«Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукСкачати 88.31 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір88.31 Kb.

ВІДГУКофіційного опонента Васильчак С.В. на дисертаційну роботу

Марковської Влади Станіславівни на тему «Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

Актуальність теми.


Світогосподарський розвиток в період індустріальної епохи характеризувався масштабним використанням природних ресурсів, стрімким зростанням попиту на них та екстенсивним способом отримання. Як результат – сьогодні ми маємо фундаментальні зміни у паливно-енергетичній моделі забезпечення світового господарства. Це суттєво актуалізує питання побудови нової парадигми глобального економічного розвитку, яка в своїй основі мала би забезпечити енергетичну безпеку кожної з країн світу.

Від так використання старих цеглин у вигляді нафти, вугілля та газу відходить на другий план разом з оперативним втручанням до енергетичного сектору. На перший щабель виходять ресурси, які до нещодавна відносилися до категорії нетрадиційних: газогідрати, сланцева нафта, сланцевий газ, баженіти, матрична нафта, метан вугільних родовищ, тощо.

З огляду на найбільше поширення сланцевого газу у світі та його можливість майже нескінченно генеруватися, його було розглянуто в дисертаційній роботі як основу, завдяки якій можна змінити енергетичну картину світу.

Узагальнення досягнень економічної думки засвідчує, що, незважаючи на значний науковий доробок щодо проблеми енергетичної безпеки, вона поки що залишається не вирішеною остаточно. Подальшого вивчення потребує комплекс питань, пов’язаних із створенням та інтеграцією практичних механізмів її забезпечення, удосконаленням методичних підходів до оцінювання загроз в цьому секторі економіки, поліпшенням транспарентності світового енергетичного ринку.

У зв'язку з викладеним, дисертаційне дослідження, спрямоване на розв’язання проблем забезпечення світової енергетичної безпеки завдяки диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу, є вкрай актуальним і своєчасним. Дана робота виконувалась в Інституті світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України і є складовою частиною комплексної програми наукових досліджень. Власний доробок автора полягає у тому, що ним розроблено ряд рекомендацій щодо удосконалення функціонування світового енергетичного ринку, зокрема визначено теоретичні засади та прикладні аспекти щодо процесу його диверсифікації шляхом використання сланцевого газу.

Структура та обсяг дисертації.

Дисертаційна робота Марковської В.С. виконана відповідно до загальних норм, викладена українською літературною мовою в об’ємі 227 сторінок друкованого тексту, за своєю структурою складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, включає 32 таблиці, 12 рисунків, 4 додатки. Список використаних літературних джерел містить 160 найменувань.


Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна.

Ознайомлення з дисертаційною роботою Марковської Влади Станіславівни дає підставу стверджувати про глибину та обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що в ній містяться. Зміст наукового дослідження охоплює всі ключові аспекти заявленої теми. Отримані результати підтверджуються достатнім використанням публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів за тематикою дослідження, аналізом нормативно-правової бази та даних Державного комітету статистики України, світових організацій за обраним спрямуванням.


На основі дослідження теоретичних основ дисертант визначила трактування сутності категорії «енергетична безпека» та запропонувала власну класифікацію загроз такій разом з виділенням методичних підходів до механізмів їх подолання. Також автором проаналізовано системоутворюючи чинники енергетичного ринку у поєднанні з фундаментальним аналізом його складових (розділ 1).

Позитивної оцінки заслуговує проведений економічний аналіз стану й тенденцій розвитку видобутку сланцевого газу в масштабах світового господарства. Проведено окремий розгляд стану цього сектору на теренах Північної Америки, країн Європи. На особливу увагу заслуговує запропонована оцінка перспектив перенаправлення світових енергетичних потоків завдяки повномасштабній імплементації сланцевого газу в енергетичний сектор глобальної економіки (розділ 2).

Слід відмітити визначені автором та досліджені детермінанти впливу на формування ринку сланцевого газу в Україні. Для ефективного розвитку цього напрямку було побудовано власну модель модернізації енергетичної системи із зазначенням прогнозних сценаріїв на 5 та 20 років та використанням показників: витрат виробництва, кількості видобутку газу на одну свердловину та числа свердловин, собівартості видобутку та прогнозної ціни продажу (розділ 3).

Також на увагу заслуговують запропоновані автором зміни до нормативно-правових актів України, що стосуються енергетичної сфери – як фундамент для побудови виваженої регуляторної політики в цій галузі та забезпечення ефективного функціонування ринку (підрозділ 3.3). Зокрема створено проект Закону України «Про сланцевий газ» (додаток Г).Теоретичною і методологічною основою дослідження обрано системний підхід до вивчення процесів та явищ, за допомогою якого виявлені проблеми розглядаються з позицій цілісності і нерозривності об’єкта та середовища його існування, цілей і методів управління, засобів його моніторингу. У процесі дослідження використаний комплекс економічних методів і прийомів пізнання: абстрактно-логічний, теоретичного узагальнення та порівняння, аналіз і синтез, системного та економічного аналізу, економіко-статистичний, графічної інтерпретації, системно-структурний аналіз.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. Уважне ознайомлення із змістом дисертації Марковської В. С. дозволяє зробити висновок, що сформульовані автором наукові положення, висновки і рекомендації є достовірними та обґрунтованими.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною та розкривають глибину, складність, масштабність, повноту та суть дисертаційного дослідження, є такі положення, трактування та ідеї:

вперше:

  • визначення економічної доцільності видобутку сланцевого газу в Україні та його вплив на економіку, із зазначенням прогнозного терміну (2035р.) в який національна економіка позбудеться енергетичної залежності від зовнішнього постачання та вийде на рівень, достатній для забезпечення як власних потреб, так і експорту;

  • обґрунтування економічних засад оптимізації світової та вітчизняної енергетичної безпеки за рахунок диверсифікації джерел енергопостачання у вигляді повномасштабної імплементації сланцевого газу на світовий енергетичний ринок;

удосконалено:

- підходи до подолання негативних наслідків нестабільності національних економік шляхом перерозподілу енергетичних ресурсів в контексті видобутку сланцевого газу, як фактора спроможного подолати енергетичну бідність певної групи країн та диверсифікувати одну зі складових глобальної економіки;

- оцінку та систематизацію сучасних тенденцій в енергетичній галузі для сприяння більш ефективному функціонуванню світового енергетичного ринку на якому зпрогнозовано збільшення частки нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів;

набули  подальшого розвитку:

- парадигма диверсифікації світового ринку енергоресурсів шляхом розробки покладів сланцевого газу. Основними складовими парадигми мають постати наступні фактори: нарощення обсягів видобутку сланцевого газу Сполученими Штатами, як наслідок – збільшення експорту, вихід Китаю на рівень забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, спроможний задовольнити власний попит, зростання надлишку на ринку природного газу з боку Росії, покриття внутрішніх потреб України за рахунок власного видобутку сланцевого газу в разі здійснення оптимістичного сценарію розвитку;

- оцінка можливостей потенціалу України з метою виходу на світовий енергетичний ринок на паритетних засадах через використання інструментарію сланцевого газу, зокрема розробок ділянок середнього та високого ступенів перспективності.

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблені автором дисертаційної роботи підходи до розвитку світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу та оцінки економічної ефективності цього процесу для України можуть бути використаними органами державного управління, профільними міністерствами та підприємствами для розробки політики забезпечення енергетичної безпеки на всіх рівнях.

Результати дисертаційного дослідження схвалені та використані у практичній діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України департаментом з питань нафтової, газової, торф’яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (довідка №31/4-2997 від 01.11.2012р.) та департаментом стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (довідка №15-2/458 від 12.07.2013р.).

Окрім цього основні теоретичні положення дисертаційної роботи були використані відділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (довідка № 178/01-22/12 від 28.02.2013р.) у навчальному процесі при підготовці тем, що стосуються визначеного спрямування.Повнота викладення положень дисертації в опублікованих працях та авторефераті.

За результатами наукових досліджень автором опубліковано 21 наукову працю загальним обсягом 5,62 авт. арк., в тому числі 7 статей – у вітчизняних наукових фахових виданнях та 2 – у наукових фахових виданнях, що зареєстровані в міжнародних наукометричних базах даних.

Автореферат даної дисертації повністю відповідає загальним положенням дисертації та сучасним вимогам.

Дискусійні положення та зауваження по змісту дисертаційної роботи. Оцінюючи загалом позитивно дисертаційну роботу Марковської В.С. вважаю за доцільне висловити наступні зауваження:

1) характеризуючи чинники формування енергетичного ринку необхідно було більш уваги звернути на роль глобалізаційних процесів, що відбуваються (с.17);

2) характеризуючи один з чинників формування енергетичного ринку – рівень політичних ризиків автором подано інформацію щодо «Арабської весни», натомість пропущена ситуація, що склалася на сьогоднішній день на Сході України, як раз в одному з місць концентрації ресурсів сланцевого газу (с.19);

3) в дисертаційній роботі подано розширену інформацію по родовищах сланцевого газу на теренах США, однак серед показників відсутній хоча б усереднений показник прибутку з кожного родовища або хоча б свердловини, розташованої на ньому (с.78-82);

4) дисертанту доречно було би розраховувати прибуток від видобутку сланцевого газу на родовищах України, враховуючи податок, який сплачують компанії по надрокористуванню (розд.3, додаток В). Адже з 2014р. податкові зобов’язання в Україні з плати при видобуванні вуглеводневої сировини не обчислюються за розрахунковою вартістю, а лише – за фактичними цінами реалізації (наприклад, для нафти та газового конденсату вона становить «середню ціну одного бареля нафти марки Urals, перераховану у гривню за тонну по курсу НБУ);

5) в дисертаційні роботі наявні окремі граматичні помилки (с.127);

Проте наведені дискусійні зауваження не зменшують наукової цінності дисертації.

Відповідність дисертації встановленим вимогам, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та інших нормативно-правових актів ДАК України. Рецензована робота Марковської В.С. за змістом і формою відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


Загальний висновок. Дисертаційна робота Марковської Влади Станіславівни є завершеним науковим дослідженням, актуальним за темою та розглянутими проблемами. Одержані автором результати є науково обґрунтованими, мають наукову новизну і практичну цінність. Вони закладають вагомий внесок у формування теоретичних та практичних аспектів функціонування світового ринку енергетичних ресурсів.

Тема і зміст дисертації відповідають профілю наукової спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, а її автор Марковська Влада Станіславівна – заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидат економічних наук.


Офіційний опонент:

Доктор економічних наук, професор

кафедри економіки та економічної безпеки

Львівського державного університетувнутрішніх справ МВС України

Васильчак Світлана Василівна


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка