Педагогічна система Я. А. КоменськогоСкачати 65.08 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір65.08 Kb.
Практичне заняття 16

Тема: Педагогічна система Я.А.Коменського

План


І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд Я.А.Коменського.

2. Загальна характеристика “Великої дидактики“ як теоретичного обґрунтування педагогіки нового часу.

3. Принцип природовідповідності виховання як методологічна основа педагогічної теорії Я.А.Коменського.

4. Характеристика вікової періодизації, системи шкіл та змісту шкільної освіти, розроблених Я.А.Коменським.

5. Я.А.Коменський про організацію навчального процесу. Обґрунтування ним класно-урочної системи.

6. Дидактичні погляди Я.А.Коменського, характеристика його шкільних підручників.

7. Проблеми виховання та шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я.А.Коменського.

8. Я.А.Коменський про вчителя і вимоги до нього.

Мета:Навчальна: забезпечити засвоєння студентами головних положень педагогічної теорії видатного чеського педагога-просвітителя Я.А.Коменського, усвідомлення значення його теорії для сучасних педагогів-практиків і для творців новітніх педагогічних технологій.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент має:

Знати: головні положення педагогічної теорії видатного чеського педагога-просвітителя Я.А.Коменського, усвідомлення значення його теорії для сучасних педагогів-практиків і для творців новітніх педагогічних технологій.

Вміти: аналізувати класно-урочну систему.

ІІ. Розкрийте зміст понять: «Велика дидактика», пансофія, сенсуалізм, принцип прирордовідповідності, материнська школа, школа рідної мови, латинська школа, «сім вільних мистецтв (граматика, діалектика, риторика, арифметика, геометрія, музика,, астрономія); принцип наочності, Золоте правило Я.А.Коменського.

ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір): «Питання дисципліни у працях Я.А.Коменського», «Дидактичні принципи в педагогічній теорії Я.А.Коменського».ІІІ. Практичне завдання (виконується на занятті):

1. У творах Я.А..Коменського знаходять глибоке відображення елементи матеріалізму, гуманізму і демократизму. Разом з тим, педагог рішуче засуджував твори філософів античного світу: Платона, Аристотеля та ін., наполягав на усуненні їх зі школи. Як Ви поясните таку позицію педагога?

2. Які ідеї Я.А.Коменського Ви використаєте у своїй майбутній роботі, а які відкинете? Чому?

3. Добре відомо, що освіта – велике благо, вона сприяє духовному і матеріаль­ному прогресові суспільства, розвиткові моральності особистості. У зв’язку з цим спробуйте пояснити твердження Я.А.Коменського про те, що освічена людина без моральності небезпечніша неосвіченої, але моральної людини. У чому, на Ваш погляд, педагогічний смисл висловлювання Я.А.Коменського: “Вченість без доброчесності все одно, що золоте кільце в носі у свині”?ІV. Завдання для самостійної роботи (на вибір):


1. З розділу XVI “Великої дидактики” законспектуйте будь-які три “основоположення”. На їх основі проаналізуйте, як Я.А.Коменський обґрунтував і застосував у своїй педагогічній теорії принцип природовідповідності виховання.

2. Знайдіть у розділі XX “Великої дидактики” і випишіть основні положення, які використав Я.А.Коменський в обґрунтуванні принципу наочності. Знайдіть Золоте правило Я.А.Коменського.

3. Випишіть з розділів XVII–XІX “Великої дидактики” найбільш цінні, на Ваш погляд, дидактичні правила та прийоми, що забезпечують легкість, ґрунтовність і швидкість навчання, а також проаналізуйте їх.

Модульне оцінювання


Відповідь на теоретичні питання,

Виконання практичного завдання

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 балів

3 балів

10 балів


Література:


  1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 546–549.

  2. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Слово, 2008. – .–

Т. 1. Історія зарубіжної педагогіки. – С. 252–323.

  1. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч. посіб. / Михайло Васильович Левківський. – К. : Центр учбової літератури. – С. 29–35.

  2. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 31–364.

  3. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 446–455.

  4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики : учеб. пособ. [для студентов пед. ин-ов] / Сост. и авт. вводных статей А. И. Пискунов. – М. : Просвещение, 1981. – С. 91–182.

Методичні рекомендації:

Ян Амос Коменський – видатний чеський педагог, філософ, письменник, публіцист. Я.А.Коменський першим заклав міцні методолого-теоретичні підвалини педагогіки як науки, чим здобув собі невмирущу славу. Завдяки Я.А.Коменському людство отримало струнку систему наукових знань про освіту навчання та виховання особистості.

Готуючись до відповіді на перше запитання, дайте характеристику епохи, в якій жив і творив видатний педагог, визначте як гуманістичні ідеї епохи Відродження впливали на формування наукового світогляду Я.А.Коменського.

Обґрунтуйте, в чому полягає демократизм, сенсуалізм, гуманізм і релігійність світогляду Я.А.Коменського. Для відповіді на це запитання уважно прочитайте (6, передмова, р. V, VІ, ІХ, Х, ХІІ).

Випишіть основні дати життя і діяльності Я.А.Коменського, у тому числі дати написання найвідоміших книг.

Щоб розкрити сутність другого питання, обов’язково слід прочитати (6, передмова C. 91–95).

Відповідаючи на третє запитання, дайте тлумачення принципу природовідповідності. Наведіть на прикладах із (6) як Я.А.Коменський, керуючись даним принципом, намагався розв'язувати проблеми, пов'язані з вихованням і навчанням підростаючого покоління.

Для характеристики вікової періодизації дітей і системи шкіл, розроблених Я.А.Коменським (четверте питання плану), складіть на основі (6, XXVII-XXXI) відповідь за такою схемою:
Роки життя

Віковий період

Вікові особливості

Зміст освіти

Ступені освіти

1

Від народження до 6 років

Дитинство

Посилений фізичний ріст і розвиток органів почуттів

Даються початкові уявлення про оточуючу природу та суспільне життя

Материнська школа, тобто дошкільне виховання під керівництвом матері

2

..

..

..

...

..


Подумайте і дайте відповідь, чому запропонована Я.А.Коменським система шкіл була не лише для свого часу найпрогресивнішою, а й донині є надійною основою прогресу людства.

П'яте питання. Прочитайте (6, р. XVI, XVIІ, ХХІХ, ХХХ) і розкажіть, чому класно-урочна система, розроблена Я.А.Коменським, зберігає свою актуальність і в наш час. Поміркуйте й доведіть, які переваги має урок перед іншими формами організації навчальної роботи в школі. Як ви вважаєте, чи має урок якісь об'єктивні недоліки, яких не здається уникнути і сьогодні? Якщо є, то які саме, назвіть їх.

Шосте питання. «Велика дидактика» ввійшла до золотого фонду класичної педагогічної скарбниці минулого завдяки дидактичній системі, яку розробив Я.А.Коменський. Щоб мати уявлення про неї, прочитайте (6, р. XVI – XVIІІ, ХХІ). Зверніть увагу на дидактичні цілі, які ставив Я.А.Коменський: навчання повинно бути успішним, ґрунтовним, приємним, легким тощо.

Випишіть у таблицю сформульовані Я.А.Коменським дидактичнв принципи і його висловлювання щодо них.
Дидактичний принцип

Висловлювання Я.А.Коменського


Назвіть підручники, які написав Я.А.Коменський. В якій книзі він найширше застосував принцип наочності?

Щоб розкрити суть сьомого питання, обов’язково слід прочитати (6, р. XVI – XVIІ).

Багато педагогічних ідей видатного педагога не втратило свого значення і сьогодні, а створення школи відповідно його ідей, висловлених понад 379 років тому, уявляється й досі як ідеал. Ви згодні з цим? Обґрунтуйте вашу думку.Зробіть узагальнення, чому ми називаємо Я.А.Коменського основоположником педагогіки, вчителів народів. Які, на вашу думку, педагогічні ідеї не втратили своєї цінності в наш час? Чи можна звертатися сьогодні до нього, в чому шукатимемо у нього поради?


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка