Перелік питань до державного екзаменуСкачати 419.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір419.79 Kb.
  1   2   3


Додаток № 1

до наказу президента

Національної академії

від 23 листопада 2011 року

№ 352
Перелік питань до державного екзамену

за спеціальністю “Державне управління”

(денна, вечірня та заочна форми навчання)

випуск 2012 року


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Кафедра державного управління і менеджменту


 1. Державне управління: сутність, зміст та специфіка.

 2. Цілі та функції державного управління: основна характеристика.

 3. Принципи державного управління: класифікація, механізми їх прояву і застосування.

 4. Прямі та зворотні зв’язки в системі державного управління: основна характеристика та прояви.

 5. Впливи на державне управління: об’єктивні засади та суб’єктивні чинники.

 6. Методи державного управління: основна характеристика.

 7. Державний механізм та механізм держави: основна характеристика.

 8. Державний апарат та апарат держави: основна характеристика.

 9. Органи влади та апарат управління: основна характеристика.

 10. Делегування повноважень в державному управлінні: поняття та їх характеристика.

 11. Організація влади в ЗУНР-ЗОУНР (1918-1919 рр.): повноваження, компетенція та діяльність.

 12. Конституція УНР 29 квітня 1918 р.: основні положення.

 13. Організація влади та державної служби в Українській Державі (квітень-грудень 1918 р.).

 14. Адміністративний кодекс УРСР 12 жовтня 1927 р.: основні положення та реалізація.

 15. Розподіл повноважень між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

 16. Взаємодія Кабінету Міністрів України з Президентом України, Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування.

 17. Повноваження Президента України щодо формування та забезпечення діяльності органів виконавчої влади.

 18. Основні повноваження та функції Верховної Ради України.

 19. Центральні органи виконавчої влади: види, повноваження та компетенція.

 20. Адміністрація Президента України: компетенція, повноваження та функції.

 21. Особливості відповідальності суб’єктів державного управління.

 22. Особливості правового регулювання державного управління.

 23. Визначення та наукові підходи до поняття “стратегія”.

 24. Сутність стратегічного планування та його в місце системі стратегічного управління.

 25. Співвідношення стратегічного планування з аналізом державної політики та стратегічним менеджментом.

 26. Порівняння стратегічного планування як процесу і результату.

 27. Стратегічне планування: особливості та етапи.

 28. Ситуаційний аналіз (SWOT – аналіз) як інструмент стратегічного менеджменту.

 29. Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування в Україні.

 30. Запровадження стратегічного планування в діяльності органів державної влади зарубіжних країн.

 31. Сучасний стан запровадження стратегічного планування в діяльності органів державної влади України.

 32. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

 33. Щорічне оцінювання як комплексна кадрова технологія в системі державної служби.

 34. Особливості добору кадрів на керівні посади державної служби.

 35. Принципи кадрової політики в системі державної служби.

 36. Інституційні основи формування і реалізації кадрової політики в системі державної служби.

 37. Проблеми в системі державної служби як фактор змін в кадровій політиці.

 38. Пріоритети кадрової політики в системі державної служби.

 39. Складові механізму реалізації кадрової політики в державному управлінні.

 40. Основні напрями вдосконалення правового регулювання кадрової політики.

 41. Завдання щодо організаційного забезпечення кадрової політики.

 42. Підходи до відбору осіб для державної служби.

 43. Види резерву кадрів державної служби.

 44. Структура і зміст типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

 45. Загальні вимоги до керівників і спеціалістів на державній службі.

 46. Сутність компетенційного підходу до формування персоналу державного органу.

 47. Визначення компетентності і профілю компетентності посади, застосування їх для оцінювання державного службовця.

 48. Модель компетентності як інструмент управління персоналом.

 49. Методологія розроблення профілю компетентності персоналу у сфері державної служби.

 50. Принципи діяльності органів державної служби країн-членів ЄС.

 51. Базові принципи законодавства про державну службу країн ЄС.

 52. Структура і моделі державної служби за досвідом країн ЄС.

 53. Основні характеристики французької моделі державної служби.

 54. Основні характеристики німецької моделі державної служби.

 55. Основні характеристики сучасної моделі державної служби у США.

 56. Призначення вищих державних службовців в країнах Європи.


Кафедра економічної політики


 1. Економічна політика: закономірності та особливості її реалізації.

 2. Загальна характеристика фінансової системи.

 3. Функції державних фінансів.

 4. Фінансова політика. Механізм її реалізації в Україні.

 5. Формування податкової системи: доктрини та принципи.

 6. Особливості функціонування податкової системи в Україні.

 7. Інструменти державного регулювання грошово-кредитної політики.

 8. Загальна характеристика бюджету і бюджетної системи.

 9. Бюджетний механізм. Бюджетний процес.

 10. Бюджетна політика.

 11. Концептуальні засади управління державними видатками.

 12. Концепція ефективності в економічній теорії і в аналізі державної політики.

 13. Ситуації неспроможності ринку як підстави для державного втручання.

 14. Зовнішні ефекти державної політики та засоби їх інтерналізації.

 15. Підстави для державного втручання з огляду на розподільчі цілі політики.

 16. Ситуації неспроможності влади як обмеження для державного втручання.


Кафедра економічної теорії та історії економіки


 1. Основні економічні цілі та особливості їх реалізації у практиці державного управління господарськими процесами.

 2. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів як фундаментальна проблема економіки та управління національним господарством.

 3. Сутність і основні складові елементи економічної системи як об’єкту управління.

 4. Типологізація і порівняння економічних систем та моделей управління.

 5. Відносини власності в економічній системі: сутність, форми та механізми управління.

 6. Сутність, функції і закони ринкової саморегуляції економіки.

 7. Роль ціни в регулюванні економічних процесів.

 8. Конкуренція і монополія в ринковій системі регулювання господарських процесів.

 9. Типи ринкових структур та засоби державного регулювання їх розвитку.

 10. Антициклічна політика держави в умовах макроекономічної нестабільності.

 11. Функції держави в сучасній ринковій економіці.

 12. Необхідність і доцільні межі державного втручання в перебіг господарських процесів.

 13. Система державного регулювання економіки: цілі, принципи та складові елементи.

 14. Державне регулювання інфляційних процесів в умовах сучасної України.

 15. Особливості розв’язання фундаментальних економічних проблем в процесі ринкової трансформації економіки України.


Кафедра державної політики

та управління політичними процесами


 1. Громадянське суспільство: світовий досвід та особливості становлення в Україні.

 2. Cуспільна природа державної влади та особливості її становлення в сучасній Україні.

 3. Політика як суспільне явище та її зв’язок з державним управлінням.

 4. Форми, методи та ресурси політичної влади в демократичному суспільстві.

 5. Політика й мораль: взаємозв’язок і взаємообумовленість. Моральні принципи державного управління.

 6. Політична система суспільства: зміст, функції, структура та шляхи реформування в Україні.

 7. Суспільно-політичні інститути: поняття особливості та шляхи розвитку в Україні.

 8. Становлення і розвиток партійної системи та її вплив на державне управління в Україні.

 9. Сучасні технології управління політичними процесами.

 10. Концептуальні засади вироблення державної політики.

 11. Державна політика як процес: проблеми, цілі, інструменти.

 12. Цикл державної політики. Ідентифікація проблеми для аналізу державної політики.

 13. Середовище і учасники процесу державної політики. Аналіз стейкхолдерів. Консультації із громадськістю.

 14. Формулювання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів політики.

 15. Інструменти впровадження державної політики.

 16. Моніторинг і оцінювання державної політики.

 17. Аналітичні документи: роль та значення у виробленні державної (суспільної) політики.

 18. Політичні партії як суб’єкти вироблення державної політики в Україні.

 19. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики в Україні.

 20. Громадянське суспільство і держава: механізми співпраці.


Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування

та управління містом


 1. Об’єктивні передумови виникнення місцевого самоврядування як форми народовладдя.

 2. Конституційно-правові засади здійснення місцевого самоврядування в Україні. Категоріально-понятійний апарат та сутність місцевого самоврядування.

 3. Державна політика у сфері місцевого самоврядування.

 4. Система місцевого самоврядування в Україні: загальна характеристика елементів.

 5. Статус територіальних громад в сучасній Україні. Громадоутворюючі фактори.

 6. Формування органів місцевого самоврядування.

 7. Функції та повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 8. Організація діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 9. Моделі муніципального управління.

 10. Основні напрями державної регіональної політики.

 11. Концепція державної регіональної політики України: нові підходи та механізми.

 12. Регіональна політика ЄС.

 13. Місцеві органи виконавчої влади в Україні: функції та компетенції, взаємовідносини з органами місцевого самоврядування.

 14. Регіональне управління у загальній системі державного управління.

 15. Перспективи становлення регіонального управління в контексті проведення політичної та адміністративної реформ в Україні.

 16. Стратегічне планування розвитку територіальних громад.

 17. Проблеми запровадження стратегічного планування розвитку регіонів.

 18. Алгоритм стратегічного планування на місцевому рівні.


Кафедра національної безпеки


 1. Основні концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки.

 2. Законодавчі основи національної безпеки України.

 3. Законодавство України про основи внутрішньої та зовнішньої політики України.

 4. Система забезпечення національної безпеки України та її функції.

 5. Основні принципи забезпечення національної безпеки України.

 6. Життєво важливі національні інтереси України.

 7. Суб’єкти національної безпеки, їх функції та повноваження.

 8. Шляхи підвищення ефективності державного управління забезпеченням національної безпеки України в сучасних умовах.

 9. Загрози життєво важливим національним інтересам України та шляхи їх нейтралізації.

 10. Пріоритетні цілі та завдання державної політики національної безпеки України.

 11. Поняття “національна безпека” та “загроза національним інтересам”.

 12. Корупція як загроза національній безпеці.

 13. Глобальні проблеми безпеки: сутність та їх вплив на забезпечення національної безпеки України.

 14. Основні тенденції розвитку системи забезпечення національної безпеки України.

 15. Організаційно-правові механізми забезпечення національної безпеки України.


Кафедра соціальної і гуманітарної політики


 1. Сутність та особливості соціального розвитку українського суспільства.

 2. Особливості управління процесами соціального і гуманітарного розвитку.

 3. Взаємозв’язок соціального розвитку з іншими складовими суспільного розвитку.

 4. Об’єктивні та суб’єктивні чинники соціогуманітарного розвитку суспільства.

 5. Соціальний розвиток та соціальна політика.

 6. Основні напрямки та пріоритети соціальної політики.

 7. Вплив економічних відносин на соціальний розвиток.

 8. Духовні детермінанти соціального розвитку.

 9. Зарубіжні моделі соціальної політики: досвід для України.

 10. Роль суб’єктів соціальної політики у її формуванні та здійсненні.

 11. Регіональні аспекти реалізації соціальної політики.

 12. Пріоритети соціального управління в сфері розвитку соціально-класових відносин.

 13. Особливості державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства.

 14. Модернізація державної політики у сфері соціального захисту населення.

 15. Шляхи подолання бідності в Україні.

 16. Пенсійна реформа в Україні: сутність, сучасний стан, проблеми проведення.

 17. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні.

 18. Вплив демографічної кризи на суспільні процеси в Україні.

 19. Проблеми етнонаціонального та релігійно-конфесійного розвитку України в державно-управлінському вимірі.

 20. Проблеми та суперечності формування єдиного гуманітарного простору в Україні.


Кафедра права і законотворчого процесу
1. Засади конституційного ладу в Україні.

2. Поняття, сутність та основні ознаки права. Джерела права.

3. Поняття, основні ознаки та види норм права. Форми реалізації норм права.

4. Система права і система законодавства. Систематизація законодавства.

5. Зміст і способи конституційного закріплення прав і свобод людини і громадянина. Класифікація прав і свобод людини і громадянина.

6. Конституційні засади суспільного і державного ладу в Україні.

7. Референдуми, вибори, інші форми безпосередньої демократії та їх конституційно-правове регулювання в України.

8. Поняття і риси парламенту. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

9. Поняття і місце глави держави в системі органів державної влади. Конституційний статус Президента України.

10. Уряди: порядок формування, компетенція та правове регулювання.

11. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

12. Конституційні засади організації та функціонування судової влади в Україні. Судоустрій в Україні.

13. Конституційний контроль: суб’єкти здійснення та порядок здійснення.

14. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України.

15. Конституційна відповідальність: поняття, загальна характеристика.

16. Адміністративна правосуб’єктність громадян.

17. Адміністративна правосуб’єктність органів виконавчої влади.

18. Адміністративна правосуб’єктність об’єднань громадян.

19. Адміністративна правосуб’єктність державних службовців.

20. Форми управлінської діяльності: поняття та види.

21. Правові акти державного управління: поняття та види.

22. Реалізація адміністративно-правових методів державного управління.


Кафедра філософії і методології державного управління


 1. Місце та роль філософської методології у розвитку теорії державного управління.

 2. Предмет, завдання та основні функції філософії державного управління.

 3. Особливості соціального пізнання.

 4. Проблеми та перспективи формування державної ідеології в Україні.

 5. Українська національна ідея, її сутність та сучасні форми прояву.

 6. Світоглядні аспекти впливу глобалізації на систему державного управління в Україні.

 7. Сутність, структура та основні принципи соціальної технології державного управління.

 8. Поняття аксіології державного управління.

 9. Сутність та форми прояву технократизму та бюрократизму в державному управлінні.

 10. Соціально-культурний вплив європейської та євроатлантичної інтеграції на систему державного управління в Україні.

 11. Місце, роль та функції національної держави в умовах глобалізації.

 12. Сутність та структура духовної сфери життя суспільства.

 13. Загальна характеристика основних загальнонаукових методів досліджень.

 14. Поняття проблеми, теорії, концепції та гіпотези.

 15. Специфіка науки як форми суспільної свідомості та вищої форми пізнання.

 16. Герменевтика як специфічна методологія наукового пізнання та її застосування у державному управлінні.

 17. Критерії наукового пізнання.

 18. Особливості застосування наукової теорії як інструменту забезпечення державної політики.

 19. Методи та форми наукового пізнання.

 20. Особливості гуманітарного знання.

 21. Поняття соціального детермінізму.

 22. Особливості методології суспільних наук.

 23. Влада як суспільний феномен.

 24. Особливості методології науки державного управління.

 25. Ідея та її роль у науковому пізнанні.

 26. Істина та її критерії.

 27. Етичні кодекси в державному управлінні.

 28. Етична інфраструктура державної служби.

 29. Професійно-етичні вимоги до якостей державного управлінця.

 30. Професійно-етичні складові професіоналізму державних управлінців.

 31. Етичні аспекти становлення довіри суспільства до державних інститутів.

 32. Етичні стандарти взаємодії державних управлінців і громадян.

 33. Етичні норми службових взаємовідносин на державній службі.

 34. Моральні аспекти відносин між керівником і підлеглими на державній службі.


Кафедра інформаційної політики


 1. Державна інформаційна політика: сутність і основні напрями її формування та реалізації.

 2. Сучасна державна інформаційна політика України: проблеми та шляхи їх вирішення.

 3. Сучасний стан державного управління інформаційною сферою в Україні.

 4. Основні аспекти зарубіжного досвіду державного управління інформаційною сферою.

 5. Проблеми та перспективи правового забезпечення державного управління інформаційною сферою в Україні.

 6. Адміністративно-правовий статус органів державної влади в інформаційній сфері в Україні: проблема дублювання їх повноважень.

 7. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 8. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства.

 9. Механізми забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 10. Основні засади забезпечення доступу до публічної інформації в Україні.

 11. Сутність та основні принципи побудови комунікативної політики у взаємодії органів державної влади і громадян.

 12. Сутність електронного урядування та основні етапи його впровадження.

 13. Концепція розвитку електронного урядування в Україні та основні напрями її реалізації.

 14. Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні.

 15. Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування та можливості його застосування в Україні.


Кафедра європейської інтеграції


 1. Історія європейської ідеї.

 2. Європейські Спільноти як попередники Європейського Союзу.

 3. Засновницькі договори: значення для побудови сучасного ЄС.

 4. Джерела права ЄС: первинне та вторинне законодавство, неписані джерела.

 5. Загальні принципи права ЄС.

 6. Загальна характеристика інституцій ЄС.

 7. Інституційний трикутник: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Рада ЄС.

 8. Рада Європейського Союзу: основні завдання та повноваження.

 9. Європейський Парламент: загальна характеристика.

 10. Європейська Комісія: головне призначення.

 11. Спільний ринок Європейського Союзу та його чотири свободи.

 12. Етапи економічної інтеграції та їх практичне втілення.

 13. Економічний та валютний союз ЄС: переваги та ризики.

 14. Процес прийняття рішень в інституціях Європейського Союзу.

 15. Копенгагенські критерії.

 16. Інституційні зміни за Лісабонським договором.

 17. Вплив розширення на реформування Європейського Союзу.

 18. Європейська політика сусідства: цілі та перспективи реалізації.

 19. Східне партнерство як продовження європейської політики сусідства.

 20. Еволюція стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: від Угоди про партнерство та співробітництво – до Угоди про асоціацію Україна – ЄС.


Кафедра політичної аналітики та прогнозування


 1. Місце політичного планування та програмування в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.

 2. Місце моніторингу в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.

 3. Спільні та відмінні риси інформаційно-аналітичної діяльності відповідно до цілей та завдань різних державних структур.

 4. Основні компоненти інформаційно-аналітичної роботи.

 5. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади.

 6. Інформаційно-аналітичні документи як засіб впливу на управлінський процес і результати управлінської діяльності.

 7. Методи досягнення вірогідності та повноти інформаційно-аналітичних матеріалів.

 8. Відмінність стилю аналітичного документу від наукових праць.

 9. Значення контексту та підтексту політичної ситуації для підготовки аналітичного документу.

 10. Місце прогностичної складової в інформаційно-аналітичному документі.

 11. Специфіка інформаційно-аналітичного дослідження: мета, форма, етапи, типологія.

 12. Етапи аналітичної роботи при побудові гіпотези.

 13. Принцип “відкритості майбутнього”.

 14. Критерії прохідності політичного рішення.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ


Управління суспільними процесами
Кафедра управління суспільним розвитком


 1. Сутність ідеї громадянського суспільства.

 2. Історичний розвиток громадянського суспільства.

 3. Політична основа громадянського суспільства.

 4. Демократичні ознаки розвитку громадянського суспільства України.

 5. Поняття держави та її ознаки.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка