Перелік тем дипломних робітСкачати 76.14 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір76.14 Kb.
#13006
ЗАТВЕРДЖЕНО
кафедрою трудового, земельного
та господарського права
13 вересня 2010 року, протокол № 2.
Перелік тем дипломних робіт
з дисциплін земельної та господарської спеціалізації
для студентів юридичного факультету
на 2010-2011 н. р.

Трудове право

 1. Трудове право як галузь права.

 2. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 3. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах.

 4. Судовий захист трудових прав працівників.

 5. Проблеми правового становища жінок за трудовим правом: міжнародне та вітчизняне законодавство.

 6. Трудовий договір з фізичною особою-роботодавцем.

 7. Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим законодавством України.

 8. Особливості правового становища неповнолітніх у трудових правовідносинах.

 9. Право на страйк та механізм його реалізації.

 10. Підстави виникнення трудових правовідносин.

 11. Правові засоби захисту персональних даних працівника.

 12. Юридична відповідальність як спосіб забезпечення трудової дисципліни.

 13. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 14. Правове регулювання праці інвалідів.

 15. Виробнича і захисна функції трудового права в умовах ринкових відносин.


Земельне право

 1. Правове регулювання безоплатного набуття права власності на землю громадянами України.

 2. Підстави виникнення права власності на землю в Україні. 

 3. Право постійного землекористування.

 4. Гарантії реалізації права власності на землю.

 5. Порівняльно-правовий аналіз режимів земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення.

 6. Правове регулювання плати за землю.

 7. Проблеми розвитку земельного процесу в Україні.

 8. Правові форми охорони земель.

 9. Правовий режим земель промисловості.

 10. Особливості правового режиму санітарно-захисних зон.

 11. Правовий режим земель природоохоронного призначення.

 12. Правовий режим земель лікувально-оздоровчого призначення.

 13. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

 14. Правовий режим земель історико-культурного призначення.

 15. Порівняльно-правовий аналіз земельного законодавства іноземних держав та України.

 16. Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідальності.

 17. Правове значення добросусідства в регулюванні земельних правовідносин.

 18. Становлення земельного законодавства в Україні.

 19. Реєстрація прав на землю в Україні

 20. Конституційні засади розвитку та вдосконалення земельного права.

 21. Припинення прав на землю в Україні.

 22. Правове регулювання земель житлової і громадської забудови.

 23. Правові засади земельної реформи в Україні.

 24. Правове регулювання оренди земель в Україні.


Екологічне право

 1. Галузеві принципи екологічного права України.

 2. Обов’язки громадян у галузі екології.

 3. Правовий режим об’єктів природно-заповідного фонду.

 4. Правовий режим використання, відтворення та охорони вод в Україні.

 5. Право громадян на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів.

 6. Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій.

 7. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля.

 8. Теоретико-правова характеристика права громадян на екологічну інформацію.


Аграрне право

 1. Договірні відносини у сільському господарстві України.

 2. Органи управління сільськогосподарських підприємств різних форм власності: правові питання.

 3. Правове регулювання аграрних бірж в Україні.

 4. Правове забезпечення страхування виробництва сільськогосподарської продукції.

 5. Правове регулювання державних органів контролю та інспекцій системи Міністерства аграрної політики України.

 6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: правові питання.

 7. Правове становище об’єднань в сільському господарстві України.

 8. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності в галузях рослинництва та тваринництва.

 9. Регулювання договорів в аграрному секторі економіки України (правові питання).

 10. Правові питання регулювання фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності.

 11. Охорона праці та здоров'я працівників сільськогосподарських підприємств: правові питання.

 12. Правове регулювання ветеринарного обслуговування.

 13. Правова характеристика аграрних підприємств недержавної форми власності.

 14. Кооперативи в сільському господарстві України: історико-правові аспекти.

 15. Правова регламентація підсобних виробництв та промислів в аграрному секторі економіки України.

 16. Основні риси аграрного права зарубіжних країн.

 17. Система джерел аграрного права.

 18. Правове регулювання оплати праці в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

 19. Правове регулювання внутрішнього розпорядку в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.


Юридичне обслуговування підприємств, установ, організацій

 1. Методичне керівництво правовою роботою та юридичним обслуговуванням міністерств, інших органів влади та підприємств, установ, організацій і об'єднань.

 2. Юридичний захист власності суб’єктів господарювання з допомогою правових засобів.

 3. Юридична експертиза нормативно-правових актів.

 4. Участь юридичних служб в судах при захисті прав та інтересів підприємств, установ та організацій.

 5. Юридична служба міністерств та інших органів виконавчої влади: правові аспекти.

 6. Діяльність юридичної служби по забезпеченню законності локальних та інших правових актів законодавства.


Господарське право

 1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

 2. Право державної власності на засоби виробництва в Україні: зміст, правові форми реалізації, перспективи розвитку.

 3. Правовий режим інтелектуальної власності у сфері підприємницької діяльності.

 4. Правове регулювання бухгалтерської та аудиторської діяльності в сфері господарювання.

 5. Правове регулювання інноваційної діяльності в сфері підприємництва.

 6. Правове регулювання розрахунково-кредитних правовідносин в сфері господарювання.

 7. Правове регулювання відкриття і використання рахунків та розрахунки у сфері підприємництва.

 8. Державний нагляд та контроль у сфері підприємницької діяльності.

 9. Валютне регулювання та контроль в сфері господарювання.

 10. Правовий режим цінних паперів в Україні.

 11. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної діяльності.

 12. Концентрація (злиття) суб’єктів господарювання.

 13. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України.

 14. Державне регулювання і контроль у сфері захисту економічної конкуренції.

 15. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства.

 16. Правові засоби боротьби з антиконкурентними діями у сфері економічної конкуренції.

 17. Державне регулювання конкуренції за законодавством країн розвинених ринкових відносин.

 18. Проблеми укладання господарських договорів в Україні.

 19. Договори про передачу майна у власність (господарсько-правовий аспект).

 20. Договори про передачу майна в користування (господарсько-правовий аспект).

 21. Договори про надання послуг (господарсько-правовий аспект).

 22. Правовий статус учасників ринку цінних паперів.

 23. Правовий режим комерційної реклами.

 24. Правове регулювання факторингу (господарсько-правовий аспект).

 25. Правовий статус простого товариства (господарсько-правовий аспект).

 26. Порядок створення акціонерних товариств як суб’єктів господарського права.

 27. Правове становище акціонерів в акціонерному товаристві.

 28. Правові засоби захисту прав акціонерів за зарубіжним законодавством.

 29. Правове становище акціонерного товариства за англо-американським законодавством.

 30. Правове становище акціонерного товариства за законодавством континентальної системи права.

 31. Правовий статус акціонерного товариства публічного типу.

 32. Правовий статус акціонерного товариства приватного типу.

 33. Порядок управління акціонерним товариством.

 34. Проблеми вдосконалення правового становища державних підприємств в Україні.

 35. Правовий статус приватного підприємства.

 36. Виробничий кооператив як господарська організація корпоративного типу.

 37. Правове становище торгових товариств за англо-американським законодавством.

 38. Правове становище торгових товариств за законодавством країн романо-германської системи права.

 39. Комерційний договір за зарубіжним законодавством.

 40. Правове регулювання довірчої власності у сфері підприємництва за українським і зарубіжним законодавством.

 41. Правове регулювання неспроможності та банкрутства за зарубіжним законодавством.

 42. Правові засоби боротьби з негативними проявами монополізму у сфері економічної конкуренції за українським і зарубіжним законодавством.


Інвестиційне право

 1. Форми та напрями державного регулювання інвестиційної діяльності.

 2. Засоби щодо стимулювання інвестування в Україні.

 3. Правові форми інвестування.

 4. Правове регулювання інвестування у формі капітального будівництва.

 5. Правове регулювання лізингової форми інвестування.

 6. Правове регулювання інвестування на ринку цінних паперів.

 7. Правове регулювання інвестування у спеціальних (вільних) економічних зонах.

 8. Правове становище іноземного інвестора за законодавством України.

 9. Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері приватизації.


Господарсько-процесуальне право

 1. Господарський процес у системі права.

 2. Організаційна структура господарських судів України.

 3. Принципи господарського процесу.

 4. Досудове врегулювання господарських спорів.

 5. Підвідомчість та підсудність в господарському процесі.

 6. Докази та доказування в господарському процесі.

 7. Учасники господарського процесу.

 8. Процесуальні строки в господарському судочинстві.

 9. Запобіжні заходи в господарському процесі.

 10. Вирішення господарських спорів.

 11. Перегляд судових рішень господарських судів в апеляційному порядку.

 12. Перегляд судових рішень господарських судів в касаційному порядку.

 13. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами.

 14. Виконання рішень господарських судів.

 15. Господарські спори за участю іноземних підприємств та організацій.

 16. Міжнародний комерційний арбітражний суд як орган розгляду спорів у процесі зовнішньоекономічної діяльності.

 17. Процесуальні права іноземних підприємств та організацій.

Завідувач кафедри трудового,


земельного та господарського права І.О. Костяшкін

Скачати 76.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал