Перелік питань до державного екзаменуСкачати 192.41 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір192.41 Kb.
#22832


Додаток № 4

до наказу президента

Національної академії

від 23 листопада 2011 року

№ 352

Перелік питань до державного екзаменуза спеціальністю “Управління суспільним розвитком”

(заочно-дистанційна форма навчання)випуск 2012 року
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Кафедра державного управління і менеджменту


 1. Управлінська діяльність: сутність та основні аспекти реалізації.

 2. Класичні функції та навички керівника в управлінській діяльності.

 3. Організаційна ефективність: загальні фактори успішної діяльності організації.

 4. Авторитет керівника та його роль в управлінській діяльності.

 5. Вплив керівника, як інструмент досягнення організаційних цілей в управлінській діяльності.

 6. Основні підходи до типології підлеглих та особливості прогнозування їх поведінки.

 7. Формування довіри в управлінській діяльності керівника: підходи до її розвитку.

 8. Структура технології кадрового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.

 9. Сучасні напрями та стиль кадрового забезпечення державного управління.

 10. Стиль діяльності керівника в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 11. Стиль як форма зовнішнього прояву культури діяльності керівника.

 12. Конфлікти в системі управлінської діяльності керівника.

 13. Поняття, структурні елементи та функції конфлікту.

 14. Класифікація конфліктів та їх межі в управлінській діяльності.

 15. Бюрократія як феномен порядку та конфліктності в організації.

 16. Методологія вирішення конфліктних ситуацій в управлінській діяльності.

 17. Медіація та її використання в процесі вирішення конфліктних ситуацій.

 18. Урахування в колективі гендерних та вікових різниць як чинник запобігання конфліктам.

Кафедра управління суспільним розвитком


 1. Основні форми державно-управлінської діяльності, приклади їх прояву.

 2. Закономірності і принципи державного управління, їх реалізація у діяльності вітчизняних органів державної влади.

 3. Кабінет Міністрів України: функції, структура.

 4. Контроль у сфері державного управління: поняття, процес, різновиди.

 5. Міжнародні стандарти внутрішнього контролю.

 6. Місцеві державні адміністрації: статус, повноваження, проблеми діяльності.

 7. Модель раціонального прийняття державно-управлінських рішень та проблеми її практичної реалізації.

 8. Соціальна та ідеологічна функції науки державного управління.

 9. Об’єкти державного управління: поняття, класифікація, властивості.

 10. Поняття державного управління: основні підходи.

 11. Поняття і модель соціального механізму державного управління.

 12. Організаційно-функціональна структура державного управління в Україні.

 13. Основні напрями та форми державно-управлінських рішень та найбільш суттєві сфери їх практичного застосування.

 14. Система контролю у сфері державного управління в Україні.

 15. Система центральних органів виконавчої влади в Україні та шляхи її розвитку.

 16. Системний та ситуаційний підходи в державному управлінні: сутність та специфіка практичного застосування.

 17. Співвідношення та взаємодія державного управління та місцевого самоврядування: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії.

 18. Стилі державно-управлінської діяльності та їх прояв у вітчизняній практиці.

 19. Основні риси сучасної Української держави як суб’єкта управління суспільним розвитком.

 20. Цілі, функції та методи державного управління.

 21. Сутність поняття “верховенство права”.

 22. Право в системі регуляторів суспільних відносин.

 23. Взаємозв’язок права, економіки та політики.

 24. Предмет правового регулювання.

 25. Відмінності системи права та системи законодавства.

 26. Правоздатність та дієздатність фізичної особи.

 27. Поняття та ознаки правової держави.

 28. Ознаки соціальної держави.

 29. Дія нормативно-правового акта в просторі, часі та за колом осіб.

 30. Порядок внесення змін до Конституції України.

 31. Види виборчих систем.

 32. Правове регулювання трудових відносин державних службовців.

 33. Корупція як загроза верховенству права.

 34. Конституційний Суд України як орган забезпечення верховенства права.

 35. Правовий статус Президента України.

 36. Законотворчий процес в Україні.


Кафедра економічної політики


 1. Валовий внутрішній продукт та інші основні макроекономічні показники: загальна характеристика та взаємозв’язок між ними.

 2. Суть, цілі та форми макроекономічної політики. Ефективність макроекономічної політики.

 3. Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція.

 4. Суть, цілі та інструменти бюджетно-податкової політики. Вплив бюджетно-податкової політики на сукупний доход.

 5. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики.

 6. Поняття, види та фактори економічного зростання. Реалізація політики економічного зростання в Україні.

 7. Суть та інструменти торговельної політики.

 8. Поняття і структура платіжного балансу. Забезпечення рівноваги платіжного балансу.

 9. Сутність і структура державного боргу. Вплив державного боргу і бюджетного дефіциту на економіку.

 10. Складові фінансової системи.

 11. Функції державних фінансів.

 12. Принципи формування податкової системи.

 13. Концептуальні засади управління державними видатками.

 14. Основні функції державного бюджету.

 15. Економічні аспекти аналізу державної політики. Ефективність і результативність державної політики.

 16. Застосування моделі попиту і пропозиції в аналізі регуляторних заходів державної політики.

 17. Застосування концепції еластичності попиту (пропозиції) в аналізі політики.

 18. Аналіз державного регулювання цін (наслідки для споживачів, виробників та вплив на суспільний добробут).

 19. Неспроможність ринків функціонувати ефективно як підстава для державного втручання. Ситуації неспроможності ринку.

 20. Обмеження для державного втручання в соціально-економічні процеси. Ситуації неспроможності влади.

Кафедра державної політики

та управління політичними процесами


 1. Стратегія суспільних трансформацій в Україні.

 2. Реформування політичної системи українського суспільства: основні етапи та пріоритети.

 3. Роль громадсько-політичних об’єднань у процесі суспільного реформування.

 4. Базові цінності та принципи демократії в теорії і практиці суспільно-політичного життя України.

 5. Демократичні принципи організації та функціонування політичних інститутів.

 6. Громадянин, суспільство і держава в умовах демократії.

 7. Сутність та концептуальні засади вироблення державної політики. Поняття аналізу державної політики.

 8. Аналіз державної політики як сфера наукових досліджень і професійної діяльності.

 9. Типологія і модельний аналіз державної політики.

 10. Державна політика як процес: проблеми, цілі, інструменти.

 11. Цикл державної політики. Ідентифікація проблеми для аналізу державної політики.

 12. Середовище і учасники процесу державної політики. Аналіз стейкхолдерів. Консультації із громадськістю.

 13. Відповідальність та процедура надання порад-рекомендацій в аналізі державної політики.

 14. Методи та процедури впровадження, оцінювання і моніторингу державної політики.

 15. Аналітичні документи: роль та значення у виробленні державної політики.

 16. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики в Україні.

 17. Демократія та громадянське суспільство: проблема співвідношення в теорії і практиці.

 18. Взаємозв’язок соціально-економічного розвитку держави і становлення демократії: світовий досвід для України.

 19. Роль громадян в демократичному політичному процесі.


Кафедра національної безпеки


 1. Основні категорії геополітики.

 2. Геополітика провідних країн світу.

 3. Місце та роль України в сучасному геополітичному просторі.

 4. Основи зовнішньої політики України в сучасних умовах.

 5. Альтернативні моделі розвитку України: геостратегічний аспект.

 6. Сучасні структури колективної безпеки та їх роль у забезпеченні міжнародної безпеки.

 7. Причини сучасних воєнних конфліктів та шляхи їх врегулювання.

 8. Оцінювання геополітичної обстановки в регіоні.

 9. Загрози національній безпеці України на сучасному етапі державотворення.

 10. Чинники впливу на формування геополітичного простору.

 11. Шляхи підвищення ефективності державно-управлінських рішень щодо виявлення та нейтралізації загроз національним інтересам.

 12. Зовнішні фактори забезпечення національної безпеки України.

 13. Організаційно-правові механізми забезпечення національної безпеки України.

 14. Геополітичні епохи та сучасні геополітичні теорії та школи.

 15. Основні тенденції зміни геополітичної ситуації в євразійському регіоні.


Кафедра філософії і методології державного управління


 1. Етика в державному управлінні: сутність та особливості.

 2. Етичні кодекси державних управлінців: основні цінності та норми.

 3. Особливості впровадження етичних кодексів державних службовців.

 4. Етична інфраструктура державної служби.

 5. Функції координуючих органів з питань етики державної служби.

 6. Громадянське суспільство як структурний елемент етичної інфраструктури державної служби.

 7. Місія державного управління та її значення у формуванні професійної етики державних управлінців.

 8. Професійна відповідальність представника державного управління: етичні аспекти.

 9. Громадянська позиція державного управлінця: етичні виміри.

 10. Професійна етика як складова професіоналізму державних управлінців.

 11. Професійно-етичні вимоги до представників державного управління.

 12. Морально-психологічний клімат в колективі: основні характеристики.

 13. Етичні аспекти взаємодії державних управлінців і громадян.

 14. Довіра як основоположний принцип побудови взаємин між владою та громадянами.

 15. Професійно-етичні засади взаємодії між колегами в колективах державних управлінців.

 16. Професійно-етичні вимоги до керівника в державному управлінні.

 17. Моральні аспекти відносин між керівниками і підлеглими в державно-управлінській діяльності.

 18. Етико-психологічні правила критики.

 19. Моральний вимір та адміністративна поведінка.

 20. Роль етикету в адміністративній діяльності.

 21. Визначальні ознаки науки як форми суспільної свідомості та способу відношення людини до світу. Критерії наукового пізнання.

 22. Специфіка наукового пізнання в соціально-гуманітарній галузі. Проблема об’єктивності гуманітарного знання.

 23. Специфіка влади як об’єкту наукового дослідження.

 24. Особливості державного управління як науки.

 25. Особливості формування державної ідеології в Україні.

 26. Стиль державного управління: сутність та основні критерії реалізації.

 27. Особливості розвитку та функціонування державного управління в умовах глобалізації.

 28. Специфіка реалізації соціальних технологій у державному управлінні.

 29. Роль філософської методології у функціонуванні теорії державного управління.


Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування

та управління містом


 1. Управління змінами та розвитком організації як передумова виникнення стратегічних підходів до управління.

 2. Формування стратегічної ментальності персоналу в суспільному управлінні.

 3. Сутність базових понять стратегічного підходу до управління.

 4. Роль стратегічного планування в реалізації нових управлінських моделей.

 5. Основні відмінності між стратегічним та поточним управлінням.

 6. Передумови застосування стратегічних підходів у суспільному управлінні в Україні.

 7. Узагальнена модель технології розробки стратегії.

 8. Напрями й засоби подолання опору змінам.

 9. Концептуальні засади створення нової національної системи планування розвитку територій.

 10. Етапи стратегічного планування розвитку муніципальних утворень.

 11. Розробка стратегічного бачення розвитку міста.

 12. Особливості розробки регіональних стратегій розвитку.

 13. Особливості й призначення стратегічного планування на центральному рівні.

 14. Критерії оцінки кінцевого результату стратегічного управління.


Кафедра управління освітою


 1. Управління людськими ресурсами: визначення, стратегічні напрями реалізації.

 2. Значення управління людськими ресурсами у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 3. Антропосоціальний підхід до управління суспільним розвитком: вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні.

 4. Вироблення стратегії формування людських ресурсів України. Роль системи освіти у розвитку людських ресурсів.

 5. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами.

 6. Сутність та способи формування нової управлінської культури в органах державного управління.

 7. Принципи та технології організації навчання персоналу на мікрорівні.

 8. Технології управління розвитком індивідуальних здібностей працівників в організації.

 9. Запровадження управлінської технології мотивації розвитку фізичного здоров’я людських ресурсів та її значення для розвитку суспільства в Україні.

 10. Сучасні підходи до самореалізації особистості у трудовій діяльності в контексті управління людськими ресурсами.


Кафедра інформаційної політики


 1. Державна інформаційна політика: сутність і основні напрями її формування та реалізації.

 2. Сучасна державна інформаційна політика України: проблеми та шляхи їх вирішення.

 3. Основні аспекти зарубіжного досвіду державного управління інформаційною сферою.

 4. Проблеми та перспективи правового забезпечення державного управління інформаційною сферою в Україні.

 5. Адміністративно-правовий статус органів державної влади в інформаційній сфері України.

 6. Механізми забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади та місцевого самоврядування.

 7. Основні засади забезпечення доступу до публічної інформації в Україні.

 8. Зв’язки з громадськістю як функція державного управління України.

 9. Громадська експертиза як інститут зв’язків з громадськістю в органах державної влади.

 10. Звернення громадян у контексті зв’язків з громадськістю.

 11. Інститут консультацій з громадськістю в органах державної влади.

 12. Вивчення громадської думки органами державної влади.

 13. Роль засобів масової інформації у зв’язках з громадськістю органів державної влади.

 14. Сутність електронного урядування та основні етапи його впровадження.

 15. Концепція розвитку електронного урядування в Україні та основні напрями її реалізації.

 16. Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні.

 17. Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування та можливості його застосування в Україні.

 18. Основні форми та властивості інформації.

 19. Призначення, види та приклади використання моделей в сфері управління суспільним розвитком.

 20. Основні аспекти проектування, створення, підтримки та модернізації сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

 21. Загальна характеристика та проблеми організаційного забезпечення інформаційних технологій в органах державної влади України.

 22. Інформаційні системи та ресурси в діяльності органів державної влади України.

 23. Характеристики та приклади використання геоінформаційних систем в органах державної влади і місцевого самоврядування.

 24. Моделювання соціальних та економічних процесів.


Кафедра європейської інтеграції


 1. Основні етапи становлення Європейського Союзу.

 2. Інституції Європейського Союзу, їхні характерні риси.

 3. „Інституційний трикутник” і процес прийняття рішень в Європейському Союзу.

 4. Європейські договори та інституційні вдосконалення.

 5. Первинне і похідне законодавство Європейського Союзу.

 6. Лісабонський договір Європейського Союзу та майбутнє ЄС.

 7. Реформи інституцій ЄС у зв’язку з розширеннями ЄС.

 8. „Чотири свободи” Європейського Союзу.

 9. Галузеві політики Європейського Союзу.

 10. Бар’єри на шляху руху товарів на європейському спільному ринку та способи їх подолання.

 11. Структурні фонди Європейського Союзу.

 12. Створення зони вільної торгівлі та митного союзу в Європі.

 13. Копенгагенські критерії та розширення Європейського Союзу на Схід.

 14. Правова основа відносин між Україною та Європейським Союзом.

 15. Які зміни вносить Лісабонський договір в установчі договори?

 16. Переваги України в сфері європейської інтеграції.


Кафедра соціальної і гуманітарної політики


 1. Місце соціогуманітарної сфери в системі суспільного розвитку.

 2. Основні суперечності соціального розвитку українського суспільства.

 3. Соціальна структура сучасного українського суспільства та шляхи її модернізації.

 4. Причини і масштаби соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві.

 5. Особливості світоглядно-ціннісних орієнтацій населення України в регіональному вимірі.

 6. Шляхи вдосконалення державного управління розвитком гуманітарної сфери України.

 7. Етнічні спільноти та релігійні конфесії в державній гуманітарній політиці.

 8. Духовна культура в життєдіяльності суспільства.

 9. Зміст та основні пріоритети гуманітарної політики української держави на сучасному етапі.

 10. Основні механізми та інструменти соціальної політики.

 11. Державна політика у сфері соціального захисту населення.

 12. Вплив демографічної кризи на суспільні процеси в Україні.

 13. Об’єктивні потреби реформування вітчизняної пенсійної системи.

 14. Пенсійна реформа в Україні: сутність, сучасний стан, проблеми проведення.

 15. Шляхи подолання бідності в Україні.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ


Управління на загальнодержавному рівні
Кафедра права і законотворчого процесу


 1. Поняття “інститут” в державознавстві. Співвідношення понять “інститут” і “інституція”.

 2. Необхідність і зміст інституційного розвитку держави як складної соціальної системи.

 3. Правова держава: поняття та основні ознаки.

 4. Інституційний розвиток механізму народовладдя демократичної держави.

 5. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України і його еволюція.

 6. Особливості інституту президента в сучасній Україні.

 7. Інституційний розвиток Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади.

 8. Інституційний розвиток системи центральних органів виконавчої влади.

 9. Інституційний розвиток системи місцевих органів виконавчої влади.

 10. Органи судової влади в структурі державного апарату та необхідність їх інституційного розвитку.

Кафедра державної політики

та управління політичними процесами


 1. Cуспільна природа та особливості політичної влади в сучасній Україні.

 2. Політика як суспільне явище та її зв’язок з державним управлінням.

 3. Політичні інститути в системі державно-владних відносин

 4. Управлінські чинники суспільно-політичних реформ в Україні.

 5. Управлінські принципи суспільного розвитку.

 6. Організаційно-управлінські засади реформування українського суспільства

 7. Політичний аналіз: визначення політичної проблеми для державного управління.

 8. Методики політичного аналізу.

 9. Політичне прогнозування.

 10. Політичне консультування.

 11. Етнополітика в Україні в процесі державотворення.

 12. Етнос і нація: політико-психологічний аналіз.

 13. Мова як етно-формуюча та етно-деформуюча ознака етносу. Мовна політика в Україні на сучасному етапі.

 14. Соціально-ціннісні засади державного управління.

 15. Політична відповідальність як ціннісний критерій демократичності державного управління.

 16. Реформування політичної системи українського суспільства: основні етапи та пріоритети.

 17. Політико-управлінське спілкування: зміст, форми, засоби.

 18. Імідж влади і її представників: сутність, особливості формування.

 19. Психологічні аспекти політико-управлінських процесів.

 20. Поняття технологій та механізмів управління політичними процесами.


Кафедра європейської інтеграції


 1. Особливості та принципи Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин і їх значення для процесів відродження ідеї європейської єдності у 20-30-х рр. ХХ ст.

 2. Домінуючі течії теоретичних шкіл з розгляду міжнародних відносин.

 3. Ідея створення Концепції “Серединної Європи” (Mitteleuropa).

 4. Зміст трансформацій системи міжнародних відносин по завершенні Другої світової війни. Основні особливості Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.

 5. Основні підсумки реалізації плану Маршалла.

 6. Головна мета “батьків-засновників” європейської інтеграції.

 7. Основні ідеї Паризького договору про заснування Європейської спільноти з вугілля і сталі.

 8. Основні інструменти досягнення цілей ЄЕС, визначені Римським договором.

 9. Діалектика “криз” і “реформ”, типова для розвитку Європейського Союзу.

 10. Відмінності між розвитком інтеграційних процесів у рамках РЕВ та інтеграційних процесів у Західній Європі.

 11. Вплив “холодної війни” на розвиток процесів європейської інтеграції.

 12. Світова економічна криза 70-х років як підстава застою європейського будівництва, “євросклерозу” та “європесимізму”.

 13. Основні положення Єдиного європейського акту.

 14. Сутність поняття “простір без кордонів”.

 15. Основні положення Маастрихтського договору та цілі, поставлені в ньому перед Європейським Союзом.

 16. Динаміка безпекового середовища як реакція на нові глобальні виклики й загрози.

 17. Нові концепції безпеки.

 18. Зміст понять “глобалізація” та “постмодерна система міжнародних відносин”.

 19. Європейський та міжнародний виміри національної безпеки України.

 20. “М’які” та “жорсткі” інструменти зовнішньополітичного впливуКафедра інформаційної політики


 1. Місце аналітичних методів в державному управлінні.

 2. Якісні і кількісні методи аналізу.

 3. Детерміновані і стохастичні методи аналізу.

 4. Сутність та приклади використання методу порівняння.

 5. Загальна характеристика методів дослідження операцій.

 6. Задачі лінійного програмування в державному управлінні.

 7. Задачі дискретного програмування.

 8. Задачі теорії розподілу.

 9. Транспортні задачі та приклади їх вирішення.

 10. Поняття та приклади моніторингу.

 11. Оцінка якості прогнозу. Точність та надійність прогнозу.

 12. Питання оцінки та прогнозу розвитку інформаційного суспільства та е-урядування.

 13. Типи комунікацій в державному управлінні.

 14. Інформаційна взаємодія Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України.

 15. Особливості комунікативної діяльності на різних рівнях ієрархії системи державного управління.

 16. Інформаційно-технологічне забезпечення комунікативної діяльності в державному управлінні.

 17. Інформаційно-технологічна інфраструктура органів державної влади.

 18. Електронна готовність установи до впровадження елементів електронного урядування.

 19. Інформаційно-аналітичне забезпечення функцій державного управління.

 20. Організаційне забезпечення та координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади в умовах електронного урядування.

 21. Функції електронного урядування за галузями державного управління.

 22. Адаптація організаційної структури державних установ до умов електронного урядування.


Кафедра державного управління і менеджменту


 1. Поняття, зміст та причини виникнення криз.

 2. Кризи в системі державного управління: сутність, причини виникнення та наслідки реалізації.

 3. Діагностика, профілактика та можливості подолання криз в системі державного управління.

 4. Сутність, доцільність та основні складові антикризового управління.

 5. Процес діагностики криз в державному управлінні.

 6. Стратегії антикризового управління соціально-економічними та політичними процесами.

 7. Роль держави в антикризовому управлінні.

 8. Фактори антикризового управління: сутність, роль та змістовна характеристика.

 9. Роль людського фактора в антикризовому управлінні.


Каталог: doc -> vypusk -> vypusk 2012
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену

Скачати 192.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка