Перелік питань до державного екзаменуСкачати 419.79 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір419.79 Kb.
1   2   3

 • Взаємодія держави та громадянського суспільства.

 • Структура і функції громадянського суспільства.

 • Система захисту прав і свобод людини на сучасному етапі розвитку України.

 • Інститути громадянського суспільства в Україні, сучасний стан.

 • Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність інститутів громадянського суспільства в Україні.

 • Елементи громадянського суспільства.

 • Основні механізми залучення громадян до участі в політиці.

 • Партії та громадянське суспільство.

 • Громадянська ініціатива та її суб’єкти в суспільстві.

 • Форми громадянської ініціативи в сучасному українському суспільстві.

 • Принципи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

 • Демократія та соціальна політика.

 • Правові засади участі громадян у прийнятті рішень державною владою.

 • Суперечності становлення основних базових інститутів громадянського суспільства в перехідних умовах.

 • Громадянське суспільство як система ключових цінностей та принципів існування людської цивілізації.

 • Зміст поняття демократія та її природа.

 • Основні світові моделі демократії.

 • Сутність демократичного функціонування суспільства.

 • Сучасний стан розвитку демократичного суспільства України.

 • Структура і функції громадянського суспільства.

 • Загальні ознаки соціального інституту та їх класифікація.

 • Верховенство права в діяльності демократичних інститутів.

 • Конституціоналізм як механізм розвитку громадянського суспільства та діяльності його базових інститутів.

 • Основні групи прав і свобод людини.

 • Існування та співвідношення соціального та політичного плюралізму в громадянському суспільстві.

 • Корпоративізм і його співвідношення з громадянським суспільством.

 • Фактори формування громадської думки.

 • Статус і функції політичних партій у політичній системі України.

 • Партії та громадянське суспільство. Функції політичних партій у системі представницької демократії.

 • Особливості формування груп інтересів на сучасному етапі громадянського розвитку в Україні.

 • Політична відповідальність громадян та інституцій державної влади зі збереження та розвитку демократичних цінностей.

 • Політичні функції засобів масової інформації.

 • Національне самовизначення і національна самосвідомість.

 • Політична відповідальність засобів масової інформації в демократичному суспільстві

 • Природа влади як соціального явища.

 • Відкритість та відповідальність взаємовпливу влади і суспільних організацій.

 • Шляхи здійснення соціальної політики в сучасних умовах.

 • Верховенство права та демократичні інституції суспільства.

 • Судова влада в демократичних країнах. Моделі судових систем.

 • Репрезентація інтересів громадян в законодавчих інститутах демократичного суспільства.

 • Законодавча влада в Україні. Моделі законодавчої влади в розвинених демократіях.

 • Виконавча влада в демократичних суспільствах. Порівняльна характеристика моделей виконавчої влади.

 • Визначення виконавчої влади та її функцій в структурі державного регулювання суспільним життям.

 • Охарактеризуйте статус і повноваження Кабінету Міністрів України.

 • Надайте характеристику напрямів та проблем адміністративної реформи в Україні.

 • Демократичні ознаки розвитку громадянського суспільства в Україні.

 • Головні напрями судово-правової реформи в Україні.

 • Конституціоналізм як самообмеження влади.

 • Контроль діяльності органів виконавчої влади.

 • Потреба і методи наближення влади до громадян.

 • Інституціональні та правові засади місцевого самоврядування.

 • Механізми взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства.

 • Децентралізація і деконцентрація влади й повноважень.

 • Поняття інновацій. Управлінські інновації, різновид і новацій

 • Основні напрями інноваційного розвитку управління під впливом суспільних інновацій.

 • Впровадження інновацій шляхом реформ суспільного управління.

 • Сучасні тенденції суспільного розвитку.

 • Поширення поліархічних моделей управління.

 • Розвиток системи базових цінностей та принципів “хорошого управління”.

 • Формування інформаційного суспільства.

 • Загальна характеристика децентрацізаційних процесів.

 • Політична децентралізація.

 • Адміністративна децентралізація.

 • Економічна децентралізація.

 • Виникнення і розвиток наддержавного рівня управління.

 • Перетворення державного управління під впливом діяльності транснаціональних суб’єктів.

 • Сутність та потреби розширення участі громадян в управлінні державою.

 • Проведення консультацій органів влади з громадянами.

 • Типові менеджерські інновації в державному управлінні.

 • Загальна характеристика моделі нового державного менеджменту.

 • Суспільні передумови необхідності змін методології управління суспільним розвитком.

 • Основні підходи та напрями змін в методології управління суспільним розвитком.

 • Етапи прийняття управлінських рішень.

 • Класифікація управлінських рішень.

 • Основні особливості творчого мислення.

 • Творчі методи прийняття управлінських рішень.

 • Основні способи розвитку творчості.

 • Використання методу “Делфі” при прийнятті управлінських рішень.

 • Методи проведення “мозкового штурму”.

 • Основні творчі методи прийняття управлінських рішень.

 • Характерні риси “мозкового штурму”.

 • Основні помилки при здійсненні “мозкового штурму”.

 • Сучасні способи розвитку творчості.

  Економічна політика


  Кафедра економічної політики


  1. Основні макроекономічні показники та їх використання в економічній політиці.

  2. Макроекономічна нестабільність: інфляція, безробіття, економічні цикли і їх врахування в процесі реалізації економічної політики.

  3. Сукупний попит та сукупна пропозиція у формуванні економічної політики. Коротко- та довгострокова рівновага.

  4. Монетарна політика: типи, знаряддя. Монетарна політика в Україні.

  5. Державна політика економічного зростання: типи, чинники, показники. Економічне зростання в Україні.

  6. Зовнішньоекономічна політика і платіжний баланс: потреби і шляхи збалансування.

  7. Фіскальна політика: види, механізми реалізації. Стабілізаційна політика в умовах кризи.

  8. Застосування моделі попиту і пропозиції в аналізі регуляторних заходів економічної політики.

  9. Особливості економічного аналізу ринків капіталу і землі як ринків факторів виробництва.

  10. Державна регуляторна політика.

  11. Застосування концепції ефективності ринків у практиці державного управління.

  12. Аналіз державного регулювання цін (наслідки для споживачів, виробників та вплив на суспільний добробут).

  13. Аналіз наслідків зміни податкових ставок (вплив на споживачів, виробників, на наповнення бюджету та на суспільний добробут).

  14. Державна політика захисту економічної конкуренції.

  15. Недосконала конкуренція як проблема для державної політики. Цілі та інструменти конкурентної політики.

  16. Монопольне ціноутворення. Цінова дискримінація. Приклади на українських ринках.

  17. Система антимонопольних органів та законодавство про захист економічної конкуренції в Україні.

  18. Види порушень законодавства у галузі конкуренції та система відповідальності за його порушення.

  19. Інструментарій аналізу стану конкуренції на ринках нафтопродуктів (продуктів харчування).

  20. Цілі та альтернативні інструменти державної політики по відношенню до природних монополій.


  Кафедра права і законотворчого процесу


  1. Трудовий договір: поняття, види, порядок укладання.

  2. Правове регулювання припинення трудових відносин.

  3. Законодавство України про робочий час та час відпочинку.

  4. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників.

  5. Правове регулювання пенсійного забезпечення громадян.

  6. Законодавство про соціальне страхування.

  Державне регулювання економіки та підприємництва


  Кафедра економічної теорії та історії економіки


  1. Держава і ринок в сучасних економічних системах.

  2. Основні методи та інструменти державного регулювання економіки.

  3. Особливості розвитку приватнопідприємницьких структур в економіці сучасної України.

  4. Механізми формування ефективного конкурентного середовища в національній економіці.

  5. Сутність, функції і тенденції розвитку державного сектора трансформаційної економіки України.

  6. Інституційні чинники і механізми економічних трансформацій.

  7. Трансакційні і трансформаційні витрати в процесі інституалізації управління економічним розвитком.

  8. Роль інституцій у структуруванні, раціоналізації та регулюванні економічної поведінки суб’єктів господарювання.

  9. Завдання, форми та інституційна структура державного регулювання фінансових ринків.

  10. Механізми державного регулювання діяльності фінансових інститутів у сучасній ринковій економіці.

  11. Структура сучасних банківських систем, роль та функції центрального банку.

  12. Методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики в Україні.

  13. Державне регулювання розвитку інститутів фінансової інфраструктури в Україні.

  14. Інноваційно-інвестиційна стратегія економічного розвитку України.

  15. Державна інвестиційна політика та механізми її реалізації.

  16. Державне управління інноваційно-структурною перебудовою національної економіки як основи забезпечення сталого економічного розвитку.

  17. Державне регулювання інноваційно-інвестиційного процесу в національній економіці.

  18. Сутність інноваційної моделі розвитку економіки та основні напрями утвердження в Україні.

  19. Державна підтримка розвитку інноваційної інфраструктури для національної економіки.

  20. Розбудова національної інноваційної системи як пріоритет модернізації економіки і суспільства України.

  Управління містом


  Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування

  та управління містом


  1. Програми соціально-економічного розвитку міста.

  2. Генеральні плани розвитку міст.

  3. Програмно-цільовий підхід у плануванні комплексного розвитку міста.

  4. Основні напрями містобудівної діяльності.

  5. Правове середовище регулювання земельних відносин в місті.

  6. Система оподаткування міських земель.

  7. Концепція сталого розвитку населених пунктів.

  8. Місцева економічна політика.

  9. Економічний потенціал міста та його складові.

  10. Стимулювання економічного розвитку міст.

  11. Регулювання трудових відносин в містах України.

  12. Розвиток системи зайнятості в містах.

  13. Економічні важелі підтримки розвитку підприємництва в місті.

  14. Сутність, структура та функції місцевих фінансів.

  15. Місцеві бюджети: доходи та видатки.

  16. Система місцевих податків і зборів в Україні.

  17. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

  18. Структура фінансово-кредитних ресурсів місцевого самоврядування.

  19. Місцеві запозичення як джерело бюджетів розвитку.

  20. Інвестиційна політика в місті.

  21. Комунальна власність - економічна основа місцевого самоврядування.

  22. Міська інфраструктура та її підрозділи.

  23. Соціальна інфраструктура міста: визначення, структура, функції.

  24. Система управління комунальним господарством міста.

  25. Проблеми розвитку та реформування міського житлово-комунального господарства.

  26. Громадські послуги. Процес державного дерегулювання сфери громадських послуг.

  27. Нормативно-правові основи розвитку інституту партнерства в сфері надання громадських послуг.

  28. Форми партнерства у сфері надання громадських послуг.

  29. Державні соціальні нормативи у сфері транспорту й зв’язку.

  30. Інноваційна політика на місцевому рівні.

  Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки


  Кафедра національної безпеки


  1. Основні категорії геополітики: історична ретроспектива та сучасний стан.

  2. Місце та роль України в сучасному геополітичному просторі.

  3. Стратегічні цілі України у зовнішньополітичній сфері.

  4. Стан та особливості сучасного міжнародного правопорядку.

  5. Сутність та завдання міжнародного гуманітарного права.

  6. Сучасні структури колективної безпеки та їх роль у забезпеченні міжнародної безпеки.

  7. Особливості сучасних війн та збройних конфліктів.

  8. Внутрішні фактори впливу на політичну безпеку України.

  9. Організаційно-правові засади забезпечення економічної безпеки держави.

  10. Суб’єкти розробки та впровадження державної політики забезпечення обороноздатності України.

  11. Основи підготовки держави до можливої війни.

  12. Сучасні загрози обороноздатності держави та шляхи їх нейтралізації.

  13. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки України.

  14. Сутність інформаційного протиборства та інформаційних війн.

  15. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки.

  16. Організаційно-правові засади та механізми забезпечення політичної безпеки України.

  17. Особливості функціонування системи державного управління в умовах надзвичайних ситуацій.

  18. Організаційно-правові засади забезпечення цивільного захисту населення і територій України.

  19. Зовнішні фактори впливу на політичну безпеку України.

  20. Причини сучасних міждержавних конфліктів та шляхи їх врегулювання.

  Політична аналітика та прогнозування


  Кафедра політичної аналітики та прогнозування


  1. Основні етапи обробки інформації в інформаційно-аналітичній роботі.

  2. Вплив системи інтересів та спрямованість сучасного політичного дискурсу: в контексті діяльності аналітика.

  3. Відмінність та специфіка праці аналітика в державних та недержавних структурах.

  4. Етичні проблеми, що виникають в процесі діяльності політичного аналітика.

  5. Основні методи практичного аналітичного дослідження соціальних проблем.

  6. Основні етапи обробки інформаційно-аналітичних матеріалів.

  7. Методи дослідження макрорівня політики.

  8. Методи дослідження мікрорівня політики.

  9. Відмінність в формах та засобах проведення політичного аналізу в умовах різних політичних режимів.

  10. Проблема якісного прогнозування як складового елементу при прийнятті політичних та управлінських рішень в органах державної влади.

  11. Місце в управлінській діяльності роботи з інформацією.

  12. Основні дослідницькі напрямки прикладного політичного дослідження.

  13. Політичний аналіз як інструмент управління політичними процесами.

  14. Сутність експертних методів дослідження в державному управлінні.

  15. Моделювання як інструмент проектування політичної системи з необхідними якостями.

  Соціальна і гуманітарна політика


  Кафедра соціальної і гуманітарної політики


  1. Глобальні цілі і механізми ліквідації дитячої праці.

  2. Міжнародне співробітництво у сфері праці.

  3. Цілі і завдання державної політики в сфері зовнішньої трудової міграції.

  4. Молодь на ринку праці в Україні, завдання держави щодо його супроводження.

  5. Інституційне забезпечення регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

  6. Нормативно-правове забезпечення регулювання праці інвалідів в Україні та світі.

  7. Регіональні ринки праці в Україні та завдання держави щодо їх розвитку.

  8. Державне регулювання у сфері охорони праці в Україні.

  9. Пріоритети державної політики щодо регулювання ринку праці України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи.

  10. Система контролю за додержанням трудового законодавства в Україні в контексті адміністративної реформи.

  11. Гуманітарна політика української держави: зміст, основні напрями і пріоритети розвитку.

  12. Особливості й суперечності розвитку гуманітарної сфери сучасної України.

  13. Вплив історичних традицій духовного розвитку українського народу на сучасну гуманітарну політику держави.

  14. Потреби, стан і перспективи формування єдиного гуманітарного простору в Україні.

  15. Вплив регіональних особливостей на формування єдиного гуманітарного простору України.

  16. Національна ідея: визначення, зміст, вплив на суспільне життя.

  17. Національна самосвідомість: проблеми її формування та вплив на процес державотворення.

  18. Моральна свідомість українського суспільства: стан, проблеми, суперечності формування й функціонування та шляхи подолання.

  19. Суспільний ідеал українського суспільства, його складові та перспективи реалізації.

  20. Виховання патріотизму українського народу як управлінська проблема.

  21. Українська політична нація – вища форма консолідації Українського народу, шляхи її формування.


  Кафедра управління освітою


  1. Пріоритети сучасної світової освітньої стратегії.

  2. Причини, що зумовлюють реформування освіти на сучасному етапі.

  3. Пріоритетні напрями державної освітньої політики в Україні.

  4. Стан і проблеми кадрового забезпечення системи освіти в Україні.

  5. Подолання суперечностей освітнього законодавства України.

  6. Антикризове управління освітньою сферою.


  Кафедра управління охороною суспільного здоров’я


  1. Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики держави.

  2. Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності системи охорони здоров’я в Україні.

  3. Стратегічні напрями розвитку охорони здоров’я в Україні з метою поліпшення стану здоров’я населення.

  4. Демографічна ситуація в Україні: заходи охорони здоров’я з її поліпшення.

  5. Індекс людського розвитку, його динаміка в Україні. Стан громадського здоров’я як складова індексу розвитку людського потенціалу.

  6. Державна політика з охорони суспільного здоров’я в Україні. Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки”, заходи з її реалізації.

  7. Державна стратегія здорового способу життя населення: законодавчо-нормативне та ресурсне забезпечення.

  8. Вплив соціально-економічних, екологічних, генетичних чинників, умов та способу життя на стан індивідуального та суспільного здоров’я.

  9. Розвиток місцевого самоврядування щодо покращення надання послуг з охорони здоров’я територіальній громаді.

  10. Роль медичного страхування в реформуванні системи охорони здоров’я в Україні.

  11. Чинники екологічного громадського здоров’я в Україні та управління факторами ризику засобами державного управління.

  12. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні послугами з охорони здоров’я.

  Політичні інститути і процеси


  Кафедра державної політики

  та управління політичними процесами


  1. Інституціональні особливості реформування суспільно-владних відносин в сучасній Україні.

  2. Поняття, зміст та етапи політичних рішень у сфері державно-політичного управління.

  3. Природа сучасної державно-політичної влади та особливості її здобуття та здійснення.

  4. Поняття, загальна характеристика та особливості Уряду як державно-політичного інституту.

  5. Поняття, загальна характеристика та особливості Верховної Ради України як державно-політичного інституту.

  6. Поняття, структура та загальна характеристика політичних процесів. Особливості сучасних політичних процесів в Україні.

  7. Управлінські функції державно-політичних інститутів.

  8. Засоби і методи дослідження політичного ринку. Особливості проведення політичного маркетингу в сучасній Україні.

  9. Суспільно-політичні об’єднання як чинник становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні.

  10. Суть та теоретичні підходи до класифікації партійних систем.

  11. Однопартійна і багатопартійна системи. Становлення багатопартійності в Україні.

  12. Завдання політичних партій у процесі демократизації українського суспільства.

  13. Основні напрями формування та реалізації сучасної етнополітики України.

  14. Психологічні особливості індивідуальної і групової політичної поведінки.

  15. Політичний лідер як суб’єкт і об’єкт політичної діяльності.

  16. Формування позитивного іміджу органів державної влади як засіб підвищення довіри населення до політики і влади.

  17. Основні правила і прийоми політичного спілкування та здійснення політичного впливу.

  18. Психологічні принципи побудови публічного політичного виступу.

  19. Методологічні засади і технології формування позитивного політичного іміджу.

  20. Управлінські принципи і механізми попередження та розв’язання політичних конфліктів у сучасній Україні.

  Аналіз державної політики


  Кафедра державної політики

  та управління політичними процесами


  1. Поняття, зміст та особливості вироблення державної політики.

  2. Процедурні особливості циклу аналізу державної політики.

  3. Поняття, зміст і структура середовища аналізу державної політики.

  4. Соціально-психологічний аспект аналізу державної політики.

  5. Компоненти соціально-політичного середовища державної політики.

  6. Гендерний компонент аналізу державної політики.

  7. Особливості політичного аналізу державної політики.

  8. Організаційна поведінка, індивідуальна мотивація учасників процесу політики.

  9. Цінності громадянського суспільства та демократичні чинники у виробленні державної політики.

  10. Суть і зміст принципів відкритості та прозорості у виробленні державної політики.

  11. Поняття інформації та інформаційного менеджменту у виробленні державної політики.

  12. Роль і місце мозкових центрів, НУО, академічних закладів у виробленні державної політики.

  13. Поняття і зміст консалтингових послуг в аналізі державної політики.
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка