Перевір себе завдання 1-6 містять по п'ять варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну Як позначається Варіант 1 Варіант 2Скачати 106.98 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір106.98 Kb.
ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 1-6 містять по п'ять варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну

  1. Як позначається

Варіант 1 Варіант 2

коефіцієнт тертя? сила?
А) W

Б)g

В) F

Г) α

Д) µ

2.За якою формулою обчислюється

Варіант 1 Варіант 2

Сила тертя Механічна напруга
А) F/S

Б) mv2/2

В) mv

Г)mg

Д) µmg

3. Яке з рівнянь описує

Варіант 1 Варіант 2

рівноприскорєний рух? Рівномірний рух
A) X=7y+2t2

Б) X=7-2t2

B) x=5+2t

Г) x=2

4 Рух тіла задано рівнянням х=3-4t+2t2 Визначте числове значення прискорення

Варіант 1 Варіант 2

Початкової швидкості прискоренняА) -4

Б) -2

В) 2

Г) 3

Д) 4

5. Камінь падає в ущелину протягом 6 с. Яку глибину має ущелина, якщо початкова швидкість дорівнює

Варіант 1 Варіант 2

20 м/с 0 м/с

А)12 м

Б) 120 м

В) 180 м

Г) 200м

Д) 300м

6. Визначте масу тіла, яке під дією сили 100 Н рухається за законом

Варіант 1 Варіант 2

x= 2t-5t2 x= 4-t+4t2


а) 8 кг

б) 10 кг

в) 12,5 кг

г) 20 кг

д) 25 кг

Завдання 7-8 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою,

доберіть твердження, позначене цифрою

7. Варіант 1 4. Установіть відповідність між твердженнями та законами.

А) Взаємодії двох тіл однакові між собою 1. Другий закон Ньютона

Б) Сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення 2. Явище інерції

В) Тіло не може миттєво змінювати швидкість 3 Принцип суперпозиції сил

Г) Кожна сила діє на тіло незалежно від дії інших сил 4. Третій закон Ньютона 5. Принцип відносності руху

Варіант 2

4. Установіть відповідність між двома частинами твердження.

А) Сили, що виникають при взаємодії тіл, 1. Змінюють швидкість

Б) У стані спокою сили, які діють на тіло, 2. Не зрівноважують одна одну

В) Сили, не спричиняють самого руху, а лише 3. Взаємно компенсуються

Г) Рівнодійні сили 4. Дорівнюють векторній сумі

діючих на тіло сил 5. Не залежать одна від одної


8 Варіант 1

Установіть відповідність між формулами залежності проекції швидкості від часу для тіла, що рухається прямолінійно, і характером руху тіла.1

v

= -3,5+3,5t

2

v

= 3,5+3,5t

3

v

= 3,5t

4

v

= 3,5

А Тіло перебуває у стані спокою

Б Тіло рухається з постійним прискоренням зі стану спокою

В Рух тіла рівноприскорений зі збільшенням початкової швидкості

Г Рух тіла рівноприскорений зі зменшенням початкової швидкості

Д Рух тіла рівномірний

Варіант 2

Установіть відповідність між прикладом руху тіла та характером руху.

1 Кулька вільно падає без початкової швидкості_

2 Штучний супутник Землі рухається по геостаціонарній орбіті

3 Автомобіль, рухаючись прямим горизонтальним відрізком дороги, збільшує швидкість

4 Сани після скочування з льодової гірки рухаються тротуаром

А Прямолінійний рівноприскорени; зі зменшенням початкової швидкості

Б Прямолінійний рівномірний рух

В Прямолінійний рівноприскорений рух зі-збільшенням початкової швидкост

Г Прямолінійний рівноприскорений ру

Д Рівномірний рух по колуУ завданні 9 розв'яжіть задачу

Завдання 1-6 містять по п'ять варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей

  1. Виберіть правильне твердження.

Варіант 1 При адіабатному розширенні: Варіант 2 При ізотермічному розширенні:


А) робота не виконується

Б) внутрішня енергія не змінюється

В) внутрішня енергія зменшується

Г) внутрішня енергія збільшується

Д) робота дорівнює внутрішній енергії
2 . При ізобарному розширенні газу здійснили роботу 120 Дж. Яким був тиск, якщо

Варіант 1 Варіант 2

об'єм збільшився в 3 рази, об'єм змінився на 0 2 м3?

початковий об'єм 0,2 м3

А) 100 Па

Б) 200 Па

В) 300 Па

Г) 400 Па

Д)600 Па


3. За один цикл двигун виконує корисну роботу 300 Дж. ККД двигуна 30% . Яку кількість теплоти робоче тіло

Варіант1 Варіант 2

отримало від нагрівача? передало охолоджувачу?А) 300 Дж

Б) 700 Дж ] В) 900 Дж

Г) 1000 Дж

Д) 1200 Дж
4. Яка властивість характерна для

Варіант1 Варіант 2

монокристалічних тіл аморфних тіл

А) анізотропія

Б) капілярність

В) ізотропія

Г) жорсткість

Д) ентропія

5. . Знайдіть масу молекули

Варіант 1 кухонної солі NаСІ. Варіант 2 води Н20.А) 2*10-26кг

Б) 3*10-26 кг

В) 5*10-26кг

Г) 5*10-28кг

Д) 6,8*10-26

.
6. У скляній капілярній трубочці вода піднялася на 20 мм. Як підніметься в тій самій трубочці

Варіант 1 Варіант 2

ртуть? гас?А) більше

20 мм
Б) менше 20 мм

В) опуститься на 20 мм

Г) опуститься більше ніж на 20 мм

Д) рівень буде незмінним

Завдання 7-8 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,

позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою,
7. Установіть відповідність між

Варіант 1 назвами елементів теплових машин та їх призначенням.

А) теплова машина 1. передає робочому тілу кількість теплоти

Б) нагрівник 2. перетворює енергію палива на механічну енергію

В) охолоджувач 3. здійснює корисну роботу

Г) робоче тіло 4. відбирає теплоту у навколишнього середовища

5. відбирає у робочого тіла кількість теплоти


Варіант 2

видом теплової машини та твердженнями.

А) дизельні двигуни 1. працюють на бензині

Б) карбюраторні двигуни 2. безпоршневий двигун внутрішнього згоряння

В) газова турбіна 3. робочим тілом є поршень

Г) реактивний двигун 4. робочим тілом є розжарений газ

5. працюють на дизельному паливі

8. 4. Установіть відповідність міжВаріант 1 фізичними поняттями та їх визначеннями.

А) твердіння 1. Перехід з рідкого стану до кристалічного

Б) кристалізація 2. Зміна форми та розмірів тіла

В) плавлення 3. Перехід з рідкого стану до твердого

Г) деформація 4. Перехід з твердого стану до рідкого

5. Будь-яка зміна агрегатного стану


Варіант 2 фізичною величиною та формулою.

1. Наука про кристали

2. В'язкі рідини

3. Дрібні кристали

4. Одиночні кристали

5. Конгломерати хаотично орієнтованих кристалів

А) полікристали Б) монокристали В) аморфні речовини Г) кристалографія

У завданні 9 розв'яжіть задачу

9. У балоні місткістю 20 л знаходиться газ при температурі 27 °С. Скільки молекул витекло або зайшло до балону, якщо тискВаріант 1 Варіант 2

зменшився на 4,2 кПа збільшився на 4,2 кПа

при незмінній температурі? при незмінній температурі?

Повтори

Механіка.


Кінематика.
Механічний рух тіл. Основна задача механіки та її розв’язання.
Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку.
Відносність механічного руху.
Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.
Траєкторія руху. Шлях і переміщення.
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху тіла.
Закон додавання швидкостей.
Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху.
Нерівномірний рух. Середня швидкість. Миттєва швидкість.
Рівноприскорений прямолінійний рух тіла. Прискорення руху тіла.
Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного.
Прямолінійного руху.
Графічне зображення рівноприскореного прямолінійного руху

Динаміка.


Механічна взаємодія тіл.
Сила. Вимірювання сил. Додавання сил.
Вимірювання сил.
Перший закон ньютона. Інерція та інертність.
Інерціальна система відліку. Механічний принцип відносності галілея.
Другий закон ньютона.
Третій закон ньютона. Межі застосування законів ньютона..
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.
Гравітаційна стала.
Сила тяжіння.
Рух тіл під дією сили тяжіння.
Вага тіла. Перевантаження і невагомість.Це цікаво знати.
Штучні супутники землі. Розвиток космонавтики.
Сила реакції опори. Сили пружності.
Сили тертя.
Рівновага тіл.
Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили.
Імпульс тіла.
Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.
Закон збереження повної механічної енергії.

Молекулярна фізика і термодинаміка.


Властивості газів, рідин, твердих тіл.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
Розміри атомів і молекул.
Рух атомів і молекул.
Взаємодія атомів і молекул.
Маса атомів і молекул. Кількість речовини.
Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно@кінетичної теорії газів.
Абсолютна температура. Рівняння стану ідеального газу.
Газові закони для ізопроцесів.

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.


Залежність тиску насиченої пари від температури. Кипіння.
Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

Основи термодинаміки.


Внутрішня енергія тіл.
Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
Перший закон термодинаміки.
Робота термодинамічного процесу.
Теплові машини. Холодильна машина.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка