Педагогічні умови формуванняСкачати 430.42 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір430.42 Kb.
#10189
1   2   3
Загальні висновки

В ході проведеного експериментального дослідження було проаналізовано науково-педагогічну літературу з питань формування в учнівської молоді готовності до військової служби, вивчено стан виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів з проблем формування готовності старшокласників до військової служби, визначено і обґрунтовано основні фактори впливу на формування у юнаків готовності до військової служби, розроблено і експериментально перевірено форми, засоби і методи формування у допризовників мотивації до служби в армії.

Результати проведених досліджень підтвердили, що формування готовності старшокласників до військової служби в сучасних умовах є провідним і керуючим напрямом у системі військово-патріотичного виховання школярів. Місце і роль цього напряму визначається завданнями, змістом роботи з формування готовності юнаків до служби в армії за сучасних умов існування.

Аналіз результатів дослідження показав, що найважливішою ланкою підготовки школярів є навчальний процес. Практично всі загальноосвітні предмети містять значні можливості для становлення готовності допризовників до служби в Збройних Силах України. Ці можливості не обмежуються оволодінням військовою тематикою того чи іншого предмету, а передбачають, перш за все, формування наукового світосприйняття, поглиблене вивчення історії українського народу, рідного краю, країни в цілому, виховання любові до своєї незалежної держави та гордості за неї, чітке уявлення про внутрішню і зовнішню політику суверенної України за сучасних умов.

Отримані результати дослідження підтвердили, що позашкільна та позакласна робота зі старшокласниками щодо вирішення завдань формування готовності до служби в Збройних Силах України визначається тими можливостями, які вона створює для перетворення патріотичних почуттів у стійкі патріотичні переконання, звички. Позакласна та позашкільна робота містить у своєму змісті можливості масового охоплення учнів старших класів різними формами військово-спортивної та військово-патріотичної діяльності, в процесі якої вони набувають досвіду патріотичної поведінки, оволодівають навичками та уміннями, необхідними майбутньому воїнові-захисникові, удосконалюють фізичний стан організму і починають загартовувати своє тіло, готувати його до більш серйозних навантажень та екстремальних умов.

Дослідження підтвердили, що визначальними напрямами формування готовності старшокласників до військової служби у процесі загальноосвітнього, позакласного і позашкільного навчання і виховання є:

- поєднання методологічної основи, органічний взаємозв`язок військово-патріотичної діяльності та роботи на уроках та в позаурочний час з вивченням програмного матеріалу загальноосвітніх предметів, активність і самостійність старшокласників у військово-патріотичній діяльності;

- єдність виховних зусиль школи і сім`ї, оборонно-масових організацій, воїнських колективів, спрямованих на вирішення завдань формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України.

У результаті проведених нами досліджень було уточнено критерії морально-психологічної, фізичної підготовленості старшокласників до військової служби. Основні з них це:

- наявність в учнів знань про морально-психологічні якості українських людей, воїнів Збройних Сил України;

- висока дисциплінованість;

- безпосередня участь старшокласників у військово-патріотичній діяльності;

- вміння виховувати у себе морально-психологічні якості, необхідні майбутньому воїнові;

- свідомий вибір професії офіцера чи інших військових спеціальностей;

- удосконалення всіх складових власного фізичного розвитку шляхом поєднання занять спортом з розумовим розвитком.

Готовність до військової служби є складним системним утворенням, що поєднує мотиваційні, пізнавальні, емоційно-вольові компоненти, які у своєму розвиткові детермінуються специфікою суспільно-історичних впливів, індивідуально-ціннісними особливостями, характером організації навчально-виховного процесу. Виділені нами соціально-психологічна, фізична, військово-професійна та емоційно-вольова складові загальної готовності до служби в армії перебувають у тісному взаємозв`язку між собою.

Проведені дослідження констатували, що найактуальнішими напрямами роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з формування готовності старшокласників є:

1. Ефективне використання можливості навчального процесу, особливо літератури, історії, основ юридичних знань, предметів фізико-математичного та природничого циклів.

2. Ефективне здійснення на міжпредметних зв`язках вирішення проблем, що виникають в процесі формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України.

3. Зміцнення взаємозв`язку навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі з позакласною та позашкільною роботою у справі фізичного розвитку та військово-патріотичного виховання школярів.

4. Активне залучення старшокласників до безпосередньої військово-патріотичної, фізкультурної та оборонно-масової діяльності.

Багаторічна експериментальна робота, аналіз її результатів дають нам підстави доповнити заключні висновки наступними рекомендаціями, спрямованими на успішну реалізацію актуальних питань формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України:

- розробити та внести до підручників та навчальних посібників такі розділи: навчально-методичний - “Військово-патріотичне виховання шкільної молоді”, навчально-пізнавальний - “Історичні аспекти формування готовності дітей України до військової служби”;

- впровадити до навчальних програм усіх загальноосвітніх предметів конкретні рекомендації щодо форм і методів формування готовності учнів загальноосвітніх навчальних закладів до військової служби у процесі його навчання та в позакласній роботі;

- замінити програми спецкурсу для студентів, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності “Допризовна підготовка та фізичне виховання” на “Військово-психологічна адаптація та фізичний вишкіл”;

- створити систему підготовки організаторів військово-патріотичного виховання при факультетах суспільних професій вищих педагогічних навчальних закладів, при плануванні та проведенні педагогічної практики для студентів молодших курсів передбачити їх активну участь у військово-патріотичному вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- з метою доведення до свідомості кожного учителя сучасних вимог рівня військово-патріотичного виховання в цілому, більш широко практикувати проведення занять, семінарів з учителями всіх загальноосвітніх предметів по лінії вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення і післядипломної освіти педагогічних кадрів, військових комісаріатів на місцях, на курсах підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх предметів розробити зміст міжпредметних зв`язків військово-патріотичної спрямованості;

- з метою координації виховних зусиль школи, сім`ї, оборонно-масових організацій та військових колективів доцільно:

а) створення рад з військово-патріотичного виховання;

б) складання спільних планів педагогічних колективів шкіл, оборонно-масових організацій, військових колективів з військово-патріотичної роботи;

в) внесення питань методики організації та проведення військово-патріотичних заходів до планів методоб`єднань класних керівників, вчителів-предметників;

г) внесення до планів педагогічних рад проведення лекторіїв, доповідей для батьків з питань військово-патріотичного виховання в контексті організації системи громадянського виховання (освіта дорослих);

д) проведення науково-практичних конференцій, навчально-методичних семінарів з питань формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України та військово-патріотичного виховання;

е) висвітлення діяльності передових навчальних закладів з даних проблем;

є) проведення навчально-методичних семінарів для керівників пошукових загонів, шкільних музеїв бойової слави, керівників і консультантів військово-спортивної гри “Сокіл”, начальників оборонно-спортивних оздоровчих таборів, керівників військово-спортивних профільних об`єднань “Юний десантник”, “Юний прикордонник”, “Джура”, спортивних та спортивно-ужиткових секцій тощо;

- враховуючи значні виховні можливості походів місцями бойової слави українського народу, пошукових експедицій, необхідно максимально залучати шкільну молодь до здорового способу життя, пошукової та наукової діяльності;

- залучення школярів до військово-патріотичної діяльності та фізичного удосконалення необхідно починати з молодшого шкільного віку. Початковий етап формування готовності до військової служби має супроводжуватися індивідуальною та груповою діагностикою її розвитку. Зі зростанням кількості методик, їх ознак, зростає і можливість більш досконалої оцінки та аналізу готовності особистості до військової служби;

- аналіз стану готовності юнаків до служби в Збройних Силах України засвідчив необхідність докорінної перебудови процесу їх допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання. Слід активно впроваджувати методи психодіагностики готовності юнаків і груп допризовників до служби в армії з метою подальшої корекції її розвитку. Основний акцент необхідно зробити на формування в учнів навичок самооцінки рівня готовності до служби в армії та його самовдосконалення шляхом широкого використання в педагогічній практиці наукових засад особистісно зорієнтованого виховання;

- розгорнути на місцях мережу позашкільних навчально-виховних закладів з військово-патріотичним напрямом діяльності, в роботі яких передбачити допризовну підготовку юнаків на зразок викладання деяких курсів навчальних дисциплін у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, вилучивши цей курс зі шкільних програм.

Виконане дисертаційне дослідження не претендує на повне висвітлення усіх питань, що стосуються розглянутої проблеми.

Отримані результати дослідження, перевірка їх на практиці, аналіз роботи загальноосвітніх навчальних закладів і власний багаторічний досвід дисертанта дають підстави стверджувати, що теоретична розробка та практичне втілення у життя основних положень дослідження сприятиме удосконаленню військово-патріотичного виховання молоді та формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України.

На сучасному етапі реформування всієї системи освіти і виховання в Україні постала нагальна потреба наукової розробки та впровадження комплексної системи національного військово-патріотичного виховання учнівської молоді з урахуванням набутого досвіду всіх поколінь українського народу, починаючи з найдавніших часів. Але це питання окремого наукового дослідження.

Діюча програма та система допризовної підготовки юнаків у загальноосвітніх навчальних закладах України відчутних результатів на формування готовності юнаків до військової служби не має. Лише при активному залученні школярів, а разом з ними і громадськості, до військово-патріотичної роботи як в шкільний, так і в позаурочний час можливо добитися позитивних результатів процесу формування готовності допризовної молоді до служби в Збройних Силах України та виховання патріотів нашого народу.
Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни

Скачати 430.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка