Перелік питань до вступного іспиту зі спеціальності 25. 00. 03 – державна службаСкачати 151.36 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір151.36 Kb.
#22228
Перелік питань до вступного іспиту зі спеціальності

25.00.03 – державна служба


 1. Державна служба як соціальний інститут.

 2. Поняття, функції та основні завдання державної служби.

 3. Основні принципи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 4. Види державної служби, їх характеристика.

 5. Служба в органах місцевого самоврядування. Поняття посадової особи місцевого самоврядування та посади в органах місцевого самоврядування.

 6. Управління державною службою.

 7. Державна політика у сфері державної служби. Національне агентство України з питань державної служби як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

 8. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

 9. Поняття професійної етики. Правила поведінки державних службовців.

 10. Державні службовці та політичні діячі: поняття, правовий статус.

 11. Права та обов’язки державного службовця.

 12. Право на державну службу та обмеження щодо вступу на державну службу.

 13. Вступ на державну службу. Присяга державного службовця. Початок службових відносин.

 14. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування.

 15. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

 16. Посада державної служби як первинна структурна одиниця державного органу та його апарату. Посадова особа, посадові обов’язки.

 17. Поняття та сутність проходження державної служби.

 18. Правове регулювання державної служби.

 19. Поняття та сутність проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 20. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

 21. Призначення на посаду державної служби. Випробування під час призначення на посаду державної служби.

 22. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 23. Підвищення кваліфікації державних службовців.

 24. Проходження стажування в органі державної влади державними службовцями.

 25. Просування державного службовця по службі.

 26. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби. Поняття спеціальної перевірки стосовно осіб, які рекомендовані для призначення на посаду.

 27. Поняття класифікації посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 28. Поняття рангу державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування. Порядок присвоєння рангів.

 29. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування: призначення, порядок проведення, результати.

 30. Організація і порядок проведення атестації державних службовців.

 31. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 32. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 33. Підстави припинення державної служби. Відставка як форма припинення державно-службових відносин.

 34. Оплата праці та види заохочення державного службовця.

 35. Соціальні гарантії державного службовця.

 36. Робочий час, відпустки державного службовця.

 37. Поняття професійної компетентності державного службовця.

 38. Загальна характеристика юридичної відповідальності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 39. Обмеження та відповідальність державних службовців відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

 40. Дисциплінарна відповідальність. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.

 41. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки: основні цілі та завдання.

 42. Державна кадрова політика у сфері державної служби в Україні.

 43. Кадрове забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 44. Добір кадрів на державну службу в Україні.

 45. Управління персоналом на державній службі.

 46. Реформування державної служби в Україні.

 47. Формування управлінської еліти в Україні.

 48. Контроль та його види. Державний контроль.

 49. Системи державної служби в зарубіжних країнах.

 50. Основні напрями реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки.

 51. Громадський контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 52. Лідерство в системі державної служби та службі в органах місцевого самоврядування.

 53. Адаптація інституту державної служби України до європейських стандартів.


Список рекомендованої літератури
до вступного іспиту зі спеціальності


25.00.03 – державна служба


    1. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Д. : Монолит, 2009. – 384 с.

    2. Василевська Т. Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

    3. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління / О. А. Воронько. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 150 с.

    4. Гончарук Н. Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток : монографія / Н. Т. Гончарук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 238 с.

    5. Державна служба : підручник : у 2 т. /Нац. Акад.. держ.упр. при Президентові України ; Ю.В. Ковбасюк (голова), О.Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т.1. – 372с.

    6. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування : у 2 ч. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – Ч. І. – 219 с. ; Ч. II. –
     308 с.

    7. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення : монографія / В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г. Сурай та ін. ; за заг. ред. В. М. Олуйка ; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ,
     2008. – 418 с.

    8. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Ін-Юре, 1999. – 273 с.

    9. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Львів : “Львів. політехніка”, 2002. – 352 с.

    10. Державне управління та державна служба : словник-довідник /
     О. Ю. Оболенський (уклад.) ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

    11. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

    12. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / за заг. ред.
     Н. Р. Нижник. – К. : Ін-Юре, 1998. – 264 с.

    13. Дубенко С. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. /
     С. Д. Дубенко. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 168 с.

    14. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч. посіб. / С. Д. Дубенко. – К. : Ін-Юре, 1999. – 308 с.

    15. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011.

    16. Кадри забезпечують успіх / В.Вороненко, І.Фещенко, О. Волосовець, Ю. П’ятницький //Ваше здоров’я. – 2011. - №49. – С.3.

    17. Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / уклад.
     В. М. Сороко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2009. – 103 с.

    18. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. Т. Гончарук, Н. А. Липовська та ін. ; за заг . ред. проф. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 352 с.

    19. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні : монографія / В. М. Козаков ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2007. – 284 с.

    20. Колесніков Б. П. Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні : монографія / Б. П. Колесніков,
     І. Г. Батраченко ; Донецьк. держ. ун-т упр., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 136 с.

    21. Колісніченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні : навч. посіб. /
     Н. М. Колісніченко ; за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого ; М-во освіти і науки України, НАДУ при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). – К. : Міленіум, 2009. – 247 с.

    22. Коліушко І. Б. Виконавча влада і проблеми адміністративної реформи в Україні / І. Б. Коліушко. – К. : [б. в.], 2002. – 196 с.

    23. Колодій А. М. Державне будівництво та місцеве самоврядування : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2001. –
     304 с.

    24. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р.
     № 254к/96-вр : за станом на 04 лют. 2011 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&p=1307359376863318. – Назва з екрана.

    25. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков ; за наук. ред. Е. А. Афоніна. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 250 с.

    26. Культура та етика публічного адміністрування : метод. Рек. До вивч. Теми для слухачів спец. «Публічне адмініструв.» денної форми навч. / уклад. В.М. Князєв, Т.Е. Василевська. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 44с.

    27. Механізми професіоналізації органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення сталого розвитку територіальної громади : наук. розробка / О. І. Сушинський, А. О. Каляєв, І. О. Дробот, О. Г. Сидорчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. – К. : НАДУ, 2009. – 61 с.

    28. Нижник Н. Р. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект) : монографія /
     Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, В. А. Яцюк. – Львів : Львів. політехніка,
     2003. – 300 с.

    29. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015 : національна доповідь / за заг . ред. В. М. Гейця та ін. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

    30. Оболенський О.Ю. Державна служба : підручник /
     О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. – 472 с.

    31. Озірська С. М. Системи державної служби в європейських країнах: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка : наук.-аналіт. дослідж. / С. М. Озірська, Ю. Д. Полянський. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 207 с.

    32. Олуйко В. М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток : монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, Г. І. Лелікова. – К. : Наук. світ, 2001. – 236 с.

    33. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку : навч. посіб. / кол. авт. : Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, Н. Г. Плахотнюк та ін. ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : ЗАТ “Нічлава”,
     2003. – 288 с.

    34. Петришин А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ /
     А. В. Петришин. – Х. : Факт, 1997. – 168 с.

    35. Питання управління державною службою в Україні : указ Президента України від 18 лип. 2011 р. № 769/2011 // Офіц. Вісник України. – 2011. - №56. – С.9.

    36. Пірен М. І. Конфлікти в системі управлінської взаємодії: шляхи розв’язання та попередження : навч. посіб. / М. І. Пірен, В. А. Ребкало ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. держ. політики та упр. політ. процесами. – К. : НАДУ, 2009. – 95 с.

    37. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування : наук.-практ. посіб. / А. Вишневський (кер. авт. кол.), В. Афанасьєва,
     Р. Гекалюк та ін. ; за заг. ред. Т. Мотренка ; Голов. упр. держ. служби України. – К. : Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС, 2010. – 396 с.

    38. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» : закон України від 17 трав. 2012. №4711 – VI : за станом на 09 квіт. 2014 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4711-17/print1396011698149867. – Назва з екрана.

    39. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення : закон України від 07 квіт. 2011 р. № 3207 – VI : за станом на 13 квіт. 2012 р. Електронний ресурс] // Законодавство
     України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show3207-17/print1403616592413209. – Назва з екрана.

    40. Про державну службу : закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-XII : за станом на 13 черв. 2012 р. [Електронний ресурс] // Законодавство
     України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=3723-12&p=1307359376863318. – Назва з екрана.

    41. Про державну службу : закон України від 17 лист. 2011 р. № 4050-VI // Відом. Верх. Ради України. – 2011. – № 26. – С. 1072.

    42. Про засади запобігання і протидії корупції : закон України від 07 квіт. 2011 р. №3206- VI : за станом на 20 трав. 2014 р. [Електронний ресурс] // Законодавство
     України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/print13960252392008828. – Назва з екрана.

    43. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця : наказ Голов. упр. держ. служби України від 04 серп. 2010 р. «214 : за станом на 28 верес. 2012 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada/gov/ua /laws/show/z1089-10/ - Назва з екрана.

    44. Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців : наказ Голов. упр. держ. служби України від 08 лип. 2011 р. №164 : за станом на 17 лист. 2011 р. [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada/gov/ua /laws/show/z0930-11. - Назва з екрана.

    45. Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань : наказ Голов. упр. держ. служби України від 31 жовт. 2003 р. №122 : за станом на 04 листоп. 2009 р. [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada/gov/ua/laws/show/z1063-03. - Назва з екрана.

    46. Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління : постанова Кабінету Міністрів України від 08 серп. 2001 р. № 953 // Офіц. вісник України. – 2001. - №32. – С. 201.

    47. Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах : постанова Кабінету Міністрів України від 01 груд.
     1994 р. № 804 : за станом на 20 квіт. 2011 р. [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada/gov/ua/laws/show/804-94-%D0%BF. - Назва з екрана.

    48. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2000 р. № 1922 : за станом на 22 серп. 2012 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada/gov/ua/laws/show/1922-2000-%D0%BF. - Назва з екрана.

    49. Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 07 серп. 2010 р. № 564 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF. - Назва з екрана.

    50. Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2001 р. № 199 : за станом на 22 серп. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada1.gov.ua/laws/show/199-2001-%D0%BF. - Назва з екрана.

    51. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2002 р № 169 : за станом на 22 серп. 2012 р. [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada/gov/ua/laws/show/169-2002-%D0%BF. - Назва з екрана.

    52. Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України
     від 02 серп. 1996 р. № 912 : за станом на 22 серп. 2012 р. [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada/gov/ua/laws/show/912-96-%D0%BF. - Назва з екрана.

    53. Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовт. 2001 р. № 1440 : за станом на 22 серп. 2012 р. [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada/gov/ua/laws/show/1440-2001-%D0%BF. - Назва з екрана.

    54. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби : постанова Кабінету Міністрів України
     від 29 лип. 2002 р. № 1087 : за станом на 13 трав. 2009 р [Електронний ресурс]. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada/gov/ua/laws/show/1087-2002-%D0%BF. - Назва з екрана.

    55. Про Комплексну програму підготовки державних службовців : указ Президента України від 09 листоп. 2000 р. № 1212/2000 // Офіц. вісник України. – 2000. – №46. – С. 43.

    56. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21 трав. 1997 № 280/97-ВР : за станом на 29 трав. 2014 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show280/97-%D0%B2%D1%/print1396009060180562. – Назва з екрана.

    57. Про місцеві державні адміністрації : закон України від 09 квіт. 1999 р. № 586-XIV : за станом на 19 трав. 2011 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada/gov/ua/laws/show/586-14/print1396011371123280. - Назва з екрана.

    58. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: указ Президента України від 21 жовт. 2011 р. №1001/2011//Офіц. вісник України. – 2011. - № 83 С. 33.

    59. Про Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації” : указ Президента України від 05 квіт. 2012 р. № 246/2012 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 28. – С. 29.

    60. Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 07 черв. 2001 р. № 2493-III : за станом на 27 берез. 2014 р. [Електронний
     ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada/gov/ua/laws/show/2493-14/print1396011698149867. - Назва з екрана.

    61. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки : указ Президента України від 01 лют. 2012 р. № 45/2012 // Офіц. вісн.
     України. – 2012. – № 10. – С. 44.

    62. Про Стратегію реформування системи державної служби в
     Україні : указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. № 599 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 16. – С. 665.

    63. Проходження служби в органах місцевого самоврядування в Україні : навч.-метод. посіб. для підготов. магістрів за спец. 8.150001 “Держ. служба” / уклад. : М. М. Білинська, І. Г. Сурай, Н. О. Васюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України, 2010. –
     91 с.

    64. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / А. В. Кірмач, В. К. Тимощук, М. В. Фігель та ін. ; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика ; Центр політико-прав. реформ. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с.

    65. Рачинський А. П. Керівник у державних інституціях : навч.-метод. матеріали / А. П. Рачинський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. держ. упр. і менеджменту. – К. : НАДУ, 2009. – 75 с.

    66. Розвиток людського ресурсу – основа національної безпеки України : монографія / М. І. Мельник (кер. авт. кол.), Ю. В. Бакаєв,
     В. М. Вакулич та ін. ; за заг. ред. М. І. Мельника ; Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : [б. в.], 2007.

    67. Рудакевич М. І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління : монографія / М. І. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2007. – 398 с.

    68. Сороко В. М. Діяльність публічної адміністрації з надання послуг українському суспільству : монографія / В. М. Сороко, А. В. Вишневський, О. Г. Рогожин ; за наук. ред. Ю. А. Привалова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2007. – 178 с.

    69. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки : монографія / за ред. М. І. Пірен,
     В. А. Ребкала. – К. : [б. в.], 2003. – 180 с.

    70. Сучасні аспекти професіоналізації державної служби в Україні : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 220 с.

    71. Цветков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цветков. – X. : Право, 1996. – 163 с.

    72. Шпекторенко І. В. Професійна мобільність державного
     службовця : монографія / І. В. Шпекторенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпро-петровськ : Моноліт, 2009. – 242 с.

    73. Якубовський О. П. Кадри, еліта, лідерство в державному управлінні : навч.-метод. посіб. / О. П. Якубовський, Л. Л. Приходченко /
     за заг. ред. О. П. Якубовського. – Одеса : ОФ УАДУ, 2001. – 172 с.


Рекомендовані адреси сайтів

 1. Офіційний сайт Президента України – http://www.president.gov.ua/.

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua.

 3. Офіційний сайт Верховної Ради України – http://iportal.rada.gov.ua.

 4. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби – http://www.nads.gov.ua.

Каталог: vopros
vopros -> Темы рефератов вопросы для письменных контрольных работ по дисциплине «социальное проетирование бизнес-структур»
vopros -> Загальна психологія питання до іспиту – 1 курс 1 семестр
vopros -> Питання до іспиту з дисципліни „Цивільне процесуальне право”
vopros -> Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 150000
vopros -> Приложение Вопросы для конкурсов
vopros -> Вопросы к зачету по дисциплине " Менеджмент"
vopros -> Вопросы кандидатского экзамена по философии и истории науки и техники
vopros -> Екзаменаційні питання з дисципліни «менеджмент І адміністрування»
vopros -> Вопросы к экзамену для студентов 3 к. (стац.) Пруняк в. В
vopros -> Запитання до кандидатського екзамену. 2012р

Скачати 151.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка