Педагогічні умови формуванняСкачати 430.42 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір430.42 Kb.
#10189
  1   2   3Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ
На правах рукопису

ІВАШКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 37.032:37.035.7


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ

ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СЛУЖБИ В

ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання


Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Науковий керівник:

БОЛТІВЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ,

кандидат педагогічних наук, доцентКиїв - 2002

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ І. Формування готовності старшокласників до служби в армії як педагогічна проблема . . . . . . . . . . . . 11

1.1.Теоретичні основи формування у юнаків готовності до військової служби . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.Стан виховної роботи загальноосвітніх шкіл з формування у старшокласників готовності до військової служби . . . . . . 33

1.3.Умови організації формуючого етапу педагогічного експерименту . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Висновки до розділу І. . . . . . . . . . . . . . 64
Розділ ІІ. Процес формування у старшокласників готовності до військової служби . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.1.Основні фактори формування у юнаків готовності до служби в армії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.2.Вплив соціального оточення на формування у старшокласників ціннісних орієнтацій на військову службу . . . . . . . . . 82

2.3.Формування у допризовників мотивації до служби в Збройних Силах України . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2.4.Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи 116

Висновки до розділу ІІ . . . . . . . . . . . . . 135

Загальні висновки . . . . . . . . . . . . . . 137
Список використаних джерел . . . . . . . . . . 143
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Вступ

Здобуття Україною державної незалежності та відродження національної самосвідомості поставили на перший план як найважливішу умову суспільно-політичного відродження країни подальший розвиток усіх складових національного виховання, у тому числі й військово-патріотичного виховання допризовної молоді. Воєнна доктрина України [49], Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” [79], Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття)” [69], постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” [179], Указ Президента України “Про затвердження Положення про допризовну підготовку” [226] визначили завдання створення національної системи військово - патріотичного виховання з метою цілеспрямованого формування у молоді високих патріотичних, морально-психологічних і фізичних якостей, необхідних для військової служби у лавах Збройних Сил України, військах МВС, Прикордонних військах України, Службі безпеки України.

Створення системи військово-патріотичного виховання вимагає від педагогів, викладачів допризовної підготовки юнаків, громадськості удосконалення якості виховної роботи з допризовною молоддю, цілеспрямованої підготовки її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії. Це сприятиме забезпеченню потреб суспільства і держави у висококваліфікованих військових фахівцях - патріотах Української держави, задоволенню інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Але, як переконливо свідчать дослідження останніх років, існуюча система допризовної підготовки юнаків та військово-патріотичного виховання в напрямі формування готовності старшокласників до військової служби у навчальних закладах піддається обгрунтованій критиці за низьку ефективність,

формалізм, заорганізованість, орієнтацію на кон’юнктуру. У вирішенні цієї проблеми на сучасному етапі мають місце низьке інформаційно-методичне забезпечення, застаріла, а часом відсутня матеріально - технічна база, недостатнє використання наукових досліджень та історичних джерел, їх відірваність від сучасних запитів практики, низький фаховий рівень викладацького складу, що, безумовно, не найкращим чином позначається на якості формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України.

Аналіз педагогічної літератури з підготовки учнівської молоді до військової служби показує, що у більшості досліджень поглиблено розглядаються окремі аспекти зазначеної підготовки: морально-політичної - О.А. Аронов [10], В.Л. Божик [37], П.В. Казенко [94], В.Д. Масний [147], Н.Г. Ничкало [168], П.Г. Сливка [207], В.П. Фарфоровський [227], військово-технічної- О.М. Комаров (103], В.І. Микитюк [154], фізичної- М.Д. Зубалій [85-89], І.П. Боян [44], Н.М. Хоменко [237], В.Ф. Новосельський [165-167], М.С. Солопчук [208,209], В.Т. Ткаченко [215], початкової військової - Н.М. Асланов [14], М.А. Бєлоусов [28], В.В. Третьяков [221-224], С.Е. Шакаров [251], психологічної - А.Т. Ростунов, Л.А. Кандибович, Г.В. Блях [191], А.М. Столяренко [211], М.І. Томчук [216-219] тощо. Частина досліджень присвячена питанням формування у молоді військового обов’язку (П.Ф.Петраш [173]), відповідального ставлення до майбутньої військової служби (В.В. Ковальський [100]), підвищенню ефективності військово-патріотичного виховання учнів у військово-патріотичних об’єднаннях (В.П. Радзиховський, В.Ф. Новосельський [165,166], В.В. Третьяков [222], В.П. Фарфоровський [228], Т.М. Шашло[252]), соціально-психологічній підготовленості учнів до служби в Збройних Силах України (М.І. Томчук [219]), педагогічній оцінці ефективності військово - патріотичного виховання призовної молоді

(Г.В. П’янковський [186]), допризовній підготовці юнаків (М.І. Томчук, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, Ю.О. Квашньов, М.І. Нещадим [71]),

ставленню допризовної молоді до військової служби (В.В. Ковальський [100]), вивченню підготовки підлітків до захисту Батьківщини у процесі позакласної та позашкільної роботи (В. Безродний [25]; В. Чудний [249]; А. Борисовський [43] та інші). Проблеми формування в учнів готовності до служби в Збройних Силах України найбільш повно висвітлені в працях Л.В. Тєрєхової [214], Н.В. Ніколаєнко [163], А.С. Нікуліної [164], Л.О. Ярової [257], Л.Д. Березівської [29]: формування готовності до самостійного життя та військової служби через засоби позашкільної роботи, вплив військово-спортивних ігор на військово-патріотичне виховання шкільної молоді, вплив скаутських об`єднань на самовиховання готовності до військової служби.

Характерною особливістю цих робіт є те, що вони базуються на результатах вивчення підготовки молоді до служби в Збройних Силах Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сучасна система підготовки допризовників до служби в Збройних Силах України вимагає формування нового змісту допризовної підготовки відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови Української держави, сучасних науково-технічних досягнень.

Таким чином, відсутність науково обгрунтованої системи військово-патріотичного виховання, недостатня вивченість факторів, що впливають на формування у юнаків готовності до військової служби в українській армії, і визначили тему дослідження “Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України”.Об’єкт дослідження - процес формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України.

Предмет дослідження - зміст, форми і методи формування в учнів 10-11 класів готовності до військової служби.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати і експериментально перевірити зміст, форми і методи формування у старшокласників готовності до служби в українській армії за сучасних умов.
Завдання дослідження:

1. Проаналізувати науково-педагогічну літературу з питань формування в учнівської молоді готовності до військової служби.

2. Вивчити стан роботи загальноосвітніх навчальних закладів з проблем формування готовності старшокласників до військової служби.

3. Визначити і обгрунтувати основні фактори впливу на формування у юнаків готовності до військової служби.

4. Розробити і експериментально перевірити зміст, форми, і методи формування у допризовників мотивації до служби в українській армії.

При визначенні шляхів досягнення поставленої мети ми виходили з гіпотези, в основу якої покладено припущення про те, що формування у старшокласників готовності до військової служби стане можливим за умови, якщо будуть:

1) визначені ціннісні орієнтації допризовної молоді на військову службу;

2) сформована мотивація у старшокласників до служби в українській армії;3) реалізовані сучасний зміст, форми і методи формування у юнаків готовності до військової служби.

Методологічною основою дослідження є: положення про діяльнісну природу особистості, її активну соціальну сутність, сформульовані в працях Л.С.Виготського, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна та збагачені новітніми підходами до розглядуваної проблеми і значно поглиблені в дослідженнях І.Д. Беха, В.І. Бондаря, С.Д. Максименка, В.О. Моляко, О.Г.Мороза, Д.Ф. Ніколенка, О.В. Скрипченка; концепція формування у людини військового обов’язку на сучасному етапі розвитку суспільства (П.Ф.Петраш); концепція соціально-психологічного розвитку готовності учнів до служби в Збройних Силах України (М.І.Томчук); ідея підвищення ефективності військово-патріотичного виховання учнів у військово-патріотичних об’єднаннях (В.В.Радзиховський); ідея ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді (Г.В.П’янковський); класифікація методів військово-патріотичного виховання (М.Д. Зубалій).

Наукова новизна дослідження полягає в обгрунтуванні взаємозв’язку наступності і спадкоємності виховних аспектів у допризовній підготовці підлітків і юнаків, реалізації системного підходу у дослідженні готовності особистості до військової служби з урахуванням вікових, соціальних та індивідуальних чинників; визначенні рівнів готовності юнаків до строкової служби в Збройних Силах України, виявленні обумовленності мотивації рівнем розвитку їхніх знань, умінь і навичок та фізичної підготовленості; визначенні особливостей впливу на готовність старшокласників до військової служби суспільного оточення, педагогічних, вікових та індивідуальних факторів.

Теоретична значущість дослідження полягає у розкритті особливостей формування готовності юнаків до військової служби; в уточнені змісту понять “загальна підготовленість”, “готовність”, “мотивація до військової служби”; у розробці компонентів готовності особистості до військової служби; у визначенні мотивації старшокласників до військової служби; у розробці педагогічних умов формування готовності до служби в українській армії.

Практична значущість дослідження полягає: у розробці методичних рекомендацій щодо формування у допризовної молоді готовності до військової служби з урахуванням сучасних суспільних умов; у розробці виховних заходів, спрямованих на формування у старшокласників готовності до майбутньої служби в Збройних Силах України; у впровадженні результатів дослідження в практику підготовки учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів України до військової служби; у використанні результатів дослідження при створенні програм та посібників з військово-патріотичного виховання допризовників.

Достовірність і обгрунтованість результатів дослідження і основних висновків забезпечена теоретичним обгрунтуванням вихідних положень; відповідністю застосованого комплексу методів дослідження його меті й завданням; багаторічним експериментальним дослідженням та науковим аналізом фактичного матеріалу і результатів констатуючого, формуючого та контрольного етапів педагогічного експерименту.

Методи дослідження: у процесі дослідження використано комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз наукових та літературних джерел, директивних та нормативних документів, навчальних планів і програм з допризовної підготовки, фізичного та військово-патріотичного виховання, спостереження, інтерв’ю, тестування, бeсіди, анкетування, методи незалежних експертних характеристик; спостереження у процесі відвідання уроків, якісний і кількісний аналіз емпіричних фактів і результатів педагогічного експерименту.

Особиста участь автора.

Дисертація є результатом теоретично-експериментальних досліджень автора, що проводилися протягом 1989-2001 рр. у загальноосвітніх навчальних закладах (школах, професійно-технічних училищах, позашкільних навчально-виховних закладах) Київської, Донецької, Дніпропетровської, Чернігівської та Закарпатської областей, військових частинах, на призовних пунктах Київського обласного військового комісаріату. Під керівництвом автора дисертації проводилися наукові дослідження у м. Бровари Київської області та Броварському центрі патріотичного і фізичного виховання (створеного безпосередньо автором дисертації).Впровадження результатів дослідження. Отримані результати проведеного дослідження впроваджено: у практику підготовки школярів до військової служби в загальноосвітніх закладах України; у розробку програм, навчально-методичних посібників для викладачів допризовної підготовки,

керівників гуртків, тренерів, учнів загальноосвітніх закладів, краєзнавців; у практику проведення науково-практичних семінарів, військово-спортивних ігор, занять в гуртках та секціях військово-ужиткових напрямів діяльності; у практику роботи викладачів допризовної підготовки, керівників гуртків та тренерів окремих позашкільних закладів.

Матеріали дослідження використані також при підготовці і створенні нового видання підручника “Допризовна підготовка”, навчально-методичного посібника “Броварська козацька сотня (перша половина ХVІІ -друга половина ХVІІІ ст.)”, методичних рекомендацій “Служи народу України”, програми курсів санітарних інструкторів та молодших медичних сестер, положення та програми Всеукраїнської військово-спортивної гри “Сокіл”.

Апробація роботи: матеріали дисертації доповідалися на обласних семінарах військових керівників (Київ: 1990,1992,1993, 1994, 1998); обласній конференції з допризовної підготовки (Київ: 1994); науково-практичних конференціях з позашкільної освіти (Київ: 1992, 1995, 1999); семінарах-нарадах викладачів допризовної підготовки, керівників військово-спортивних гуртків (Київ: 1999, 2000; Біла Церква: 1995; Вишгород: 1997); обласних нарадах директорів позашкільних закладів (Київ: 1998-2000); засіданні лабораторії фізичного виховання Інституту проблем виховання АПН України (Київ: 2001, 2002); Всеукраїнській конференції з військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки (Київ: 2001).

На захист виносяться такі положення:


  1. компоненти готовності допризовників до військової служби (комплексне поєднання процесів формування емоційно-вольової, фізичної, соціально-психологічної та військово-професійної готовності старшокласників до призову в Збройні Сили України);

  2. критерії готовності учнів до строкової служби в Збройних Силах України (наявність в учнів знань про морально-психологічні якості українських людей, воїнів Збройних Сил України, висока дисциплінованість, безпосередня

участь старшокласників у військово-патріотичній діяльності, вміння виховувати у себе необхідні воїнові якості, свідомий вибір професії офіцера чи інших військових фахів, удосконалення всіх складових власного фізичного розвитку шляхом гармонійного поєднання занять спортом з розумовим розвитком);

3) зміст, форми і методи формування готовності учнів до служби в армії (органічний взаємозв`язок військово-патріотичної діяльності та роботи на уроках і в позаурочний час з вивченням програмного матеріалу загальноосвітніх предметів, єдність виховних зусиль школи і сім`ї, оборонно-масових організацій, військових колективів).Публікації автора. Основні положення дисертації викладено в 12 одноосібних публікаціях автора, серед яких 2 навчально-методичні посібники, 2 програми, 6 статей у фахових наукових виданнях, тези матеріалів 2-х науково-практичних семінарів та 1-ї науково-практичної конференції.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг дисертації - 179 сторінок (основний текст 142 сторінки). Дослідження містить 35 таблиць, 4 додатки.

Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни

Скачати 430.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка