Перше завдання полягає у висвітленні питань теоретичних розділів з питань „Табличний процесор ms excel”, „субд ms access”. Відповіді до теоретичних питань дати в розгорнутому виді. Завдання виконується в текстовому процесорі ms wordСкачати 231.63 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір231.63 Kb.

Вступ


Номер варіанту індивідуальних завдань відповідає порядковому номеру студента в журналі академічної групі. Завдання виконуються у такій послідовності: теоретичні питання освітлюються у MS Word, виконання таблиць, побудова діаграм та графіків, рішення арифметичних задач А та Б у табличному процесорі MS Excel, обробка баз даних у середовищі MS ACCESS. Виконані завдання роздруковуються і зберігаються на диску CD-RW, який здається разом з контрольною роботою для послідуючого захисту і отримання балів допуску до екзамену з дисципліни.

Перше завдання полягає у висвітленні питань теоретичних розділів з питань „Табличний процесор MS Excel”, „СУБД MS Access”. Відповіді до теоретичних питань дати в розгорнутому виді. Завдання виконується в текстовому процесорі MS Word.

Друге завдання таблиця та діаграма відповідно завданню, а також рішення математичних задач А і Б, побудова до них графіків виконуються у одному файлі, але на різних листах. Листи повинні мати назву відповідно завданню (наприклад, Таблиця, Задача А, Графік до задачі А). Таблиця повинна мати не менш 10 рядків, 11 рядок – підсумковий.

Перше індивідуальне завдання

Теоретичне питання по темі «MS Excel»


 1. Загальна характеристика та функціональні можливості.

 2. Основні поняття електронних таблиць. Робоча книга та робочий лист. Рядок, стовпець, комірка.

 3. Завантаження MS Excel. Робоче вікно MS Excel.

 4. Склад і призначення головного меню MS Excel та панелі інструментів.

 5. Введення інформації в комірки таблиці. Поняття поточної комірки, діапазону комірок в MS Excel.

 6. Комірки і їх адресація в MS Excel.

 7. Робота з декількома листами в MS Excel. Вставка, видалення, перейменування, переміщення, копіювання листів.

 8. Типи даних в MS Excel.

 9. Форматування вмістимого комірок (даних) в MS Excel.

 10. Робота з елементами таблиці: коміркою, стовпчиком, рядком – вставка, видалення, копіювання, переміщення, зміна ширини стовпця, зміна висоти рядка.

 11. Обчислення в MS Excel. Формули.

 12. Абсолютні та відносні адреси комірок в таблицях MS Excel.

 13. Використання стандартних функцій в MS Excel.

 14. Автоматизація вводу: «автозавершение, автозаполнение числами, прогрессией» в MS Excel.

 15. Етапи побудови таблиці в MS Excel. Приклад побудови таблиці з використанням стандартних функцій.

 16. Обчислення математичних виразів в MS Excel. Етапи обчислення. Приклад обчислення лінійного обчислювального процесу в MS Excel.

 17. Обчислення математичних виразів в MS Excel. Етапи обчислення. Приклад обчислення розгалужуючого обчислювального процесу в MS Excel.

 18. Побудова графіків та діаграм в MS Excel.

 19. Охарактеризувати кроки роботи Майстра побудови графіків та діаграм в MS Excel.

 20. Побудова лінійного графіка. Розглянути на прикладі.

 21. Редагування графіка – зміна кольору, формату лінії, осей, назв для заголовків таблиці даних і т. д. в MS Excel.

 22. Побудова гістограми в MS Excel. Розглянути на прикладі.

 23. Редагування графіка в MS Excel за допомогою команд: Формат оси; Подпись данных; Формат рядов данных. Розглянути на прикладі.

 24. Побудова кругової діаграми в MS Excel. Розглянути на прикладі.

 25. Сортування даних у виділеному діапазоні.

 26. Впровадження проміжних підсумків.

 27. Друкування даних: таблиць, діаграм, формул в MS Excel.

 28. Зведені таблиці. Створення зведеної таблиці в MS Excel. Приклади.

 29. Редагування зведеної таблиці. Приклади. Створення діаграм за даними зведених таблиць.

 30. Функції пошуку даних в MS Excel.


Друге індивідуальне завдання

Побудова таблиць та діаграм


1. Скласти таблицю, в якій зазначити рекламодавців на каналі 1+1 з кількістю рекламних роликів за 1 тиждень. Розрахувати суму затрачених ними коштів на рекламу. Якщо підсумок складає більше 100000 грн. рекламодавець отримує скидку у розмірі 8%. Побудувати кругову діаграму для кожного рекламодавця від загальних витрат.

Рекламодавець

Категорія реклами

Затрати

Підсумок з урахуванням знижки

% до загальних витрат

Час хв.

Ціна грн./хв.

2. Скласти таблицю товарного експорту та імпорту в Україні (по регіонам) за 2007р. Побудувати гістограму різниці між вартістю експорту та імпорту, за регіонами.

Назва регіону

Експорт

Імпорт

Різниця між експортом та імпортом

Вартість (млрд. грн.)

% до підсумку

Вартість (млрд. грн.)

% до підсумку

3. Побудуйте таблицю потреб в плодоовочевій продукції по Дніпропетровській області на 2008р. Розрахуйте загальні потреби. Побудувати гістограму потреби продукту на 2008р.

№ з/п

Назва продукту

Мінімальна норма споживання на душу населення на 2008 р. (кг)

Чисельність населення в 2008 р.

Потреба на 2008 р. (кг)

4. Скласти таблицю товарного експорту та імпорту в Україні (по регіонам) за 2007р. Побудувати кругові діаграми відсотку експорту та відсотку імпорту по регіону до підсумку по регіонах.

Назва регіону

Експорт

Імпорт

Різниця між вартістю експорту та імпорту (млрд. грн.)

Вартість (млрд. грн.)

% до підсумку

Вартість (млрд. грн.)

% до підсумку

5. Скласти таблицю товарного експорту та імпорту в Україні (по регіонам)за 2007р. Побудувати кругову діаграму відсотку імпорту по регіону до підсумкової.

Назва регіону

Експорт

Імпорт

Різниця між вартістю експорту та імпорту (млрд. грн.)

Вартість (млрд. грн.)

% до підсумку

Вартість (млрд. грн.)

% до підсумку

6. Скласти таблицю прибутків приватних нотаріусів окремо по кожному району міста. Розрахувати суму надходжень до бюджету. Податок складає 20% від прибутку, якщо прибуток менше або дорівнює 1000 грн., 25% - прибуток більше 1000 грн., але менш 10000 грн., 30% якщо прибуток більше 10000 грн. Побудувати гістограму надходжень до бюджету для різних районів міста.

Назва району всього нотаріату

Кількість приватних нотаріусів

Прибуток нотаріуса

Ставка податку на прибуток

Сума надходжень у вигляді податку

7.3аповніть таблицю рівня забезпеченості ринку плодоовочевою продукцією по області в 2007р. Якщо нормативна потреба більше або дорівнює фактичній реалізації в стовпчику „Вид забезпечення” повинно бути «достатній», в іншому випадку «недостатній». Побудувати гістограму відхилення забезпеченості ринку області в плодово-овочевій продукції.

№ з/п

Назва продукту

Нормативна потреба (тис., т)

Фактична реалізація в 2007 р., тис. т

Відхилення, тис. т

Вид забезпечення

8. Побудувати таблицю фактичних норм споживання плодоовочевої продукції в 2007р. Побудувати гістограму продуктів спожитих недостатньо на душу населення. Якщо фактичне споживання продукту менше ніж норма мінімальна в стовпчику „Вид відхилення” вивести «недостатній» в іншому випадку «достатній».

№ з/п

Назва продукту

Норма споживання на душу

Вид відхилення

Відсоток відхилення

Мінімальна

Фактичне споживання

9.Побудувати таблицю облікових даних про продаж; товарів у вересні 2007р., якщо вартість покупки проданого товару перевищує 1000 грн. надається скидка 5%. Побудувати гістограму реалізації товарів протягом місяця.

Дата

Продавець

Товар

Вартість з урахуванням знижки

Назва

Кількість

Ціна

10.Побудувати таблицю даних про продаж товарів на ринку різними фірмами. Розрахуйте частину ринку, яку займає кожна окрема фірма у % до загальної їх кількості Якщо вартість більше 1000 грн. скидка 8%. Побудувати кругову діаграму частини ринку кожної фірми до загальної.

Назва фірми

Назва продукції

Обсяги продажу, грн.

Частка ринку до загальної, %

Кількість

Ціна

Вартість з урахуванням знижки

11 .Побудувати таблицю забезпеченості населення товаром за певний період. Обчислити забезпеченість у грошовому виразі на 1 чол. кожного району. Якщо забезпеченість населення товарами в грошовому виразі на 1 чол. більше 1000 грн. - тип забезпеченості високий, менше або рівно 1000 грн. та більше 100 грн. - середній, в інших випадках - низький. Побудувати гістограму забезпечення населення товаром для районів міста.

Район

Кількість мешканців

Товари першої необхідності

Забезпеченість населення товаром (грн./1чол.)

Тип забезпеченості

Назва

Кількість

Ціна

Вартість12. Скласти таблицю прибутковості виробництва цементу різних марок Криворізьким ЦГК. Якщо прибуток більше 5000 грн. тип прибутку великий, якщо менше, або рівно 50000 грн. та більше 10000 грн. - середній, в інших випадках - низький. Побудувати кругову діаграму прибутку від марки цементу.

Марка цементу

Обсяг виробництва, т

Собівартість т.

Ціна продажу

Прибуток

Тип прибутку

% прибутку від марки цементу

13. Скласти таблицю прибутковості виробництва товарів заводом, окремо для кожного цеху. Якщо прибуток цеху складає більше 50000 грн. в стовпчику Тип прибутку повинно бути – «великий», якщо він менше, або складає 50000 грн. та більше 20000 грн. в стовпчику Тип прибутку повинно бути –«середній», в інших випадках – «низький». Побудувати гістограму прибутку від виробництва кожного цеху заводу.

Назва цеху

Вид продукції

Обсяг виробництва

Собівартість виробництва одиниці продукції

Ринкова ціна продукту

Прибуток від виробництва

Вид прибутку

14. Скласти таблицю виконання замовлень по будівництву споруд будівельними компаніями міста. Якщо кількість замовлень більше або рівно кількості побудованих будівель в стовпчику Виконання замовлень повинно бути - «виконано», якщо ні - «не виконано». Побудувати кругову діаграму виконання від загальної кількості побудованих будівель.

№ з/п

Назва будівельної компанії

Кількість замовлень

Побудовано будівель

% виконання від загальної кількості

Виконання замовлень

15. Скласти таблицю, яка буде показувати кількість студентів. що навчаються за різними формами фінансування. Побудувати кругові діаграми відсотка студентів, які навчаються за контрактом i держзамовленням.

Назва вузу

Кількість студентів

Навчається за контрактом

Навчається за держзамовленням

% студентів за контрактом до загальної кількості

% студентів за держзамовленням до загальної кількості

16. Розрахувати відсоткове співвідношення розглянутих справ та позовів. Якщо розглянуто справ 95% та більше відсотків у стовпчику Тип потрібно вивести - високий, якщо менше 95% та більше 65% - середній, в інших випадках - низький. Побудувати кругову діаграму відсотка розглянутих справ від кількості судових позовів по місту за типом.

№ з/п

Назва суду

Судові позови

% розглянутих справ від кількості судових позовів по місту за типом

Кількість судових позовів

Розглянуто справ

% розглянутих справ

Тип

17. Побудувати таблицю прибутків нотаріальної контори за певний період. Розрахувати прибуток, який отримує контора окремо по кожній послузі. Якщо прибуток від послуги перевищує1000 грн. надається знижка у розмірі 8%. Побудувати гістограму прибутку від кожної послуги з урахуванням знижки.

Назва послуги

Вартість однієї виконаної послуги

Кількість наданих послуг за рік

Прибуток від кожного виду послуг

Прибуток з урахуванням наданої знижки

18. Скласти таблицю, яка б показувала витрати на виробництво та надходження від продажу товарів компанії Samsung на ринку України. Розрахувати прибуток або збиток фірми та побудувати гістограму. Якщо різниця між надходженням від продаж i затратами позитивна в стовпчику Прибуток буде його значення, а в стовпчику збиток 0, в іншому випадку навпаки.

№ з/п

Назва товару

Затрати

Надходження від продажу

Прибуток

Збиток

Виробництво

Реклама

19. Побудуйте таблицю даних про збут комп’ютерів однією комп’ютерною фірмою. Розрахуйте вартість по кожному покупцю i загальний прибуток фірми. Фірма надає знижку у розмірі 5% покупцям, які придбали обладнання в термін з 1 по 10 число місяця. Побудуйте гістограму продаж впродовж місяцю.

Дата

Покупець

Назва товару

Кількість

Собівартість

Ціна

Надходження від продажу

Прибуток

20. Скласти таблицю та побудувати гістограму, яка б показувала динаміку часток товарів підприємства на ринку городу. Якщо середнє значення більш 55% в стовпчику Частка повинно бути «велика», якщо менш 55% та більше 25% - «достатня», в інших випадках – «низька».

Товар (код)

Обсяги продажу на ринку, грн.

Середньо зважене значення, %

Частка

2006 р.

2007 р.

I півріччя

II півріччя

I півріччя

II півріччя

21. Скласти звіт про роботу суду. Побудувати кругову діаграму розглянутих справ кожного судді.

Прізвище судді

Кількість позовів

Розглянуті справи

У судовому розгляді відмовлено

Кількість

% до кількості позовів

Кількість

% до кількості позовів

22. Побудувати таблицю, яка б показувала прибуток або збиток періодичних видань Кривого Рогу від друку реклами. Якщо видання має прибуток його значення виводиться в стовпчику Прибуток, в інших випадках - в стовпчику Збиток. Побудувати гістограму прибутку/збитків від реклами, які отримують видавництва.

Назва періодичного видання

Ціна одного рекламного оголошення

Кількість оголошень у одному номері

Витрати на видавництво видання

Прибуток від реклами

Збиток від реклами

23. Провести розрахунок амортизаційних відрахувань для автомобілів фірми. Побудувати гістограму амортизаційних відрахувань.

Назва автомобіля

Вартість автомобіля

Термін експлуатації

Процент амортизації за 1 рік

Сума амортизації

Залишкова вартість

24. Провести розрахунок суми вкладу на кінець року. Побудувати гістограму сум вкладів на кінець року. Якщо сума вкладу складає менше ніж 500 грн., ставка річного відсотку мінімальна і дорівнює 1%, якщо сума вкладу дорівнює 500 грн., але менш 1000 грн. ставка річного відсотку складає мінімальну плюс 2%, в інших випадках - мінімальну плюс 5%.

Назва банку

Код вкладу

Сума вкладу на початок року, грн.

Річний відсоток

Сума вкладу на кінець року, грн.

25. Скласти звіт про витрати посівного матеріалу. Побудувати гістограму загальних витрат матеріалу. Якщо план перевищує факт в стовпчику Відхилення повинно бути «економія». якщо навпаки – «перевитрати».

Назва матеріалу

Од. виміру

Посівна площа

Витрати на 1м2

Загальні витрати

План

Факт

План

Факт

Відхилення

26. Скласти звіт про економію матеріалів на підприємстві. Побудувати гістограму відхилення затрат матеріалу на виробництво в грошовому виразі Якщо норма перевищує факт в стовпчику Відхилення повинно бути «економія», якщо навпаки – «перевитрати».

Назва матеріалу

Од. виміру

Ціна за од.

Витрати матеріалу

Відхилення грн.

Норма

Факт

Відхилення

27. Скласти річний план заготівлі сіна для тварин на фермі. Побудувати гістограму забезпеченості тварин сіном на. рік. Якщо фактично заготовлено більше сіна ніж за нормою у стовпчику Відхилення повинно бути – «достатньо», в іншому випадку – «не достатньо».

Вид тварин

Середньорічне поголів’я

Норма на 1 голову/т.

Фактично на 1 голову/т.

Нормативна потреба на рік/т.

Фактична потреба на рік (т.)

Відхилення

28. Скласти таблицю «Прибуток рекламних агентств України». Підрахувати кількість грошових надходжень за три місяці по кожному агентству та по сукупності в цілому. Побудувати кругову діаграму прибутку кожного агентства до сумарного.

Рекламне агентство

Січень

Лютий

Березень

Сума за три місяці

% прибутку кожного агентства до сумарного

29. Скласти відомість та побудувати гістограму розрахунку з постачальниками підприємства з урахуванням знижки. Якщо сума поставки перевищує 10000 грн. постачальник надає знижку у розмірі 10%.

Постачальник

Назва матеріалу

Од. виміру

Кількість

Ціна за од. (грн.)

Сума з урахуванням знижки (грн.)

30. Скласти відомість та побудувати гістограму розрахунку за комунальні послуги.

Квартиронаймач

Кварт. плата (грн.)

Вода (грн.)

Газ (грн.)

Тепло (грн.)

Сума (грн.)Приклад виконання завдання


Скласти таблицю виконання замовлень по будівництву споруд будівельними компаніями міста. Якщо кількість замовлень більше або рівно кількості побудованих будівель в стовпчику Виконання замовлень повинно бути - «виконано», якщо ні - «не виконано». Побудувати кругову діаграму виконання від загальної кількості побудованих будівель.

Після виконання команди Сервис ► Параметры ► Вид ► Формулы
Варіанти індивідуальних завдань для рішення математичних задач.

Завдання А.

№ з/п

Формула

Вхідні дані
Приклад виконання завдання


Після виконання команди Сервис ► Параметры ► Вид ► Формулы
Завдання Б


Значення змінних х, А, В та С підібрати таким чином, щоб розрахунок виконувався за всіма трьома умовами завдання.


№ з/п

Формула
Приклад виконання завдання
Після виконання команди Сервис ► Параметры ► Вид ► Формулы


А

В

С

Х

Y

5

5

5

2

=ЕСЛИ(И(E10>0;E10<=2;B10*E10<>D10);(B10*SIN(E10)

+C10*LN(E10))/(B10*E10-D10);ЕСЛИ(И(E10>2;C10>1;C10<4);

(B10*COS(E10)^2+D10*LOG10(E10))*EXP(C10*E10);B10*

(EXP(C10*E10)+EXP(D10*E10))))-5

-2

2

-0,1

=ЕСЛИ(И(E11>0;E11<=2;B11*E11<>D11);(B11*SIN(E11)

+C11*LN(E11))/(B11*E11-D11);ЕСЛИ(И(E11>2;C11>1;C11<4);

(B11*COS(E11)^2+D11*LOG10(E11))*EXP(C11*E11);B11*

(EXP(C11*E11)+EXP(D11*E11))))0

0

-3

0

=ЕСЛИ(И(E12>0;E12<=2;B12*E12<>D12);(B12*SIN(E12)

+C12*LN(E12))/(B12*E12-D12);ЕСЛИ(И(E12>2;C12>1;C12<4);

(B12*COS(E12)^2+D12*LOG10(E12))*EXP(C12*E12);B12*

(EXP(C12*E12)+EXP(D12*E12))))2,8

1

4

5

=ЕСЛИ(И(E13>0;E13<=2;B13*E13<>D13);(B13*SIN(E13)

+C13*LN(E13))/(B13*E13-D13);ЕСЛИ(И(E13>2;C13>1;C13<4);

(B13*COS(E13)^2+D13*LOG10(E13))*EXP(C13*E13);B13*

(EXP(C13*E13)+EXP(D13*E13))))
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка