Перелік питань до державного екзаменуСкачати 419.79 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір419.79 Kb.
1   2   3

 • Цілі оцінювання політики: хто, чому та для кого здійснює оцінювання.

 • Планування та підготовка оцінювання: вивчення політики, її цілей й учасників.

 • Методи оцінювання сучасної державної політики.

 • Процедура оцінювання державної політики та презентація його результатів.

 • Ефективність і результативність в оцінюванні державної політики.

 • Місце оцінювання державної політики і програм в аналізі політики. Відмінності оцінювання від інших видів контрольної діяльності та досліджень.

  Європейська інтеграція в умовах глобального врядування


  Кафедра європейської інтеграції


  1. Основні етапи становлення Європейського Союзу.

  2. Копенгагенські критерії та останні розширення Європейського Союзу.

  3. Первинне і похідне законодавство Європейського Союзу.

  4. Інституції Європейського Союзу як організаційна основа європейського управління.

  5. Політична, законодавча, виконавча та судова функції інституцій ЄС.

  6. “Інституційний трикутник” у прийнятті рішень в Європейському Союзі.

  7. Розподіл компетенцій між ЄС та державами-членами за Лісабонським договором.

  8. “Чотири свободи” як основа внутрішнього (єдиного) ринку Європейського Союзу.

  9. Створення зони вільної торгівлі та митного союзу в ЄС.

  10. Бар’єри на шляху руху товарів на європейському спільному ринку та способи їх подолання.

  11. Запровадження єдиної валюти ЄС: переваги та ризики.

  12. Політика захисту довкілля у Європейському Союзі.

  13. Спільна сільськогосподарська політика Європейського Союзу.

  14. Соціальна політика Європейського Союзу.

  15. Простір свободи, безпеки та правосуддя ЄС як продовження співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.

  16. Вплив процесу європейської інтеграції на реформування системи державного управління України.

  17. Політика Східного партнерства ЄС та пріоритети України в сфері європейської інтеграції.

  18. Домінуючі течії теоретичних шкіл з розгляду міжнародних відносин.

  19. В чому полягає сутність поняття “простір без кордонів”?

  20. Ідея створення Концепції “Серединної Європи” (Mitteleuropa).

  Кадрова та контрольно-організаційна діяльність


  Кафедра державного управління і менеджменту


  1. Контроль в управлінській діяльності: мета, завдання та види.

  2. Рахункова палата як суб’єкт парламентського бюджетного контролю: статус та повноваження.

  3. Оцінювання управлінської діяльності: види, суб’єкти, об’єкти, практика впровадження.

  4. Загальна характеристика аудиту в державному управлінні: види, суб’єкти, об’єкти, етапи проведення.

  5. Суб’єкти та напрями парламентського контролю.

  6. Поняття “кар’єра” і “службова кар’єра”. Особливості кар’єри на державній службі.

  7. Організаційно-правові основи кар’єри державного службовця.

  8. Загальні принципи кар’єрної стратегії та тактики.

  9. Адаптація державного службовця на новій посаді. Шляхи скорочення адаптаційного періоду.

  10. Професіоналізація державної служби.

  11. Процедура прийняття актів управління: загальна характеристика.

  12. Процедура розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади.

  13. Дисциплінарне провадження на державній службі.

  14. Кадрові процедури на державній службі.

  15. Реєстраційні та дозвільні процедури в державному управлінні.

  16. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика.

  17. Адміністративний розсуд та його межі в управлінській діяльності.

  18. Менеджмент як вид професійної діяльності.

  19. Внутрішні і зовнішні зв’язки організації.

  20. Сутність та цілі управлінського планування.

  21. Сутність та види мотивації в менеджменті.

  22. Необхідність контролю та методи його організації.

  23. Типи організаційних структур управління.

  24. Процес прийняття управлінських рішень.

  25. Важливість інформації для прийняття управлінських рішень.

  26. Сутність та принципи комунікації в менеджменті.

  27. Делегування повноважень як основа ефективного менеджменту.

  Управління державними інституціями


  Кафедра державного управління і менеджменту


  1. Процес керівництва: сучасні тенденції та фактори підвищення ефективності діяльності керівника.

  2. Влада і авторитет у діяльності керівника. Фактори, що впливають на процес формування авторитету.

  3. Довіра як категорія ефективного керівництва та мікрополітика організації.

  4. Зворотній зв’язок як інструмент ділової взаємодії в організації: принципи та техніка.

  5. Класичні управлінські функції та навички керівника.

  6. Делегування повноважень як передумова ефективності управлінських рішень.

  7. Роль та значення стилів керівництва для процесу управління підлеглими.

  8. Змістовні, процесійні теорії мотивації праці та їх застосування.

  9. Переговори – універсальний метод розв’язання конфліктів.

  10. Роль та значення вербальної і невербальної комунікації для управлінської діяльності керівника.

  11. Сутність проектів та їх класифікація.

  12. Сутність життєвого циклу проекту, його застосування, найбільш поширені підходи до класифікації фаз життєвого циклу проекту.

  13. Процеси та інструменти, що застосовуються в керуванні проектами: сутність та призначення.

  14. Організаційні структури управління проектами, їх класифікація: основні учасники та їх взаємодія.

  15. Внутрішні організаційні структури проектів, їх види, переваги і недоліки кожного виду.

  16. Постановка та декомпозиція цілей проекту. Формування пакетів робіт та визначення продуктів проекту.

  17. Планування робочої структури проекту: сутність, задачі та методи.

  18. Сіткове та календарне планування проекту: сутність, методи, інструменти.

  19. Формування кошторису та бюджетне планування проекту: сутність і методика.

  20. Сутність, складові та основні методи складання комунікаційного плану проекту.

  21. Поняття, зміст та причини виникнення криз.

  22. Кризи в системі державного управління: сутність, причини виникнення та наслідки реалізації.

  23. Діагностика, профілактика та можливості подолання криз в системі державного управління.

  24. Сутність, доцільність та основні складові антикризового управління.

  25. Процес діагностики криз в державному управлінні.

  26. Стратегії антикризового управління соціально-економічними та політичними процесами.

  27. Роль держави в антикризовому управлінні.

  28. Фактори антикризового управління: сутність, роль та змістовна характеристика.

  29. Роль людського фактора в антикризовому управлінні.

  30. Комунікативний процес та комунікативна діяльність у державному управлінні.

  31. Основні принципи комунікативної взаємодії органів державної влади з громадськістю.

  32. Основні проблеми комунікації органів державної влади України з громадськістю та шляхи вирішення.

  33. Комунікативна компетентність та комунікативні навички: зміст та характеристики.

  34. Цільова аудиторія та медіа-громадськість: державно-управлінський аспект.

  35. Функції і принципи діяльності служб зв’язків з громадськістю в органах державної влади.

  36. Взаємодія органів державної влади зі ЗМІ: принципи відкритості, прозорості та підзвітності та доступ до інформації.

  37. Організація консультацій органів державної влади з громадськістю.

  38. Інтернет-комунікація: присутність органів державної влади у соціальних мережах.

  39. Комунікація та інформація в державному управлінні: спільне і відмінне.

  40. Стратегічна комунікація: зміст та етапи.

  Організація правової роботи в органах публічної влади


  Денна форма навчання
  Кафедра права і законотворчого процесу


  1. Поняття та сутність управлінської діяльності.

  2. Стандарти та адміністративні процедури в діяльності органів публічної влади.

  3. Правотворчість органів публічної влади: вимоги до стадій та процедур.

  4. Конституційні засади участі громадян в управлінні державними і місцевими справами.

  5. Правові засади фінансового контролю в Україні. Види і методи фінансового контролю.

  6. Правові основи державних та місцевих видатків в Україні.

  7. Правове регулювання бюджетної системи.

  8. Реалізація бюджетного процесу в Україні та її правове забезпечення.

  9. Правові засади податкової системи України.

  10. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та дієздатність.

  11. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи публічного і приватного права.

  12. Поняття, види та форми правочинів. Умови дійсності правочинів.

  13. Право власності в Україні: поняття, зміст, об’єкт та гарантії.

  14. Поняття та види зобов’язань у цивільному праві. Підстави виникнення зобов’язань.

  15. Порядок створення та припинення діяльності підприємств: правове забезпечення.

  16. Правові засади діяльності господарських товариств.

  17. Правове регулювання банкрутства в Україні.

  18. Трудовий договір: поняття, зміст та види. Контракт як вид трудового договору.

  19. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

  20. Робочий час та час відпочинку: поняття та види.

  21. Види відповідальності у трудовому праві.

  Законотворча та нормотворча діяльність


  Заочна форма навчання
  Кафедра права і законотворчого процесу


  1. Процедура підготовки до розробки законопроекту.

  2. Поняття та принципи законотворчої техніки.

  3. Правила та способи викладення нормативних приписів в законах.

  4. Порядок розгляду і прийняття законопроектів Верховною Радою України.

  5. Правові засади фінансового контролю в Україні. Види і методи фінансового контролю.

  6. Правові основи державних та місцевих видатків в Україні.

  7. Правове регулювання бюджетної системи.

  8. Реалізація бюджетного процесу в Україні та її правове забезпечення.

  9. Правові засади податкової системи України.

  10. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та дієздатність.

  11. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи публічного і приватного права.

  12. Поняття, види та форми правочинів. Умови дійсності правочинів.

  13. Право власності в Україні: поняття, зміст, об’єкт та гарантії.

  14. Поняття та види зобов’язань у цивільному праві. Підстави виникнення зобов’язань.

  15. Порядок створення та припинення діяльності підприємств: правове забезпечення.

  16. Правові засади діяльності господарських товариств.

  17. Правове регулювання банкрутства в Україні.

  18. Трудовий договір: поняття, зміст та види. Контракт як вид трудового договору.

  19. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

  20. Робочий час та час відпочинку: поняття та види.

  21. Види відповідальності у трудовому праві. • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка