Педагогічна та просвітницька діяльністьСкачати 468.31 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір468.31 Kb.
1   2

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у розкритті змісту і спрямованості педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького задля відтворення розвитку національної педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Результати проведеного дослідження засвідчили досягнення мети, розв’язання поставлених задач і стали підставою для таких висновків:

1. У ході історіографічного аналізу в хронологічній послідовності відтворено процес розвитку досліджень педагогічної та просвітницької діяльності П. Житецького у вітчизняній науці, що охоплює умовно три етапи:

перший етап (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) – становлення загальних основ вивчення творчої спадщини вченого. У цей час постать П. Житецького відображена переважно в спогадах сучасників та послідовників, мемуарній спадщині вченого, листуванні з різними громадськими діячами, некрологах, що вийшли друком у періодичних виданнях після його смерті. Зокрема, найбільшою мірою здобутки вченого у науково-педагогічному та просвітницькому житті українського народу відображено у працях О. Грушевського, Г. Житецького, В. Перетца, Ф. Савченка, І. Стешенка, М. Сумцова;

другий етап (30-ті – 80-ті роки ХХ ст.) – вивчення наукової діяльності П. Житецького з позицій радянської історіографії в галузі філології та ігнорування його педагогічно-просвітницьких ідей (А. Багмут, О. Білодід, О. Бріцина, Л. Булаховський, В. Ващенко, Г. Їжакевич, М. Жовтобрюх, Б. Кирдан, Є. Кирилюк, Л. Масенко, А. Москаленко, М. Павлюк, В. Передрієнко, В. Плачинда, П. Плющ);

третій етап (90-ті роки ХХ ст. – до сьогодні) – актуалізація педагогічних ідей П. Житецького, що свідчить про якісні зрушення у вивченні його різнобічної діяльності. Зросла кількість досліджень, присвячених різним аспектам його творчої спадщини та діяльності на ниві просвітництва, завдяки чому П. Житецький справедливо ввійшов до плеяди видатних вітчизняних освітніх діячів. Цей період висвітлення творчого внеску вченого у розвиток вітчизняної науки характеризує об’єктивність в оцінці ролі вченого, неупередженість в судженнях та відсутність політичної заангажованості, що засвідчують дослідження М. Грицика, О. Казакевич, А. Катренка, Н. Коляди, А. Миллера, Н. Побірченко, В. Русанівського, В. Сарбея, О. Сухомлинської, О. Шевчук.

Визначено провідні чинники, що сприяли формуванню світоглядних переконань і життєвих цінностей П. Житецького, а саме: соціально-політичні (соціальне походження роду Житецьких із духовенства, скрутне матеріальне становище родини, та політична ситуація на території України у ХІХ ст.); родинне виховання (духовність та високоморальність родини, вимогливість батька-священнослужителя та матері, яка глибоко шанувала національні традиції та народну творчість); освітні (навчання у Полтавському духовному повітовому училищі, Переяславській духовній семінарії, Київській духовній академії та Київському університеті св. Володимира); соціально-культурні (участь у роботі провідних просвітницьких об’єднань, взаємовідносини з прогресивними культурними діячами другої половини ХІХ ст.); науково-педагогічні (наукове вивчення та переосмислення творчої спадщини українських і зарубіжних учених; наукові зв’язки з провідними педагогами, філологами, істориками другої половини ХІХ – початку ХХ ст., орієнтація на народницький підхід у педагогічній науці).

2. Обґрунтовано основні етапи педагогічної та просвітницької діяльності педагога в контексті національно-просвітницького руху в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: перший етап (1859–1864) – початок просвітницької діяльності – в цей час П. Житецький виступав як активний діяч Громадського руху, а також здійснював широку науково-просвітницьку діяльність у контексті діяльності недільних шкіл; другий етап (1865–1875) – активна педагогічна діяльність в навчальних закладах Кам’янця-Подільського та Києва; третій етап (1876–1880) – завуальована науково-просвітницька діяльність та переслідування – в цей час учений продовжував впроваджувати науково-просвітницькі ідеї в діяльності Південно-Західного відділу Російського Географічного Товариства (1873–1876), Історичного товариства Нестора-літописця ( 1872–1931), незважаючи на те що напрямом діяльності цих об’єднань була науково-пошукова робота, П. Житецький продовжував популяризацію ідей самобутності та незалежності українського народу; четвертий етап (1880 р. – травень 1882 р.) – заслання та переоцінка цінностей, що охоплює невеликий проміжок часу проживання в Петербурзі, але здійснює значний вплив на майбутню наукову діяльність ученого. П. Житецький втрачає частину наукових зв’язків з радикально налаштованими громадськими діячами України та проводить весь вільний час у пошуках літературного матеріалу для майбутніх досліджень; п’ятий етап (травень 1882–1911) – реалізація наукових задумів, в межах якого П. Житецький систематизує зібраний етнографічний, історичний та філологічний матеріал, займається виданням та перевиданням своїх фундаментальних праць.

3. Розкрито загальнопедагогічні погляди та ідеї у творчій спадщині П. Житецького, з-поміж яких: неперервність освіти; доступність та обов’язковість початкової освіти для всіх соціальних верств населення; формування в учнів непримиримості до соціальної та політичної нерівності; формування кола наукових інтересів, починаючи з підліткового віку, надаючи прерогативу обдарованим учням; доступність навчального матеріалу та використання навчального матеріалу, який відповідає віковим межам і розумовим можливостям учня та викликає у дітей зацікавленість до предмету; недопустимість використання фізичних покарань у навчально-виховному процесі; використання у вихованні дітей позакласної діяльності (зокрема інтермедій); робота в невеликих класах для реалізації індивідуального підходу; самоосвіта та самовиховання учнів.

У результаті аналізу змісту навчальної та науково-педагогічної літератури за авторством П. Житецького встановлено, що підготовлені підручники побудовані на високому науково-методичному рівні, чітко структуровані; вільні від «політизованих» ідей; відображають культурно-історичні традиції українського народу, мають безпосередній зв’язок з навколишнім середовищем, в якому перебуває учень; враховують індивідуальні особливості учнів; мають чіткі міжпредметні зв’язки; побудовані на диференційному підході.

У ході дослідження встановлено, що своєю науково-педагогічною діяльністю П. Житецький сприяв національним змаганням за збереження самобутності українського народу, його історії та мови. Боротьбу за українську мову учений почав з перших днів педагогічної та просвітницької діяльності, що виявлялася у науково-теоретичному обґрунтуванні основ правопису української мови, її походження, практичному впровадженні ідей українізації освіти в навчальних закладах, участі у створенні підручників та словника для національної школи тощо.

4. Схарактеризовано напрями науково-просвітницької діяльності педагога.

Встановлено, що редакторська та журналістська робота П. Житецького була спрямована на висвітлення на шпальтах часописів здобутків теоретичних основ українського шкільництва; розкриття історії та етнографії українського народу в контексті боротьби за вільне самовизначення та самобутність нації; захист української мови як оригінальної і самобутньої та підтвердження її придатності для творчості.

Аналіз етнографічних досліджень П. Житецького дав можливість розглянути особливості простонародної дійсності крізь призму літературно-публіцистичної творчості вченого. Велику цінність етнографічних досліджень педагога вбачаємо в тому, що йому вдалося: схарактеризувати образ матері в етнокультурних надбаннях українського народу; розкрити тему внутрішньосімейних стосунків та систему цінностей у житті простої української родини; схарактеризувати систему взаємовідносин «батьки-діти»; виокремити засоби виховання молодого покоління (вірші, колядки, думи та інші жанри усної народної творчості), які слугують для передачі від покоління до покоління ціннісних орієнтацій та досвіду. Встановлено, що дбаючи про збереження та розвиток національних цінностей, П. Житецький приділяв особливу увагу вивченню суспільних перетворень, починаючи з первісного ладу до XVIII ст., щоб довести процес самостійного відокремленого формування української мови та літератури.

Окреслено основні підходи П. Житецького до розкриття історії становлення соціального виховання на давніх українських землях. На основі аналізу праць педагога розкрито найважливіші етапи в розвитку освіти, культури, релігії, наукової думки українського народу та вплив на його світогляд братніх народів.

У дисертації на основі всебічного ретроспективного аналізу педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького з’ясовано, що він як визначний освітній, культурний, громадський діяч, представник просвітницького руху другої половини ХІХ ст., автор численних публікацій з питань розвитку освіти, культури, історії рідного краю, наукових досліджень, працював задля прогресу своєї батьківщини і народу, розвитку народної освіти, поширення знань серед різних верств населення.

Виконане дослідження, однак, не вичерпує всіх аспектів дослідженої проблеми. Перспективним напрямом наукового дослідження є видавнича діяльність П. Житецького, його внесок у вивчення української історії. Предметом окремої наукової праці може бути порівняльний аналіз науково-просвітницьких ідей педагога та інших вітчизняних просвітників певної історичної доби, трансформація і втілення їхніх ідей в українську педагогічну науку.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації

 1. Ісаченко В. П. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького / В. П. Ісаченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенко, чл.-кор. В. І. Лозової. – Харків : Курсор, 2011. – Вип. 39. – С. 138–145.

 2. Ісаченко В. П. Павло Житецький – український вчений-мовознавець, просвітитель, громадський діяч / В. Ісаченко, О. Шевчук // Обрії. – 2011. – № 2 (33). – С. 85–87.

 3. Ісаченко В. П. Етнографічна діяльність П. Житецького / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С. 84–90.

 4. Ісаченко В. П. Наукова творчість П. Житецького як об’єкт дослідження першої половини ХХ ст. / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий. – 2012. – Ч. 3. – С. 98–104.

 5. Ісаченко В. П. Внесок П. Житецького у становлення та розвиток україномовної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Ісаченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2012. – Вип. 40. – С. 254–261.

 6. Ісаченко В. П. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – C. 294–298.

 7. Исаченко В. П. Историко-етнографические исследования в научном наследии П. Житецкого / В. П. Исаченко // Вестник академии знаний – 2013. – № 3. – С. 110–114.

 8. Ісаченко В. П. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Вип. 22. – С. 121–129.

 9. Ісаченко В. П. П. Житецький та видавнича діяльність другої половини ХІХ cт. / В. П. Ісаченко // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / ред. кол.: Н. Скотна (голов. ред.), М. Чепіль (ред. розділу) [та ін.]. – Дрогобич : Вид. від. ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29. – Ч. 3: Педагогіка. – С. 61–69.


Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Ісаченко В. П. A Osobowość Pawła Żyteckiego w kontekście ogólnoeuropejskiej oświaty / В. П. Ісаченко, О. М. Шевчук // Człowiek w Europie – skąd i dokąd zmierzamy. – Torun : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – С. 252–259.

 2. Ісаченко В. П. Павло Гнатович Житецький – фундатор української педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття / В. П. Ісаченко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., педагогів, психологів та молодих науковців / за заг. ред. Р. Постоловського ; редкол.: І. Войтович [та ін.]. – Рівне, 2011. – С. 36–38.

 3. Ісаченко В. П. Діяльність П. Г. Житецького в Київській громаді: приклад активної громадянської позиції (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / В. П. Ісаченко // Умань – 2011. Наука. Освіта. Молодь : матеріали ІІІ Уманської міжвузівської наук. конф. / ред. кол.: Побірченко Н. С., Сонько С. П., Чепка О. В. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2011. – С. 52–54.

 4. Ісаченко В. П. Павло Гнатович Житецький в контексті просвітницького руху України (кінця ХІХ – початку ХХ століття) / В. П. Ісаченко // Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2011 р. / за заг. ред. проф. Прокопенко Л. І. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 39–40.

 5. Ісаченко В. П. Постать П. Г. Житецького в історії розвитку українського національно-культурного руху другої половини ХІХ – початку ХХ століття / В. П. Ісаченко // Пріоритети української науки і техніки : матеріали сімнадцятої всеукр.. наук. конф. молодих істориків науки, техніки та освіти та спеціалістів. – К., 2012. – С. 136–137.

 6. Ісаченко В. П. Забуті імена: П. Г Житецький (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Věda a vznik – 2012/2013 : materiàly IX Mezinàrodni vědecko-praktickà konference. Dil. 22. Pedagogika. – Praha : Publishing House «Education and Science, 2012. – С. 49–51.

 7. Ісаченко В. П. Освіта та виховання у поглядах та оцінках Павла Гнатовича Житецького / В. П. Ісаченко // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2012 р. / [ред. кол.: Глузман О. В., Ігнатенко М. Я. та ін.]. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2012. – Ч. 4. – С. 53–56.

 8. Ісаченко В. П. Т. Г. Шевченко у творчій спадщині П. Г. Житецького / В. П. Ісаченко // Пріоритети української освітньої політики в умовах міжнародної науково-технічної кооперації : матеріали всеукр. наук. конф., 20 квіт. 2012 р. / [ред. кол.: Пилипчук О. Я. та ін.]. – К., 2012. – С. 122–125.

 9. Ісаченко В. П. П. Житецький (1837–1911) і українська педагогічна думка кінця ХІХ ст. / В. П. Ісаченко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. ст. учасників вісімнадцятої всеукр. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Вид-во ПГА, 2012. – С. 15–19.

 10. Ісаченко В. П. Духовне виховання особистості у педагогічній спадщині О. А. Захаренка та П. Г. Житецького (порівняльний аналіз) / В. П. Ісаченко // Вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє: погляд крізь творчу спадщину О. А. Захаренка : зб. матеріалів конф. – Умань, 2012. – С. 28–29.

 11. Ісаченко В. П. Гуманістичні засади формування особистості: із досвіду П. Житецького / В. П. Ісаченко // Настоящи изследвания и развитие 2013 : материали за ІХ Международна научна практична конференція. – Болгарія, Софія : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2013. – С. 48–50.

 12. Ісаченко В. П. П. Житецький в історії становлення національної школи / В. П. Ісаченко // Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2013. – С. 78–80.

 13. Ісаченко В. П. Моральне виховання особистості крізь призму поглядів П. Житецького / В. П. Ісаченко // Наука і вища освіта : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук. конф. молодих учених. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. –
  Т. 1. – С. 315–316.

 14. Ісаченко В. П. Творча спадщина П. Житецького у розбудові національної освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. П. Ісаченко // Матеріали
  VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ, 2013. – С. 221–224.

 15. Ісаченко В. П. Морально-правове виховання особистості в педагогічній спадщині П. Житецького / В. П. Ісаченко // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Умань, 2013. – С. 60–61.

 16. Ісаченко В. П. П. Г. Житецький педагог-дослідник української літературної мови / В. П. Ісаченко // Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 6–9.

 17. Ісаченко В. П. П. Житецький та розвиток педагогічної преси другої половини ХІХ ст. / В. П. Ісаченко // Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2014. – С. 32–34.


АНОТАЦІЇ

Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911). – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2015.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у розкритті змісту і спрямованості педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького задля відтворення та актуалізації розвитку національної педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Вперше на основі всебічного ретроспективного аналізу проблеми дослідження визначено основні чинники, що сприяли формуванню світоглядних переконань і життєвих цінностей П. Житецького (соціально-політичні; родинне виховання; освітні; соціально-культурні; науково-педагогічні); обґрунтовано основні етапи педагогічної та просвітницької діяльності педагога в контексті національно-просвітницького руху в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; розкрито загальнопедагогічні погляди та ідеї у творчій спадщині П. Житецького.

Удосконалено наукові уявлення про дати, місця, причини службових переміщень П. Житецького під час учительської та викладацької роботи; уточнено періодизацію становлення П. Житецького як просвітника, громадського діяча, науковця.

До наукового обігу введено маловідомі та раніше невідомі архівні документи, що дало можливість розширити знання про творчу спадщину П. Житецького, його педагогічну і просвітницьку діяльність.Ключові слова: П. Житецький, педагогічна та просвітницька діяльність, національна школа, українізація освіти, етнографічні дослідження.
Исаченко В. П. Педагогическая и просветительская деятельность Павла Игнатьевича Житецкого (1837–1911). – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики. – Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины. – Умань, 2015.

В диссертации приведены теоретическое обобщение и новый подход к решению важной и актуальной задачи – раскрытию содержания и направления педагогической и просветительской деятельности Павла Игнатьевича Житецкого для воспроизведения и актуализации развития национальной педагогической мысли в Украине во второй половине XIX – начале ХХ в.

В ходе историографического анализа в хронологической последовательности воспроизведены процесс развития исследований педагогической и просветительской деятельности П. Житецкого в отечественной науке, который условно охватывает три этапа: первый этап (вторая половина XIX в. – 20-е годы ХХ в.) – становление общих основ изучения творческого наследия ученого; второй этап (30-е – 80-е годы ХХ в.) – изучение научной деятельности П. Житецкого с позиций советской историографии в области филологии и игнорирование его педагогических и просветительских идей; третий этап (90-е годы ХХ в. – по настоящее время) – актуализация педагогических идей П. Житецкого, что свидетельствует о качественных сдвигах в изучении его разносторонней деятельности.

Выделены основные этапы педагогической и просветительской деятельности педагога в контексте национально-просветительского движения в Украине во второй половине XIX – начале ХХ в.: первый этап (1859–1864) – начало просветительской деятельности – в это время П. Житецкий выступал как активный деятель общественного движения, а также осуществлял широкую научно-просветительскую деятельность, в частности в контексте деятельности воскресных школ; второй этап (1865–1875) – активная педагогическая деятельность в учебных заведениях Каменец-Подольского и Киева; третий этап (1876–1880) – завуалированной научно-просветительской деятельности и преследований – в это время ученый продолжал внедрять научно-просветительские идеи в деятельности Юго-западного отдела Императорского Русского географического общества (1873–1876), Исторического общества Нестора-летописца (1872–1931); четвертый этап (1880 – май 1882) – ссылка и переоценка ценностей, охватывает небольшой промежуток времени, но осуществляет значительное влияние на будущую научную деятельность ученого; пятый этап (май 1882–1911) – реализация научных замыслов, в рамках которого П. Житецкий систематизирует собранный этнографический, исторический и филологический материал, занимается изданием и переизданием своих фундаментальных трудов.

Раскрыто общепедагогические взгляды и идеи в творческом наследии П. Житецкого, среди которых: непрерывность образования; доступность и обязательность начального образования для всех категорий населения; формирование у учащихся непримиримости к социальному и политическому неравенству; формирование круга научных интересов, начиная с подросткового возраста; доступность учебного материала, который соответствует возрастным границам и умственным возможностям ученика и вызывает у детей интерес к предмету; недопустимости использования физических наказаний в учебно-воспитательном процессе; использование в воспитании детей внеклассной деятельности; работа в небольших классах для реализации индивидуального подхода; самообразование и самовоспитания учащихся.

В результате анализа содержания учебной и научно-педагогической литературы установлено, что подготовленные П. Житецким учебники построены на высоком научно-методическом уровне, четко структурированы; свободны от «политизированных» идей; отражают культурно-исторические традиции украинского народа, имеют непосредственную связь с окружающей средой, в которой находится ученик; учитывают индивидуальные особенности учащихся; имеют четкие межпредметные связи; построены на дифференциальном подходе.

Раскрыта редакторская и журналистская работа П. Житецкого на страницах журналов, которая была направлена на: освещение достижений теоретических основ украинского образования; раскрытие истории и этнографии украинского народа в контексте борьбы за независимость и самобытность народа; защиту украинского языка.

Анализ этнографических исследований П. Житецкого позволил рассмотреть особенности простонародной действительности сквозь призму литературно-публицистического творчества ученого. Большую ценность этнографических исследований педагога видим в том, что ему удалось: точно отразить образ матери в ентнокультурных достижениях украинского народа; раскрыть тему внутрисемейных отношений и систему ценностей в жизни простой украинской семьи; охарактеризовать систему взаимоотношений «родители-дети»; выделить средства воспитания молодого поколения (стихи, колядки, думы и другие жанры устного народного творчества), которые служат для передачи от поколения к поколению ценностных ориентаций и опыта.

Определены основные подходы П. Житецкого к раскрытию истории становления социального воспитания на древних украинских землях. На основе анализа работ педагога раскрыто важнейшие этапы в развитии образования, культуры, религии, научной мысли украинского народа и влияние на его мировоззрение братских народов.Ключевые слова: П. Житецкий, педагогическая и просветительская деятельность, национальная школа, украинизация образования, этнографические исследования.
Isachenko V. P. Pavlo Hnatovych Zhytetsky’s pedagogical and enlightening activity (1837–1911). – Manuscript.

Scientific thesis for the academic degree of the Candidate of Pedagogic Sciences in the speciality 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2015.

The thesis presents a theoretical synthesis and a new solution to the important and topical problem consisting in the contents disclosure and the aiming of Pavlo Hnatovych Zhytetsky’s enlightening activity at reproduction and actualization of the national pedagogical thought development in the second half of the 19th – early 20th century in Ukraine.

The main factors that influenced the formation of P. Zhytetsky’s outlook beliefs and life values (socio-political; family education; educational; socio-cultural; research and educational) have been defined on the basis of the all-round retrospective analysis of the problem; the main stages of pedagogical and enlightening activity of the pedagogue within the Ukrainian national enlightening movement during the second half of the 19th century – the early 20th century have been grounded; general pedagogical views and ideas in P. Zhytetsky’s creative legacy have been revealed.

Scientific ideas of dates, places, causes of P. Zhytetsky’s transfers during his work as a teacher and a lecturer have been improved; the stages of P. Zhytetsky’s becoming an enlightener, a social activist and a scientist have been specified.

Little known and previously unknown archival documents have been introduced into the scientific usage. It gave the possibility to broaden knowledge of P. Zhytetsky’s pedagogical and enlightening activity.Key words: P. Zhytetsky, pedagogical and enlightening activity, national school, ukrainization of education, ethnographic research.

____________________________________________

Підписано до друку 23.04.2015 р. Формат 60х90/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 37.

____________________________________________

«Видавництво “Науковий світ”»

Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 23, оф. 414.

200-87-15, 050-525-88-77

E-mail: nsvit23@ukr.net

Сайт: nsvit.cc.ua1 Сухомлинська О. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет : актуальні проблеми / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 43.
1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка