Педагогічний процес як цілісна системаСкачати 193.97 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір193.97 Kb.
#550
Змістовий модуль 1

Організація педагогічного процесу в початковій школі
ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ № 1-2
ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
Навчальні цілі:

Знати – особливості цілісності педагогічного процесу в початковій школі та способи його організації.
Уміти – використовувати у педагогічній діяльності знання про цілісність педагогічного процесу та способи його організації.
Ключові слова: педагогічний процес, цілісність педагогічного процесу, структура та етапи педагогічного процесу, взаємодія, моделі організації педагогічного процесу.
ПЛАН


 1. Суть педагогічного процесу. Структура педагогічного процесу.

 2. Етапи педагогічного процесу.

 3. Цілісність педагогічного процесу.

 4. Взаємодія, як спосіб організації педагогічного процесу.

 5. Моделі організації педагогічного процесу. Кооперативна форма навчальної діяльності. Інтерактивна модель навчання. Активна форма навчання.

 6. Педагогічна ситуація – основна одиниця педагогічного процесу.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 1. Амонашвилли Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. – М., 1995. – С. 191-195.

 2. Волкова Н. П. Педагогика. – К.: Академія, 2001. – Р.5.5, 5.7, 5.8, С. 313-314.

 3. Каптєрєв П.Ф. Педагогический процесс //Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. : А.І.Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 129-135.

 4. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. – К. : Вища школа, 1993. – С. 95-96.

 5. Кіліченко О. І. Способи організації навчально-виховного процесу в початковій школі // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. VIII - Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 3-9.

 6. Кіліченко О.І. Сутність і функції педагогічної взаємодії // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип.. 1.- Івано-Франківськ: Плай, 1999. – С. 38-42

 7. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючого покоління суверенної України // Рідна школа, 1991. - № 5. – С.33-40.

 8. Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії // Психологія: Респ. наук. зб. – К.: Освіта, 1991. – Вип. 37. – С.3 – 12.

 9. Максим’юк С.П. Педагогіка. – К.: Кондор, 2005. – Т. 5.

 10. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка. – К.: ЦНЛ, 2005. – С. 22-27.

 11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К.: КДНК, 2001. – Т. 4.

 12. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр. тв. в 5 –ти т.. – Т. 4. – К., 1977. – С. 20.

 13. Федорчук Е.І., Вонсович В.П., Конькова Т.І. та ін. Загальна педагогіка: модульне навчання. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – Т 5.

 14. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – Т. 5.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


    1. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.., 1983. – С. 77.

    2. Подласый И.П. Педагогіка. – М.., 1998. – С. 187-188.

    3. Сластенин И.П., Исаев И.А. и др. Педагогика. – М., 2000. – С. 164-165.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ
Репродуктивний рівень:
1. Занотуйте міркування видатних педагогів про способи організації педагогічного процесу в початковій школі.

2. Із наукових праць, вказаних у списку обов'язкової літератури, виберіть і проаналізуйте погляди вчених про цілісність педагогічного процесу.

3. Із журналів «Початкова школа», «Відкритий урок», «Все для вчителя», «Обрії», «Джерела», газети «Початкова школа» та інших педагогічних газет і журналів випишіть способи та моделі організації педагогічного процесу в початковій школі.
Частково-пошуковий рівень:


 1. Добрати бібліографію до даної теми.

 2. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) Проаналізуйте і порівняйте структури навчального і виховного процесів (використовуючи знання дисциплін «Дидактика», «Теорія виховання») із структурою цілісного педагогічного процесу.

б) Види педагогічних ситуацій.

в) Причини виникнення конфліктних ситуацій у педагогічному процесі.
Творчий рівень
1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Попробуйте сконструювати власні дефініції.

2. Запропонуйте свої моделі організації педагогічного процесу в початковій школі.ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ № 3
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Навчальні цілі:

Знати – особливості та способи організації розвиваючого навчального середовища з учнями молодшого шкільного віку

Уміти – використовувати теоретичні знання про особливості організації розвиваючого навчального середовища з учнями молодшого шкільного віку на практиці.
Ключові слова: середовище, освітнє середовище, розвиваюче середовище, типи середовища, чинники формування розвиваючого середовища.
ПЛАН


 1. Педагогічна характеристика соціального середовища.

 2. Освітнє середовище як педагогічна проблема.

 3. Виховні функції соціального середовища.

 4. Організація розвиваючого навчального середовище у початковій школі.

 5. Чинники формування творчого середовища у початковій школі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.

 2. Амонашилли Ш.А. Единство цели– М.: Просвещение, 1987. – 208 с.

 3. Амонашилли Ш.А. Как живете дети? – М.: Просвещение, 1986. – 176 с.

 4. Волкова Н. П. Педагогика. – К.: Академія, 2001. – С.38-40, 220-222.

 5. Кіліченко О.І. Чинники розвитку навчального середовища початкової школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2006. - № 3. – С. 105-108.

 6. Сухомлинський О.В. Павлиська сердня школа // Вибр. Тв. в 5 т. – К.: Рад.школа, 1977. – Т. 4. – С. 7-393.

 7. Сухомлинський О.В.Серце віддаю дітям // Вибр. Тв. в 5 т. – К.: Рад.школа, 1977. – Т. 3. – С. 7-282.

 8. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія., 2000 – С. 54-56.

 9. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – Т. 21.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Баломсіна, О. Створення розвивального середовища для дітей раннього віку // Практика управління закладом освіти : щомісячний професійний журнал. - 2008. - N 2. - С. 41-49.

 2. Вітчизняні освітні інновації: вісім основних проектів / Т. Волчковська, Т. Коляда, Л. Овчаренко // Директор школи Україна : Науково-методичний журнал. - 2005. - N8/10. - С. 68-79.

 3. Гаврик, О. Впровадження РН в початковій школі // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2008. - N 45. - С. 5-6.

 4. Дусавицький, О. Система розвивального навчання в дзеркалі шкільної практики // Завуч (Шкільний світ). - 2005. - №7. - С. 2-4.(вкладка)

 5. Лебедева В.П., Орлов В.А., Панов В.И. Психодидактические аспекты развивающего образования // Педагогика. – 1996. - №6. – С. 25-30.

 6. Нові цінності утворення: Тезаурус для вчителів і шкільних психологів. – Вип. 1. – М.: Прогрес, 1995. – С. 4-111.

 7. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов педагогических вузов: В 2 кн.– М.: Владос, 1999. – Кн. 2. – С. 125-276.

 8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии в 2-х томах. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 1. – С.15.

 9. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ.– Hrn net Colledge. М.: Инноватор, 1997. – С. 177-184.

 10. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика или как управлять поведением человека: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – С. 96-126

 11. Улановская И.М., Поливанова Н.И., Ермакова И.В. Что такое образовательная среда школы и как ее выявить? // Вопросы психологии. – 1998. – №6. – С. 18-24.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ
Репродуктивний рівень:
1. Занотуйте міркування видатних педагогів, психологів про організацію творчого середовища в загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Із творів В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвіллі випишіть цитати про способи організації творчого середовища в школі.


Частково-пошуковий рівень:

  1. Добрати бібліографію до даної теми.

  2. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) Чинники формування особистості молодшого школяра.

б) Види навчання.

в) Розвиваюче навчання: види та напрями

3. Із журналів «Початкова школа», «Відкритий урок», «Все для вчителя», «Обрії», «Джерела», газети «Початкова школа» та інших педагогічних газет і журналів випишіть та проаналізуйте цитати про особливості та шляхи створення творчого середовища у початковій школі.


Творчий рівень
1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Попробуйте сконструювати власні дефініції.

2. Організуйте дискусію в групі на тему: Чи тільки розвиваюче навчання сприяє формуванню творчого середовища у початковій школі.ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ № 4
ТЕМА: ПРОЕКТНА ПЕДАГОГІКА
Навчальні цілі:

Знати – особливості проектування діяльності вчителя і діяльності учня.

Уміти – використовувати знання про способи і види проектування діяльності вчителя у практичній діяльності; організовувати і впроваджувати метод проектів у діяльності учнів.

Ключові слова: проектування, моделювання. конструювання, види проектів, метод проектів.
ПЛАН


  1. Процес проектування навчання як цілісна система.

  2. Структура системи проектування навчання.

  3. Етапи проектування навчання.

  4. Проектування діяльності вчителя.

  5. Метод проектів і його роль в організації навчально-виховного процесу учнів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Башинська Т. Проектувальна діяльність — основа взаємодії вчителя та учнів // Початкова школа. — 2003. — №№ 6, 7.

 2. Закон України «Про освіту» // Книга вчителя початкової школи: довідкові матеріали для організації роботи вчителя / Упор. Г. Ф. Древаль, А. М. Заїка. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 35-69

 3. Кіліченко ОІ. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування навчального процесу / О.І. Кіліченко // Молодший школяр: Проблеми розвитку. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С. 301-304.

 4. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі /. Л.В Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд, 2006. – С. 110-112.

 5. Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу в школі // Рідна школа, 1999. – № 3. – С. 64-66.

 6. Котелянець Н. Проектний метод навчання молодших школярів // Дайджест. - № 12. – 2001. – С. 57-59.

 7. Нісімчук A.C., Падалка О.С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технологи. - К., 2000.

 8. Онопрієнко О. Б. Управління проектною діяльністю молодших школярів. — У кн.: Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О. Я. Савченко. — К.: Видавництво «Початкова школа», 2005. — С. 53-64

 9. Освітні технології / За ред.. О.М.Пєхоти. – К., 2004. – С. 148-162

 10. Пальчевський С.С. Педагогіка. – К.: Каравела, 2007. – С.399-403.

 11. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – Р. 6., С. 91-97.

 12. Проекти в початковій школі: тематика та розробка занять / упоряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк. – К.: Шк.світ, 2007. – 128 с.

 13. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т.1. – С.360 – 361.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Землянская Е. Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. — 2005. — № 9. — С. 55-58.

 2. Intel® Навчаня для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2006. – М.1.

 3. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. – Тернопіль: Астон, 2005. – С. 100-103.

 4. Кручинина Т.Г. Проектная деятельность // Вестник НМЛ Международного детского центра „Артек". – 1998. – С. 4-7.

 5. Столяренко Л.Д. Педагогика. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2000. – Р. 6.19.

 6. Сысоева И. А. Проектный метод в обучении школьников. На пути к 12-летней школе., М.: РАО. ИОСО. – 2000. – С. 142-147

 7. Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. — СПб: Питер, 2001. – С. 328-334


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ
Репродуктивний рівень:
1. Занотуйте міркування теоретиків та практиків педагогіки про особливості проектування педагогічного процесу в початковій школі.

2. Із наукових праць, вказаних у списку обов'язкової літератури, виберіть визначення про «проектування педагогічного процесу».


Частково-пошуковий рівень:

1. Добрати бібліографію до даної теми.

2. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) Підготовка вчителя до уроку.

б) Портфоліо навчальних проектів та його структура.

в) Критерії оцінювання учнівських проектів.

г) Роль Інтернету у створенні навчальних проектів.

ґ) Intel - навчаня для майбутнього.

д) Доведіть доцільність використання методу проектів у початковій школі.

3. Із журналів «Початкова школа», «Відкритий урок», «Все для вчителя», «Обрії», «Джерела», газети «Початкова школа» та інших педагогічних газет і журналів випишіть та проаналізуйте приклади проектування навчально-виховної діяльності учнів молодшого шкільного віку.4. Проаналізуйте книгу «Проекти в початковій школі: тематика та розробка занять» / упоряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк. – К.: Шк.світ, 2007. – 128 с.

Творчий рівень

 1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Попробуйте сконструювати власні дефініції.

 2. Запропонувати теми дитячих проектів.

 3. Розробити дитячі проекти.

 4. Розробити дитячі проекти з використанням можливостей інтернету (За кн.. Intel Навчаня для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2006.)

 5. Сформулюйте декілька практичних порад щодо завершального етапу проектної діяльності молодших школярів.

Змістовий модуль 2

Види організації педагогічного процесу в початковій школі
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5-6
ТЕМА: ОПТИМІЗАЦІЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Навчальні цілі:

Знати – особливості та шляхи оптимізації, інтенсифікації та активізації педагогічного процесу в початковій школі.

Уміти – проектувати, моделювати і використовувати на практиці способи оптимізації, інтенсифікації та активізації педагогічного процесу в початковій школі.

Ключові слова: інтенсифікація, оптимізація, активізація педагогічного процесу, активні методи навчання, ігрові технології, проблемне навчання, проблемні ситуації, інтерактивні технології, опорні схеми, навчання блоками.
ПЛАН


 1. Оптимізація, інтенсифікація та активізація навчального процесу в початковій школі.

 2. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів (активні методи навчання).

 3. Ігрові технології в молодшому шкільному віці.

 4. Проблемне навчання.

 5. Інтерактивні технології.

 6. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В.Ф.Шаталов)


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бондар В. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – Т. 11.

 2. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – Р. 14

 3. Максим’юк С.П. Педагогіка. – К.: Кондор, 2005. – Т. 5.

 4. Пальчевський С.С. Педагогіка. – К.: Каравела, 2007. – Р. 3.11.

 5. Освітні технології / За ред.. О.М.Пєхоти. – К., 2004. – Р. 2

 6. Педагогічний пошук / Упоряд. М.І.Баженова. – К.: Рад.шк., 1988, – С 127-189.

 7. Ягупов В.В. Педагогіка. – К. : Либідь, 2003. – Т. 12.

 8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т.1. – Р. 5.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (Общедидактический аспект). – М. : Педагогіка, 1977. – 256 с.

 2. Харламов И.Ф. Как актизировать учение школьников. – Минск: Народная аскета, 1975.– 208 с.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ
Репродуктивний рівень:


 1. Занотувати міркування теоретиків та практиків педагогіки про педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів (активні методи навчання).

 2. Із журналів „Початкова школа”, „Відкритий урок”, „Все для вчителя”, „Обрії”, „Джерела”, газети „Початкова школа виписати педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів (активні методи навчання), приклади ігрових методів навчання.


Частково-пошуковий рівень:

 1. Добрати бібліографію до даної теми.

 2. Із наукових праць, вказаних у списку обов'язкової літератури, виберіть, проаналізуйте, систематизуйте інтерактивні методи навчання

 3. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

Види навчання.
Творчий рівень


 1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Попробуйте сконструювати власні дефініції.

 2. Укомплектуйте словничок активних методів навчання, які можна використовувати у початковій школі.

 3. Змоделюйте ситуацію педагогічного процесу в якій використано

а) Активні методи навчання.

б) Ігрові методи навчання.

в) Проблемне навчання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ № 7


ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ДИДАКТИЧНОГО І МЕТОДИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальні цілі:

Знати – особливості організації педагогічних технологій на основі дидактичного і методичного удосконалення навчального та виховного процесів у початковій школі

Уміти – проектувати, моделювати і використовувати на практиці педагогічних технологій на основі дидактичного і методичного удосконалення навчального та виховного процесу в початковій школі
Ключові слова: колективний спосіб навчання, раннє та інтенсивне навчання грамоти, загально навчальні уміння, саморозвиток, модульне навчання, рівнева диференціація, колективні творчі справи
ПЛАН


 1. Педагогічні технології на основі дидактичного і методичного удосконалення навчального процесу:

 2. Колективний спосіб навчання (Рівін О.І., Дяченко В.К.).

 3. Технологія раннього та інтенсивного навчання грамоти (Н.А.Зайцев).

 4. Технологія удосконалення загально-навчальних умінь в початковій школі (В.Н. Зайцев).

 5. Технологія саморозвитку навчання (Г.С.Селевко).

 6. Технологія модульного навчання (П.І.Третяков, І.Б. Сенновський, М.А. Чошанов, А.Фурман).

 7. Технологія рівневої диференціації (І.П.Гузик).


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Актуальні проблеми початкової школи в сучасних умовах / уклад. О.І.Поясик, М.П. Ковальчук. – Івано-Франківськ:НАІР, 2012. –130 с.

 2. Бондар В.І. Модульно-рейтингове навчання /В.І.Бондар. – М., 1995.– С. 149.

 3. Бондар С.П. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті / С.П.Бондар, Л.Л Момомт., Л.А. Липова, М.І.Головко. – Рівне: Теніс, 2003. – 200 с.

 4. Гадецький М.В. Організація навчального процес у в сучасній школі / М.В. Гадецький, Хлєбнікова Т.М.. – Харків : Ранок, 2003. – 135 с.

 5. Максим’юк С.П. Педагогіка / С.П.Максим’юк. – К.: Кондор, 2005. – С. 602-606.

 6. Пальчевський С.С. Педагогіка / С.С. Пальчевський. – К.: Каравела, 2007. – 311 с.

 7. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – С. 7

 8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т.1. – 6.2, 8.1, 8.2.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ
Репродуктивний рівень:
1. Занотуйте міркування видатних педагогів про необхідність дидактичного і методичного удосконалення навчального процесу в школі.

2. Користуючись творами педагогів-практиків виберіть приклади використання технологій, що сприяють дидактичному і методичному вдосконаленню навчального процесу.

3. Із журналів „Початкова школа”, „Відкритий урок”, „Все для вчителя”, „Обрії”, „Джерела”, газети „Початкова школа виписати про педагогічні технології на основі дидактичного і методичного удосконалення навчального процесу.
Частково-пошуковий рівень:

1.Складіть бібліографічний список із даної теми.

2.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) У скільки років варто навчати дітей читати і писати?

б) Індивідуалізація і диференціація навчання.
Творчий рівень

1. Використовуючи методичні поради науковців і практичних педагогів, складіть план вивчення шкільного курсу в системі модульно-рейтингового навчання (клас і предмет за вибором).

2. Визначіть педагогічні умови та спроектуйте і змоделюйте педагогічний процес у початковій школі організований з використанням:

а) Колективного способу навчання.

б) Технології раннього та інтенсивного навчання грамоти (За Н.А. Зайцевим).

в) Технології удосконалення загально-навчальних умінь в початковій школі (В.Н. Зайцев).

г) Технології саморозвитку навчання.

ґ) Технології модульного навчання.

д) Технології рівневої диференціації.
3. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Попробуйте сконструювати власні дефініції.

ПРАКТИЧНЕ ЗАННЯТТЯ № 8


ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ДИДАКТИЧНОГО І МЕТОДИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальні цілі:
Знати – особливості організації виховного процесу із використанням технологій, які ґрунтуються на дидактичному і методичному вдосконаленні виховного процесу в початковій школі.
Уміти – використовувати прийоми із технологій на основі дидактичного і методичного вдосконалення виховного процесу в початковій школі.
Ключові слова: колективні творчі справи, гуманізм, самовиховання, самовдосконалення.
ПЛАН

 1. Технологія колективного творчого виховання (І.П.Іванов).

 2. Технологія гуманного колективного виховання В.О. Сухомлинського.

 3. Технологія організації самовиховання (За А. І. Кочетовим).


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бондар С.П., Момомт Л.Л., Липова Л.А., Головко М.І. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті. – Рівне: Теніс, 2003. – 200 с.

 2. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Просвещение

 3. Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием. – Мн. : Выш. шк., 1986. – С. 34-38.

 4. Кочетов А. И. Организация самовоспитания школьников, –Мн. : Нар. освета, 1990. – С. 19 – 22. 4

 5. Кочетов А. И. Личность воспитывает себя. – М. : Политиздат, 1983. – С. 11 – 16.

 6. Кочетов А. И. Воспитай себя. – Мн. : Нар. Освіта, 1982. – С. 33 -34.

 7. Максим’юк С.П. Педагогіка. – К.: Кондор, 2005. – Т. 6, С. 602-611.

 8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т.2. – Р. 15.3, 15.4, 15.10.

 9. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Харків: Ранок, 2002 – С. 16-18.

 10. Сухомлинський В.О. Вибр. тв.в 5 т. – К. : Рад. письм., !971-1975.

 11. Пальчевський С.С. Педагогіка. – К.: Каравела, 2007. – Р.3.11.

 12. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – РЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ
Репродуктивний рівень:
Занотуйте міркування видатних педагогів про методичне і дидактичне удосконалення виховного процесу.

Із журналів „Початкова школа”, „Відкритий урок”, „Все для вчителя”, „Обрії”, „Джерела”, газети „Початкова школа випишіть міркування про методичне і дидактичне удосконалення виховного процесу.Частково-пошуковий рівень:

1.Складіть бібліографічний список із даної теми.

2.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

а) Система виховних заходів за І. П. Івановим.

б) Мої улюблені положення і цитати із творів О. В. Сухомлинського про гуманне виховання школярів.

в) Методи і прийоми самовиховання за А. І. Кочетовим.Творчий рівень

1. Визначіть педагогічні умови та спроектуйте і змоделюйте педагогічний процес у початковій школі організований з використанням положень І. П. Іванова, В. О.Сухомлинського.2. Складіть план самовиховання для учнів початкових класів з використанням положень А.І.Кочетова

3. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Попробуйте сконструювати власні дефініції.
Каталог: depart -> oksana.poiasyk -> resource -> file
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
depart -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
depart -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
file -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
depart -> Предмет і основні категорії педагогіки

Скачати 193.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка