Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «ТуризмознавствоСкачати 159.49 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір159.49 Kb.


Перелік дисциплін,
які виносяться для вступу на освітньо-


кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 7.14010301

«Туризмознавство (туристична діяльність)»
Географія туризму

Організація туризму

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг
Програми дисциплін
Географія туризму
Туризм як суспільне явище та об'єкт географічних досліджень

Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи дослідження в географії туризму. Зв’язки географії туризму з іншими науками.


Туристично-рекреаційні макрорегіони і регіони світу, їх короткий огляд

Загальні засади районування в географії туризму. Огляд туристично-рекреаційних макрорегіонів і регіонів світу: підходи до районування. Загальна характеристика регіонів світу: Європа. Америка. Азіатсько-Тихоокеанський макрорегіон. Африка. Близький і Середній Схід. Південна Азія.


Статистика та географія туристських потоків, доходів і витрат

Особливості і тенденції географії міжнародних туристських потоків. Абсолютні і відносні переваги країн на світовому ринку туристичних послуг. Географія туристських потоків.


Геопросторова структура ринку туристичних послуг

Рівні геопросторової організації туризму. Макрорегіональний аналіз ринку туристичних послуг.Структура та типологія національних туристичних ринків. Особливості вивчення субринків туристичних послуг. Генеруючі і реціпієнтні ринки туристичних послуг.


Принципи поширення географії туризму за видами

Мотиви і цілі подорожей. Особливості розвитку і організації туризму за видами. Туристичні ресурси та їх оцінка. Вплив законодавчого регулювання туризму на його географію.
Туристично-краєзнавче районування України

Вивчення територій окремих регіонів щодо наявності краєзнавчого потенціалу. Розробка концепцій туристично-краєзнавчого районування. Туристичне районування України.


Екологічний та сільський туризмв Україні та світі

Суть екологічного туризму. Обʼєкти природо-заповідного фонду світу. Специфіка розвитку сільського туризму в світі. Географія екзотичних видів туризму.


Лікувально-оздоровчий, відпочинково-оздоровчий та спортивно-оздоровчий туризм в Україні та світі

Специфіка лікувально-оздоровчого туризму. Види лікувально-оздоровчої діяльності. Географія лікувально-оздоровчих курортів світу та України. Географія та ресурсне забезпечення відпочинково-оздоровчого туризму. Спортивно-оздоровчий туризм у світі та Україні.


Культурно-пізнавальний та релігійний туризмв Україні та світі

Обʼєкти історико-культурної спадщини світового та національного значення. Етнографічні центри. Музеї. Замковий туризм. Фестивальний туризм. Ресурси країн світу для подієвого туризму: виставки та ярмарки, спортивні події, фестивалі, конгрес-заходи. Історико-культурні пам’ятки у спадщині ЮНЕСКО. Найбільші релігійні центри світу. Центри паломництва християн, мусульман, буддистів.
Література:

 1. География туризма: ученик / кол. авторов; под ред. А.Ю. Александровой. – 2 – е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 592с

 2. География туризму: учеб. пособие / А.А. Самойленко. – 3 –е узд. – Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – 359с.

 3. Кузик С.П. Географія туризму : навчальний посібник / С.П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

 4. Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. / П.О. Масляк.– К.: Знання, 2008. – 343 с.
 5. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навч.-метод. посібн. / М.Й. Рутинський – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.


 6. Сажнєва Н.М. Рекреаційна географія: Навчальний посібник. / Н.М. Сажнєва.–Мелітополь: Люкс, 2008. -329 с.

 7. Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія [текст] : навч. посіб. / Скрипник Н. Я., Сердюк А. М. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 296 с.

 8. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: навчальний посібник. / І.В. Смаль. – Ніжин: Видавництво НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004.

 9. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Навчальний посібник / І.В. Смаль. –Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

 10. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. / Н.В. Фоменко. Центр навчальної літератури, 2007. –312 с.

 11. Явкін В.Г. Проблеми географії та менеджменту туризму. Навчальний посібник /В.Г.Явкін, В.П. Руденко,О.Д. Король та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с.

Організація туризму


Туризм як наукова і практична категорія

Підходи до визначення поняття «туризм». Мета і функції туризму. Подорож і туризм. Концепції туризму. Закон України «Про туризм»


Туристичний потенціал: ресурси та інфраструктура туризму

Туристичний і рекреаційний потенціал території. Виявлення та оцінка туристичного потенціалу території. Рекреаційні ресурси як важлива частина туристично-рекреаційного потенціалу. Класифікація і види туристичних ресурсів


Просторова організація туризму

Територіальні системи рекреації і туризму. Туристичне районування. Туристичний маршрут. Туристична дестинація: поняття, зміст і види. Типологія туристичних дестинацій. Цикл розвитку туристичної дестинації. Важливі світові дестинації


Туристична індустрія

Структура сучасної системи туризму. Поняття і специфіка індустрії туризму. Класифікація туристичних підприємств. Організаційно-правові форми туристичних підприємств. Туристична політика


Додаткові галузі в туризмі

Транспорт і його роль в туризмі. Готельна індустрія і її роль в туризмі. Стандартна класифікація засобів розміщення туристів ЮНВТО. Організація, системи і плани харчування туристів. Індустрія дозвілля і розваг в туризмі. Типологія анімаційної діяльності. Екскурсійні послуги і їх роль у складі тур продукту. Страхування в туризмі


Турпродукт як результат агентсько-операторського виробництва

Підходи до визначення туристичного продукту. Просторова ієрархія турпродукту. Споживачі турподукту. Турпродукт як комплекс туристичних послуг. Характеристики і види турпослуг. Турпакет і його основні варіанти
Туризм і довкілля

Стійкий розвиток туризму. Туризм як один із напрямів природокористування. Взаємовплив туризму і довкілля. Негативні і позитивні наслідки туристичної діяльності.


Література:

 1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.

 2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібн. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 3. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібн. / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

 4. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства: Навч. посіб. — К.: РедЛайн, 1999. — 77 с.

 5. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. — К.: Рокор, 2001. — 200 с.


Економіка підприємства
Теорії підприємств і підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Поняття місія, цілі та напрямки діяльності підприємства. Теорії та моделі підприємств. Основи підприємницької діяльності. Cучасні форми організації бізнесу та взаємодії його учасників.


Види підприємств та їх організаційно-правові форми

Класифікація видів підприємств за різними ознаками та її практичне значення. Поняття та види господарських товариств. Інтеграційні форми підприємств та організацій.


Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Види ринків за різними структуризаційними ознаками. Інфраструктура ринку. Закриті та відкриті системи. Поняття зовнішнього середовища, фактории впливу, та їх взаїмоповязаність.


Структура та управління підприємством

Структура підприємства. Типи та види організаційної структури. Види, типи та чинники формування виробничої інфраструктури. Функції, методи, та принципи управління підприємством.


Ринок і продукція

Програма діяльності підприємства. Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок. Сутність факторного аналізу зміни обсягів виробництва. Асортиментної політики підприємства. Стратегія й тактика маркетингу на підприємстві.


Планування діяльності підприємства

Предмет, мета і об’єкти прогнозування. Методи прогнозування. Сутність принципи та методи планування на підприємстві. Види планування.


Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці

Персонал підприємства. Продуктивність праці та методи її розрахунку. Нормування праці та планування чисельності промислово-виробничого персоналу. Мотивація та оплата праці.


Капітал підприємства

Основний капітал підприємства. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Групування ОФ. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ. Сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Показники ефективності відтворення та використання ОВФ. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів та шляхи прискорення їх обігу. Нормування оборотних коштів на підприємстві. Нормування витрат матеріальних ресурсів, показники їх використання. Нематеріальні ресурси і активи.


Інвестиційні ресурси

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела фінансування інвестицій. Інвестиційний проект та основні етапи його впровадження. Показники оцінки ефективності та доцільності реалізації інвестиційного проекту.


Інноваційні процеси

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації та її основні етапи. Науково-технічний прогрес (НТП), його форми та пріоритетні напрями. Оцінка економічного ефекту від впровадження нових прогресивних технологій.


Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства.

Організація виробництва та забезпечення якості продукції

Організація виробництва. Поняття та види інфраструктури підприємства. Якість та конкурентоспроможність продукції та напрямки її забезпечення.


Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Витрати підприємства та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Віднесення непямих витрат на собівартість продукції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції.


Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Ціни на продукцію підприємств. Цінова політика підприєства. Методи ціноутворення. Поняття прибутку і доходу. Особливості оподаткування підприємств. Формування чистого прибутку та його розподіл. Дивідендна політика підприємства. Показники прибутковості підприємства та продукції.


Розвитку підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація

Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств. Сутність трансформації, її види, напрями та форми. Реструктуризація підприємств.


Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Поняття фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Фінансова криза та антикризове управління на підприємстві.


Література:

1. Економіка підприємства : теорія і практикум : навч. посіб. / за ред. доц. Н.Г. Міценко, доц. О.І. Ященко. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 688 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. – К., 2007. – 478 с.
Менеджмент
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.


Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.


Закони, закономірності та принципи менеджменту

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.


Функції та методи менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.
Процес управління

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.


Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури. Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.


Організування як загальна функція менеджменту

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.


Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання.


Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.


Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.


Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.


Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально- організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту.


Література:

1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : [підруч.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.

2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-є вид., доп. і перероб. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка» (Інформ.-вид. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; Інтелект-Захід, 2007. – 384 с.

3. Кузьмін О.Є. Менеджмент : [навч. посіб. для студ. в галузях знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування»] / О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка» 2009. – 152 с.

4. Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент : [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.

5. Гріфін Р. Основи менеджменту : [підручник] / Р. Гріфін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів : Ба К, 2001. –624 с.


Маркетинг
Сутність маркетингу та розвиток його концепцій

Сутність маркетингу і його визначення. Виникнення та еволюція маркетингу. Маркетинг як концепція менеджменту. Основний понятійний апарат маркетингу. Принципи маркетингу. Становлення та особливості розвитку маркетингу в Україні.


Маркетинг як відкрита мобільна система

Маркетинг як система наук. Функції та суб'єкти маркетингу. Навколишнє середовище маркетингу. Маркетинг і стратегічний менеджмент. Цілі, завдання та види маркетингу, їх характеристика. Загальні та конкретні цілі маркетингу, їх характеристика. Ієрархія цілей маркетингу. Типи маркетингу залежно від сфер застосування. Основні етичні проблеми маркетингу.


Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система (МІС), її склад та характеристика. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних МІС підприємства. Сутність, види та методи маркетингових досліджень.


Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

Потреби - вихідна ідея маркетингу. Методи оцінки поточного попиту. Моделювання поведінки покупців. Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії маркетингу щодо сегментації ринку. Позиціонування підприємства та його продукції


Товар у комплексі маркетингу

Модель маркетингової діяльності. Товар та його характеристики. Класифікація товарів. Характеристика товарного асортименту Поняття конкурентоспроможності товару. Якість товару в системі маркетингу. Концепція життєвого циклу товарів. Товарна марка: поняття, типи, значення. Упаковка товарів: поняття, види, функції. Сервіс у комплексі маркетингу.


Ціна у комплексі маркетингу

Ціна як елемент комплексу маркетингу. Роль ціни у комплексі маркетингу. Етапи ціноутворення. Цінові стратегії: поняття, види. Моделі ціноутворення та методи розрахунку рівня цін. Поняття оптимальної ціни. Графік точки беззбитковості.


Розповсюдження у комплексі маркетингу

Сутність, цілі, принципи, процес розповсюдження системі маркетингу. Критерії вибору ефективної системи товароруху. Канали збуту та їх характеристика. Гуртова торгівля у системі маркетингу. Роздрібна торгівля та її функції у розповсюдженні. Мерчандайзинг: сутність і заходи. Інтеграція маркетингових і логістичних рішень при організації розповсюдження товарів.


Комунікації у комплексі маркетингу

Поняття, функції, види маркетингових комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Законодавче поле комунікаційної діяльності. «Пабліситі» - сутність та форми. Зв’язки з громадськістю. Стимулювання збуту. Методи визначення загального бюджету на маркетингові комунікації. Синтетичні маркетингові комунікації. Інтерактивний маркетинг.


Управління маркетинговою діяльністю

Цілі, завдання та функції управління маркетинговою діяльністю. Організаційні структури управління. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Маркетинговий контроль за результативністю бізнесу.


Література:

 1. Маркетинг: Підручник / [В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.]; ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.– 422 с.

 2. Маркетинг: Підручник / [А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. − К.: Знання, 2009. − 1070 с.

 3. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 232 с.

 4. Єрмошенко М.М. Маркетинг: Підручник / М.М. Єрмошенко, С.А. Ерохін, А.В. Базилюк. - К.: Національна академія управління, 2011. - 631 с.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка