КТ в освітній процес за лініями розвитку

Пізнавальна тема

П


КТ

Соціально-моральний розвиток

Пізнавальний розвиток

Мовленнєвий розвиток

Художньо-естетичний розвиток

Креативний розвиток

Фізичний розвиток

Формування основ мораль мор якостей

Основи правової культури

Ознайомлення з довкіллям

Ознайомлення з природою

Народознавство

Логіко-математичний розвиток

Основи економічної культури

ЗКМ

Словникова робота

Граматика

Зв’язне мовлення

Мовленнєвий етикет

Навчання елементів грамоти

Художня література

Образотворча діяльність

Музична діяльність

Конструктивна діяльність

Театралізована діяльність

Основи здоров’я

Безпеки життєдіяльності

Мультимедійні презентації (назва, мета, складові частини)

Комп’ютерні ігри

(назва, мета, правила гри)


Додаток 3

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН УПРОВАДЖЕННЯ КТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЩОДО ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНИХ ЕТАЛОНІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Місяць

КТ

Кольори та їх відтінки

Форми: об’ємні, площинні

Величина

Орієнтування у просторі

Орієнтування у часі

Вересень

Мультимедійні презентації (назва, мета, складові частини)
Комп’ютерні ігри

(назва, мета, правила гри)


Заняття з ознайомлення дітей з ОКГ (вид, назва, мета)
Жовтень


Мультимедійні презентації (назва, мета, складові частини)
Комп’ютерні ігри

(назва, мета, правила гри)


Заняття з ознайомлення дітей з ОКГ (вид, назва, мета)

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка