Перелік питань до державного екзаменуСкачати 125.03 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір125.03 Kb.
#22404

Додаток № 6

до наказу президента

Національної академії

від 23 листопада 2011 року

№ 352


Перелік питань до державного екзамену

за спеціальністю “Державне управління у сфері освіти”

(денна, вечірня та заочна форми навчання)

випуск 2012 року


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Кафедра державного управління і менеджменту


 1. Античні міста-держави Північного Причорномор’я та їх роль в історії державотворення України.

 2. Прийняття християнства (988 р.) на Русі та його значення.

 3. Основні етапи історичного розвитку Київської Русі.

 4. Галицько-Волинська держава як спадкоємиця управлінських традицій Київської Русі: суспільний та державний лад.

 5. Руське, польське, німецьке та волоське право: демократичні традиції самоврядування.

 6. Магдебурзьке право в українських містах: демократична практика (XIV-XVII ст.).

 7. Люблінська унія (1569 р.): причини та наслідки для українських земель.

 8. Феномен українського козацтва в європейській історії.

 9. Причини, характер, рушійні сили та періодизація національно-визвольної революції 1648-1654 рр.

 10. Полково-сотенний устрій самоврядної України (1649-1781 рр.): основна характеристика.

 11. “Конституція прав і свобод Запорозького Війська” П.Орлика: зміст та історичне значення для українського державотворення.

 12. Державницькі та демократичні погляди: Т.Шевченка, М.Костомарова, П.Куліша, В.Антоновича, М.Драгоманова та І.Франка.

 13. Буржуазно-демократичні реформи в другій половині ХІХ ст. та їх наслідки для українських земель.

 14. Національно-визвольні змагання (1917-1920 рр.) на Україні: суперечливість, ідеологічна та партійна багатоманітність, державницькі підходи.

 15. Основні етапи формування та становлення інститутів державної влади в незалежній Україні.

 16. Відмінні риси децентралізації і деконцентрації публічної влади.

 17. Відмінні риси публічного і державного управління.

 18. Відмінні риси публічної і державної влади.

 19. Відмінні риси публічної і приватної сфер.

 20. Держава як суб’єкт і об’єкт публічного управління.

 21. Класифікація механізмів публічного управління.

 22. Основні засади політичної демократії.

 23. Особливості унітарного устрою України.

 24. Послідовність етапів прийняття управлінських рішень.

 25. Публічне управління як суспільно-політичне явище.

 26. Специфіка публічного управління.

 27. Стратегічна функція публічного управління.

 28. Сутність держави як публічного інституту.

 29. Сутність державного суверенітету.

 30. Сутність правової держави.

 31. Сутність публічної влади та публічного управління.

 32. Сучасні характеристики громадянського суспільства.

 33. Сфери впливу регіонального управління.

 34. Теорії походження держави.

 35. Типи політичних режимів.

 36. Типологія органів публічного управління.

 37. Функціональна структура публічного управління.


Кафедра управління освітою


 1. Особливості управління відкритими освітніми системами на засадах самоорганізації.

 2. Характеристика основних чинників змін в системі освіти.

 3. Поняття і сутність спротиву до змін. Джерела спротиву до змін в освіті.

 4. Характеристика особливостей освітньої організації, що навчається.

 5. Зміна ролі керівника в умовах реформування освіти.

 6. Державна освітня політика України: сутність, відмінні ознаки, вплив світових тенденцій на формування її змісту.

 7. Вимірювання ефективності державної освітньої політики: показники і критерії, основні труднощі у визначенні. Зарубіжні моделі оцінювання.

 8. Вироблення державної освітньої політики України: загальний алгоритм, визначення факторів впливу, формування альтернативних варіантів політики.

 9. Аналіз державної освітньої політики: призначення і технологія здійснення.

 10. Оцінювання освітньої політики України: основні завдання, критерії та показники, причини замовлення.

 11. Якість освіти як пріоритетний напрям державної освітньої політики України: сутність поняття, нормативно-правове підґрунтя, технології вимірювання.

 12. Система державного управління якістю освіти: структура, повноваження, зарубіжний досвід.

 13. Моніторинг в системі державного управління якістю освіти: призначення і технологія реалізації.

 14. Державна політика України щодо забезпечення якості освіти: сутність, вплив світових тенденцій на формування її змісту.

 15. Ефективність державного управління якістю освіти.

 16. Планування як функція державно-адміністративного управління освітою. Сучасні підходи та форми планування розвитку освіти.

 17. Гуманістична складова змісту мотивації; фактори мотивації в управлінні системою освіти. Система мотиваційних заходів у професійній діяльності сучасних працівників освіти.

 18. Державно-адміністративне управління освітою та соціальне партнерство. Позитивні та негативні впливи соціального партнерства на якість державного адміністрування.

 19. Єдина інформаційна система управління освітою як сучасна форма продуктивного державного адміністрування, засіб реалізації принципу відкритості й доступності освіти.

 20. Демократизація управління як загальносвітова тенденція адміністрування у сфері освіти.

 21. Соціально-психологічні особливості управління освітніми організаціями.

 22. Управління нововведеннями в освітніх організаціях.

 23. Управління конфліктами в освітніх організаціях.

 24. Сутність системного підходу до управління освітніми організаціями.

 25. Управлінські компетенції керівників освіти різних рівнів.

 26. Організаційна культура освітньої організації. Формування і розвиток колективу в освітній організації.

 27. Методи управління. Інноваційні технології в управлінні персоналом в освіті.

 28. Національна система освіти, її структурні складові. Особливості та сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні.

 29. Державне управління освітою як галузь державної діяльності. Сутнісні характеристики державного управління освітою.

 30. Система органів державного управління освітою в Україні: повноваження та функції.

 31. Процес управління освітою. Сучасні тенденції впровадження освітнього менеджменту та державно-громадського управління освітою.

 32. Методи управління в освіті, їх сутність. Правові форми вираження методів управління.

 33. Система нормативно-правових актів, що регулюють фінансово-економічну діяльність у сфері освіти.

 34. Засоби державного регулювання фінансово-економічної діяльності у сфері освіти на сучасному етапі державотворення.

 35. Кадрове, фінансове, матеріально-технічне забезпечення освітньої системи та перспективи його розвитку.

 36. Ефективність державних витрат на освітню галузь як засіб підвищення якості національної освіти.

 37. Зміст, специфіка та цілі фінансового менеджменту в освіті.

 38. Державна кадрова політика у сфері освіти.

 39. Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС як умова входження до єдиного освітнього простору Європи. Які основні зміни необхідні?

 40. Відмінність та подібність державного управління системами освіти в Україні та європейських державах (на прикладі Польщі, Фінляндії)


Кафедра економічної теорії та історії економіки


 1. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів як фундаментальна проблема економіки та управління національним господарством.

 2. Сутність і структура економічної системи як об’єкту управління.

 3. Типологізація і порівняння економічних систем.

 4. Механізм формування ціни на мікрорівні та наслідки державного втручання в ціноутворення.

 5. Система макроекономічних показників та її застосування в практиці державного управління.

 6. Державний сектор економіки та його вплив на розвиток сучасного ринкового господарства.

 7. Функції держави в сучасній ринковій економіці.

 8. Система державного регулювання економіки: цілі, принципи функціонування та складові елементи.

 9. Сутність і функції фінансів в сучасних економічних системах.

 10. Поняття і структура фінансового механізму регулювання економічних відносин.

 11. Бюджетна система України: сутність та принципи побудови.

 12. Організація міжбюджетних взаємовідносин в Україні.

 13. Сутність і значення бюджету держави в управлінні господарськими процесами.

 14. Основні етапи та суб’єкти бюджетного процесу в Україні.

 15. Методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики в Україні.

 16. Актуальні напрями формування і реалізації фінансово-економічної політики України.


Кафедра соціальної і гуманітарної політики


 1. Сутність, структура та функції соціогуманітарної сфери в забезпеченні життєдіяльності суспільства.

 2. Соціальна політика в системі пріоритетів державної політики. Основні моделі соціальної політики (консервативна, ліберальна, соціал-демократична).

 3. Основні напрями соціальної політики.

 4. Об’єктивні умови формування соціальної політики в українському суспільстві.

 5. Пріоритети державної політики в сфері забезпечення соціальної безпеки українського суспільства.

 6. Проблеми і суперечності формування та реалізації соціальної політики в Україні.

 7. Система управління соціальним захистом населення в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку.

 8. Соціальне страхування як базовий елемент державної політики щодо працездатного населення.

 9. Державна політика щодо соціально вразливих верств населення.

 10. Політика держави в сфері пенсійного забезпечення.

 11. Шляхи подолання бідності в Україні.

 12. Основні сфери духовного життя суспільства та механізми впливу держави на їх розвиток.

 13. Гуманітарна політика як чинник розвитку духовного життя суспільства.

 14. Основні напрями та пріоритети реалізації гуманітарної політики держави.

 15. Основні напрями державної політики щодо формування єдиного гуманітарного простору в Україні.


Кафедра права і законотворчого процесу
1. Право в системі соціального регулювання. Місце права в системі соціальних норм.

2. Поняття системи права, її структурні елементи.

3. Предмет і метод правового регулювання. Галузевий поділ системи права.

4. Громадянське суспільство і правова держава. Поняття та основні ознаки правової держави.

5. Поняття та основні ознаки норми права.

6. Види та критерії класифікації правових норм.

7. Форми (джерела) права.

8. Поняття і види правовідносин.

9. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

10. Поняття й ознаки держави.

11. Форма держави та її основні складові.

12. Механізм держави. Місце та роль держави в політичній системі та здійсненні державної влади.

13. Поняття конституційного статусу людини та громадянина.

14. Інститут громадянства.

15. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина та їх класифікація.

16. Поняття і риси парламенту.

17. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади.

18. Правові засади законодавчого процесу в Україні.

19. Поняття і місце глави держави в системі органів державної влади.

20. Конституційно-правовий статус глави держави у президентській та парламентарній республіці.

21. Президент України: правовий статус, компетенція та відповідальність.

22. Поняття виконавчої влади та її суб’єктів.

23. Конституційна відповідальність урядів. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

24. Поняття та ознаки органу виконавчої влади .

25. Система органів виконавчої влади в Україні.

26. Поняття державної служби..

27. Посада в державному апараті і способи заміщення посад.

28. Юридична відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

29. Законність та її гарантії в діяльності органів державної влади. Співвідношення законності і доцільності в діяльності органів державної влади.

30. Правові акти державного управління: поняття та їх види.


Кафедра інформаційної політики


 1. Висвітлення діяльності органів публічного управління як форма прямого комунікативного зв’язку.

 2. Поняття і форми внутрішньорганізаційної комунікації.

 3. Вертикальні та горизонтальні комунікативні зв’язки між органами державного управління центрального та місцевого рівнів.

 4. Комунікація між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 5. Поняття і види комунікацій у публічному управлінні.

 6. Суб’єкти і об’єкти комунікацій у публічному управлінні.

 7. Взаємозв’язок комунікації та демократичного управління.

 8. Суперечності у розвитку комунікацій з громадськістю у постіндустріальному суспільстві.

 9. Комунікативні підрозділи органів виконавчої влади: принципи діяльності, завдання та функції.

 10. Правове регулювання діяльності комунікативних підрозділів органів виконавчої влади.

 11. Технології взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації.

 12. Нормативно-правові засади здійснення комунікацій у публічному управлінні в Україні.

 13. Роль комунікацій з громадськістю в державній інформаційній політиці України.

 14. Комунікативні зв’язки між представницькими та виконавчими інститутами публічного управління.

 15. Консультації з громадськістю: публічне обговорення та вивчення громадської думки.


Кафедра політичної аналітики та прогнозування


 1. Як співвідноситься між собою політика та управління?

 2. Природа та ресурси влади, її функції, розподіл влади, публічність та легітимність влади.

 3. Взаємозв’язок та взаємовплив політики та економіки в контексті української політичної ситуації.

 4. Шляхи вирішення політичних та управлінських конфліктів та їх наслідки.

 5. Місце публічної політики у здійсненні управління.

 6. Ефективність діяльності бюрократії в публічній політиці.

 7. Стан та перспективи публічної політики в Україні.

 8. Діагностика інститутів публічної політики.

 9. Політичне управління та його соціотехніка.

 10. Механізми вирішення політико-управлінських конфліктів.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ


Кафедра управління освітою


 1. Основні напрямки модернізації системи управління професійно-технічною освітою.

 2. Державне регулювання проблеми підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів в Україні.

 3. Сучасні проблеми лідерства в освіті.

 4. Саморозвиток управлінця сфери освіти як необхідна умова його компетентності.

 5. Роль керівника у створенні ефективної управлінської взаємодії в освітній організації.

 6. Управління часом в діяльності управлінця сфери освіти.

 7. Управлінські комунікативні якості керівника освітньої галузі. Технології ефективного спілкування, делегування повноважень, переконання.

 8. Структура публічного виступу. Чинники ефективності публічного виступу.

 9. Особливості використання інформації в публічній промові керівника освіти.

 10. Вищий навчальний заклад. Мета, основні завдання діяльності та особливості функціонування вищого навчального закладу.

 11. Основні поняття освітнього маркетингу. Рекламна діяльність в освіті.

 12. Сегментація освітнього ринку та оцінка привабливості сегментів.

 13. Поняття та основні елементи стратегічного маркетингового плану навчального закладу.

 14. Маркетингова стратегія у формуванні освітньої політики. PESTEL- та SWOT-аналіз.

 15. Система управління вищим навчальним закладом. Тенденції змін в управлінні навчальним закладом.

 16. Особливості управління вищим навчальним закладом І-ІІІ рівня.

 17. Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі, основні підходи до його модернізації.

 18. Організація та управління науковою роботою у вищому навчальному закладі. Механізми поєднання освіти і науки у діяльності вищого навчального закладу.

 19. Розкрийте сутність, зміст та принципи управління загальноосвітнім навчальним закладом як одного з видів освітнього менеджменту.

 20. Визначте зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на діяльність та управління загальноосвітнім навчальним закладом.


Каталог: doc -> vypusk -> vypusk 2012
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену
vypusk 2012 -> Перелік питань до державного екзамену

Скачати 125.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка